Społeczna Inspekcja Pracy

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM (na kadencję 2020-2024)

dr inż. Jarosław Mioduszewski

e-mail: miodus@uwm.edu.pl, tel. 89 523 44 17

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

10-719 Olsztyn ul. Prawocheńskiego 3 pok.102

 

Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) jest służbą społeczną wybieraną i pełnioną przez pracowników, która ma na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych (odniesienia: Kodeks Pracy oraz Regulamin pracy UWM). SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników, współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy i jest agendą zakładowych organizacji związkowych.

 

Wybrane uprawnienia społecznego inspektora pracy (zgodnie z Ustawą o Społecznej Inspekcji Pracy):

 • prawo żądania informacji oraz okazywania dokumentów niezbędnych dla wykonania funkcji kontrolnych,
 • prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
 • prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, prawo wpisywania uwag,
 • prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów i zasad bhp,
 • prawo występowania o odsunięcie pracownika od pracy w przypadkach braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do obsługi określonych urządzeń, czy też braku orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy,
 • udział w zespołach powypadkowych (jako strony równoprawnej) ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
 • prawo wnioskowania do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli,
 • prawo wnioskowania do inspektora pracy o wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń spowodowanych warunkami pracy,
 • prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • prawo czuwania nad wykonywaniem decyzji i zaleceń organów nadzoru i kontroli warunków pracy, a w razie ich niewykonania – zawiadomienie tych organów,
 • prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji.

 

AKTUALNOŚCI

Zgodnie z decyzją (Nr 70/2012) Rektora UWM Wydziałowy SIP jest przewodniczącym zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale.

Notatka służbowa z przeglądu przeprowadzonego w dniu 28.01.2021 roku

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 04.05.2020 roku

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 13.11.2019 roku

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 10.05.2019 roku

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 08.11.2018 roku

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 08.11.2017 roku

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 22.05.2017 roku

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 20.12.2016 roku

 

W razie stwierdzenia nieprzestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy lub naruszenia uprawnień pracowniczych prosimy o kontakt z Wydziałowym SIP.

 

Przydatne informacje poświęcone zasadom BHP oraz ochrony uprawnień pracowniczych na UWM znajdą Państwo między innymi na stronach:

Państwowej Inspekcji Pracy http://olsztyn.pip.gov.pl/pl/
Działu BHP UWM http://www.uwm.edu.pl/bhp/
Związku Nauczycielstwa Polskiego UWM http://www.uwm.edu.pl/znp/
NSZZ Solidarność UWM http://www.uwm.edu.pl/solidarnosc/