Rozwój kadry naukowej

Postępowania awansowe

 • UCHWAŁA Nr 498 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 362 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2023 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

 • UCHWAŁA Nr 497 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 361 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2023 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 • UCHWAŁA nr 23 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)

 • UCHWAŁA nr 24 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 553 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (ze zm.)

 • Rada doskonałości naukowej

 • Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych - wykaz w j. polskim i w j. angielskim

 •  

   

  Akty prawne i komunikaty

 • USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

 • USTAWA z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (ze zm.)

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2022 poz. 2202)

 • STATUT Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 • ZARZĄDZENIE Nr 96/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2023 roku w sprawie wzorów umów w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego 

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

 • USTAWA z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce