Władze Wydziału

Dziekan Wydziału - dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

Profesor Mariola Grzybowska-BrzezińskaProfesor Mariola Grzybowska-Brzezińska stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2001 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a stopień doktora habilitowanego w 2014 roku na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2002-2019 była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu, obecnie w Katedrze Rynku i Konsumpcji. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką zachowań konsumenta, a także różnymi aspektami funkcjonowania rynku żywnościowego.

Jest autorką lub współautorką ponad stu trzydziestu oryginalnych publikacji naukowych. Odbyła kilka staży i pobytów naukowych na uniwersytetach m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Słowacji, Ukrainie. Uczestniczka szeregu programów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych w roli wykładowcy, konsultanta i opiekuna naukowego. Kierownik studiów podyplomowych Menedżer Jakości, pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Działalność popularyzatorska obejmuje współpracę z samorządem i jednostkami otoczenia biznesu. Za swoją pracę naukową i organizacyjną była wielokrotnie uhonorowana nagrodami Rektora UWM w Olsztynie a w 2011 roku została odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę. W 2016 roku została laureatką trzeciego miejsca w konkursie na Belfra Roku.

Kontakt: Dziekanat (ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 1, tel. +89 523 33 59 lub +89 523 42 75)  


Prodziekan ds. kształcenia - dr Tomasz Wierzejski

Doktor Tomasz WierzejskiDoktor Tomasz Wierzejski urodził się w 1979 r. w Olsztynie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne. W 2004 r. rozpoczął pracę naukową w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (obecnie Katedra Rynku i Konsumpcji). Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2010 r. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce".

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół umiędzynarodowienia procesów gospodarczych, ekonomicznych aspektów integracji państw oraz polityk gospodarczych Unii Europejskiej (szczególnie polityki rolnej oraz polityki walutowej). W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedsiębiorstwa międzynarodowego, organizacji rynku w UE oraz międzynarodowej integracji gospodarczej.

 

Kontakt: Dziekanat (ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 8, tel. +89 523 44 46)
Katedra Rynku i Konsumpcji (pl. Cieszyński 1, pok. 425/C, tel. +89 523 36 70)   


Prodziekan ds. studenckich - dr Marek Siemiński

Doktor Marek SiemińskiAbsolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym również uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Kształtowanie kultury przedsiębiorstw przemysłowych". Pracę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozpoczął w Katedrze Organizacji i Zarządzania (obecnie Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości).

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się głównie wokół szeroko pojętej problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem kultury organizacyjnej, procesu zmian, flexicurity, zarządzania publicznego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Występuje w roli eksperta w wielu projektach szkoleniowo-badawczych oraz inwestycyjnych. Jest konsultantem i szkoleniowcem w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu: prowadzi własną firmę konsultingową, jest przewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie.

Kontakt: Dziekanat (ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 6, tel. +89 523 47 57)