System Zapewniania Jakości Kształcenia

Polityka jakości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - działania priorytetowe:

 1. monitorowanie i weryfikacja efektów kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia i formach studiów,
 2. powiązanie obszarów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju oraz regionu, z jednoczesnym podniesieniem stopnia przygotowania absolwentów,
 3. upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie, której efektem jest nabywanie przez osoby uczące się kompetencji do wykonywania zadań wynikających z faktu kształtowania się nowych zawodów, funkcji i ról w społeczeństwie,
 4. zapewnienie łączności nauczania z badaniami naukowymi,
 5. zwiększenie podmiotowości studentów i doktorantów w procesie kształcenia,
 6. podnoszenie prestiżu, atrakcyjności, konkurencyjności UWM na krajowym i zagranicznym rynku edukacyjnym, poprzez podjęcie działań zmierzających do uzyskania certyfikatów i wyróżnień, przyznawanych przez instytucje akredytujące krajowe i zagraniczne,
 7. podnoszenie jakości procesu dydaktycznego poprzez doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 8. ewaluacja Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Integralne elementy WSZJK:

 1. misja i polityka jakości Uniwersytetu, określające cele, strategię zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, w tym działania promujące jakość dydaktyki,
 2. instytucjonalne umocowanie i struktura organizacyjna,
 3. dokumenty jakości kształcenia,
 4. procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, uwzględniające wykorzystanie, stosowanie i upowszechnianie najlepszych uczelnianych, krajowych i  międzynarodowych wzorców w obszarze dydaktyki, w tym system badań ankietowych.

 Elementy procesu dydaktycznego poddawane analizie i ocenie:

 1. dobór i jakość kadry naukowo-dydaktycznej,
 2. system i oferta programowa umożliwiająca nauczycielom akademickim podnoszenie kwalifikacji,
 3. przygotowanie kryteriów kwalifikacyjnych w zakresie doboru kandydatów oraz ustalanie limitów przyjęć  na studia wyższe i studia trzeciego stopnia,
 4. opracowywanie, monitorowanie oraz aktualizacja programów kształcenia i programów studiów, a także tworzenie procedur monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia,
 5. dokumentowanie przebiegu studiów od immatrykulacji do momentu zaliczenia ostatniego semestru studiów,
  z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS),
 6. przygotowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego, a także przygotowanie
  i wykonanie pracy doktorskiej z wykorzystaniem informatycznego systemu antyplagiatowego,
 7. internacjonalizacja programów kształcenia,
 8. zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów i doktorantów,
 9. ocenianie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów dokształcających, z zachowaniem konieczności publikowania kryteriów, przepisów i procedur oceny,
 10. systemy informacyjne i publikowanie informacji, służące pozyskiwaniu i poszerzaniu zakresu samowiedzy nt. funkcjonowania Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki procesu dydaktycznego.

System badań ankietowych stanowi integralną część WSZJK i obejmuje swoim zakresem działania społeczność akademicką (nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających),  absolwentów Uniwersytetu oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego (pracodawców i przedstawicieli instytucji edukacyjnych, badawczych, etc.). Wszystkie działania związane z funkcjonowaniem systemu badań ankietowych prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, w szczególności dobrowolności, anonimowości, poufności oraz jawności wyników.