Struktura programu

Program Horyzont Europa podzielony jest na trzy główne filary:

FILAR IDoskonała baza naukowa- za cel postawiono sobie rozszerzenie doskonałości unijnej bazy naukowej oraz jej wzmocnienie poprzez wspieranie europejskich talentów. Budżet w HE: ponad 16 mld €.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych - European Research Council (ERC)- finansuje badania pionierskie prowadzone przez najlepszych naukowców razem z ich zespołami, projekty ryzykowne ale mające potencjał do osiągnięcia  przełomowych wyników. Projekty są finansowane w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.

Działania Marie Skłodowskiej – Curie (MSCA) -  głównym celem grantów MSCA jest wyposażenie naukowców z Europy w nową wiedzę i umiejętności dzięki umożliwieniu im mobilności międzynarodowej i międzysektorowej oraz dzięki szkoleniom w najlepszych ośrodkach badawczych na świecie.

                W ofercie znajdziecie:

 · MSCA Doctoral Networks- sieci doktoranckie mające na celu szkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych doktorantów

 · MSCA Postdoctoral Fellowships- stypendia podoktorskie, które powstały, aby zwiększyć potencjał naukowców pragnących zdobyć nowe umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia oraz mobilność międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową

 · MSCA Staff Exchanges- to promowanie innowacyjnej międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej współpracy w zakresie badań i innowacji poprzez wymianę kadry naukowej, administracyjnej i technicznej oraz dzielenie się wiedzą i pomysłami na wszystkich etapach łańcucha innowacji

· MSCA COFUND -współfinansuje nowe lub istniejące programy doktoranckie i programy stypendialne dla doświadczonych naukowców na poziomie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk MSCA

· MSCA and Citizens-  mają na celu przybliżenie badań i naukowców ogółowi społeczeństwa, zwiększenie świadomości na temat działalności badawczej, ale też uznania publicznego dla nauki, pokazanie roli i wpływu pracy naukowców na codzienne życie obywateli, a także zwiększanie zainteresowania młodych ludzi badaniami i karierą naukową.

Infrastruktury badawcze- mechanizm który oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość bezpłatnego korzystania z infrastruktur badawczych (laboratoria, obserwatoria, banki danych, specjalistyczne archiwa, biblioteki lub zbiory, statki i samoloty badawcze, a także infrastruktura informatyczna- e-infrastruktura). Specjalne projekty – działania integracyjne (Integrating Activities) – zapewniają możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur - przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich laboratoriach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury. Fundusze projektów pozwalają na pokrycie kosztów nie tylko samych badań, ale także podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku (od 1 tygodnia do 3 miesięcy). Warunkiem jest wyjazd do innego kraju niż kraj aktualnego pobytu.

FILAR II – Klastry- GLOBALNE WYZWANIA I EUROPEJSKA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA- Filar II stanowi najbardziej rozbudowaną część programu Horyzont Europa. Klastry są najważniejszym elementem II filaru struktury programu Horyzont Europa, można je zdefiniować jako obszary tematyczne, w ramach których będą ogłaszane konkursy na badania
i innowacje. Dodatkowo, w każdym klastrze wyznaczono priorytetowe kierunki  tych badań i innowacji.

KLASTRY w Horyzoncie Europa:

Klaster 1: Zdrowie- CEL: Priorytetem jest zapewnienie lepszego i zdrowszego życia Europejczyków, w tym celu należy pogłębić ich wiedzę o zdrowiu i chorobach, opracować innowacyjne rozwiązania zarządzania zdrowiem oraz świadczyć zintegrowane i personalizowane usługi zdrowotne.

BUDŻET: 8,2 mld EUR

Klaster 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne- CEL: Konieczne jest wzmocnienie demokratycznych rządów i uczestnictwa obywateli, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego Europy oraz reagowanie na przemiany społeczne, gospodarcze, technologiczne i kulturowe.

BUDŻET: 2,3 mld EUR

Klaster 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa- CEL: Wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami takimi jak terroryzm i przestępczość, zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Europie oraz ograniczenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.

BUDŻET: 1,6 mld EUR

Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna- CEL: Wsparcie dualnej transformacji przemysłu europejskiego: cyfrowej oraz ekologicznej, przy zachowaniu suwerenności technologii oraz skoncentrowanym na człowieku, etycznym rozwoju.

BUDŻET: 15,3 mld EUR

Klaster 5: Klimat, energia i mobilność- CEL:Zmierzenie się ze zmianami klimatycznymi, poprawa konkurencyjności branży energetycznej i transportowej oraz jakości ich usług.

BUDŻET: 15,1 mld EUR

Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko- CEL: Transformacja gospodarki i społeczeństwa UE, ukierunkowana na ochronę środowiska, zatrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej oraz lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi. Cele klimatyczne UE, bezpieczeństwo żywnościowe oraz dostęp do czystej wody dla wszystkich obywateli są przy tym kwestią kluczową.

BUDŻET: 9,0 mld EUR

FILAR III – Innowacyjna EuropaAby Europa mogła konkurować na światowych rynkach, zdominowanych prze nowe technologie, musi wykorzystać swoją naukę, innowacyjne MŚP i start-upy. Właśnie dlatego Komisja Europejska wprowadza nowe inicjatywy, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji (EIC). Zadaniem EIC jest wsparcie dla powstających i przełomowych innowacji w rozpoczynających działalność oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w spółkach o średniej kapitalizacji. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Ponadto dzięki nawiązywaniu kontaktów z regionalnymi i krajowymi innowatorami zostaną wzmocnione europejskie ekosystemy innowacji. Budżet przeznaczony na działania w ramach III filaru opiewa na 13,6 mld EUR.

Instrumenty: EIC Accelerator ,EIC Pathfinder (Open, Challenges) i EIC Transition 

Trzy wyżej wymienione filary są uzupełniane przez dodatkowe 2 komponenty:

Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

 Za pomocą tych komponentów program Horyzont Europa będzie zachęcał do większego uczestnictwa, zmniejszał lukę w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmacniał Europejską Przestrzeń. Kluczowe będą tu następujące działania:

Teaming – ma na celu utworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) Centrów Doskonałości

Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.

ERA Chairs – ustanowienie katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej ma na celu wsparcie uniwersytetów oraz innych instytucji badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej dla umożliwienia im przyciągania i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości.