dr Michał Dąbrowski

Pracownicy

Pokój 124
Telefon: (89) 524 65 76

e-mail: demic82(a)gmail.com

 

Dwadzieścia lat temu do socjologii zaprosił mnie Peter L. Berger. Studiowałem ją przez 11 lat na uniwersytetach w: Białymstoku, Joensuu (Finlandia) i Warszawie.

 

 

Z wielkim zainteresowaniem staram się patrzeć wskroś fasad struktur społecznych. Moją pasją jest odczarowywanie ról i zdejmowanie masek z osób funkcjonujących w teatrze życia społecznego. Lubię rozmawiać z ludźmi i ich obserwować. Często jestem socjologiem pod przykryciem, który stara się wejść na trudnodostępny teren badawczy. Próbuję tam zrozumieć działania ludzkie w pozaoficjalnym, sekretnym wymiarze życia społecznego. Prowadziłem, m.in., wieloletnie badania wśród osób stale przekraczających granicę, w więzieniu, obserwowałem też alkoholików.

Cieszę się, że tu w Olsztynie, będę mógł raportować o wynikach moich badań. Chcę też pokazać studentom na czym polega wrażliwość socjologiczna oraz zarazić ich pasją dociekań nad zrozumieniem codziennego świat ludzi, którzy nas otaczają.

Wykształcenie

 • 2015 – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Praca doktorska:  „Kultura granicy – społeczne światy przejścia granicznego” napisana pod kierunkiem dr hab. prof. UW Wojciecha Łukowskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • 2006 – magister socjologii.  Praca magisterska: „Kształtowanie się społeczności lokalnej zróżnicowanej kulturowo na przykładzie gminy Wydminy” napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Sadowskiego. Wydział Historyczno – Socjologiczny, Uniwersytet w Białystoku (Dyplom honorowy rektora);

Działalność dydaktyczna

 • metodologia nauk społecznych
 • metody badań społecznych
 • podstawy marketingu i badań rynkowych
 • nowe media w badaniach socjologicznych

Zainteresowania badawcze

 • jakościowe metody badań socjologicznych
 • socjologia pogranicza
 • socjologia społeczności lokalnych
 • socjologia sportu
 • funkcjonowanie służb mundurowych

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografia:

 • Dąbrowski, Kultura granicy – społeczne światy przejścia granicznego, FNCE, Chomęcic 2021, ss 472. (w przygotowaniu)

Artykuły w czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych

 • Dąbrowski, A. P. Obrycki, Kształtowanie się administracji skarbowej i celnej w województwie białostockim w okresie międzywojennym, Białystok 2019, ss 25.
  (w przygotowaniu)
 • Dąbrowski, Służba Celna w społecznym świecie przejścia granicznego, w: red. nauk. A. Gołębiowska, M. Woch, P. Zientarski, Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce, Warszawa 2017, s. 45- 64, ISBN 978-83-945317-0-6.
 • Dąbrowski, The language of the social world at a border crossing, w: red. I. Handzlik, Ł. Sorokowski, Found in Multiculturalism. Acceptance or Challenge? Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaft, Frankfurt am Main 2014, s. 13 -36, ISBN 978-3-631-64847-6. Także w: Warsaw Studies in Politics and Society vol. 1, edited by R. Markowski ISSN 2193-3774
 • Dąbrowski, Społeczne światy przejścia granicznego – typologia ludzi granicy, w: red. nauk. J. Grabowiecki, Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część I Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 147 – 157, ISBN 978-83-7431-412-1.
 • Dąbrowski, Zmiana normy prawnej a proces instytucjonalizacji przekraczania granicy państwowej, w: Pogranicze. Studia Społeczne Tom XXIII, red. nauk. K. Nizołek, A. Sadowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s.203 – 222, ISSN 1230 – 2392.
 • Dąbrowski, Zjawiska o charakterze korupcyjnym w świetle kultury granicy, w: Journal of Modern Science Tom 4/15/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2012, s. 91 -118, ISSN 1734-2031.
 • Dąbrowski, Pamięć historyczna o pograniczach na przykładzie sporu o Wilno w okresie międzywojennym, w: Pogranicze. Studia Społeczne, Tom XIII, red. nauk A. Sadowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, s. 157 -172, ISSN 1734-2031.

Możliwość komentowania została wyłączona.