Zespół ds. współpracy międzynarodowej

Misją Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2020/2021–2023/2024 jest rozwój umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Ekonomicznych w obszarze działalności naukowej i dydaktycznej.
Cele i działania, jakie stawia przed sobą Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej:

 1. W kontekście umiędzynarodowienia procesu kształcenia:
  1. współpraca z władzami i pracownikami Wydziału Nauk Ekonomicznych w zakresie rozszerzenia oferty studiów i przedmiotów prowadzonych w języku angielskim;
  2. kontynuacja współpracy z dotychczasowymi uczelniami partnerskimi oraz podejmowanie działań na rzecz nawiązywania współpracy z kolejnymi ośrodkami akademickimi;
  3. promowanie i upowszechnianie dwustronnej wymiany międzynarodowej wśród studentów i pracowników akademickich biorących udział w międzynarodowych programach i projektach edukacyjnych;
  4. współpraca w zakresie kształcenia z osobami zajmującymi się koordynacją programu Erasmus+ na poziomie Wydziału Nauk Ekonomicznych, w tym wspieranie promocji praktyk zagranicznych;
  5. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zapraszania wizytującej kadry akademickiej zza granicy (np. visiting scholars, visiting fellowships) w celu realizacji przez nią wykładów gościnnych, zajęć dydaktycznych, webinariów oraz jej uczestnictwa w innych wydarzeniach edukacyjnych o charakterze międzynarodowym;
  6. współpraca z jednostkami, komisjami i zespołami funkcjonującymi w strukturze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz jego pracownikami w zakresie umiędzynarodowienia procesu kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
 2. W kontekście umiędzynarodowienia działalności badawczej prowadzonej na Wydziale Nauk Ekonomicznych:
  1. wspieranie pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych w działaniach zmierzających do udziału w międzynarodowych projektach badawczych;
  2. promowanie i upowszechnianie wśród pracowników WNE informacji na temat działań nakierowanych na pozyskiwanie funduszy przeznaczonych na rozwój międzynarodowej działalności badawczej;
  3. podejmowanie działań w zakresie przystąpienia Wydziału Nauk Ekonomicznych do międzynarodowych organizacji i sieci współpracy oraz kontynuacja dotychczasowej współpracy w tym zakresie;
  4. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zapraszania wizytującej kadry akademickiej zza granicy (np. visiting scholars, visiting fellowships) w celu nawiązania przez nią współpracy badawczej z pracownikami Wydziału Nauk Ekonomicznych;
  5. współpraca w zakresie rozwoju działalności badawczej z osobami zajmującymi się koordynacją programu Erasmus+ na poziomie Wydziału Nauk Ekonomicznych;
  6. współpraca z jednostkami, komisjami i zespołami funkcjonującymi w strukturze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz jego pracownikami w zakresie umiędzynarodowienia działalności badawczej prowadzonej na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
 3. Skład Zespołu:
  dr Dominika Kuberska – przewodnicząca
  dr Dominika Jakubowska
  dr Kamil Kotliński
  dr Katarzyna Łukiewska
  dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
  dr Magdalena Raczyńska
  dr Anna Wichowska
  dr Adam Wiśniewski
  dr Joanna Zielińska-Szczepkowska