Skorzystaj ze wsparcia

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia

mgr Anna Piotrowska

Psycholog-seksuolog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, specjalista ds. interwencji kryzysowej, doradca zawodowy, coach kariery

ul. Prawocheńskiego 3

10-719 Olsztyn, Pokój nr 4 (parter)

e-mail: anna.piotrowska@uwm.edu.pl

telefon: 89 524 52 62, kom. +48 604 996 293

 

Pracownik pierwszego kontaktu, warsztaty, szkolenia, treningi

Ewelina Zacharzewska

ul. Obitza 2

10-725 Olsztyn

e-mail: empatia@uwm.edu.pl

telefon: 89 524 52 41

poniedziałek – piątek: od 10:00 do 18:00

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

To miejsce, w którym pomoc znajdzie osoba borykająca się z trudnościami zdrowotnymi, znajdująca się trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej, wpływającej na funkcjonowanie edukacyjne i utrudniającej uczestniczenie w życiu społeczności akademickiej. Biuro podejmuje działania, których celem jest likwidacja fizycznych i psychologicznych barier. Tworzy możliwości, ułatwia naukę i pracę, a także proponuje rozwiązania wspierające funkcjonowanie w akademickiej przestrzeni.

ul. M. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105 oraz S2/106

10-719 Olsztyn

e-mail: bon@uwm.edu.pl

telefon: 89 523 38 66

 

Specjalista psychologii klinicznej

dr Piotr Markiewicz

e-mail: piotr.markiewicz@uwm.edu.pl

telefon: +48 608 301 019

 

Wsparcie edukacyjne osób w spektrum autyzmu

dr Bożena Chrostowska

e-mail: b.chrostowska@uwm.edu.pl

telefon: +48 513 144 504

 

Referent, Koordynator ds. dostępności, technologie wspierające

mgr Andrzej Prószyński

ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105

e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

telefon: 89 523 38 66

poniedziałek - piątek: od 8:00 do 14:00

 

Specjalista - doradztwo edukacyjno-zawodowe, transport, usługi asystenckie

mgr Dorota Opolska

ul. M. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106

e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl

telefon: 89 523 38 60

poniedziałek - piątek: od 8:00 do 14:00

 

Specjalista - szkolenia, zajęcia dedykowane, zajęcia wyrównawcze

mgr Dorota Filip

ul. M. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

telefon: 89 523 38 66

poniedziałek - piątek: od 8:00 do 14:00

 

Referent - kształcenie osób Głuchych i słabosłyszących

mgr Małgorzata Mickiewicz

Skype (tylko PJM)

ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106

e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

poniedziałek - piątek: od 8:00 do 14:00

 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”

To miejsce, w którym każda osoba studiująca oraz pracująca w Uczelni borykająca sięz trudnościami natury zdrowia psychicznego otrzyma zrozumienie i wsparcie. Ośrodek podejmuje działania na rzecz osób odczuwających kryzys emocjonalny, borykających sięz trudami życia codziennego, uzależnieniami, trudnymi relacjami komplikującymi funkcjonowanie w społeczności akademickiej. To miejsce, gdzie można bliżej przyjrzeć się sobie i wspólnie zadbać o zdrowie psychiczne, komfort i znalezienie drogi do radosnego studiowania i pracy w Uczelni.

ul. Obitza 2

10-725 Olsztyn

e-mail: empatia@uwm.edu.pl

telefon: 89 524 52 41

 

Koordynatorka ośrodka „Empatia” - psycholog, psychoterapeutka

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

e-mail: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

Obszary wsparcia: terapia indywidualna, poznawczo-behawioralna, problemy emocjonalne, depresje, rozwój osobisty.

 

Psycholog, socjoterapeuta

mgr Michał Żmijewski

e-mail: michal.zmijewski@uwm.edu.pl

Obszary wsparcia: doświadczanie przemocy, problem alkoholowy w rodzinie, rozwój osobisty, psychoedukacja, budowanie relacji, trudności emocjonalne, doświadczanie kryzysów życiowych, problemy w komunikacji, trudności interpersonalne, trudności w funkcjonowaniu, niskie poczucie własnej wartości.

 

Psycholog, terapeuta, psychoseksuolog

dr Ewelina Kamasz

e-mail: ewelina.kamasz@uwm.edu.pl

Obszary wsparcia: zwiększenie motywacji do zmiany i lepszego zarządzania swoim czasem, rozwój inteligencji emocjonalnej, trening asertywności, kłopoty w komunikacji, przewlekły stres.

 

Psycholog-seksuolog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, specjalista ds. interwencji kryzysowej, doradca zawodowy, coach kariery

mgr Anna Piotrowska

e-mail: anna.piotrowska@uwm.edu.pl

telefon: + 48 604 996 293

Obszary wsparcia: doświadczanie kryzysów życiowych, nieradzenie sobie z emocjami, cierpienie z powodu trudności w relacjach interpersonalnych, trudności natury psychoseksuologicznej, zaburzenia psychosomatyczne, funkcjonowanie w ciągłym napięciui stresie, profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego, rozwój osobisty i edukacyjno-zawodowy, diagnoza kompetencji i potencjału, konsultacje rodzicielskie i wychowawcze.

 

Terapeutka, socjoterapeutka

dr Joanna Frankowiak

e-mail: joanna.frankowiak@uwm.edu.pl

Obszary wsparcia: wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie trudności w relacjach, problemów z agresją i przemocą (w tym reagowanie na sytuacje przemocy), socjoterapia, prowadzenie grup wsparcia, rozwój osobisty, rozwój kompetencji społecznych, profilaktyka społeczna.

 

Terapeutka TSR, trenerka PTP, coach, konsultantka w zakresie wspierania odporności psychicznej

dr Lidia Willan-Horla

e-mail: lidia.willan@uwm.edu.pl

Obszary wsparcia: wzmacnianie odporności psychicznej, rozwój osobisty, poprawa funkcjonowania społecznego, wspieranie w sytuacji utraty i żałoby.

 

Psychoterapeutka DMT

dr Edyta Borys

e-mail: edyta.borys@uwm.edu.pl

Obszary wsparcia: stres, lęk, depresja, relacje, komunikacja, samoakceptacja, praca z ciałem – cielesność.

 

Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, psychoterapeuta

mgr Igor Burdalski

e-mail: igor.burdalski@uwm.edu.pl

Obszary wsparcia: problemy w radzeniu sobie z emocjami i stresem, wypalenie zawodowe, bezsenność, koszmary senne, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, kryzys związany z żałobą, kryzys związany z przewlekłymi chorobami, „pustka życiowa”, profilaktyka uzależnień.

 

Wsparcie środowiskowe

Kryzysowy telefon zaufania

telefon: 116 123

24/7

 

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

al. Wojska Polskiego 35

10-228 Olsztyn

e-mail: sekretariat@wzlp.pl

telefon: 89 678 53 18 lub 89 678 53 57

24/7

 

Inne zasoby kampusu

Streetworkerka

mgr Marzena Radzka-Wiśniewska

Moderatorka Design Thinking, Trenerka PTP, Akredytowany Coach International Coach Federation ACC

ul. Obitza 2

10-725 Olsztyn

e-mail: marzena.radzka-wisniewska@uwm.edu.pl

telefon: 89 524 55 74

poniedziałek - piątek: od 7:00 do 15:00

 

Specjalistka ds. Równouprawnienia, Przewodnicząca Komisji ds. Równości Szans

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM

Pion Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej

Głównym celem stanowiska jest wykonywanie zadań w zakresie wdrażania polityki równouprawnienia w Uczelni. Głównym zadaniem Specjalistki ds. równouprawnienia jest m.in.: diagnoza, ewaluacja i monitorowanie istniejących na UWM rozwiązań systemowych, instytucjonalnych oraz regulacji prawnych pod kątem zapewnienia zasady równego traktowania, wdrożenie i ewaluacja Planu Równości Płci dla UWM zawierającego określone działania, wskaźniki i harmonogram ich realizacji czy promocja, upowszechnianiei propagowanie problematyki równego traktowania, w tym między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości na temat równości, organizację konferencji, debat i spotkań poświęconych problematyce równouprawnienia, współtworzenie kursów i szkoleń równościowych/antydyskryminacyjnych

e-mail: k.cwirynkalo@uwm.edu.pl

telefon: +48 606 141 691

ul. Dybowskiego 13 B1.27

10-719 Olsztyn

 

Rzecznik ds. Równości Szans

mgr Mateusz Dampc

Pion Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej

Rzecznik ds. Równości Szans zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie czy poglądy polityczne

e-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl

telefon: +48 511 863 274

poniedziałek - piątek: od 7:00 do 15:00

ul. Prawocheńskiego 3

10-719 Olsztyn, Pokój nr 5 (parter)

https://www.facebook.com/rzecznikuwm

https://uwm.edu.pl/uniwersytet/rowne-traktowanie

http://zagiel.uwm.edu.pl/rzecznik-ds-rownosci-szans

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

prof. dr hab. Alicja Boroń

Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Zoologii

e-mail: alibo@uwm.edu.pl

telefon: 89 523 48 61

 

Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej i BHP

mgr Andrzej Góźdź

e-mail: bkw@uwm.edu.pl

telefon: 89 523 38 98

ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109

10-719 Olsztyn

 

Lokalizacja – BHP

ul. J. Heweliusza 10, pok. 105

10-724 Olsztyn

 

Straż Uniwersytecka

mgr Kamil Witowicz – Szef Straży Uniwersyteckiej

e-mail: kamil.witowicz@uwm.edu.pl

telefon + 48 532 111 038

ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 2-6,

10-719 Olsztyn

 

Wsparcie środowiskowe

Numer alarmowy

telefon: 112

24/7

 

Stowarzyszenie na Rzecz Praworządności w Oświacie

Kacper Daniel Świtkiewicz – Prezes Zarządu

e-mail: zarzad@spo.olsztyn.pl

ul. al. Warszawska 66/18

10-082 Olsztyn

 

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

e-mail: wmson.ol@wp.pl

telefon: 89 523 22 14

ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

10-575 Olsztyn