Socjologia rozwoju regionalnego i lokalnego

Specjalności

rozwoj-baner800

Profil absolwenta

Specjalność: socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego

Charakterystyka ogólna

Studia licencjackie na kierunku socjologia dostarczają absolwentowi/absolwentce podstawowej wiedzy w zakresie socjologii umożliwiając tym samym wykonywanie zawodu socjologa. Poza przyswojeniem i umiejętnością praktycznego wykorzystania podstawowego korpusu wiedzy socjologicznej (m.in. w zakresie historii dyscypliny, głównych teorii współczesnych, metodologii i metodyki realizacji badań empirycznych, struktur i procesów społecznych oraz głównych społecznych zbiorowości) absolwent zapoznaje się z niezbędną wiedzą z obszaru innych nauk społecznych (m.in. ekonomia, filozofia, psychologia). Absolwenci wyposażeni w wyżej scharakteryzowaną wiedzę potrafią: realizować badania empiryczne, zarówno jakościowe jak i ilościowe; sporządzać analizy społeczne z wykorzystaniem szerokiego spektrum danych; wykorzystywać najnowsze bazy danych oraz systemy ich przetwarzania. Absolwenci po zbadaniu jakiegoś zjawiska potrafią zaproponować konstruktywne sposoby dalszej jego eksploracji tudzież jego rozwiązania jeżeli zjawisko to definiowane jest jako problemowe.

Charakterystyka szczegółowa

Absolwenci opisywanej specjalności znają socjologiczną problematykę z zakresu zbiorowości terytorialnych (wsi, miasta, społeczności lokalnych i regionalnych), dodatkowo znają historię społeczną Warmii i Mazur. Absolwenci wyposażeni są w wiedzę dotyczącą socjologicznych i ekonomicznych teorii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i mechanizmów rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem zarówno klasycznych jak i społeczno-kulturowych czynników rozwoju. Studenci kończący studia specjalnościowe uzyskują wiedzę dotyczącą prawnych i finansowych podstaw funkcjonowania zbiorowości lokalnych (gmin, powiatów) i regionalnych (województw). Dodatkowo posiadają wiedzę w zakresie prawnych i finansowych podstaw rozwoju regionalnego i lokalnego (m.in. nt. funduszy strukturalnych UE). Absolwenci potrafią realizować badania i analizy socjologiczne na poziomie lokalnym i regionalnym, wiedzą jak animować życie społeczno-kulturalne oraz konstruować i realizować kampanie marketingowe w tym obszarze. Są wyposażeni w wiedzę, która umożliwia im konstruowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego i regionalnego przy doborze adekwatnych teorii, czynników, mechanizmów i środków finansujących rozwój lokalny i regionalny.

Charakterystyka dodatkowa

Absolwenci mają wykształcone umiejętności analityczne, zdolność krytycznego i konstruktywnego myślenia. Potrafią, ustawicznie się kształcąc, analizować otaczająca ich rzeczywistość społeczno-kulturową i polityczno-gospodarczą. Mają umiejętności samodzielnego i grupowego działania, zdolność do badania problemów i proponowania ich rozwiązania.

Potencjalne obszary zatrudnienia

Absolwenci wyposażeni w ogólną wiedzę socjologiczną na poziomie studiów licencjackich mogą kontynuować studia na wyższym poziomie na kierunku socjologia oraz innych pokrewnych naukach społecznych. Zasób przyswojonej wiedzy i ogólnych umiejętności socjologicznych wzbogacony o wiedzę i umiejętności z zakresu socjologicznej problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego umożliwi absolwentom zatrudnienie w następujących rodzajach podmiotów:

  •     firmach badających rynki i opinię publiczną,

 

  •     analityczno-badawczych działach firm komercyjnych i instytucji publicznych,

 

  •     instytucjach publicznych, samorządowych i rządowych zajmujących się rozwojem lokalnym i regionalnym, w tym w szczególności działy rozwoju społeczno-gospodarczego w samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkich, promocji gmin, powiatów i województw,  pozyskiwania i obsługi funduszy UE gmin, powiatów i województw, kultury gmin, powiatów i województw.

 

  •     firmach komercyjnych działających w obszarze rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności kooperujących z samorządem lokalnym i regionalnych,

 

  •     instytucjach non-profit operujących w obszarze rozwoju lokalnego i regionalnego,

 

 •     samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.