Doktorzy Honoris Causa

prof. dr hab. Jan SZCZERBOWSKI

Data nadania: 1 czerwca 2000 roku

Zasługi: wybitnemu specjaliście z zakresu rybactwa śródlądowego; za zasługi w rozwoju Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM.

prof. dr Bernd HOFFMAN

Data nadania: 8 września 2001 r.

Zasługi: za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze endokrynologii rozrodu zwierząt oraz promowanie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM na forum międzynarodowym.

prof. dr hab. Michał KARASEK

Data nadania: 8 września 2001 r.

Zasługi: za wybitne osiągnięcia naukowe w badaniach nad szyszynką oraz zasługi w rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

prof. dr hab.Stanisław WĘŻYK

Data nadania: 20 kwietnia 2002 r.

Zasługi: za opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod genetycznego doskonalenia drobiu, wybitne osiągnięcia w zachowaniu bioróżnorodności rodzinnych populacji kur oraz za zasługi w rozwoju Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM.

prof. dr hab. Jerzy WOYKE

Data nadania: 20 kwietnia 2002 r.

Zasługi: wybitnemu specjaliście z zakresu pszczelnictwa, autorytetowi naukowemu o międzynarodowym uznaniu w biologii rozrodu, genetyce oraz cytologii i parazytologii pszczół; za zasługi w rozwoju Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM.

Georg DIETRICH

Data nadania: 1 czerwca 2002 r.

Zasługi: honorowemu Obywatelowi Olsztyna, zasłużonemu we wspieraniu oświaty, kultury i nauki, w dziele zbliżenia mieszkańców Offenburga i Olsztyna, Niemców i Polaków oraz w procesie integracji Europy.

prof. dr hab. Emil NALBORCZYK

Data nadania: 29 czerwca 2002 r.

Zasługi: w uznaniu zasług za działalność w instytucjach centralnych organizacji nauki polskiej i w ogólnopolskich gremiach doradczych, za działalność naukową i na rzecz naukowego rozwoju kadry fizjologów roślin oraz promocji badań polskich uczonych; w uznaniu zasług dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

prof. dr Ralph OBENDORF

Data nadania: 29 czerwca 2002 r.

Zasługi: profesorowi Cornell University w USA, wybitnemu uczonemu o międzynarodowym uznaniu, specjaliście z zakresu biologii nasion; szczególnie zasłużonemu w kształceniu młodych polskich kadr naukowych, w tym we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

prof. dr Adam CHRZANOWSKI

Data nadania: 30 września 2002 r.

Zasługi: profesorowi Uniwersytetu New Brunswick w Kanadzie, wybitnemu uczonemu, o międzynarodowym uznaniu specjaliście w zakresie geodezji inżynieryjnej i górniczej, wielce zasłużonemu we współpracy z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM.

prof. dr hab. Stanisława STOKŁOSOWA

Data nadania: 7 maja 2003 r.

Zasługi: w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie endokrynologii rozrodu, a szczególnie za wprowadzenie nowych metod hodowli komórek gonadalnych, szkolenie kadr oraz wieloletnią twórczą współpracę ze środowiskiem naukowym Olsztyna.

prof. dr hab. Andrzej DUBAS

Data nadania: 14 października 2003 r.

Zasługi: w uznaniu wybitnych zasług w organizacji nauki i systemowej transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce oraz za wieloletnią twórczą współpracę ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

ks. abp. dr Józef KOWALCZYK

Data nadania: 1 czerwca 2004 r.

Zasługi: nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce w uznaniu wybitnych zasług w dziele uregulowania w Polsce stosunków między państwem i Kościołem poprzez Konkordat oraz szczególnych zasług w staraniach o erygowanie Wydziału Teologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

prof. dr hab. Teresa KOSTKIEWICZOWA

Data nadania: 26 listopada 2004 r.

Zasługi: uczonej o światowej sławie, wzorze dobrych obyczajów w nauce, w uznaniu wybitnych zasług w zakresie animacji życia naukowego w Polsce i zagranicą, twórcze włączanie do współpracy licznych ośrodków humanistycznych w kraju oraz szczególnych zasług we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

prof. Giovanni GIRONE

Data nadania: 1 czerwca 2005 r.

Zasługi: rektorowi Uniwersytetu w Bari we Włoszech, w uznaniu wkładu w rozwój nauki w zakresie ekonomii i statystyki oraz zasług we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

dr Wolfgang SCHÄUBLE

Data nadania: 1 października 2006 r.

Zasługi: Federalnemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych Niemiec, przyjacielowi Polski, w uznaniu wkładu do dzieła zbliżenia wzajemnego Niemców i Polaków.

prof. dr hab. Wojciech WRZESIŃSKI

Data nadania: 1 października 2007 r.

Zasługi: za wkład w rozwój nauki polskiej, szczególnie w rozwój humanistyki olsztyńskiej oraz współpracę z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

prof. dr hab. Rudolf MICHAŁEK dr h. c. mult., czł. rzecz. PAN

Data nadania: 31 maja 2008 r.

Zasługi: za wkład w rozwój nauki polskiej szczególnie w rozwój kadry w zakresie inżynierii rolniczej oraz współpracę z Wydziałem Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

ks. kard. dr Stanisław DZIWISZ

Data nadania: 3 lipca 2008 r.

Zasługi: za postawę męża stanu spraw polskich przez 26 lat w Watykanie, stolicy chrześcijaństwa, oraz wybitny wkład w recepcję nauczania Jana Pawła II w Polsce, a także w uznaniu zasług w powołanie Wydziału Teologii w tworzonym w 1999 roku Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i odnowienie idei tradycji wielowiekowej współpracy środowiska naukowego Krakowa z Warmią.

prof. dr hab. Stefan JURGA

Data nadania: 3 lipca 2008 r.

Zasługi: za wkład w rozwój nauki polskiej, szczególnie w ramach centralnych instytucji nauki i szkolnictwa wyższego oraz w uznaniu zasług we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i wspieraniu działalności uczelni.

prof. dr Hans-Gert PÖTTERING

Data nadania: 1 października 2008 r.

Zasługi: za postawę męża stanu i działalność w Parlamencie Europejskim, w uznaniu zasług w dziele pokojowego współistnienia Narodów Europy i dialogu polsko-niemieckiego oraz popieranie współpracy Warmii i Mazur z regionami Europy.

prof. Władysław BARTOSZEWSKI

Data nadania: 3 czerwca 2009 r.

Zasługi: za wierność wartościom uniwersalnym, wyrażającą się w służbie drugiemu człowiekowi oraz wspaniałe świadectwo miłości ojczyzny i pielęgnowanie narodowego sumienia. Za dokumentowanie martyrologii i postaw heroicznych okresu II wojny światowej, za promowanie i urzeczywistnianie pojednania oraz dialogu międzynarodowego, międzykonfesyjnego i międzykulturowego.

prof. dr hab. Janusz Małłek

Data nadania: 17 września 2009 r.

Zasługi: za wybitne osiągnięcia w zakresie badań naukowych nad przeszłością Prus Królewskich, Warmii i Prus Książęcych oraz za życzliwość i promocję naukową wobec młodych adeptów nauki UWM.

prof. zw. dr hab. Hubert ORŁOWSKI

Data nadania: 30 września 2009 r.

Zasługi: za wybitne osiągnięcia w zakresie badań naukowych dotyczących kultury i literatury niemieckiej, szczególnie zagadnień życia literackiego w III Rzeszy oraz nad różnorodnymi związkami polsko-niemieckimi, w tym stereotypami narodowymi; za rozwój intelektualny trzech pokoleń germanistów polskich, w tym także studentów i naukowców pochodzących z Warmii i Mazur; za szerzenie i popularyzowanie wiedzy o historii i teraźniejszości rodzinnej Warmii, w Polsce i poza jej granicami.

Jerzy Skolimowski

Data nadania: 30 września 2011 r.

Zasługi: za wybitne zasługi w dziedzinie sztuki filmowej, podejmowanie uniwersalnych problemów, kreowanie wartości humanistycznych oraz promowanie polskiej kultury na forum międzynarodowym.

ks. abp dr Wojciech Ziemba

Data nadania: 28 października 2011 r.

Zasługi: za wspieranie rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, promocję wartości humanistycznych i teologicznych w środowisku społecznym oraz działalność ekumeniczną na rzecz integracji różnych narodów świata.

prof. Udo Arnold

Data nadania: 30 maja 2012 r.

Zasługi: za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie mediewistyki europejskiej i wypracowanie nowoczesnych metod badań historii Zakonu Krzyżackiego oraz edycje źródeł o ponadczasowej wartości, za zainicjowanie i wspieranie forum wymiany myśli naukowców ponad granicami państw i narodów, a szczególnie za pomoc i włączenie w ogólnoeuropejski dialog polskich uczonych i instytucji badawczych, za trwały wkład w dążenie do prawdy i pojednanie polsko-niemieckie.

prof. Christian von Bar

Data nadania: 22 marca 2013 r.

Zasługi: za wybitne zasługi w zakresie syntezy europejskiego prawa prywatnego, rozszerzanie zainteresowania komparatystów zachodnioeuropejskich na prawo Europy Wschodniej, w tym prawo polskie, wkład w budowanie pomostów pomiędzy komparatystyką zachodnioeuropejską, a wschodnioeuropejską, inspirowanie, rozwój i promocję polskiej, a zwłaszcza warmińsko-mazurskiej, nauki prawa prywatnego.

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Data nadania: 29 maja 2013 r.

Zasługi: za całokształt badań dotyczących mlecznego i mięsnego użytkowania bydła oraz ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, a w szczególności restytucję rasy białogrzbietej w Polsce.

abp senior ks. dr Edmund Piszcz

Data nadania: 6 maja 2014 r.

Zasługi: za aktywną, wieloletnią działalnośc duszpasterską na rzecz środowiska kościelnego, za szeroką działalność naukową, akademicką, duszpasterską, organizacyjną i społeczną na rzecz Pomorza Nadwiślańskiego oraz Warmii, Mazur i Powiśla, za aktywną inspirującą działalność charytatywną, ekumeniczną oraz za wybitne zasługi na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.

prof. Jerzy Buzek

Data nadania: 9 czerwca 2014 r.

Zasługi: za wybitny wkład i wspieranie nauki europejskiej i polskiej, w tym w szczególności za działania na rzecz utworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i jego rozwoju, za wspieranie i promowanie Warmii i Mazur w Polsce i Europie, za działania na rzecz przemian ustrojowych, demokratycznych instytucji państwowych i prorozwojowych reform oraz polityki zagranicznej.

prof. Winfried Lieber

Data nadania: 1 października 2014 r.

Zasługi: za dzieło tworzenia międzynarodowego akademickiego zespołu dydaktycznego, dzięki któremu współpraca między uniwersytetami w Offenburgu i Olsztynie ma europejski wymiar.

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

Data nadania: 3 lipca 2015 r.

Zasługi: za wybitne osiągnięcia naukowe szczególnie w zakresie technik przetwarzania obrazu i w dziedzinie nauk społecznych, za wytrwałość w działaniach na forum krajowym i międzynarodowym na rzecz harmonijnego powiązania wewnętrznego świata wartości współczesnego uniwersytetu z wyzwaniami świata zewnętrznego wobec uczelni; za aktywną działalność w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz działalność na rzecz UWM.

Erwin Kruk

Data nadania: 1 czerwca 2016 r.

Zasługi: za mazurski, trwały wkład do skarbca literatury polskiej; tworzenie prawdziwego, sumiennego i wielowymiarowego obrazu ziemi warmińsko-mazurskiej oraz upowszechnianie go na forum ogólnopolskim; budowanie tożsamości i rozwój dziedzictwa kulturowego; trwające pół wieku skuteczne inspirowanie badań regionalistycznych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

prof. Oskar Gottlieb Blarr

Data nadania: 14 października 2016 r.

Zasługi: za działalność na rzecz ratowanie dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza zabytków muzycznych Warmii i Mazur, popularyzowanie muzyki Feliksa Nowowiejskiego oraz za organizację życia muzycznego i aktywność na polu zbliżenia i porozumienia narodów niemieckiego i polskiego.

prof. dr hab. Jan Kiciński

Data nadania: 2 czerwca 2017 r.

Zasługi: za znaczący wkład w rozwój energetyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, a także za współpracę naukowo-badawczą z UWM, promocję naszego Uniwersytetu oraz wspieranie rozwoju Wydziału Nauk Technicznych.

prof. Tetsuo Kanno

Data nadania: 2 października 2017 r.

Zasługi: za wybitny wkład w rozwój światowej neurochirurgii, za pomoc polskim chorym w dostępie do nowoczesnych technologii, zwłaszcza w leczeniu śpiączki i za wspieranie współpracy japońskich naukowców z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

prof. Aart de Kruif

Data nadania: 4 czerwca 2018 r.

Zasługi: za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w zakresie badań nad rozrodem zwierząt gospodarskich oraz zdrowia stad; za aktywne i skuteczne wdrażanie nowych idei dydaktycznych i edukacyjnych w europejskim kształceniu lekarzy weterynarii; za wspieranie rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w zakresie implementacji europejskich programów i standardów nauczania klinicznego.

prof. Emil Pływaczewski

Data nadania: 15 października 2018 r.

Zasługi:za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w dziedzinie nauk prawnych, w szczególności w dyscyplinie kryminologia oraz prawo karne oraz za promocję i życzliwe wspieranie funkcjonowania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

prof. Bogusław Buszewski

Data nadania: 1 czerwca 2019 r.

Zasługi: za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w dziedzinie chemii i wpodziękowaniu za wspieranie rozwoju Wydziału Nauk o Żywności i całego UWM

prof. Jerzy Wilkin

Data nadania: 3 października 2020 r.

Zasługi: za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w obszarze dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk pokrewnych, za działalność, która wywarła istotny wpływ na życie publiczne, za promocję i życzliwe wspieranie funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz rozwoju kadry naukowej Wydziału Nauk Ekonomicznych.

prof. n. med. Maciej Zabel

Data nadania: 3 października 2020 r.

Zasługi: za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w obszarze nauk medycznych, w tym w szczególności za zastosowanie pozyskanych przez nie wyników w tworzeniu nowatorskich technik diagnostycznych i terapeutycznych; za istotny wpływ na życie publiczne, szczególnie w obszarze organizacji nauki; za promocję i życzliwe wspieranie funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz wieloletnie wspieranie rozwoju kadry zarówno Wydziału Lekarskiego, jak i innych wydziałów UWM.

prof. dr hab. n. med. Maria Zofia Siemionow

Data nadania: 31 maja 2023 r.

Zasługi: za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej i światowej w obszarach medycyny takich jak chirurgia rekonstrukcyjna, medycyna regeneracyjna oraz transplantologia, za wybitną działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i medyczną, za niezwykłą życzliwość i stałą gotowość do pomagania innym.