Równe traktowanie

Jak zgłosić sprawę?

W celu zgłoszenia sprawy należy wypełnić dokumenty znajdujące się na tej stronie, a następnie dostarczyć je do Rzecznika ds. Równości Szans osobiście bądź pocztą tradycyjną.

 

Rzecznik ds. Równości Szans

Rzecznik ds. Równości Szans zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie czy poglądy polityczne.
Praca Rzecznika ds. Równości Szans ma na względzie fundamentalną dla systemu prawa zasadę równości oraz wypracowane w środowisku akademickim standardy równościowe.

mgr Mateusz Dampc
e-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl

telefon: +48 511 863 274

ul. Prawocheńskiego 3

10-719 Olsztyn Pokój nr 5 (parter)

https://www.facebook.com/rzecznikuwm/
http://zagiel.uwm.edu.pl/rzecznik-ds-rownosci-szans

 

 

Specjalistka ds. Równouprawnienia

Głównym celem stanowiska jest wykonywanie zadań w zakresie wdrażania polityki równouprawnienia w Uczelni. Głównym zadaniem Specjalistki ds. równouprawnienia jest m.in.: diagnoza, ewaluacja i monitorowanie istniejących na UWM rozwiązań systemowych, instytucjonalnych oraz regulacji prawnych pod kątem zapewnienia zasady równego traktowania, wdrożenie i ewaluacja Planu Równości Płci dla UWM zawierającego określone działania, wskaźniki i harmonogram ich realizacji czy promocja, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania, w tym między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości na temat równości, organizację konferencji, debat i spotkań poświęconych problematyce równouprawnienia, współtworzenie kursów i szkoleń równościowych/antydyskryminacyjnych.

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM
e-mail: k.cwirynkalo@uwm.edu.pl
telefon: +48 606 141 691

ul. Dybowskiego 13, pokój B1.27

10-719 Olsztyn

 

Dyżur: tydzień A/B środa, spotkanie w celu załatwienia sprawy odbywa się wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania telefonicznie pod nr tel. +48 606 141 691 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: k.cwirynkalo@uwm.edu.pl

 

 

 • Zgłaszanie dyskryminacji lub niewłaściwego traktowania

  Zgłaszanie dyskryminacji lub niewłaściwego traktowania

 • Załącznik nr 1 do Procedury - Zgłoszenie praktyk dyskryminacyjnych

 • Załącznik nr 2 do Procedury - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Załącznik nr 3 do Procedury - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 •  

   

 • Pliki, dokumenty i informacje

  Pliki, dokumenty i informacje

 • Procedura przeciwdziałania dyskryminacji, zasady korzystania ze wsparcia Rzecznika ds. Równości Szans oraz zasady działania Komisji ds. Równości Szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 • Procedura antymobbingowa

 • Plan Równości Płci dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2022 - 2024

 • Komisja antymobbingowa

 • Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Molestowaniu, Mobbingowi oraz Stalkingowi

 • Kobiety na Uniwersytecie – równość czy dyskryminacja? Raport z badań jakościowych.

 • Kobiety w nauce – analiza wybranych danych ilościowych

 •  

   

 • Konkurs „Nauka dla równouprawnienia”

  Konkurs „Nauka dla równouprawnienia”

 • Karta zgłoszenia

 • Regulamin konkursu