Studia podyplomowe

Wewnętrzne przepisy i dokumenty

 • UCHWAŁA Nr 429 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia zasad opracowywania programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia

 • Zarządzenie Nr 45/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych i innych form kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 • Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - obowiązuje od 1 października 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 20/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lutego 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 74/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 • Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - obowiązuje od 1 października 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - obowiązuje od 1 października 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów podyplomowych w "Karcie osiągnięć słuchacza studiów podyplomowych"

 • Zarządzenie Nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia

 • Zarządzenie Nr 69/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych i innych form kształcenia - obowiązuje od 1 października 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie określenia wzorów arkuszy kosztorysów oraz wzoru sprawozdania z realizacji kształcenia na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach

 • Uchwała Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 • Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych - Załącznik nr 1

 • Zarządzenie Nr 99/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 •  

   

   

 • Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

 • Wzór wniosku o utworzenie studiów podyplomowych

 • Wzór wniosku o utworzenie innej formy kształcenia

 •  

   

   

  Zewnętrzne przepisy i dokumenty

 • Podejmowanie studiów podyplomowych na podstawie zagranicznego dyplomu - informacje: kliknij TU

 • Informacje dotyczące włączenia kwalifikacji po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustawy