Krzysztof Rząsa

dr inż. Krzysztof Rząsa      e-mail  

orcid   https://orcid.org/0000-0001-5215-7630

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/13 lub P15/6
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Pełnione funkcje:
  • Prodziekan ds. studenckich;
  • Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia;
  • Przewodniczący Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku Gospodarka przestrzenna;
  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki społeczne; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 • Tematyka badań naukowych:
  • społeczne i kulturowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią;
  • dziedzictwo kulturowe jako element kształtowania przestrzeni;
  • gospodarowanie nieruchomościami niezurbanizowanymi;
 • Dydaktyka: społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, rynek i szacowanie obszarów wiejskich.