Ochrona danych osobowych (RODO)

KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją dzieła będącego Pani/Pana autorstwa/współautorstwa, gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Autora/Recenzenta, udostępniania innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego „Olsztyn Economic Journal” (http://www.uwm.edu.pl/wne/olsztyn-economic-journal) jako pierwotne źródło tych danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. RODO;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: czytelnicy „Olsztyn Economic Journal”, użytkownicy platformy czasopism Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, inne podmioty związane z procesem wydawniczym, użytkownicy baz danych i innych portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego "Olsztyn Economic Journal" (http://www.uwm.edu.pl/wne/olsztyn-economic-journal) jako pierwotne źródło tych danych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Redakcji "Olsztyn Economic Journal" oraz następnych pięć lat;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem opublikowania publikacji będącej Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji recenzji przez Redakcję "Olsztyn Economic Journal".

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres: e-mailowy czasopisma: oej@uwm.edu.pl