Zespół Ekspertów Rzecznika

Skład komisji

  1. Bożena Chrostowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  2. Bartłomiej Głuszak - Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
  3. Bartosz Kamiński – Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Olsztyna
  4. Adam Przybylski – osoba ze środowiska osób z niepełnosprawnościami
  5. Małgorzata Romaniuk - Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

 

Zadania komisji

Do zadań Zespołu Ekspertów Rzecznika należy między innymi:

  1. Kreowanie polityki równości szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  2. Wspieranie działań podejmowanych przez Rzecznika ds. Równości Szans
  3. Wypracowanie standardów komunikowania potrzeb związanych z dostępnością i równością szans
  4. Wypracowanie rozwiązań zapewniających dostępność Uczelni