Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie

Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

 

 

 

Projekt realizowany będzie w pięciu dyscyplinach:

 

 

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jako ośrodka prowadzącego:

 1. innowacyjne, podstawowe i stosowane badania naukowe oraz prace rozwojowe w dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria i nauki medyczne oraz ściśle współpracującego w tym zakresie z wiodącymi instytucjami i organizacjami naukowymi na świecie, a także podmiotami gospodarczymi, organami państwowymi i samorządowymi;
 2. nowoczesne, dostosowane do potrzeb rynku pracy studia na kierunkach powiązanych z w/w dyscyplinami, umożliwiające studentom nie tylko zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauki, ale równie aktywny udział w pracach badawczych, rozwjowych i konferencjach naukowych.

 

Cele szczegółowe w zakresie podniesienia poziomu działalności naukowej w/w dyscyplinach naukowych obejmują:

 1. stałe zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności na arenie międzynarodowej prowadzonych badań naukowych oraz prac rozwojowych;
 2. rozwój badań inter- i transdyscyplinarnych;
 3. wzrost aktywności pracowników w zakresie aplikowania o finansowanie projektów badawczych do instytucji krajowych i międzynarodowych, w szczególności dużych projektów konsolidujących przedstawicieli dyscyplin naukowych przewidzianych do wsparcia w projekcie;
 4. wzrost pozycji i zwiększenie rozpoznawalności UWM w Olsztynie na arenie międzynarodowej w obszarze nauk o życiu;
 5. rozwój i doskonalenie współpracy międzynarodowej;
 6. intensyfikacja współpracy z podmiotami gospodarczymi, w szczególności z regionu Warmii i Mazur, jak również z instytucjami administracji rządowej i samorządowej.

 

W zakresie podniesienia jakości kształcenia cele projektu obejmują:

 1. zwiększenie udziału studentów w badaniach naukowych, w szczególności w dyscyplinach weterynaria i nauki medyczne, w których studenci nie przygotowują prac dyplomowych;
 2. wzrost udziału studentów w konferencjach naukowych, konkursach umiejętności zawodowych, w targach i imprezach branżowych;
 3. zwiększenie możliwości praktycznego zapoznanie się z innowacyjnymi technologiami i technikami stosowanymi w przedsiębiorstwach, w szczególności w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle spożywczym i paszowym;
 4. rozwój aktywności studentów związany z organizacją studenckich seminariów i konferencji naukowych oraz konkursów w zakresie kompetencji zawodowych.

 

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację planu obejmującego szereg zintegrowanych, kompleksowych działań dotyczących:

 1. wsparcia rozwoju warsztatu badawczego poprzez finansowanie kosztów opracowania i/lub wprowadzania innowacyjnych technik, modeli i strategii badawczych;
 2. wsparcia rozwoju badań inter- i transdyscyplinarnych poprzez przyznawanie w trybie konkursowym grantów na badania realizowane w obrębie dyscyplin objętych projektem;
 3. wsparcia przygotowania projektów badawczych składanych do instytucji finansujących badania naukowe i prace rozwojowe poprzez finasowanie badań pilotowych w konkursie „granty na granty";
 4. finansowania publikacji naukowych w renomowanych czasopismach w formule otwartego dostępu;
 5. dofinansowania udziału pracowników w zagranicznych lub międzynarodowych konferencjach naukowych;
 6. dofinansowania zagranicznych szkoleń, misji naukowych i staży naukowych pracowników;
 7. finansowania wizyt konsultacyjnych specjalistów z renomowanych ośrodków zagranicznych;
 8. dofinansowania organizacji konferencji i warsztatów odbywających się z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 9. dofinansowania badań prowadzonych przez koła naukowe;
 10. dofinansowania udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
 11. finansowania dodatkowych (poza programem studiów) wyjazdów studentów do przedsiębiorstw oraz na targi i konkursy branżowe;
 12. finansowania organizowanych przez studentów seminariów i konferencji naukowych oraz konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych.

 

Kontakt

Kierownik projektu

mgr inż. Anna Smoczyńska

Dyrektor Centrum Badań i Projektów

 

Biuro projektu

Centrum Badań i Projektów

Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia

ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

e-mail: nowyrid@uwm.edu.pl

tel. 89 523 35 52

 

Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości