Projekty rozwojowe

Projekt pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”

Program operacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Ministerstwo Zdrowia

Budżet projektu

17 313 095,97 PLN - w tym: dofinansowania ze środków europejskich 14 591 477,28 PLN, dofinansowania ze środków dotacji celowej 2 721 618,69 PLN

Czas realizacji

01.01.2016 - 30.06.2023

Opis

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania na kierunku lekarskim i pielęgniarstwo poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, którego głównym elementem jest stworzenie Centrum Symulacji Medycznej. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono poniżej wymienione zadania.

Zadanie 1: Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Centrum Symulacji Medycznej.

W zadaniu założono przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku nr 3 przy ul. Warszawskiej 30 do potrzeb Centrum Symulacji Medycznej, w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2: Utworzenie oraz wyposażenie pracowni wysokiej i niskiej wierności w Centrum Symulacji Medycznej.

W ramach zadania zaplanowano wyposażenie 16 specjalistycznych sal, w tym 6 sal wysokiej wierności z pomieszczeniami kontrolnymi, 5 sal niskiej wierności oraz 5 pozostałych sal dydaktycznych.

Zadanie 3: Przygotowanie i realizacja Programu Rozwojowego Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie (po zm. Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu/Szkoły Zdrowia Publicznego)

Zadanie obejmuje opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego, którego głównym założeniem jest rozwój kształcenia praktycznego na kierunku lekarskim i kierunku pielęgniarstwo. W ramach przedsięwzięcia dla studentów zaplanowano realizację zajęć dydaktycznych w Centrum Symulacji Medycznej, w tym zajęcia interdyscyplinarne oraz z udziałem pacjentów standaryzowanych, a także zawody symulacji medycznej. Natomiast dla kadry dydaktycznej założono szkolenia z zakresu symulacji wysokiej i niskiej wierności, szkolenia przygotowujące do prowadzenia egzaminów OSCE, szkolenia zagraniczne oraz staże w wiodącym ośrodku symulacji medycznej w kraju. Ponadto, pracownicy zobowiązani zostali do przygotowania scenariuszy zajęć dydaktycznych, a także udziału w spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Symulacji Medycznych. Zaplanowano również zatrudnienie i przeszkolenie instruktorów symulacji medycznej oraz techników obsługujących utworzone Centrum Symulacji Medycznej.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: dr inż. Ewa Kowalska
Numer telefonu: 89 524-56-85
E-mail: csmolsztyn@uwm.edu.pl
Opiekun merytoryczny CIITT: Małgorzata Klimowska
Strona www: http://csm.uwm.edu.pl/fundusze-ue

 

 

„Żagiel możliwości-model dostępności UWM w Olsztynie”

Program operacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu

5 816 933,77 zł

Czas realizacji

01.01.2020 - 31.12.2023

Opis

Celem  projektu jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry oraz studentów z zakresu niepełnosprawności oraz likwidację barier architektonicznych do 30.09.2023 r.


Projekt "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie" będzie zawierał działania, których zakres wpisuje się w elementy przewidziane jako typy projektów dla Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w SZOOP POWER. W ramach projektu realizowane są niżej wymienione Zadania:
Zadanie 1. Rozwój oferty uczelni Akademickie Centrum Wsparcia
Zadanie 2. Rozwój oferty uczelni Akademia Projektowania Uniwersalnego
Zadanie 3. Wdrożenie systemowych zmian w zakresie polityki dostępności uczelni
Zadanie 4. Likwidacja barier architektonicznych
Zadanie 5. Zwiększenie dostępności studentów z niepełnosprawnością i dysfunkcjami do zasobów Bibliotecznych
Zadanie 6.  Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia
Zadanie 7. Dostosowanie programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez modyfikację programu na kierunku Budownictwo II stopień
 

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: Eliza Popławska-Jodko
Numer telefonu: +48 89 524 56 06
E-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl

 

 

Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

Program operacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu

17 076 238,38 zł

Czas realizacji

1.10.2019-30.09.2023

Opis

Cel główny projektu to podniesienie jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz podniesienie kompetencji studentów/ek i kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu i kraju poprzez realizację programu rozwojowego w latach 2019-2023.

Zakres merytoryczny projektu realizowany jest w 3 modułach: moduł programów kształcenia, moduł podnoszenia kompetencji oraz moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Ponadto realizowane są działania restrukturyzacyjne.

W ramach projektu realizowanych jest 20 zadań, w tym 16 z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich i studentów, wzmocnienia potencjału dydaktycznego Filii UWM w Ełku oraz 3 zadania z zakresów podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Zadanie 1 – Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym na kierunku Leśnictwo;

Zadanie 2 – Dostosowanie programów kształcenia na kierunku Zarządzanie i Zarządzanie i inżynieria produkcji;

Zadanie 3 – Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale  Nauk o Środowisku;

Zadanie 4 – Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim;

Zadanie 5 – Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa;

Zadanie 6 – Warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek Wydziału Nauk Ekonomicznych;

Zadanie 7 – Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Środowisku;

Zadanie 8 – Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego;

Zadanie 9 – Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu;

Zadanie 10 – Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek Wydziału Bioinżynierii Zwierząt;

Zadanie 11 – Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie;

Zadanie 12 – Akademia Biznesu dla studentów/ek UWM w Olsztynie;

Zadanie 13 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa;

Zadanie 14 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydział Nauk o Środowisku;

Zadanie 15 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydziału Lekarskiego;

Zadanie 16 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydziału Nauk o Zdrowiu;

Zadanie 17 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Filii UWM w Ełku;

Zadanie 18 – Podniesienie kompetencji zarządczych pracowników administracyjnych;

Zadanie 19 – Rozbudowa/integracja zasobów informatycznych UWM w Olsztynie;

Zadanie 20 – Działania restrukturyzacyjne prowadzące do trwałych zmian organizacyjnych w UWM w Olsztynie – utworzenie Centrum Zarządzania Jakością Kształcenia.

Niniejszy projekt wpisuje się w "Strategię Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020" oraz "Program Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020".

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: Piotr Odoj
Numer telefonu: +48 89 524 51 00
E-mail: piotr.odoj@uwm.edu.pl
Strona www: http://zpr2.uwm.edu.pl/

 

 

Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Program operacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu

33 699 307,39 zł

Czas realizacji

01.10.2018 – 30.09.2023

Opis

Celem głównym projektu jest dostosowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez realizację Zintegrowanego Programu Rozwoju w latach 2018 – 2022. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci oraz pracownicy administracyjni uczelni. W ramach projektu realizowane są moduły:

  • Moduł programu kształcenia polega na realizacji programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym. W ramach projektu realizowane będą trzy specjalności w języku angielskim na trzech wydziałach uczelni: Wydział Nauk Ekonomicznych – kierunek Logistyka; Wydział Nauki o Żywności – kierunek Dairy Technology; Wydział Matematyki i Informatyki – kierunek Data science in practice;
  • Moduł podnoszenia kompetencji obejmuje: certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców, działania zwiększające zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia (np. zajęcia dodatkowe realizowane z pracodawcami) służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy;
  • Moduł programów stażowych krajowych i zagranicznych dla studentów trzech wydziałów: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Środowisku, Nauki o Żywności;
  • Moduł studiów doktoranckich polegający na modyfikacji programu studiów doktoranckich na kierunku Biologia i Biotechnologia. Studia mają charakter interdyscyplinarny, aplikacyjny i międzynarodowy. W ramach programu studiów odbędzie się szkoła letnia w języku angielskim umożliwiająca nabycie nowych kompetencji w zakresie metod badawczych oraz nabycia kompetencji interpersonalnych w międzynarodowym środowisku;
  • Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego realizowany poprzez działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne. Realizowany jest system szkoleń podwyższających kompetencje zarządcze pracowników – kadry zarządzającej i administracji, opracowany zostanie system zarządzania uczelnią dostosowany do wymogów Ustawy 2.0 i zmieniających się przepisów prawa, realizowane są staże naukowe, naukowo-dydaktyczne oraz praktyczne skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. W ramach modułu planowany jest zakup/budowa następujących narzędzi: system wspierający identyfikację kandydatów na studia; narzędzie monitorujące zaangażowanie studentów w proces dydaktyczny , wspomagające ich utrzymanie i doprowadzenie do uzyskania dyplomu; narzędzie wspomagające proces podtrzymania relacji z absolwentami; nowoczesny BIP oraz platforma współpracy oraz zarządzania IPR.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: Zofia Możeluk
Numer telefonu: 89 523 55 34
E-mail: zofia.mozeluk@uwm.edu.pl
Strona www: www.zpr.uwm.edu.pl

 

 

Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Budżet projektu

60 800 691,22 zł

Czas realizacji

20.07.2017 - 31.08.2023

Opis

Celem projektu jest wzrost urynkowienia działalności badawczo – rozwojowej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R, realizację wysoko wyspecjalizowanych badań uwzględniających potrzeby rynkowe.

W ramach projektu zostaną utworzone i wyposażone laboratoria: Centrum Badawcze Technologii Wysokiej Jakości Żywności Wydziału Nauki o Żywności (7 laboratoriów) oraz  Centrum Badawcze Jakości Zdrowotnej Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia i Konsumenta Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (9 laboratoriów).

Ponadto zostaną zrealizowane działania animujące współpracę pomiędzy nauką a biznesem m.in. organizacja międzynarodowej  konferencji, seminaria, udział w międzynarodowych targach spożywczych, realizacja kampanii promującej infrastrukturę B+R Uczelni obejmującej wirtualny spacer/film 3D relacjonujący pracę w laboratoriach oraz przygotowanie oferty technologiczno-usługowej.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia gospodarczego całego regionu poprzez wyższy udział nakładów w B+R oraz poprawę dostosowania kwalifikacji kadr do potrzeb rynku. Projekt realizowany jest zgodnie z agendą badawczą opracowaną w porozumieniu z podmiotami gospodarczymi, która swym zakresem wpisuje się w trzy Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
Numer telefonu: 89 523-35-00
E-mail: emilia.kaca@uwm.edu.pl

 

 

Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”

Program operacyjny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu

wartość projektu 9 928 273,30 zł, w tym dofinansowanie projektu w części dla UWM w Olsztynie – 2 699 337,09 zł

Czas realizacji

01.09.2018 - 29.11.2021

Opis

Projekt jest realizowany przez konsorcjum trzech podmiotów: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. (partner wiodący), Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie (partner) oraz Geotronics Dystrybucja sp. z o. o. (partner).
Głównym celem projektu jest integracja systemów umożliwiających obserwację, monitorowanie i modelowanie deformacji powierzchni terenu spowodowanych eksploatacją górniczą. W ramach projektu Konsorcjum opracuje system umożliwiający określenie i wizualizację wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych na powierzchnię terenu górniczego.
Usługa zostanie wdrożona przez konsorcjanta przemysłowego, firmę Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. poprzez wzbogacenie portfela świadczonych usług.
Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację nr 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformatyczne, Obszar XI. Innowacyjne zastosowania geoinformacji.
Realizacja projektu jest bezpośrednio powiązana z działalnością naukową Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa i zainteresowaniami badawczymi zespołów naukowych a także ponad 20-letniej współpracy pomiędzy KGHM CUPRUM Sp. z o.o. i Wydziałem Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM
Numer telefonu: 89 523 42 04
E-mail: jacek.rapinski@uwm.edu.pl
Opiekun merytoryczny: mgr Andrzej Przegrocki