Zasady publikacji

Uwagi ogólne

Polscy autorzy dostarczają tekst artykułu w języku polskim oraz angielskim. W trosce o dbałość wydawniczą i jakość językową czasopisma, wersja anglojęzyczna artykułu powinna być zweryfikowana przez native speakera. Koszt tłumaczenia/weryfikacji artykułu ponosi Autor.

Autorzy zagraniczni przekazują cały artykuł w języku angielskim wraz z tytułem, słowami kluczowymi i abstraktem w języku polskim.

Artykuł powinien być przekazany do Redakcji za pośrednictwem Platformy Czasopism Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Artykuły podlegają ocenie formalnej, ocenie redaktora głównego i redaktorów tematycznych, ocenie recenzentów zewnętrznych oraz ocenie redaktora statystycznego.

Ocena formalna dokonywana jest przez sekretarza redakcji i dotyczy m. in.: długości artykułu, obecności tytułu, abstraktu oraz słów kluczowych (w języku polskim i angielskim) oraz odpowiedniego zapisu bibliograficznego. Artykuł nie spełniający wymogów formalnych odsyłany jest do Autora z prośbą o dostosowanie do wymogów Redakcji. Artykuł spełniający te wymogi podlega ocenie redaktora naczelnego i redaktorów tematycznych, którzy oceniają jego naukowy charakter oraz zgodność z profilem tematycznym czasopisma. Po pozytywnej recenzji wewnętrznej artykuł przekazywany jest do merytorycznej oceny recenzentom zewnętrznym, których wyznacza redaktor naczelny.

Przebieg procedury recenzowania:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji.
 2. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy.
 3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Między autorem a recenzentem nie zachodzą:
  1. bezpośrednie relacje osobiste,
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 4. Redakcja stosuje procedurę zabezpieczającą przed zjawiskami ghostwriting oraz guest authorship. Szczegółowy opis procedury znajduje się w zakładce Dokumenty i formularze.
 5. Recenzent zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich. W przypadku zauważonego naruszenia praw autorskich przez Autora artykułu, recenzent zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu redakcji czasopisma.
 6. Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufnego charakteru recenzji naukowej i nieujawniania żadnych szczegółów dotyczących pracy, jak i recenzji.
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 8. Do druku kierowane są artykuły posiadające dwie pozytywne recenzje. W przypadku gdy jedna z dwóch recenzji będzie negatywna, artykuł przekazywany jest do oceny trzeciemu recenzentowi.
 9. Formularz recenzji znajduje się w zakładce Dokumenty i formularze.
 10. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów są dostępne w aktualnym numerze czasopisma oraz znajdują się w zakładce Recenzenci.

Po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji i uwzględnieniu uwag i zaleceń recenzentów Autor dokonuje korekty tekstu w języku angielskim, a następnie przekazuje do Redakcji:

 1. ostateczną wersję artykułu w języku angielskim wraz z tytułem, słowami kluczowymi i abstraktem w języku polskim i angielskim,
 2. odpowiedzi na recenzje,
 3. oświadczenie Autora (druk oświadczenia znajduje się w zakładce Dokumenty i formularze),
 4. informację o imieniu i nazwisku tłumacza i native speakera,
 5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (formularz znajduje się w zakładce Dokumenty i formularze).

Ostateczna wersja artykułu przekazana przez autora podlega ocenie redaktora statystycznego.