Pomoc materialna

Ważna informacja dla Studentów ubiegających się o pomoc materialną w okresie od października roku akademickiego 2023/2024.

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta (formularze wniosków dostępne są w systemie USOSweb po zalogowaniu, link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl

Termin składania wniosków o pomoc materialną:

 • do 16 października (w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024).

Wnioski o stypendium rektora można składać wyłącznie do 16 października 2023 r.

W miesiącu październiku umawianie wizyt następuje TYLKO I WYŁĄCZNIE za pośrednictwem kalendarza elektronicznego systemu USOSweb, w zakładce DLA STUDENTÓW, w pozycji menu SPOTKANIA. Wnioski o świadczenia będzie można składać osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Uwaga! Liczba spotkań w jednym dniu jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapisy na spotkanie na dany dzień, kończą się dnia poprzedniego o godzinie 11:00. Niestety obecne ograniczenia systemu nie pozwalają na indywidualny wybór godziny spotkania. Godzina wizyty zostanie Państwu przekazana w informacji zwrotnej potwierdzającej spotkanie i będzie widoczna po migracji danych. Kalendarze do zapisów na kolejne dni będą sukcesywnie dodawane.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 nie może przekraczać kwoty: 1294,40 zł netto na członka rodziny studenta.

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

Poczynając od miesiąca listopada wnioski o przyznanie stypendium socjalnego (wnioski o ponowne przeliczenie dochodu), stypendium dla osób z niepełnosprawnością, zapomogę można składać pomiędzy 1 a 10 dniem miesiąca, do czerwca włącznie.

1. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Reguluje REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 101/2023 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 20 września 2023 roku.

2. Rodzaje świadczeń dla studentów

Student może ubiegać się w uczelni o bezzwrotne świadczenia w formie:

 • stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości,
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi.

3. Ograniczenia ustawowe w dostępie do świadczeń - Prawo o szkolnictwie wyższym w nauce - art. 93.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 • student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
 • Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  • 1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • 2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 • Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
 • Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 • W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób z niepełnosprawnością. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób z niepełnosprawnością na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób z niepełnosprawnością na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.
 • Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

 WSZYSTKIE NIEZBĘDNE OŚWIADCZENIA DO STYPENDIÓW ORAZ ZAPOMOGI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE UNIWERSYTETU: https://uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/dokumenty-i-regulaminy

Wśród nich znajdują się:

 • Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
 • Oświadczenie – stypendium rektora
 • Oświadczenie – stypendium dla osób z niepełnosprawnością
 • Oświadczenie – zapomoga
 • Oświadczenie – stypendium socjalne i socjalne zw.
 • Oświadczenie alimenty
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pomoc materialna
 • Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu – druk
 • Oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej wnioskodawcy

WAŻNE: Dodatkowo podczas składania wniosku o stypendium rektora w USOSweb, studentowi automatycznie generuje się oświadczenie, które należy pobrać, podpisać i dołączyć do wniosku.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych (pomoc materialna), student dołącza do każdego typu wniosku o pomoc materialną.


Pozostałe informacje dotyczące pomocy materialnej