Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://uwm.edu.pl/

Uniwersytet Warmińsko Mazurski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Internetowa Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Nie ma możliwości zatrzymania Slidera.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.
 • Istnieją linki które nie informują jednoznacznie o celu linków np. na czytniku ekranu.
 • Istnieją linki które nie informują o otwarciu w nowym oknie.
 • Niektóre elementy posiadają zły kontrast.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Prószyński, andrzej.proszynski@uwm.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 895233866 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Portal z dostępnością architektoniczną UWM

Mapa UWM.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Rektorat

ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn

Parking

 • Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością od strony pl. Cieszyńskiego

Wejście do budynku

 • Budynek trzypiętrowy. Wejście do budynku przez drzwi o szerokości skrzydła 90 cm., próg w drzwiach 3 cm. Przy drzwiach wejściowych zamontowano przycisk, dzwonek w celu przywołania asysty. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami od strony placu Cieszyńskiego, gdzie znajduje się pochylnia. Wejście do budynku od strony ul. Oczapowskiego ograniczone barierą architektoniczną w postaci schodów. Wewnątrz budynku drzwi wejściowe do pomieszczeń o szerokości skrzydła 90 cm.

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku wejście na wyższy parter ograniczone 10 stopniami o szerokości 290 cm. Wewnątrz budynku znajduje się również klatka schodowa o szerokości przejścia 145 cm. Na piętro wiedzie 12 stopni, spocznik o wymiarach 100/220 cm i kolejne 12 stopni. Zamontowano również poręcz obustronną na wysokości 100 cm. W portierni Rektoratu znajduje się pętla indukcyjna.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.
 • Toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe do toalety o szerokości skrzydła 70 cm

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Osoby Głuche posługujące się Polskim Językiem Migowym mogą kontaktować się w sprawach dotyczących studiów na UWM za pomocą aplikacji Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl oraz za pomocą komunikatora Messenger: Barbara Parda lub Diana Kirakowska