Składanie aplikacji

Projekty wyłaniane są w konkursach ogłaszanych przez KE, publikowanych na portalu Funding & Tenders Portal, który jest jedynym miejscem dostępu dla uczestników od opublikowania zaproszeń do składania wniosków projektowych, poprzez złożenie wniosków aż po etap realizacji projektów.

Formularz wniosku składa się z 2 części:

  • Część A (do wypełnienia bezpośrednio online w systemie) zawiera informacje administracyjne o podmiotach wnioskujących (przyszłym koordynatorze oraz beneficjentach i podmiotach stowarzyszonych), sumaryczny budżet wniosku oraz zapytania dotyczące konkretnego konkursu
  • Część B (wzór do pobrania z systemu składania wniosków, po wypełnieniu ponownie zamieszczana w systemie jako plik PDF) - zawiera opis techniczny projektu.

Wszystkim jednostkom aplikującym do Programu Horyzont Europa nadawany jest indywidualny kod tzw. kod PIC (Participant Identification Code). Kod ten pozwala identyfikować zarejestrowanych użytkowników a jednostkom aktualizować dane dotyczące aspektów administracyjno - finansowych.

Informujemy, że nadany przez Komisję Europejską kod PIC dla UWM to: 999853109

Przed przystąpieniem do przygotowania projektu należy wystąpić do Prorektora ds. Umiędzynarodowienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu ( wzór wniosku tutaj) . Prosimy o zapoznanie się z  Zarządzeniem Nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie Zasad przygotowywania i realizacji projektów międzynarodowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wyłączeniem projektów w ramach HORYZONT 2020. Po otrzymaniu zgody i przygotowaniu wniosku, najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem składania aplikacji należy złożyć do biura RPK potrzebne dokumenty, tj. pełny wniosek oraz deklarację udziału w projekcie (w celu podpisania przez Rektora).