Cele i zakres tematyczny

CELE CZASOPISMA

  1. Wymiana myśli naukowej oraz poglądów na temat aktualnych problemów ekonomicznych w perspektywie krajowej, europejskiej i światowej.
  2. Upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

"Olsztyn Economic Journal" stanowi ważną płaszczyznę wymiany poglądów środowiska naukowego. W czasopiśmie publikowane są oryginalne wyniki badań prowadzonych przez polskich i zagranicznych pracowników naukowych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Zakres tematyczny artykułów naukowych publikowanych w "Olsztyn Economic Journal" obejmuje:

  1. Zagadnienia makroekonomiczne dotyczące m.in.: wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, rynku pracy, rynku finansowego, europejskiej integracji gospodarczej, polityki regionalnej i lokalnej;
  2. Zagadnienia mikroekonomiczne dotyczące m.in.: funkcjonowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, innowacyjności przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu;
  3. Zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości dotyczące m.in.: zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, społecznej odpowiedzialności biznesu.