Struktura i zasady funkcjonowania

Struktura WSZJK:

 • Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • Wydziałowe Zespoły ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • właściwe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,
 • Biuro ds. Kształcenia – Zespół ds. zarządzania jakością kształcenia.

 

Za wprowadzenie i sprawne funkcjonowanie WSZJK odpowiedzialni są odpowiednio: prorektor właściwy ds. kształcenia oraz dziekan, dyrektor filii, dyrektor szkoły oraz kierownik jednostki ogólnouczelnianej.  Działania związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie, koordynuje Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. W celu oceny skuteczności i przydatności działań określonych w WSZJK w Uniwersytecie oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych corocznie dokonuje się jego analizy, korzystając z badań przeprowadzonych w ramach samooceny funkcjonowania jednostki.

 

 1. wprowadzanie obowiązujących w uczelni dokumentów oraz opracowywanie w jednostkach procedur  zapewniania jakości, obejmujących elementy procesu dydaktycznego, z zachowaniem wymagań formalnych opracowania procedury,  o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia,
 2. przedstawianie dziekanowi/ dyrektorowi filii/dyrektorowi jednostki/dyrektorowi szkoły, corocznie do  30 listopada, sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT,
 3. przedstawianie dziekanowi/ dyrektorowi filii/dyrektorowi jednostki/dyrektorowi szkoły rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Systemu,
 4. upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia. 
 
Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia właściwy dla wydziałów, zamiejscowych jednostek – filii, jednostek ogólnouczelnianych i szkoły współpracuje z Biurem ds. Kształcenia – Zespołem   ds. zarządzania  jakością kształcenia oraz Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji    i metod doskonalenia Systemu.   

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia lub odpowiednio Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki organizacyjnej

W skład Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia właściwego dla wydziałów, zamiejscowych jednostek – filii, jednostek ogólnouczelnianych i szkoły, wchodzą: 
    1)  przewodniczący, 
    i odpowiednio: 
    2)  przedstawiciele nauczycieli akademickich jednostki lub szkoły/przedstawiciele jednostki ogólnouczelnianej, 
    3)  przedstawiciel studentów wskazany przez Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego, 
    4)  przedstawiciel doktorantów wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów, 
Członków Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, w tym przewodniczącego powołuje odpowiednio dziekan/dyrektor filii/dyrektor jednostki/dyrektor szkoły na okres kadencji organów UWM w Olsztynie. 
W celu efektywnej realizacji zadań, dziekan/dyrektor filii/dyrektor jednostki/dyrektor szkoły może powołać dodatkowych członków Zespołu.

 

Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia lub odpowiednio Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej:

1)   wprowadzanie obowiązujących w uczelni dokumentów i procedur zapewniania jakości w jednostkach,
2)   przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub radzie jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej, corocznie do 30 listopada, sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT,
3)   przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub radzie jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
4)   upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej lub jednostce ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej.
5)   współpraca z Biurem ds. Kształcenia – Zespołem ds. zarządzania jakością kształcenia oraz Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

Biuro ds. Kształcenia – Zespół ds. zarządzania jakością kształcenia:

mgr inż. Irena Kozłowska – kierownik
mgr Dagmara Pipczyńska
 

Zadania Biura ds. Kształcenia – Zespołu ds. zarządzania jakością kształcenia:

 1. administracja i koordynacja działań związanych z monitorowaniem i zapewnieniem jakości kształcenia,
 2. realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących projakościowej polityki edukacyjnej i systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 3. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,
 4. prowadzenie działań w zakresie monitorowania procesu dydaktycznego obejmujących badania ankietowe w zakresie:
  1. jakości realizacji zajęć dydaktycznych,
  2. badania losów zawodowych absolwenta UWM w Olsztynie, w tym opinii absolwenta na temat zrealizowanych studiów,
  3. badania opinii pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie,
 5. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie objętym przedmiotem działania, w szczególności sporządzanie ogólnych raportów z badań ogólnouczelnianych,
 6. nadzór nad upowszechnianiem wyników analiz jakości kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
 7. archiwizacja w wersji elektronicznej wyników badań,
 8. współpraca z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Zespołami ds. zapewnienia jakości kształcenia funkcjonującymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych i jednostkach międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 9. współpraca z organami jednoosobowymi i kolegialnymi oraz jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu koordynującymi i nadzorującymi organizację i przebieg procesu dydaktycznego w obszarach objętych analizą i oceną oraz w zakresach określonych procedurami zapewnienia jakości kształcenia,
 10. współpraca z instytucjami akredytacyjnymi krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz zapewniania jakości w zakresie analizy i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 11. sporządzanie protokołu z corocznego przeglądu funkcjonowania Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 12. realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,
 13. poradnictwo zawodowe,
 14. prowadzenie zbioru informacji o absolwentach,
 15. organizacja i prowadzenie  szkoleń przygotowujących studentów do efektywnego poszukiwania pracy,
 16. tworzenie i weryfikacja bazy danych o pracodawcach i na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy,
 17. udzielanie informacji o ofertach praktyk i pracy,
 18. organizacja prezentacji firm w Uniwersytecie,
 19. organizacja sesji rekrutacyjnych,
 20. prowadzenie dystrybucji poradników firm współpracujących.