RODO

Prawa jednostki

RODO przewiduje szereg praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych, są to:

 1. Prawo dostępu do danych – administrator danych wobec osoby, której dane dotyczą zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:
  1. potwierdzenia czy przetwarza dane dotyczące tej osoby;
  2. przekazania informacji dotyczących: celu przetwarzania danych, kategorii przetwarzanych danych; odbiorców lub ich kategoriach; okresu przez jaki administrator będzie przechowywał dane (lub podstawy do jego ustalenia); przysługujących praw tj. do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu; prawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; źródła danych; zautomatyzowanego przetwarzania danych oraz profilowania; przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i stosowanych w tym celu zabezpieczeniach;
  3. udzielenia dostępu do danych;
  4. udostepnienia kopii przetwarzanych danych.
 2. Prawo do sprostowania danych – każda osoba, której dane są przetwarzane przez administratora może domagać się zgodnie z art. 16 RODO niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych, które jej dotyczą. Co więcej osoba, której dane dotyczą ma możliwość zwrócenia się do administratora z żądaniem uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do bycia zapomnianym – osoba, której dane dotyczą może domagać się od administratora (zgodnie z art. 17 RODO) niezwłocznego usunięcia jej danych w pewnych określonych przypadkach:
  1. dane nie są już potrzebne do celów w jakich zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. miało miejsce cofniecie zgody na przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą, a brak jest innej podstawy prawnej;
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania i brak jest innych nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw tego procesu lub wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w związku z obowiązkiem prawnym przewidzianym przez prawo Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane były zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.
  Prawo to rodzi szereg obowiązków po stronie administratora:
  1. obowiązek usunięcia danych;
  2. w przypadku przekazania danych – obowiązek poinformowania odbiorców o ich usunięciu;
  3. w przypadku upublicznienia danych – obowiązek domagania się od innych administratorów usunięcia tych danych;
  4. w przypadku takiego żądania osoby domagającej się usunięcia jej danych – poinformować o odbiorcach, którym dane podlegające usunięciu zostały przez niego przekazane.
  5. dane były zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą może domagać się ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacji, gdy:
  1. kwestionuje ich prawidłowość – na okres pozwalający administratorowi zweryfikować prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednakże dane te są potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia bądź też ochrony roszczeń;
  4. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora, w jeśli tak czy mają charakter nadrzędny względem podstaw sprzeciwu.
  W przypadku skorzystania z tego prawa dane osoby, której dotyczą są tylko przechowywane przez administratora w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 5. Prawo do przenoszenia danych – prawo to daje możliwość uzyskania przez osobę w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jakie jej dotyczą oraz przesłania ich innemu admiratorowi, bez żadnych przeszkód ze strony dotychczasowego administratora.
 6. Prawo do złożenia sprzeciwu – zgodnie z tym prawem osoba, której dane dotyczą może złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania. Skutkiem zasadnie złożonego sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych tym sprzeciwem. Wskazać należy, iż sprzeciw wobec przetwarzania można złożyć tylko w dwóch przypadkach: z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą oraz sprzeciwiając się marketingowi bezpośredniemu. Administrator w sytuacji złożenia skutecznego sprzeciwu na obowiązek zaprzestania przetwarzania danych, chyba że wykaże:
  1. istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych o nadrzędnych charakterze wobec interesów, praw i wolności osoby;
  2. istnienie podstaw do ustalenia, dochodzeniu lub obrony roszczeń;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie społecznym.