Etyka publikacyjna

Zasady etyki publikacyjnej i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom publikacyjnym

 

Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (autor, redaktor(zy) czasopisma, recenzent i wydawca) muszą wyrazić zgodę dotyczącą przestrzegania standardów oczekiwanych zachowań etycznych. Standardy etyczne, obowiązujące w czasopiśmie Olsztyn Economic Journal, oparte są na wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Wskazówki Wzorcowego Postępowania Redaktorów Czasopism; ang. Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors).

 

OBOWIĄZKI WYDAWCY

Zasada „fair play”

Wydawca ocenia nadesłane manuskrypty pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie etniczne, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ich ocenę.

Zasada poufności

Redaktor naczelny oraz inni członkowie redakcji nie ujawniają żadnych informacji na temat nadesłanych prac nikomu poza autorem korespondującym, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi redaktorami oraz wydawcą.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Nieopublikowane materiały, zawarte w nadesłanych manuskryptach, nie mogą zostać wykorzystane w badaniach własnych Redaktora bez jednoznacznej, pisemnej zgody autora lub autorów.

Decyzja o publikacji

Redaktor naczelny czasopisma Olsztyn Economic Journal odpowiada za podejmowanie decyzji dotyczących publikacji nadesłanych artykułów. Redaktor naczelny może kierować się zasadami Komitetu Redakcyjnego, jest też ograniczony obowiązującymi wymogami prawnymi dotyczącymi zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatorstwa. W procesie podejmowania decyzji, Redaktor naczelny może konsultować się redaktorami tematycznymi lub recenzentami.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Udział w podejmowaniu decyzji wydawniczych

Recenzent wspomaga Redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych oraz, poprzez komunikację z autorem, może również pomagać mu w procesie doskonalenia nadesłanego artykułu.

Terminowość

Recenzent, który uzna, iż nie posiada odpowiednich kwalifikacji do oceny wyników badań przedstawionych w nadesłanym manuskrypcie lub ma świadomość faktu, iż nie będzie w stanie przygotować recenzji w uzgodnionym terminie, powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie Redaktora naczelnego, aby umożliwić mu skontaktowanie się z innymi recenzentami.

Poufność

Wszystkie manuskrypty przesłane do recenzji muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Ujawnianie bądź omawianie ich treści osobom trzecim jest niedopuszczalne, za wyjątkiem osób upoważnionych do tego przez Redaktora naczelnego

Standardy obiektywizmu

Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autora jest nieakceptowalna. Recenzenci powinni wyrażać swoje opinie jasno i poprzeć je odpowiednimi argumentami.

Rzetelność źródeł

Recenzent powinien wskazać opublikowane prace związane z tematyką artykułu, niezacytowane przez autorów. Wszelkie stwierdzenia, że dana obserwacja, wniosek lub argument zostały opublikowanie wcześniej powinny być opatrzone odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również zgłosić Redaktorowi wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego manuskryptu do innych opublikowanych prac, w tym przypadki pokrywania się nadesłanego tekstu z innymi opublikowanymi materiałami, znanymi recenzentowi.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Informacje objęte tajemnicą zawodową lub pomysły pozyskane w procesie recenzji muszą pozostać poufne i nie mogą zostać wykorzystane do osiągnięcia osobistych korzyści. Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanych manuskryptów, w przypadku których zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji czy powiązania z którymkolwiek z autorów, firm bądź instytucji powiązanych z nadesłanymi artykułami.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy sprawozdania

Autorzy prezentujący wyniki oryginalnych badań powinni przedstawić rzetelny opis wykonanych prac badawczych oraz w sposób obiektywy omówić ich znaczenie. Dane powinny być odpowiednio opisane w nadesłanym artykule. Praca powinna zawierać wystarczająco szczegółowe dane oraz powołania na źródła, umożliwiające innym naukowcom powtórzenie przeprowadzonych badań. Stwierdzenia niezgodne z prawdą lub w sposób zamierzony nieprecyzyjne/nieścisłe stanowią czyny nieetyczne i nie będą akceptowane.

Oryginalność i plagiatorstwo

Autorzy powinni mieć pewność, że praca zgłoszona do publikacji jest w całości oryginalna oraz że wykorzystane w pracy badania i/lub informacje pochodzące od innych naukowców zostały odpowiednio zacytowane lub przytoczone.

Publikacje zwielokrotnione, zbędne i zbieżne

Co do zasady, autor nie powinien publikować artykułów opisujących zasadniczo te same badania lub publikacji o charakterze pierwotnym w więcej niż jednym czasopiśmie. Równoległe przesłanie tego samego manuskryptu do więcej niż jednego czasopisma stanowi zachowanie nieetyczne i jest nieakceptowalne.

Rzetelność źródeł

Autor zobowiązany jest odnotować fakt wykorzystania w artykule wyników prac innych osób. Powinien również zacytować publikacje, które wywarły wpływ na charakter powstałego artykułu.

Autorstwo manuskryptu

Autorstwo powinno zostać przypisane wyłącznie tym osobom, które wniosły znaczący wkład w powstanie koncepcji, projektu, wykonania lub interpretacji wyników przedstawionych badań. Wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład powinny zostać wymienione jako współautorzy. Inne osoby uczestniczące w istotnych aspektach projektu badawczego powinny zostać wymienione w sekcji „Podziękowania”.

Autor korespondujący winien upewnić się, że wszyscy uprawnieni współautorzy (zgodnie z powyższą definicją) zostali umieszczeni na liście autorów oraz że nie znaleźli się na niej autorzy nieuprawnieni. Ponadto, wszyscy współautorzy powinni zapoznać się z końcową wersją artykułu, zaaprobować ją i wyrazić zgodę na skierowanie jej do publikacji.

Zagrożenia oraz badania z udziałem ludzi i zwierząt

Jeżeli badania obejmują użycie substancji chemicznych, procedur lub aparatury, które niosą ze sobą nieodłączne ryzyko i zagrożenie, autorzy muszą jasno to stwierdzić w manuskrypcie.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w przedłożonym manuskrypcie jakikolwiek finansowy bądź inny istotny konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na wyniki badań bądź ich interpretację zawartą w manuskrypcie. Wszystkie źródła finansowania projektu powinny zostać ujawnione.

Fundamentalne błędy w opublikowanych pracach

Jeżeli autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w opublikowanej pracy, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Redaktora naczelnego czasopisma lub wydawcę oraz współpracować z nimi w celu wycofania artykułu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Deklaracja wydawcy

W przypadkach domniemanego bądź stwierdzonego postępowania niezgodnego z etyką naukową, fałszywej publikacji lub plagiatorstwa, wydawca w ścisłej współpracy z Redaktorem naczelnym, podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia korekt do artykułu. Działania te obejmują niezwłoczne opublikowanie erraty lub, w najcięższych przypadkach, ostateczne wycofanie artykułu.