Kształcenie anglojęzyczne

 Logistics

Od roku akademickiego 2019/2020 na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie w ramach zakresu Logistics realizowane są studia w języku angielskim. Program kształcenia został opracowany wspólnie z Politechniką w Setubal (Portugalia) – uznanym ośrodkiem akademickim specjalizującym się w szerokim wachlarzu zagadnień z zakresu logistyki.

 Lektoraty językowe

Studenci WNE uczestniczą w zajęciach z zakresu nauki języków obcych prowadzonych przez lektorów Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie. Zajęcia z języka obcego prowadzone są dla studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

 Zajęcia dla studentów programu Erasmus+

Kadra WNE co roku przygotowuje szeroką ofertę przedmiotów w języku angielskim, które oferowane są studentom przyjeżdżającym na WNE w ramach wymiany międzynarodowej w programie Erasmus+. Informacji na temat realizowanych zajęć udzielają Wydziałowi Koordynatorzy programu Erasmus+.

 Zajęcia prowadzone przez gości zza granicy

Ważnym obszarem, za pomocą którego dąży się do umiędzynarodowienia kształcenia, jest nawiązywanie i zacieśnianie współpracy ze środowiskiem akademickim zza granicy. W jej ramach na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbywają się zajęcia w języku angielskim prowadzone przez zagranicznych wykładowców. W ciągu kilku ostatnich lat zajęcia ze studentami poprowadzili goście m.in. z: Litwy, Włoch, Czech, Portugalii czy też Łotwy.

 Wykłady otwarte w języku angielskim

W roku akademickim 2022/2023 trzech wykładowców z zagranicy gościło na Wydziale Nauk Ekonomicznych w celu realizacji wykładów otwartych w języku angielskim w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05 .00-00-Z201/18” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich wykładowców serdecznie powitała Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – prof. Mariola Grzybowska-Brzezińska i dr Dominika Kuberska.

Pierwsza wizyta odbyła się w listopadzie 2022 r. Podczas dwudniowego wydarzenia dr Judith Wiemann z Ruhr University w Bochum (Niemcy) przeprowadziła wykład otwarty pt. „Perspectives on Economic Geography”. Wśród poruszanych tematów znalazło się podważanie wybranych mitów na temat globalizacji, a co za tym idzie – definiowanie globalizacji, spojrzenie na branżę motoryzacyjną ze szczególnym uwzględnieniem przenoszenia umiejętności między lokalizacjami oraz przedsiębiorczość w ujęciu przestrzennym.

Drugi wykład otwarty „Health Economics” poprowadziła w kwietniu 2023 r. dr Anne Busch z Fachhochschule Wiener Neustadt (Austria). Dr Busch swoją wizytę w Kortowie rozpoczęła od spaceru po naszym kampusie i – jak podkreśliła – była pod ogromnym wrażeniem panującej w nim wyjątkowej aury. Uczestnicy prelekcji dyskutowali o organizacji, projektowaniu i finansowaniu systemów opieki zdrowotnej, roli startupów w systemie ochrony zdrowia oraz korzyściach płynących z klastrów, a także o nowych technologiach i innowacjach jako odpowiedzi na aktualne wyzwania w systemie ochrony zdrowia.

Trzeci i ostatni w roku akademickim 2022/2023 wykład otwarty pt. „Collaborative Spaces” wygłosił w maju 2023 r. dr Lukas Danko z Uniwersytetu Tomasa Baty w Zlínie (Czechy). Słuchacze wykładów zapoznali się z problematyką współczesnych warunków pracy, taksonomią przestrzeni współpracy i trajektorią ich rozwoju, a także zagadnieniami związanymi z relacjami między przestrzeniami współpracy a procesami dzielenia się wiedzą.

 Akademia Biznesu UWM w Olsztynie

Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych mają możliwość aplikowania na realizowany przez Akademię Biznesu dwusemestralny program pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości UWM” przygotowujący studentów UWM i doktorantów UWM i PAN do prowadzenia własnej, innowacyjnej działalności gospodarczej oraz rozwoju osobistego potencjału przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone są na nim przez polskich i zagranicznych wykładowców. W ramach dotychczasowych edycji „Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości UWM” wykłady w języku angielskim przeprowadzili goście z Włoch, Rumunii i Stanów Zjednoczonych.