dr Elżbieta Subocz

Pracownicy
dr Elżbieta Subocz

Pokój 122
Telefon: (89) 524 65 80
e-mail: elzbieta.subocz(et)uwm.edu.pl

I. Wykształcenie:

a) tytuł naukowy

 • 2012 r. – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologii (Uniwersytet Łódzki).

b) praktyki zawodowe:

 • 2002 r. – Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu (Austria).

c) ukończone szkolenia:

 • Praca z rodziną jako element profilaktyki społecznej
 • Zapobieganie ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią
 • Fundusze strukturalne i partnerstwo lokalne (certyfikat)
 • Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce oraz podstawowe elementy związane z systemem finansowania projektów
 • Europejski Fundusz Społeczny (pisanie projektów)
 • Pisanie projektów regionalnych w celu pozyskiwania środków unijnych
 • Współpraca  transgraniczna jednostek samorządu lokalnego
 • Współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
 • Aktywizacja  społeczno-zawodowa bezrobotnych
 • Wolontariat w domu pomocy społecznej i placówce opiekuńczo-wychowawczej

II. Działalność dydaktyczna:

 • Socjologia ogólna
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Społeczeństwo obywatelskie i jego struktury
 • Współczesne problemy socjologii
 • Metody ilościowe badań społecznych
 • Socjologia konsumpcji

III. Działalność organizacyjna:

 • Przygotowanie narzędzia badawczego i sprawowanie opieki merytorycznej nad studentami podczas obozu naukowego w Dusznikach Zdroju, 5-13.08.2017r.
 • Członek komitetu naukowego i organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Integracja imigrantów w Polsce – doświadczenia, wyzwania, perspektywy”, Forum Dialogu Publicznego, Katedra Socjologii UWM w Olsztynie, 27.05.2017r.
 • Członek komitetu organizacyjnego i sekretarz ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych – możliwości i bariery”, UWM Olsztyn, 17.10.2014r.
 • Organizator studenckiego obozu naukowego w Bartoszycach w dniach 30.06-06.07.2014r.
 • Współorganizator debaty nt. demokracji partycypacyjnej w Polsce, Katedra Socjologii UWM w Olsztynie, 4.03.2014r., moderator I panelu
 • Członek komitetu organizacyjnego i sekretarz ogólnopolskiej konferencji naukowej „Oblicza regionalizmu. Tożsamość-idee-praktyka”, zorganizowanej przez Katedrę Socjologii UWM w Olsztynie dnia 25.10.2013r.
 • Koordynator problemu badawczego „Przemiany współczesnego społeczeństwo polskiego i społeczności  peryferyjnych Warmii i Mazur w dobie globalnych oddziaływań” w ramach badań statutowych Katedry Socjologii UWM w Olsztynie.
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia
 • Członek Rady Programowej ds. kierunku Socjologia.

IV. Działalność naukowo-badawcza:

a) zainteresowania naukowe:

 • Socjologia rodziny i dzieciństwa
 • Socjologia problemów społecznych
 • Socjologia społeczności lokalnych

b) udział w projektach badawczych:

 • 2021/2022  projekt międzynarodowy realizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie pt. „Szkolnictwo (nie tylko) służb mundurowych w dobie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Studia nad zapewnieniem ciągłości kształcenia i bezpieczeństwa podmiotom środowiska uczelni lub szkoły. Formy i rodzaje re(konstrukcji) środowiska kształcenia, będącego następstwem  sytuacji pandemicznej”, realizacja badań ilościowych.
 • 2017 Wyjazdy turystyczne Polaków w opinii turystów i kuracjuszy przebywających w Dusznikach Zdroju (badania finansowane przez UWM Olsztyn), koordynator ilościowych i jakościowych badań terenowych, ankieter.   
 • 2014/2015 Wzorcowe konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania Koszar Dragonów w Olsztynie (projekt finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego), współorganizator ilościowych i jakościowych badań terenowych, ankieter
 • 2014 Mały ruch graniczny w opiniach mieszkańców miasta Bartoszyc i okolic (badania finansowane przez UWM Olsztyn), koordynator badan terenowych, ankieter;
 • 2005-2010 Zjawiska nietolerancji, dyskryminacji i ksenofobii na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego (projekt finansowany przez OSW), współorganizator ilościowych i jakościowych badań terenowych, ankieter;
 • 2007-2008  Szanse edukacyjne dzieci z rodzin o różnym statusie społeczno-ekonomicznym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego (własne, terenowe badania ilościowe);
 • 2007 Sieci wsparcia i lokalne partnerstwo w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego i transmisji biedy (KBN Nr 1-H02E-021-29, kierownik projektu dr hab. J Grotowska-Leder, prof. UŁ), koordynator badań terenowych, ankieter.

c) udział w konferencjach i seminariach naukowych:

 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „COVID-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym. Dokąd zmierzamy?”, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, 6-7.04.2022r.
 • VII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, Wrocław 11-14.09.2019r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt., Integracja imigrantów w Polsce – doświadczenia, wyzwania, perspektywy, Katedra Socjologii UWM w Olsztynie, 27.05.2017r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego”, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 31.03.2017r.
 • Międzynarodowa konferencja „Sąsiedztwa III RP – Rosja”, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 15-16.10.2015r.
 • Międzynarodowa konferencja „Nierówności. Przemiany miejskich rynków pracy” (Inequalities. Changes in urban labour markets), Krytyka Polityczna, Warszawa, 08.10.2015r.
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy”, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 09-10.04.2015r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i możliwości jego wsparcia”, Katedra Pedagogiki, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn 6.06.2014r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina jako podmiot (?) wsparcia”, Katedra Pedagogiki Społecznej UWM, Olsztyn 22-23.05.2014r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych” („Children in the face of difficult circumstances”), Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Poznań 11-12.12.2013r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Środowisko edukacyjne ucznia zdolnego”, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 26.09.2013r.
 • Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia Katedry Socjologii UWM w Olsztynie, „Związki uczuciowe i rodziny w realiach współczesnych zmian społecznych”, Olsztyn, 9.05.2013r.
 • Seminarium Naukowe nt. „Wykluczenie społeczne mniejszości romskiej – wyzwanie dla instytucji publicznych i organizacji społecznych”, Forum Dialogu Publicznego, Łódź 25.10.2012r.
 • Seminarium Naukowe pt. „Funkcjonowanie polskiego modelu regulacji statusu mniejszości w 7 lat po przyjęciu Ustawy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Języku Regionalnym”, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 15.12.2011r.
 • Seminarium Naukowe nt. „Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych. Wyzwania przemian unifikacyjnych i dywersyfikacyjnych”, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 27.10.2011r.

d) najważniejsze publikacje

 • Ostrouch-Kamińska J., Godlewska-Zaorska A., Subocz E., Sierocki R.,University as the space of clashing discourses. Strategies and tactics for survival in the era of the COVID-19 pandemic, „Colloquium Pedagogika – Nauki o Polityce i Administracji” 2023, nr 1, s.105-123, ISSN: 2081-3813.
 • Subocz E., Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację osób młodych na europejskim rynku pracy – wybrane aspekty, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2022, nr 2, s. 43-54. ISSN: 1507-6563.
 • Subocz E., Gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjna forma wsparcia i integracji społecznej osób o szczególnych potrzebach, „Praca Socjalna” 2022, nr 1, s. 33-47. ISSN: 0860-3480.
 • Subocz E., Ratuszyńska K., Osoby starsze w okresie izolacji spowodowanej pandemią COVID-19 (komunikat z badań), „Praca Socjalna” 2021, nr 2, s. 41-57, ISSN 0860-3480.
 • Subocz E., O młodzieży wyłączonej z systemu edukacji i rynku pracy – wybrane aspekty zjawiska z perspektywy europejskiej i polskiej, „Praca Socjalna” 2020, nr 3, s. 147-165, ISSN 0860-3480.
 • Subocz E., JOBfirma – jako innowacyjne narzędzie aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2020, nr 1, s. 137-148, ISNN 1507-6563.
 • Subocz E., Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jako wyzwanie dla polityki społecznej z perspektywy Unii Europejskiej, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2019, nr 1, s. 103-113, ISNN 1734-1582.
 • Subocz E., Współpraca samorządu terytorialnego z sektorem pozarządowym na przykładzie miasta Olsztyna, [w:] Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi: aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, red. A. Bulicz, B. Springer,  Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018, s. 243-254, ISBN 978-83-7842-354-6.
 • Janiszewska, A. Sakson, E. Subocz (red.), Integracja imigrantów w Polsce. Doświadczenia, Wyzwania, Perspektywy, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2018, ss. 110, ISBN 978-83-89775-48-1.
 • Subocz E., Pomoc społeczna wobec cudzoziemców w Polsce, (w:) L. Janiszewska, A. Sakson, E. Subocz (red.), Integracja imigrantów w Polsce. Doświadczenia, Wyzwania, Perspektywy, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2018, s. 28-42. ISBN 978-83-89775-48-1.
 • Subocz E., Asystentura rodziny jako forma wsparcia rodzin doświadczających probemów życiowych, (w:) J. Spętana, D. Krzysztofiak, P. Frąckowiak (red.), Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji: konteksty interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018, s. 79-92. ISBN 978-83-8095-484-7.
 • Subocz E., Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec młodzieży wykluczonej z systemu edukacji i rynku pracy, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2017, nr 4, s. 9-18, ISNN 1507-6563.
 • Subocz E., Rola wczesnej edukacji i opieki w ograniczaniu skutków ubóstwa wśród dzieci, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2017, nr 3, s. 21-33, ISNN 1734-1582.
 • Subocz E., Aktywna polityka społeczna wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), „Rozprawy Społeczne” 2017, nr 3, s. 35-43, ISNN 2081-6081.
 • Kotowicz W., Subocz E. (red.), Perspektywy rozwoju demokracji partycypacyjnej w Polsce – między teorią a praktyką, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017, ss. 121, ISBN 978-83-89775-39-9.
 • Subocz E., Sternicka-Kowalska M., Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji Koszar Dragonów w Olsztynie – rezultaty badań socjologicznych, [w:] Perspektywy rozwoju demokracji partycypacyjnej w Polsce – między teorią a praktyką, Kotowicz, E. Subocz (red.), Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017, s. 99-119, ISBN 978-83-89775-39-9.
 • Sternicka-Kowalska M., Subocz E., Wzorcowe konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji Koszar Dragonów w Olsztynie jako przykład projektu lokalnego, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” 2016, nr 2(18), ISSN 2084-1140.
 • E. Subocz, M. Sternicka-Kowalska, Mały ruch graniczny z perspektywy mieszkańców obszaru pogranicza polsko-rosyjskiego (na przykładzie miasta Bartoszyce), [w:] Sąsiedztwa III RP – Rosja. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wyd. „Gajt”, Wrocław 2016, s. 66-83.
 • E. Subocz, M. Falej, Działalność Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w opiniach przedstawicieli trzeciego sektora , [w:] Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń, red. U. Szymańska, P. Majer, M. Falej, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2016, s. 211-226.
 • E. Subocz, Problem kształcenia dzieci z rodzin ubogich a instrumenty polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych ,[w:] Funkcjonowanie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania, red. A. Prusik, Ł. Kabzińska, WSIiE TWP, Olsztyn 2016, s. 103-116.
 • E. Subocz, Unia Europejska wobec problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci, [w:] Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny, red. A. Regulska, U. Dudziak, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk-Warszawa 2015, s. 245-258.
 • E. Subocz, Polityka społeczna samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wobec osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w kontekście realizacji Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), [w:] Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań, t. 2, red. B. Chrostowska, M. Dymowska, M. Zmysłowska, UWM, Olsztyn 2015, s. 341-353.
 • E. Subocz, M. Sternicka-Kowalska, Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego, „Opuscula Sociologica” 2015, nr 2, s. 53-65.
 • L. Domańska, E. Subocz, A. Leszczyńska-Rejchert (red.), Kondycja społeczna Polaków na początku XXI wieku, UWM, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-7299-972-6, ss. 208.
 • E. Subocz, Ekonomia społeczna szansą na usamodzielnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? (na przykładzie Warmii i Mazur), [w:] Kondycja społeczna Polaków na początku XXI wieku, red. L. Domańska, E. Subocz, A. Leszczyńska-Rejchert, UWM, Olsztyn 2015, s. 93-109.
 • A. Leszczyńska-Rejchert, L. Domańska, E. Subocz (red.), Seniorzy w pryzmacie koncepcji „Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku”, UWM, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-7299-955-9, ss. 248.
 • E. Subocz, Problem ubóstwa dzieci w Polsce i Unii Europejskiej – skala, przyczyny, konsekwencje, w: Problemy współczesnego dziecka. Wybrane aspekty, red. M. Cywińska, UAM, Poznań 2014, s. 69-85.
 • E. Subocz, Jaka przyszłość czeka dzieci dorastające w ubóstwie?, „Praca Socjalna” 2014, nr 5, s. 135-150.
 • E. Subocz, Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, ss. 251.
 • E. Subocz, Edukacja dziecka żyjącego w biedzie a wsparcie rodziny, „Polityka Społeczna” 2014, nr 4, s. 28-33.
 • 25 lat funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w demokratycznej Polsce, red. nauk. E. Subocz, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2013, ss. 285.
 • E. Subocz Instytucjonalne, prawne i organizacyjne zmiany w funkcjonowaniu mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w Polsce po 1989 roku. Wprowadzenie, [w:] 25 lat funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w demokratycznej Polsce, red. nauk. E. Subocz, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2013, s. 5-19.
 • M. Łyszczarz, E. Subocz, Stosunek Polaków do wybranych mniejszości etnicznych i religijnych w Polsce. Analiza wizerunku grup marginalizowanych: Romów, Żydów oraz społeczności muzułmańskiej, [w:] 25 lat funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w demokratycznej Polsce, red. nauk. E. Subocz, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2013, s. 130-175.
 • E. Subocz, Wpływ statusu społeczno-ekonomicznego rodziny na proces kształcenia potomstwa, [w:] Środowisko edukacyjne uczniów zdolnych, red. M. Jabłonowska, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2013, s. 83-93.
 • Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej – edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne, red. nauk. E. Subocz, S. Garbart. Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2013, ss. 332.
 • E. Subocz, Romowie w Polsce – między egzotyką a marginalizacją społeczną, [w:] Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych, red. A. Chodubski, L. Ozdarska, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2013, s. 138-157.
 • E. Subocz, Aktywizacja społeczno-zawodowa Romów – praktyki wybranych państw europejskich, [w:] Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej – edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne, red. nauk. E. Subocz, S. Garbart, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2013, s. 79-100.

Możliwość komentowania została wyłączona.