Rekrutacja krok po kroku

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie - nabór dodatkowy (III tura)

 1. Zarejestruj się w systemie IRK – na studia stacjonarne i niestacjonarne do 25 września 2023 r.
 2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: nowa matura, stara matura*, matura zagraniczna, matura EB lub IB, czy zaświadczenie laureata olimpiady.
 3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże Ci system IRK (każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat).
 5. Wgraj skan „STAREJ MATURY”* lub MATURY IB, MATURY EB czy zaświadczenia LAUREATA OLIMPIADY na swoje konto do systemu IRK. UWAGA! Kandydaci ze świadectwem „NOWEJ MATURY” do dnia kwalifikacji na studia nie muszą załączać skanu dokumentu. Wyniki „NOWEJ MATURY” zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (KReM).
 6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.
 7. Sprawdź pierwsze wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne 27 września 2023 r. od godz. 10:00. 
 8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat zakwalifikowany na studia – dostarcz/wyślij do 28.09.2023 r. do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty. Liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania. ​Na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:
  • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia,
  • Xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata
  • 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną imieniem i nazwiskiem oraz nr ID z IRK
 9. Jeśli się udało, jesteś studentem!

W dniu ogłoszenia wyników czyli 29.09.2023 r. popołudniu na konto e-mail wyślemy do Ciebie powiadomienie o wystawieniu decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) w formie dokumentu elektronicznego. Przejdź na irk.uwm.edu.pl na stronę decyzji, aby ją odebrać. Po kliknięciu w link "Odbierz decyzję" wysłana zostanie kolejna wiadomość e-mail z kodem autoryzacyjnym. Wprowadzenie kodu dodatkowo potwierdza Twoją tożsamość i jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru pisma oraz wygenerowaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, zawierającego datę i godzinę doręczenia decyzji. W przypadku nieodebrania decyzji doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma. W pliku decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) dołączyliśmy skierowanie na badania lekarskie na kierunkach, na których jest to wymagane.

W dniu 29.09.2023 r. popołudniu z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz informacje dot. pomocy materialnej, legitymacji studenckiej i inne potrzebne dokumenty dotyczące studiowania na UWM.

W dniu 29.09.2023 r. popołudniu na studiach niestacjonarnych z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz umowę ze studentem studiów niestacjonarnych o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.

 

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 

*- „Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych). Punkt Obsługi Kandydata - Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn

 

 

Studia II stopnia - nabór dodatkowy (III tura)

 1. Zarejestruj się w systemie IRK – na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia do 25 września 2023 r.
 2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.
 3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat).
 5. Do 25 września 2023 r. dostarcz do Punktu Kandydata lub zamieść skan na swoim koncie w systemie IRK, zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty dziekanat. Wzór dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci
 6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.
 7. Sprawdź wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 27 września 2023 r. od godz. 10.00.
 8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat zakwalifikowany na studia – dostarcz/wyślij do Punktu Obsługi Kandydata do 28 września 2023 r. do godz. 15.00 wymagane dokumenty. Liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania. ​Na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:
  • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia
  • Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)**
  • Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony)
  • 1 fotografię wymiarach 35 x 45m, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK
 9. Jeśli się udało, jesteś studentem!

W dniu ogłoszenia wyników czyli 29.09.2023 r. popołudniu, na konto e-mail wyślemy do Ciebie powiadomienie o wystawieniu decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) w formie dokumentu elektronicznego. Przejdź na irk.uwm.edu.pl na stronę decyzji, aby ją odebrać. Po kliknięciu w link "Odbierz decyzję" wysłana zostanie kolejna wiadomość e-mail z kodem autoryzacyjnym. Wprowadzenie kodu dodatkowo potwierdza Twoją tożsamość i jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru pisma oraz wygenerowaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, zawierającego datę i godzinę doręczenia decyzji. W przypadku nieodebrania decyzji doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma. W pliku decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) dołączyliśmy skierowanie na badania lekarskie na kierunkach, na których jest to wymagane.

W dniu 29.09.2023 r. popołudniu, z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz informacje dot. pomocy materialnej, legitymacji studenckiej i inne potrzebne dokumenty dotyczące studiowania na UWM.

W dniu 29.09.2023 r. popołudniu, na studiach niestacjonarnych z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz umowę ze studentem studiów niestacjonarnych o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.

 

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążącego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 

** - Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu.

 

 

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie - nabór dodatkowy (II tura)

 1. Zarejestruj się w systemie IRK – na studia stacjonarne i niestacjonarne do 13 września 2023 r.
 2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: nowa matura, stara matura*, matura zagraniczna, matura EB lub IB, czy zaświadczenie laureata olimpiady.
 3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże Ci system IRK (każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat).
 5. Wgraj skan „STAREJ MATURY”* lub MATURY IB, MATURY EB czy zaświadczenia LAUREATA OLIMPIADY na swoje konto do systemu IRK. UWAGA! Kandydaci ze świadectwem „NOWEJ MATURY” do dnia kwalifikacji na studia nie muszą załączać skanu dokumentu. Wyniki „NOWEJ MATURY” zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (KReM).
 6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.
 7. Sprawdź pierwsze wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne 18 września 2023 r. od godz. 12:00. 
 8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat zakwalifikowany na studia – dostarcz/wyślij do 26.09.2023 r. do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty. Liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania. ​Na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:
  • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia,
  • Xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata
  • 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną imieniem i nazwiskiem oraz nr ID z IRK
 9. Jeśli się udało, jesteś studentem!

W dniu ogłoszenia wyników czyli 27.09.2023 r. popołudniu na konto e-mail wyślemy do Ciebie powiadomienie o wystawieniu decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) w formie dokumentu elektronicznego. Przejdź na irk.uwm.edu.pl na stronę decyzji, aby ją odebrać. Po kliknięciu w link "Odbierz decyzję" wysłana zostanie kolejna wiadomość e-mail z kodem autoryzacyjnym. Wprowadzenie kodu dodatkowo potwierdza Twoją tożsamość i jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru pisma oraz wygenerowaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, zawierającego datę i godzinę doręczenia decyzji. W przypadku nieodebrania decyzji doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma. W pliku decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) dołączyliśmy skierowanie na badania lekarskie na kierunkach, na których jest to wymagane.

W dniu 27.09.2023 r. popołudniu z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz informacje dot. pomocy materialnej, legitymacji studenckiej i inne potrzebne dokumenty dotyczące studiowania na UWM.

W dniu 27.09.2023 r. popołudniu na studiach niestacjonarnych z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz umowę ze studentem studiów niestacjonarnych o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.

 

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 

*- „Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych). Punkt Obsługi Kandydata - Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn

 

 

Studia II stopnia - nabór dodatkowy (II tura)

 1. Zarejestruj się w systemie IRK – na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia do 13 września 2023 r.
 2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.
 3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat).
 5. Do 13 września 2023 r. dostarcz do Punktu Kandydata lub zamieść skan na swoim koncie w systemie IRK, zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty dziekanat. Wzór dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci
 6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.
 7. Sprawdź wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 18 września 2023 r. od godz. 12.00.
 8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat zakwalifikowany na studia – dostarcz/wyślij do Punktu Obsługi Kandydata do 26 września 2023 r. do godz. 15.00 wymagane dokumenty. Liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania. ​Na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:
  • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia
  • Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)**
  • Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony)
  • 1 fotografię wymiarach 35 x 45m, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK
 9. Jeśli się udało, jesteś studentem!

W dniu ogłoszenia wyników czyli 27.09.2023 r. popołudniu, na konto e-mail wyślemy do Ciebie powiadomienie o wystawieniu decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) w formie dokumentu elektronicznego. Przejdź na irk.uwm.edu.pl na stronę decyzji, aby ją odebrać. Po kliknięciu w link "Odbierz decyzję" wysłana zostanie kolejna wiadomość e-mail z kodem autoryzacyjnym. Wprowadzenie kodu dodatkowo potwierdza Twoją tożsamość i jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru pisma oraz wygenerowaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, zawierającego datę i godzinę doręczenia decyzji. W przypadku nieodebrania decyzji doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma. W pliku decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) dołączyliśmy skierowanie na badania lekarskie na kierunkach, na których jest to wymagane.

W dniu 27.09.2023 r. popołudniu, z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz informacje dot. pomocy materialnej, legitymacji studenckiej i inne potrzebne dokumenty dotyczące studiowania na UWM.

W dniu 27.09.2023 r. popołudniu, na studiach niestacjonarnych z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz umowę ze studentem studiów niestacjonarnych o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.

 

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążącego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 

** - Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu do 30 września 2023 r.

 

 

Adres do wysyłki dokumentów

 

Punkt Obsługi Kandydata - Rekrutacja UWM

ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn

 

 • Pamiętaj - liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania.
 • Na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty

 

Infolinia rekrutacyjna: 89 524 50 80 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00