Promocja Uniwersytetu

Centrum Marketingu i Mediów

Jednostkami wchodzącymi w skład Centrum Marketingu i Mediów są:

 1. Biuro ds. Mediów
 2. Biuro ds. Promocji
 3. Muzeum

Dyrektor Centrum Marketingu i Mediów
mgr Michał Orłowski
michal.orlowski@uwm.edu.pl
tel. +48 89 524 55 44

 

Biuro ds. Mediów

Do zadań Biura ds. Mediów należy w szczególności:

 • prowadzenie bieżącej działalności medialnej: prasowej (Wiadomości Uniwersyteckich), radiowej (UWM FM) i telewizyjnej (TV Kortowo) oraz mediów społecznościowych,
 • upowszechnianie wiadomości o działalności Uniwersytetu,
 • przygotowywanie materiałów multimedialnych o Uniwersytecie,
 • prowadzenie i aktualizacja uniwersyteckich stron internetowych,
 • produkcja filmów, reklam i innych wydawnictw na zlecenie Uniwersytetu i zleceniodawców zewnętrznych,,
 • archiwizowanie informacji publikowanych w mediach uniwersyteckich.

 

Biuro ds. Promocji

Do zadań Biura ds. Promocji należy w szczególności:

 • przygotowanie założeń polityki marketingowej Uniwersytetu oraz opracowanie Strategii Promocji UWM,
 • realizacja polityki marketingowej Uczelni, budowanie korzystnego wizerunku w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym,
 • inicjowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Uczelni,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu identyfikacji wizualnej,
 • wsparcie promocyjne przedsięwzięć, wydarzeń i uroczystości ogólnouniwersyteckich i międzyuczelnianych,
 • współpraca z agencjami reklamowymi i wydawcami; planowanie i zakup usług medialnych i czasu antenowego oraz nadzór nad realizacją takich umów.

 

Muzeum

Do zadań Muzeum w szczególności należy:

 • gromadzenie wszelkich dóbr kultury Uniwersytetu w postaci druków, dokumentów, fotografii, zabytków sztuki i rzemiosła oraz innych pamiątek historycznych,
 • katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych zbiorów,
 • zabezpieczenie zabytków pozostających w użytkowaniu jednostek uniwersyteckich,
 • wpisywanie do inwentarza muzealiów stanowiących własność Muzeum,
 • przechowywanie zgromadzonych zbiorów,
 • zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów,
 • urządzanie wystaw stałych i okresowych,
 • udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 • kontaktowanie się ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu celem systematycznego uzupełniania zbiorów, współpraca z muzeami i innymi jednostkami.