Rekrutacja krok po kroku

Studia II stopnia (rekrutacja śródroczna)

 1. Zarejestruj się w systemie IRK – na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia do 13.02.2024 r.
 2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.
 3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat).
 5. Do 13.02.2024 r. do godz. 15.00 dostarcz do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego (szczegóły w opisie kierunku w IRK) lub zamieść zdjęcie/skan na swoim koncie w systemie IRK, zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty dziekanat.
 6. Regularnie loguj się do systemu irk.uwm.edu.pl – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.
 7. Sprawdź wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 15.02.2024 r. od godz. 10.00
 8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA – dostarcz do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego (szczegóły w opisie kierunku w IRK) do 16.02.2024 r. do godz. 15.00 wymagane dokumenty:
  1. Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia.
  2. Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu UWM)*
  3. Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów. (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).
  4. 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

 

*Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu Wydziału do dnia 14 marca 2024 r.

 

Pamiętaj - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie, a nie data wysyłki.

Po zakończeniu etapu przyjmowania potwierdzeń czyli 16.02.2024 r., popołudniu na konto e-mail wyślemy do Ciebie powiadomienie o wystawieniu decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) w formie dokumentu elektronicznego. Przejdź na irk.uwm.edu.pl na stronę decyzji, aby ją odebrać. Po kliknięciu w link "Odbierz decyzję" wysłana zostanie kolejna wiadomość e-mail z kodem autoryzacyjnym. Wprowadzenie kodu dodatkowo potwierdza Twoją tożsamość i jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru pisma oraz wygenerowaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, zawierającego datę i godzinę doręczenia decyzji. W przypadku nieodebrania decyzji doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma. W pliku decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) dołączyliśmy skierowanie na badania lekarskie na kierunkach, na których jest to wymagane.

W dniu 16.02.2024 r. popołudniu, z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz informacje dot. pomocy materialnej, legitymacji studenckiej i inne potrzebne dokumenty dotyczące studiowania na UWM.

W dniu 16.02.2024 r. popołudniu, na studiach niestacjonarnych z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz umowę ze studentem studiów niestacjonarnych o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.Wydrukuj umowę w dwóch egzemplarzach, podpisz i dostarcz jak najszybciej do dziekanatu.

 

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.