HORYZONT 2020: Program Ramowy Badań i Innowacji na lata 2014-2020

Horyzont 2020 to następca 7.Programu Ramowego, którego nowa nazwa symbolizowała zasadnicze zmiany, jakie nastąpiły w finansowaniu europejskiej nauki.

Inny był również charakter programu, gdyż zawierał, poza zadaniami realizowanymi dotychczas w ramach 7. Programu Ramowego UE, także priorytety Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), w części dotyczącej innowacyjności, oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT).

Horyzont przewidywał znaczne uproszczenia proceduralne - służył temu ujednolicony zbiór przepisów. Program H2020 dostarczał środki finansowe na każdym etapie wdrażania projektów, zaczynając od badań podstawowych do wprowadzenia ich efektów na rynek. 

Planowany budżet programu to około 77 miliardów Euro, a okres realizacji obejmował lata 2014-2020.

Struktura „Horyzontu 2020” opierała się na trzech filarach, które są głęboko zakorzenione w strategii „Europa 2020”:

Doskonałość w nauce (Excellence in science)

Główne cele:
• wspieranie naukowców w prowadzonych przez nich badaniach, dzięki działalności Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN),
• rozwój ich umiejętność i podnoszenie kwalifikacji dzięki programowi stypendiów Marii Curie,
• wzmocnienie europejskiej infrastruktury badawczej, w tym e-infrastruktury.

O dofinansowanie z tego priorytetu mogli się starać niezależni badacze o różnej długości stażu pracy, w tym naukowcy dopiero zaczynający swoje prace naukowe.

Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)
Ten moduł miał za zadanie podnieść atrakcyjność Europy w kontekście miejsca sprzyjającego inwestowaniu w badania i innowacje poprzez wspieranie dużych inwestycji w kluczowych technologiach przemysłowych.
Główne cele:
• umożliwienie dostępu do funduszy niezbędnych dla firm zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań
• zapewnienie dużego wsparcia dla rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Wyzwania społeczne (Societal challenges)
Dzięki tej części zostały wdrożone nowe technologie w codzienne życie obywateli Unii Europejskiej w taki sposób, aby przynosiły im one bezpośrednie korzyści i ułatwiały codzienne życie.
Priorytetami są:
• poprawa opieki zdrowotnej,
• intensywny rozwój ekoenergii,
• bezpieczna żywność,
• zielony transport,
• zrównoważone rolnictwo,
• badania nad gospodarką morską.

Do trzech powyższych priorytetów została dołączona czwarta część: Niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), które zapewniały naukowe i techniczne wsparcie w tworzeniu polityk UE, a tym samym działań łączących badania naukowe z politykami UE.

Zmiany w stosunku do 7 Programu Ramowego

• efektywniejsze wykorzystywanie środków na badania i rozwój m.in. poprzez usystematyzowanie dotychczasowych przepisów w tym zakresie (poprzez zastąpienie kilku wcześniejszych programów wspierających te dziedziny, m.in. 7. Programu Ramowego UE) i ograniczenie biurokracji.
• uproszczenie formalności przy sporządzaniu wniosku,
• skrócenie czasu między jego złożeniem a otrzymaniem dofinansowania
• zniesienie zbędnych kontroli.

„Horyzont 2020” był otwarty nie tylko dla naukowców i firm z państw członkowskich UE, ale także z krajów przystępujących do UE, krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów, jak również wybranych krajów trzecich (spełniać musiały one jednak łącznie następujące kryteria: posiadanie dobrego zaplecza naukowego i badawczego, udział w badaniach i programach innowacyjnych UE, istnienie powiązań ekonomicznych i gospodarczych między danym krajem a UE).

Zachęcamy do odwiedzenia strony Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz Funding&tender oportunities