Projekt "Wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie"


Projekt nr POWR.03.04.00-00-D140/16 pn. „Wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2017–30.04.2019.

Serdecznie zapraszamy kadrę akademicką WNE do udziału w nowym projekcie podnoszącym kompetencje dydaktyczne "Wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie"

 

OBSZARY WSPARCIA

Szkolenia oferowane w ramach projektu związane są z podniesieniem kompetencji dydaktycznych w trzech obszarach, tj.:

  1. innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
  2. umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i  ich wykorzystania w procesie kształcenia,
  3. prowadzenie dydaktyki w języku obcym.

BUDŻET PROJEKTU

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 147.600 , z czego 124.397,28 zł stanowią środki europejskie.

Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.