Zasady uczestnictwa

 • W programie Horyzont Europa mogą uczestniczyć wszelkie podmioty, które mają osobowość prawną – instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, różnego rodzaju fundacje, administracja rządowa, samorządowa, organizacje międzynarodowe itp.
 • Większość projektów programu Horyzont Europa będzie realizowanych w konsorcjach, które powinny się składać z co najmniej 3 niezależnych podmiotów, które mają siedzibę w minimum 3 państwach członkowskich lub stowarzyszonych. Przy czym przynajmniej jeden z partnerów musi mieć siedzibę w państwie członkowskim.
 • W niektórych przypadkach projekty mogą być realizowane przez podmioty indywidualne lub kilka podmiotów, z których jeden musi mieć siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym. Dotyczy to działań:
  - badania o charakterze pionierskim -granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC);
  - działania adresowane do innowacyjnych w skali Europy MŚP -granty Europejskiej Rady ds. Innowacyjności (EIC)
  - działania w zakresie mobilności (akcje MSCA)
  - Działania koordynacyjne i wspierające (projekty CSA)
 • Projekty wybierane są w drodze konkursowej.
 • Umowa Grantowa (Grant Agreement) i zarządzanie nią - w pełni elektroniczne. Od podpisania Umowy do jej zakończenia, wszystkie działania (zmiany do UG, raporty) i komunikaty - za pośrednictwem portalu Funding & Tenders
 • Jakość projektów oceniana jest przez niezależnych ekspertów.
 • Podstawowe kryteria oceny to doskonałość, oddziaływanie i implementacja (w przypadku grantów ERC – tylko doskonałość).
 • Finansowane są jedynie innowacyjne projekty dotykające ważnych problemów w skali europejskiej.
 • Komisja Europejska (w większości przypadków) ogłasza tematy konkursowe, w ramach których można składać wnioski.
 • Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do publikacji naukowych i/lub wyników
 • Wniosek składa się w języku angielskim, w formie elektronicznej.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania KE ?

 • Podstawowy poziom finansowania – do 100% kosztów kwalifikowanych
 • W przypadku projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowalnych (ale dla podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100% kosztów kwalifikowalnych)
 • Koszty pośrednie – 25%