Składanie aplikacji

Wnioski do wszystkich priorytetów w Programie Horyzont 2020 przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez elektroniczny system składania wniosków (EPSS). Dostęp przez strony wybranego konkursu w serwisie Funding&Tenders

Wszystkim jednostkom aplikującym do Programu Horyzont 2020 nadawany jest indywidualny kod tzw. kod PIC (Participant Identification Code). Kod ten pozwala identyfikować zarejestrowanych użytkowników a jednostkom aktualizować dane dotyczące aspektów administracyjno - finansowych.

Informujemy, że nadany przez Komisję Europejską kod PIC dla UWM to: 999853109

Wszystkie konkursy wraz z dokumentami dostępne są na tej stronie.

Przed przystąpieniem do przygotowania projektu należy wystąpić do Prorektora ds. Umiędzynarodowienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu ( wzór wniosku tutaj). Po otrzymaniu zgody i przygotowaniu wniosku, najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem składania aplikacji należy złożyć do biura RPK potrzebne dokumenty, tj. pełny wniosek oraz deklarację udziału w projekcie (w celu podpisania przez Rektora).

Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach programu Horyzont 2020 reguluje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zarządzenie nr 94/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie Instrukcji w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Pełna treść zarządzenia tutaj.