Aktualne nabory - projekty naukowe

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

-

Narodowe Centrum Nauki

OPUS 26

Dla kogo: Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. 

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

SONATA 19

Dla kogo: konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu.

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

PERUN

Na co: Dofinansowanie można przeznaczyć na:

·         badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej);

·         badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej).

Dla kogo: Wnioskodawcą – uczestnikiem konkursu może być:

1.       w przypadku, gdy Projekt nie obejmuje prac rozwojowych - podmiot, o którym mowa w  art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR;

2.       konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy o NCBR, z zastrzeżeniem, że w przypadku Projektu obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jeden Przedsiębiorca. Konsorcjum stanowi grupa podmiotów podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działająca na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Lidera;

3.       centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Lidera;

4.       Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Oznacza to, że:

Jeśli projekt ma charakter badawczy/naukowy (do VI PGT) to wnioskodawcą może być np.:

·         w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:

·         uczelnia

·         federacja

·         instytut naukowy PAN

·         instytut badawczy

·         międzynarodowy instytut naukowy

·         Centrum Łukasiewicz

·         instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

·         Polska Akademia Umiejętności

·         inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły

·         przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)

·         w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):

·         konsorcjum (co najmniej 2 podmioty: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca; np. uczelnia + uczelnia / uczelnia + instytut + federacja / uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + instytut + przedsiębiorstwo)

·         centrum naukowo-przemysłowe

Jeśli projekt ma charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy (do  IX PGT) to wnioskodawcą może być np.:

·         w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:

·         przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)

·         w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):

·         konsorcjum (co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo co najmniej jeden przedsiębiorca, np.: uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + federacja + przedsiębiorstwo / uczelnia + stowarzyszenie + przedsiębiorstwo)

·         centrum naukowo-przemysłowe.

Ważne: Konkurs nr 1/PERUN/2023 nie ma określonej alokacji. Na etapie naboru wniosków NCBR nie może udzielić odpowiedzi na temat puli środków przeznaczonych na finansowanie projektów wyłonionych w ramach całego konkursu.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 stycznia 2024 r.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – FNP:

Cel: Wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do DKPN: 27 listopada 2023 r.

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:

Cel: Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do DKPN: Tryb ciągły.

Osoby zainteresowane aplikowaniem do konkursów krajowych proszone są o kontakt pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 37 16;  (89) 523 38 20 i (89) 524 55 65

 

Konkursy międzynarodowe

BiodivNBS (NCN):

Zakres tematyczny:  1) Synergie i kompromisy rozwiązań opartych na naturze w kontekście dobrostanu ludzi; 2) Rozwiązania oparte na przyrodzie łagodzące antropogeniczne czynniki utraty różnorodności biologicznej; 3) Wkład rozwiązań opartych na przyrodzie w sprawiedliwą zmianę transformacyjną;

Budżet: 1 mln euro dla wszystkich polskich zespołów badawczych łącznie;

Termin składania wniosków konkursowych: wnioski wstępne: 10 listopada 2023 r., wnioski pełne: 9 kwietnia 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

OPUS LAP/WEAVE (NCN):

Zakres tematyczny: badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Budżet: 300 mln PLN/ cały konkurs

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. go godz. 16:00

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

 

DUT Call 2023 (NCBR):

Zakres tematyczny: Odporność energetyczna i ubóstwo energetyczne/Regeneracja i renowacja obszarów miejskich/Systemy wspierające lokalną transformację energetyczną: współpraca i zrównoważone inwestycje

Budżet: max. 200 000 EUR na projekt w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się wnioskodawca jednopodmiotowy; max. 475 000 EUR na projekt w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się grupa podmiotów.

Termin składania wniosków konkursowych: wnioski wstępne: 21 listopada 2023 r., wnioski pełne: 30 kwietnia 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej:

1)      Stypendium FK: umożliwia naukowcom, ekspertom i artystom badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy;

2)      Granty FK: umożliwiają akademikom, którzy ukończyli studia magisterskie, oraz profesjonalistom i artystom badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy;

3)      Stypendium dydaktyczne FK: umożliwia pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do dziesięciu miesięcy. Zajęcia powinny koncentrować się na tematyce wokół polskiej kultury i języka. Adiunkci mogą jednocześnie kontynuować swoje badania podczas prowadzenia zajęć.

Termin składania wniosków konkursowych: 15 listopada 2023 r.

 

IMPRESS-U (NCN):

Dla kogo: polskie zespoły badawcze, które we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi
z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz fakultatywnie z zespołami badawczymi z Litwy, Łotwy i/lub Estonii wystąpią z wnioskami o współfinansowanie projektów wspólnych.

Nabór wniosków do agencji wiodącej (National Science Foundation): do dnia 31 grudnia 2025 r.

Nabór wniosków krajowych: w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: https://www2.ncn.gov.pl/partners/impressu/ - wyszukiwarka partnerów.

 

EUREKA (NCBR):

Zakres tematyczny: bez ograniczeń tematycznych – celem konkursu jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Budżet: w przypadku grupy podmiotów: 1 500 000 PLN; dofinansowanie dla każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów nie może przekroczyć 750 000 PLN.

Termin składania wniosków konkursowych: 20 października 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: udział organizacji badawczej jest możliwy wyłącznie w grupie podmiotów z mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą jako liderem.

 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (nadchodzący):

Cel: wsparcie projektów transgranicznych w zakresie: wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych, zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki, promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),  zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki, budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Przewidywany termin naboru do kolejnej edycji:  od 5 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Regionalny Punkt Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24;

Ważne: podmioty z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem, mogą natomiast być współaplikującym partnerem.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

ERC Starting Grant 2024:

Dla kogo: naukowcy będący od 2 do 7 lat po doktoracie. O grant mogą ubiegać się naukowcy, którzy obronili swój pierwszy doktorat między 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2021 r., którzy jednak mogą pochwalić się już znaczącymi dokonaniami naukowymi adekwatnymi do etapu kariery naukowej oraz dziedziny (np. przynajmniej jedną ważną publikacją bez udziału promotora, innymi ważnymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach recenzowanych jako pierwszy autor, prezentacjami na uznanych konferencjach międzynarodowych, patentami, nagrodami).

Maksymalna wysokość finansowania: 1,5 mln euro
Maksymalny czas trwania projektu: 5 lat
Minimalne zaangażowanie: 50% czasu pracy

Deadline: 24 października 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

ERC Synergy Grant 2024:

Dla kogo: zespoły składające się z 2 do 4 naukowców wraz z ich grupami badawczymi, którzy planują realizację interdyscyplinarnego projektu.

Maksymalna wysokość finansowania: 10 mln euro
Maksymalny czas trwania projektu: 6 lat

Deadline: 8 listopada 2023 r.

Ważne: ERC zapewnia 100% finansowania pionierskich, przełomowych badań we wszystkich dziedzinach nauki. Tematykę projektu określają sami wnioskodawcy. Wysoko cenione będą projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Jedynym kryterium oceny projektu jest doskonałość naukowa.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – Promocja Jakości IV:

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze

Przedmiot finansowania:
1) koszty związane ze sporządzeniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 m-cy przed jego sporządzeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w proces opracowania wniosku projektowego

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji

Ważne: nabór w trybie ciągłym

 

Szczegółowe informacje na temat konkursów międzynarodowych oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny: hpk@uwm.edu.pl, Tel: (89) 523 34 67

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Naki

-

Narodowe Centrum Nauki

OPUS 26

Dla kogo: Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. 

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

SONATA 19

Dla kogo: konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu.

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – FNP:

Cel: Wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do DKPN: 27 listopada 2023 r.

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:

Cel: Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do DKPN: tryb ciągły.

 

Konkursy międzynarodowe

 

OPUS LAP/WEAVE (NCN):

Zakres tematyczny: badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Budżet: 300 mln PLN/ cały konkurs

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. go godz. 16:00

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

 

IMPRESS-U (NCN):

Dla kogo: polskie zespoły badawcze, które we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi
z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz fakultatywnie z zespołami badawczymi z Litwy, Łotwy i/lub Estonii wystąpią z wnioskami o współfinansowanie projektów wspólnych.

Nabór wniosków do agencji wiodącej (National Science Foundation): do dnia 31 grudnia 2025 r.

Nabór wniosków krajowych: w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: https://www2.ncn.gov.pl/partners/impressu/ - wyszukiwarka partnerów.

 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (nadchodzący):

Cel: wsparcie projektów transgranicznych w zakresie: wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych, zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki, promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),  zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki, budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Przewidywany termin naboru do kolejnej edycji:  od 5 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Regionalny Punkt Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24;

Ważne: podmioty z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem, mogą natomiast być współaplikującym partnerem.

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

-

Narodowe Centrum Nauki

OPUS 26

Dla kogo: Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. 

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

SONATA 19

Dla kogo: konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu.

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PERUN

Na co: Dofinansowanie można przeznaczyć na:

·         badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej);

·         badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej).

Dla kogo: Wnioskodawcą – uczestnikiem konkursu może być:

1.       w przypadku, gdy Projekt nie obejmuje prac rozwojowych - podmiot, o którym mowa w  art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR;

2.       konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy o NCBR, z zastrzeżeniem, że w przypadku Projektu obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jeden Przedsiębiorca. Konsorcjum stanowi grupa podmiotów podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działająca na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Lidera;

3.       centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Lidera;

4.       Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Oznacza to, że:

Jeśli projekt ma charakter badawczy/naukowy (do VI PGT) to wnioskodawcą może być np.:

·         w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:

·         uczelnia

·         federacja

·         instytut naukowy PAN

·         instytut badawczy

·         międzynarodowy instytut naukowy

·         Centrum Łukasiewicz

·         instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

·         Polska Akademia Umiejętności

·         inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły

·         przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)

·         w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):

·         konsorcjum (co najmniej 2 podmioty: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca; np. uczelnia + uczelnia / uczelnia + instytut + federacja / uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + instytut + przedsiębiorstwo)

·         centrum naukowo-przemysłowe

Jeśli projekt ma charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy (do  IX PGT) to wnioskodawcą może być np.:

·         w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:

·         przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)

·         w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):

·         konsorcjum (co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo co najmniej jeden przedsiębiorca, np.: uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + federacja + przedsiębiorstwo / uczelnia + stowarzyszenie + przedsiębiorstwo)

·         centrum naukowo-przemysłowe.

Ważne: Konkurs nr 1/PERUN/2023 nie ma określonej alokacji. Na etapie naboru wniosków NCBR nie może udzielić odpowiedzi na temat puli środków przeznaczonych na finansowanie projektów wyłonionych w ramach całego konkursu.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 stycznia 2024 r.

 

Konkursy międzynarodowe

 

BiodivNBS (NCN):

Zakres tematyczny:  1) Synergie i kompromisy rozwiązań opartych na naturze w kontekście dobrostanu ludzi; 2) Rozwiązania oparte na przyrodzie łagodzące antropogeniczne czynniki utraty różnorodności biologicznej; 3) Wkład rozwiązań opartych na przyrodzie w sprawiedliwą zmianę transformacyjną;

Budżet: 1 mln euro dla wszystkich polskich zespołów badawczych łącznie;

Termin składania wniosków konkursowych: wnioski wstępne: 10 listopada 2023 r., wnioski pełne: 9 kwietnia 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

EUREKA (NCBR):

Zakres tematyczny: bez ograniczeń tematycznych – celem konkursu jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Budżet: w przypadku grupy podmiotów: 1 500 000 PLN; dofinansowanie dla każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów nie może przekroczyć 750 000 PLN.

Termin składania wniosków konkursowych: 20 października 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: udział organizacji badawczej jest możliwy wyłącznie w grupie podmiotów z mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą jako liderem.

 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (nadchodzący):

Cel: wsparcie projektów transgranicznych w zakresie: wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych, zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki, promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),  zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki, budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Przewidywany termin naboru do kolejnej edycji:  od 5 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Regionalny Punkt Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24;

Ważne: podmioty z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem, mogą natomiast być współaplikującym partnerem.

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

-

Narodowe Centrum Nauki

OPUS 26

Dla kogo: Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. 

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

SONATA 19

Dla kogo: konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu.

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

 

Narodowe Centrum Badań i Nauki

PERUN

Na co: Dofinansowanie można przeznaczyć na:

·         badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej);

·         badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej).

Dla kogo: Wnioskodawcą – uczestnikiem konkursu może być:

1.       w przypadku, gdy Projekt nie obejmuje prac rozwojowych - podmiot, o którym mowa w  art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR;

2.       konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy o NCBR, z zastrzeżeniem, że w przypadku Projektu obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jeden Przedsiębiorca. Konsorcjum stanowi grupa podmiotów podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działająca na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Lidera;

3.       centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Lidera;

4.       Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Oznacza to, że:

Jeśli projekt ma charakter badawczy/naukowy (do VI PGT) to wnioskodawcą może być np.:

·         w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:

·         uczelnia

·         federacja

·         instytut naukowy PAN

·         instytut badawczy

·         międzynarodowy instytut naukowy

·         Centrum Łukasiewicz

·         instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

·         Polska Akademia Umiejętności

·         inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły

·         przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)

·         w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):

·         konsorcjum (co najmniej 2 podmioty: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca; np. uczelnia + uczelnia / uczelnia + instytut + federacja / uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + instytut + przedsiębiorstwo)

·         centrum naukowo-przemysłowe

Jeśli projekt ma charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy (do  IX PGT) to wnioskodawcą może być np.:

·         w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:

·         przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)

·         w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):

·         konsorcjum (co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo co najmniej jeden przedsiębiorca, np.: uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + federacja + przedsiębiorstwo / uczelnia + stowarzyszenie + przedsiębiorstwo)

·         centrum naukowo-przemysłowe.

Ważne: Konkurs nr 1/PERUN/2023 nie ma określonej alokacji. Na etapie naboru wniosków NCBR nie może udzielić odpowiedzi na temat puli środków przeznaczonych na finansowanie projektów wyłonionych w ramach całego konkursu.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 stycznia 2024 r.

 

Konkursy międzynarodowe

 

 

 

 

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

-

Narodowe Centrum Nauki

OPUS 26

Dla kogo: Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. 

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

SONATA 19

Dla kogo: konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu.

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PERUN

Na co: Dofinansowanie można przeznaczyć na:

·         badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej);

·         badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej).

Dla kogo: Wnioskodawcą – uczestnikiem konkursu może być:

1.       w przypadku, gdy Projekt nie obejmuje prac rozwojowych - podmiot, o którym mowa w  art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR;

2.       konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy o NCBR, z zastrzeżeniem, że w przypadku Projektu obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jeden Przedsiębiorca. Konsorcjum stanowi grupa podmiotów podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działająca na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Lidera;

3.       centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Lidera;

4.       Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Oznacza to, że:

Jeśli projekt ma charakter badawczy/naukowy (do VI PGT) to wnioskodawcą może być np.:

·         w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:

·         uczelnia

·         federacja

·         instytut naukowy PAN

·         instytut badawczy

·         międzynarodowy instytut naukowy

·         Centrum Łukasiewicz

·         instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

·         Polska Akademia Umiejętności

·         inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły

·         przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)

·         w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):

·         konsorcjum (co najmniej 2 podmioty: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca; np. uczelnia + uczelnia / uczelnia + instytut + federacja / uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + instytut + przedsiębiorstwo)

·         centrum naukowo-przemysłowe

Jeśli projekt ma charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy (do  IX PGT) to wnioskodawcą może być np.:

·         w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:

·         przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)

·         w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):

·         konsorcjum (co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo co najmniej jeden przedsiębiorca, np.: uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + federacja + przedsiębiorstwo / uczelnia + stowarzyszenie + przedsiębiorstwo)

·         centrum naukowo-przemysłowe.

Ważne: Konkurs nr 1/PERUN/2023 nie ma określonej alokacji. Na etapie naboru wniosków NCBR nie może udzielić odpowiedzi na temat puli środków przeznaczonych na finansowanie projektów wyłonionych w ramach całego konkursu.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 stycznia 2024 r.

 

Konkursy międzynarodowe

OPUS LAP/WEAVE (NCN):

Zakres tematyczny: badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Budżet: 300 mln PLN/ cały konkurs

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. go godz. 16:00

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Ważne: wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

.

Projekty Krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki 

-

Narodowe Centrum Nauki

OPUS 26

Dla kogo: Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. 

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

SONATA 19

Dla kogo: konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Na co: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

·         HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;

·         ST – nauki ścisłe i techniczne;

·         NZ – nauki o życiu.

Budżet: 100 mln. zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 grudnia 2023 r

 

Konkursy międzynarodowe

OPUS LAP/WEAVE (NCN):

Zakres tematyczny: badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Budżet: 300 mln PLN/ cały konkurs

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. go godz. 16:00

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.