Aspekty finansowe

Program Horyzont 2020 (Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji) zawiera, poza zadaniami realizowanymi dotychczas w ramach 7. Programu Ramowego UE, także priorytety Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), w części dotyczącej innowacyjności, oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT).

Budżet programu Horyzont 2020 wynosi 77,03 mld EUR. Poniżej przedstawiono strukturę Programu oraz podział procentowy budżetu na poszczególne obszary działań przewidzianych w ramach Programu.

I. Excellent Science – Doskonała Baza Naukowa:

31,73 %

European Research Council (ERC) – Europejska Rada ds. Badań Naukowych

17,00

Future and Emerging Technologies (FET) – Przyszłe i Powstające Technologie

3,50

Marieskłodowska- Curie actions - Akcje Marii Skłodowskiej-Curie

8,00

Research Infrastructure - Infrastuktura Badawcza

3,23

II. Industrial Leadership – Wiodąca pozycja w przemyśle

22,09 %

Leadership in enabling and industrial technologies - 
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych

17,60

Access to risk finance - Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka

3,69

Innovative SME - innowacyjne MŚP

0,80

III. Societal Challanges – Wyzwania społeczne

38,53 %

1. Health, demographic change and wellbeing - Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

9,70

2. Food quality and marine research - Jakość żywności i badania morskie

5,00

3. Energy - Energia

7,70

4. Transport - Transport

8,23

5. Climate action, resources and raw materials - 
Działania w dziedzinie klimatu, zasoby i surowce

4,00

6. Inclusive societies - Integracyjne społeczeństwa

1,70

7. Secure societies - bezpieczne społeczeństwa

2,20

Spreading excellence and widening participation - 
Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa

1,06 %

Science with and for society - 
Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

0,60 %

European Institute of Innovation and Technology (EIT)- 
Europejski Instytut Innowacji i Technologii

3,52 %

Joint Research Centre: non-nuclear direct actions - 
Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego 
nienależące do obszaru badań jądrowych

2,47 %

RAZEM

100 %

UWAGA!!!

Ograniczenie możliwości wypłacania dodatkowych wynagrodzeń w związku z realizacją projektów w programie Horyzont 2020

W programie Horyzont 2020 możliwość wypłacania dodatkowych wynagrodzeń została drastycznie zmniejszona, w praktyce ograniczając wynagrodzenia w projektach do wysokości wynagrodzenia zasadniczego (możliwość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia ograniczona jest maksymalnie do kwoty 8000 EUR rocznie, przy czym może ono być stosowane tylko w przypadku instytucji o charakterze niezarobkowym, w ściśle określonych okolicznościach). Sytuacja ta będzie wymagała wprowadzenia odpowiednich zmian w systemie wynagradzania, z czym nie można zwlekać, jako że pierwsze konkursy programu Horyzont 2020 są już otwarte. Obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje dodatkowy system wsparcia dla instytucji uczestniczących w H2020.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 Zasady zatrudniania i wynagradzania

Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach programu Horyzont 2020 reguluje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zarządzenie nr 94/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie instrukcji zasad zatrudniania w projektach w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Pełna treść zarządzenia tutaj

Premia na Horyzoncie

Premia na Horyzoncie to program MNiSW, którego celem jest wsparcie ośrodków naukowych, które biorą udział w projektach Horyzontu 2020 lub Euratom. O Premię na Horyzoncie mogą ubiegać się te jednostki, które podpisały już umowę na realizację projektu również te, które zakończyły już jego realizację. Umowa grantowa stanowi jeden z załączników w dokumentacji konkursowej PnH. Z programu wyłączone są jednostki, które otrzymują finansowanie w programie Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions.

Łączny budżet PnH na 2016 r. to 40,2 mln zł. Wysokość finansowania będzie zależeć m.in. od wysokości unijnego grantu dla jednostki oraz jej roli w projekcie. Ośrodki, dla których wysokość finansowania  wynosi do 1 mln euro, mogą liczyć na premię w wysokości 20% tej kwoty (maksymalnie 200 tys. euro). 25% otrzymają wnioskodawcy, na których przypada  wartość ponad 1 mln euro w ramach grantu europejskiego.

Dodatkowe środki wynoszące 10% wysokości finansowania ze środków UE otrzymają jednostki naukowe, które pełnią rolę koordynatora w projekcie lub są ośrodkami, w których realizowany jest grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Przyznane w ramach PnH środki można przeznaczyć tylko na dodatki do wynagrodzeń osób pracujących w projekcie (niezależnie od formy zatrudnienia i charakteru pracy). Finansowanie nie może być wykorzystane na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu. Więcej szczegółów tutaj.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Premia na Horyzoncie jest regulowana przez Zarządzenie nr 95/2016 w sprawie przyznania nagrody pracownikom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie realizującym zadania w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020, ze środków przyznanych w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie” dostępne tutaj.