Ewaluacja

Dokumenty i informacje

 • Wykaz kategorii naukowych przyznanych Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

 • Przewodniczący rad dyscyplin naukowych i zespołów ds. dyscyplin naukowych

 • System Expertus

 •  

   

  Materiały szkoleniowe

 • Podręcznik dla ekspertów oraz dla ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki (2021 r.)

 •  

   

  Akty prawne i komunikaty

 • USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

 • USTAWA z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

 • USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę̨ – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji i Nauki w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej ( ze zm.)

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2022 poz. 2202)

 • KOMUNIKAT Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 • KOMUNIKAT Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 • KOMUNIKAT Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 • WYKAZ dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 • STATUT Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie