Publikacje

Publikacje 2018

Monografie autorskie i pod redakcją
1. Butrym M., Młodzi wyborcy. Wybory parlamentarne 2011 i 2015. Badania studentów z Lublina i Olsztyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018, ss.129, ISBN 978-83-8100-096-3.
2. Poniedziałek, J., Naród w pismach klasyków myśli socjologicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 266, ISBN 978-83-66220-10-2.
3. Sierocki, R., Praktykowanie religii w nowych mediach. Katolicka przestrzeń Facebooka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 311, ISBN 978-83-8019-886-9.
4. Sokołowski M., (współautor W. K. Szalkiewicz), Humor i władza. Wprowadzenie do gelotologii politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018, ss. 342, ISBN 978-83-8100-091-8.
5. Sternicka-Kowalska M., Ruchliwość przestrzenna mieszkańców gminy podmiejskiej. Na podstawie badań w gminie Dywity, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 358, ISBN 978-83-8019-884-5.
6. Subocz E. (współredakcja z L. Janiszewska, A. Sakson), Integracja imigrantów w Polsce. Doświadczenia, Wyzwania, Perspektywy, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2018, ss. 110, ISBN 978-83-89775-48-1.
7. Zduniak A., Event w życiu społecznym i religijnym. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018, ss. 303, ISBN 978-83-8100-097-0.

Czasopisma
1. Matej-Butrym A., Butrym M., Rudnicka-Drożak E., Szeliga-Król J., Who do type 2 diabetics inform about their own illness, “Family Medicine and Primary Care Review” 2018, nr 20 (3), s. 236-240, ISSN 1734-3402.
2. Butrym M., Preferencje milczącego elektoratu. Straty poparcia komitetów wyborczych w wyniku absencji wyborczej studentów w 2015 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2018, nr 57, s. 35-53, ISSN 1505-2192.
3. Domagała B., Polak-katolik w oglądzie socjologicznym (analiza wyników badań i wybranych problemów debaty publicznej), „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2018, nr 24, s. 267-280, ISSN 1234-40-87.
4. Łyszczarz M., R. Sierocki, M. Sokołowski. Wprowadzenie. W stronę socjologii mediów. Tematy (nie)obecne, „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna” 2018, nr 14 (3), s. 5-12, p-ISSN 1734-3801.
5. Łyszczarz Ł., Marcinkiewicz S. M., Radykalizacja antymuzułmańskiego i antyimigranckiego dyskursu w mediach społecznościowych na przykładzie lokalnych wydarzeń w Ełku na przełomie 2016 i 2017 roku, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne /Academic Journal of Sociology” 2018, nr 22, s. 59-70, ISSN 2544-3062.
6. Łyszczarz Ł., Marcinkiewicz S. M., Obecność muzułmanów i imigrantów w polskim dyskursie publicznym na przykładzie doniesień prasowych dotyczących wydarzeń w Ełku na przełomie 2016 i 2017 roku, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2018, nr 14, s. 117-134, ISSN 1734-3801.
7. Łyszczarz M., Wiara w dni niechsiowe jako ludowy przesąd w kulturze polskich Tatarów, „Przegląd Tatarski” 2018, nr 1 (37), s. 19-22, ISSN 2080-0541.
8. Marcinkiewicz S. M., Język jako baza kulturowego nacjonalizmu. Niemiecko-polskie starcie o „dusze i serca” Mazurów na przełomie XIX i XX w., „Pogranicze. Studia Społeczne” 2018, TOM XXXII, s. 69-82, ISSN 1230-2392.
9. Muszyński W., Sposoby pozyskiwania i utrzymania klienta przy pomocy nowych mediów, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2018, nr 24, s. 563-579, ISSN 1234-4087.
10. Poniedziałek, J., Prymordializm jako przedmiot krytyki i źródło inspiracji socjologicznych studiów nad narodem, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2018, z. 50, s. 1-19, ISSN 1230-1698.
11. Poniedziałek, J., Przyczyny i etapy kształtowania się regionalizmu, „Studia Regionalne i Lokalne” 2018, nr 4 (74), s. 48-74, ISSN 1509-4995.
12. Poniedziałek, J., Perenialistyczna teoria narodu Benedykta Zientary, „Postscriptum Polonistyczne” 2018, t. 7, s. 135-150, ISSN 1898-1593.
13. Sokołowski M., Libacje, biby, chlanie. Alkoholowe odmęty polskiego kina fabularnego. Zarys problematyki, „Kultura Popularna” 2018, nr 56 (2), s. 52-66, ISSN 1644-8340.
14. Subocz E., Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec młodzieży wykluczonej z systemu edukacji i rynku pracy, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2017, nr 4, s. 9-18, ISNN 1507-6563.
15. Zduniak A., Możliwości zastosowania elementów teorii komunikacji w analizie współczesnych form religijności i duchowości, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2017, nr 21(4), s. 57-65, ISNN 2299-2367.
16. Zduniak A., Religijność, duchowość, nowa duchowość – próba teoretycznego rozgraniczenia kluczowych pojęć współczesnej socjologii religii, „Przegląd Religioznawczy” 2017, nr 2 (264), s. 151-164, ISNN 1230-4379.

Rozdziały w monografiach wieloautorskich
1. Butrym M., Kawczyńska-Butrym Z., Inozemni studenti – transferi social’nogo kapitalu, (w:) N. Kovalisko (red.), Identičnosti narodiv Central’no-Shidnoi Èvropi, Lwów LNU im. Ivana Franka 2018, s. 261-276, ISBN 978-617-10-0364-4.
2. Domańska L., Zatrudnienie cudzoziemców w regionie Warmii i Mazur, (w:) L. Janiszewska, A. Sakson, E. Subocz (red.), Integracja imigrantów w Polsce. Doświadczenia, Wyzwania, Perspektywy, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2018, s. 72-84, ISBN 978-83-89775-48-1.
3. Domańska L., Młodzież na rynku pracy – szanse i bariery. Perspektywa krajowa
i regionalna”, (w:) M. Fierek, P. Sigurska-Fierek (red.), Warmia i Mazury na tle nurtów ogólnoświatowych, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2018, s. 61-74, ISBN 978-83-89762-92-4.
4. Łyszczarz M., Położenie i status prawny polskich Tatarów po 1945 roku, (w:) P. J. Krzyżanowski, A. Miśkiewicz, B. A. Orłowska (red.), Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Historia. Religia. Tożsamość, Wydanie II zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2017, s. 31-52, ISBN 978-83-65466-25-9.
5. Łyszczarz M., Znaczenie kultu Kontusia z Łowczyc dla polskich Tatarów – historia i współczesność, (w:) A. Konopacki (red.), Tożsamość a religia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Związek Tatarów RP, Białystok 2017, s. 63-95, ISBN 978-83-944733-2-7.
6. Górak-Sosnowska K., Łyszczarz M., Can a Tatar move out of Islam? (w:) Karin van Nieuwkerk (red.), Moving in and out of Islam, University of Texas Press, Austin 2018, s. 152-175, ISBN 978-1-4773-1747-8.
7. Marcinkiewicz S. M., Powojenne wysiedlenia ludności Mazurskiej / Niemieckiej z powiatu Ełk, (w:) J. Ławski, D. Zuber, K. Bogusz (red.), Protestanci na Mazurach: historia i literatura: studia, Wydawnictwo Prymat, Białystok – Ełk 2017, s. 131-145, ISBN 978-83-63838-19-5.
8. Sierocki, R., Jak socjologowie rozumieją kategorię „trend”?, (w:) A. Kucner, R. Sierocki, P. Wasyluk (red.), Trendy: interpretacje i konfrontacje, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2018, s. 36-86, ISBN 978-83-60636-64-0.
9. Sokołowski M., Kino religijne czy temat sacrum w filmach? Rekonesans badawczy w poszukiwaniu wyróżników gatunkowych, (w:) H. Leleń, T. Żurawlew (red.), Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2018, s. 211-223, ISBN 97883-242-3507-0.
10. Sokołowski M., (współautor Ryszard A. Podgórski), Problemy i wyzwania fenomenologiczno-socjologiczne „cyfrowego tubylca”. Zarys problematyki, (w:) M. Nowicka, J. Dziekońska (red.), Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Tom I: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 11-22. ISBN 978-83-8019-821-0.
11. Sternicka-Kowalska M., Trend w perspektywie badań socjologicznych, (w:) A. Kucner, R. Sierocki, P. Wasyluk (red.), Trendy: interpretacje i konfrontacje, Wydawnictwo Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie, Olsztyn 2018, s. 11-35. ISBN 978-83-60636-64-0.
12. Subocz E., Pomoc społeczna wobec cudzoziemców w Polsce, (w:) L. Janiszewska, A. Sakson, E. Subocz (red.), Integracja imigrantów w Polsce. Doświadczenia, Wyzwania, Perspektywy, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2018, s. 28-42. ISBN 978-83-89775-48-1.
13. Subocz E., Asystentura rodziny jako forma wsparcia rodzin doświadczających probemów życiowych, (w:) J. Spętana, D. Krzysztofiak, P. Frąckowiak (red.), Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji: konteksty interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018, s. 79-92. ISBN 978-83-8095-484-7.
14. Tomaszewska – Hołub B., Proces starzenia a polityka senioralna: wymiar regionalny na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, (w:) M. Fierek, P.Sigurska-Fierek, (red.), Warmia i Mazury na tle nurtów ogólnoświatowych, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2017, s. 75-87, ISBN 978-83-89762-92-4.
15. Tomaszewska – Hołub B., Lokalny wymiar zadań organizacji pozarządowych w obszarze aktywności i wsparcia osób starszych, (w:) D. Plecka, E. Ganowicz, P. Rutkowska (red.), Administracja publiczna. Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 120-132, ISBN 978-83-8019-694-0.
16. Tomaszewska – Hołub B., Państwo wobec starzenia się społeczeństwa – wyzwania polityki senioralnej, (w:) D. Plecka (red.), Demokracja w Polsce po 2015 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 184-197, ISBN 978-83-8019-915-6.
17. Tomaszewska-Hołub B., Wybrane konsekwencje wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa polskiego, (w:) O. Wasiuta (red.), Refleksje o przeszłości, spojrzenie na współczesność. Monografia poświęcona Profesorowi Sergiuszowi Wasiucie z okazji 60-letniego Jubileuszu i 35-lecia pracy zawodowej, Drukarnia Styl Anna Dura, Kraków 2018, s. 328-343, ISBN 978-83-942367-9-3.
18. Zduniak A., Duchowość w niemieckiej i szwajcarskiej socjologii religii – koncepcje teoretyczne i perspektywy badawcze, (w:) M. Szulakiewicz, Ł. Dominiak (red.), Religie w dialogu kultur / Religions in the Dialogue of Cultures, t. 2, Fundacja Societas et Ius, Toruń 2017, s. 221-233, ISBN 978-83-945490-1-5.
19. Zduniak A., Społeczno-teologiczna koncepcja wychowania do pokoju Egona Spiegela, (w:) A. Wysocki (red.), Drogi do pokoju. W 50. Rocznicę Światowego Dnia Pokoju, Wydawnictwo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, s. 129-149, ISBN 978-83-8090-487-3.
20. Zduniak A., Ciało i wellness w dyskursie nowej duchowości – perspektywa socjologiczna, (w:) A. Dombrowski, W. Żarski (red.), Dyskurs (para)medyczny. Gatunki – funkcje – przeobrażenia, Collegium Columbinum, Wrocław-Kraków 2018, s. 295-306, ISBN 978-83-7624-154-8.

Publikacje 2017

Monografie autorskie i pod redakcją 

 1. Podgórski R. A., Doświadczenie osoby ludzkiej w filozofii Karola Wojtyły. Struktura doświadczenia aksjologicznego, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz-Olsztyn 2017, ss. 208, ISBN 978-83-64335-28-0.
 2. Sikora-Wiśniewska E. (współautorstwo z W. Klimczak, G. Kubiński), Wykluczenie w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017, ss. 118, ISBN 978- 83-65374-41-7.
 3. Sokołowski M., (współautor W. K. Szalkiewicz), Inżynierowie społeczni i technologie zdobywania władzy. Studia nad manipulacją i propagandą, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 569, ISBN 978-83-8019-595-0.
 4. Subocz E. (współredakcja W. Kotowicz), Perspektywy rozwoju demokracji partycypacyjnej w Polsce – między teorią a praktyką, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017, ss. 121, ISBN 978-83-89775-39-9.

Czasopisma

 1. Domagała B., Polski Narodowy Kościół Katolicki a dziedzictwo Reformacji „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 2017, t. IX, vol. 2, s. 1-16, ISSN 2081-6642.
 2. Domańska L. (współautorstwo z Vaičiūtė K., Skirmantienė J.), Assessment of Transport Specialists’ Competencies in Transport/Logistics Companies, “Procedia Engineering” 2017, vol. 187, 628-634, ISSN 1877-7058.
 3. Łyszczarz M., Specyfika medialnego dyskursu dotyczącego islamu i muzułmanów w Polsce, „Rocznik Tatarów Polskich” 2017, t. IV (XVIII), s. 91-107, ISSN 1234-9267.
 4. Marcinkiewicz S. M., Trauma dezintegracji i integracji w wymiarze lokalnym na przykładzie powojennego powiatu ełckiego, „Opuscula Sociologica” 2017, nr 1, s. 33-45, ISSN 2299-9000.
 5. Podgórski R., Filozofia fenomenologiczna Maxa Schelera i Romana Ingardena w „antrolopologii adekwatnej” Karola Wojtyły, „Studia Ełckie” 2017, nr 3, s. 267-281, ISNN 2353-1274.
 6. Podgórski R., The Modern Idea of Progress by Jean A. Condorcet, “Studia Warmińskie” 2017, tom 54, s. 59-67, ISNN 0137-6624.
 7. Podgórski R. A., Philosophical positivistic thought of Barbara Skarga against the background of European humanities , „Scientific Journal of Polonia University” 2017, vol. 22, nr 3, s. 11-22, ISSN 1895-9911.
 8. Poniedziałek, J., Stanowiska teoretyczne w socjologii regionu, „Opuscula Sociologica” 2017, nr 1, s. 15-32, ISSN 2299-9000.
 9. Sokołowski M., Konrad Wallenrod czy Jack Strong? Medialny wizerunek pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, „Kultura i Edukacja” 2017, nr 3(117), s. 43-57, ISSN 1230-266X.
 10. Sokołowski M., Pomiędzy troską, pomocą, litością a wzgardą. Kreacja wizerunku osób niepełnosprawnych w filmach fabularnych, „Wychowanie na co Dzień” 2015, nr 3, s. 37-43, ISSN 1230-7785. (numer ukazał się w 2017 roku).
 11. Subocz E., Aktywna polityka społeczna wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), „Rozprawy Społeczne” 2017, nr 3, s. 35-43, ISNN 2081-6081.
 12. Subocz E., Rola wczesnej edukacji i opieki w ograniczaniu skutków ubóstwa wśród dzieci, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2017, nr 3, s. 21-33, ISNN 1734-1582.
 13. Zduniak A., Motywacje uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i jego wpływ na życie religijno-społeczne uczestników na przykładzie pielgrzymów z Archidiecezji Warmińskiej, „Studia Warmińskie” 2017, tom 54, s. 185-203, ISNN 0137-6624.
 14. Zduniak A., Założenia fenomenologiczne i konstruktywistyczne jako podstawy teorii komunikacji w socjologii religii, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017, nr 2, s. 283-302, ISNN 0044-4405.

 

Rozdziały w monografiach

 1. Domańska L., Trener pracy w zatrudnieniu wspomaganym, (w:) M. Fierek, J. Mrozek (red.), Meandry nauk społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2017, s. 77-85, ISBN 978-83-89762-73-3.
 2. Łyszczarz M., Położenie i status prawny tatarskiej mniejszości etnicznej i wyznaniowej w międzywojennej Polsce, (w:) M. Sroczyńska, S. H. Zaręba (red.), Kościoły, religie, kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2017, s. 253-271, ISBN 978-83-8090-336-4.                                
 3. Łyszczarz M., Znaczenie piśmiennictwa religijnego we współczesnym życiu polskich Tatarów (w:) M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc (red.), Święte księgi Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 2. Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia – socjologia – sztuka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 87-119, ISBN 978-83-231-3769-6. (książka ukazała się w roku 2017)
 4. Łyszczarz M., Położenie i status prawny polskich Tatarów po 1945 roku, (w:) J. Krzyżanowski, A. Miśkiewicz, B. A. Orłowska (red.), Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Historia. Religia. Tożsamość, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 27-46, ISBN 978-83-65466-10-5. (książka ukazała się w roku 2017)
 5. Łyszczarz M., Zabiegi lecznicze znachorów oraz czarna magia w tradycji etnicznej polskich Tatarów, (w:) A. Anczyk, J. Doroszewska, K. M. Hess (red.), Studia z kulturowej historii fenomenu, Wydawnictwo Sacrum, Katowice 2017, s. 93-102, ISBN 978-83-938791-9-9.
 6. Łyszczarz M., Etniczność a status mniejszościowy – przypadek polskich Tatarów, (w:) Gajownik, P. Pietnoczka, K. Sidorkiewicz (red.), Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2017, s. 217-234, ISBN 978-83-8100-061-1. 
 7. Łyszczarz M., Symboliczne waloryzowanie przestrzeni polskich Tatarów. Próba systematyki, (w:) A. Konopacki (red.), Miejsca wspólnej pamięci Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Związek Tatarów RP, Białystok 2016, s. 29-51, ISBN 978-83-944733-1-0. (książka ukazała się w roku 2017)
 8. Podgórski R., Meandry doświadczenia człowieka jako przedmiot analiz filozoficznych Karola Wojtyły (w:) M. Fierek, J. Mrozek (red.), Meandry nauk społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2017, s. 325-338, ISBN 978-83-89762-73-3.
 9. Sierocki, R., Stół w kuturze posttradycyjnej. Znaczenia, wieloznaczności, sprzeczności, (w:) A. Kucner, P. Wasyluk (red.), Stół przyszłości, Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn 2017, s. 73-108, ISBN 978-83-60636-61-9.
 10. Sikora-Wiśniewska E., Łojko M., Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania bezrobocia wśród młodzieży w Polsce i na Ukrainie, (w:) R. Kordoński, O. Kordońska, Ł. Muszyński (red.), Ukraina – Polska: doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa Tom 2, Lwów-Olsztyn 2017, s. 75-93, ІSBN 978-617-7448-01-2.
 11. Sokołowski M., Zdarzyło się w Nytszlo. Medialny wizerunek Czesława Jerzego Małkowskiego. Studium przypadku, (w:) M. Hartliński (red.) , Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń. Wyzwania dla przywódców na poziomach międzynarodowym, krajowym i lokalnym, Wydawnictwo INP UWM, Olsztyn 2017, 353-377. ISBN 978-83-89559-82-1.
 12. Sokołowski M., (współautor T. Prusinski), „Mówiący gestem“. Edukacyjna, kulturotwórcza i terapeutyczna rola Pantomimy Olsztyńskiej, (w:) M. Suświłło, A. Grabowski (red.), Regionalizm w kulturze –miedzy słowem, muzyką i architekturą, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-8100-088-8.
 13. Subocz E., Sternicka-Kowalska M., Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji Koszar Dragonów w Olsztynie – rezultaty badań socjologicznych, (w:) W. Kotowicz, Subocz (red.), Perspektywy rozwoju demokracji partycypacyjnej w Polsce – między teorią a praktyką, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017, s. 99-119, ISBN 978-83-89775-39-9.
 14. Tomaszewska-Hołub B., Realizacja potrzeb jako specyficzny katalizator bezpieczeństwa osób starych, (w:) D. Plecka, P. Rutkowska (red.), Administracja publiczna. Bezpieczeństwo państwa w kontekście biezpieczeństwa międzynarodowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 245-255, ISBN 978-83-8019-669-8.
 15. Zduniak A., Wartości religijne jako źródło etosu światowego w epoce globalizacji – możliwości i wyzwania, (w:) Cyчacні тeндeнцiї мiжнapoдних вiднocин: пoлiтикa, eкoнoмiкa, пpaвo, Lwów 2017, s. 448-459, ISSN 2409-6466.
 16. Zduniak A., Der Cyberspace als ein neuer Typus vom sakralen Raum. Religiöse Kommunikation im Internet und ihr Einfluß auf moderne Formen der christlichen Tradition, (w:) A. Bienert, R. Jazbec (Hg.), Elektronische Medien, Kunst, Kultur und Historie. Konferenzband EVA Berlin 2017: 24. Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts, Berlin 2017, s. 233-242, ISBN 978-3-88609-801-9.
 17. Zduniak A., Aктуальність християнської концепції гідності людини у встановленні сучасного суспільного ладу, tłum. Kordońska, (w:) A. Kordońska, R. Kordoński (red.), Paradygmat zrównoważonego rozwoju w świecie nieprzewidywalnych przemian, Lwów-Olsztyn 2017, s. 193-204, ISBN 978-617-7448-35-7.
 18. Zduniak A., Християнство сучасної Європи в епоху культурного та релігійного плюралізму, tłum. Kordońska, (w:) A. Kordońska, R. Kordoński, Ł. Muszyński (red.), Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności Tom 2, Lwów-Olsztyn 2017, s. 273-284, ISBN 978-617-7448-28-9.

 

Publikacje 2016

Monografie autorskie i pod redakcją

 1. Kawczyńska-Butrym Zofia, Bielecka-Prus Joanna, Czapka Elżbieta, Butrym Marek, (red.) Polskie migrantki w Norwegii o realizacji opieki nad dziećmi i starymi rodzicami w Polsce. Wyniki badań ilościowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 81, ISBN 978-83-7784-852-4.
 2. Kawczyńska-Butrym Zofia, Bielecka-Prus Joanna, Czapka Elżbieta, Butrym Marek, (red.) Report of the project POLFAMIGRA: Polish female migrants and their families: a study of care deficit, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016, ss. 94, ISBN 978-83-7847-367-1.
 3. Podgórski Ryszard, Ku socjologii… Filozofia pozytywistyczna w XIX wieku w recepcji Barbary Skargi, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016, ss. 305, ISBN 978-83-8100-039-0.
 4. Sokołowski Marek, Słowo, obraz, dźwięk. Wprowadzenie do historii mediów, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016, ss. 289, ISBN 978-83-7299-977-1.
 5. Sokołowski Marek (red.), Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 166, ISBN 978-83-8019-541-7.
 6. Łyszczarz Michał, Sokołowski Marek (red.), Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006, ss. 158, ISBN 978-83-8100-026-0.
 7. Sokołowski Marek (red.), Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006, ss. 156, ISBN 978-83-8100-027-7.
 8. Sierocki Radosław, Sokołowski Marek, Zduniak Agnieszka (red.), Media i religia: nowy kontekst komunikacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 233, ISBN 978-83-8019-504-2.

Czasopisma

 1. Domańska Lidia, Transgraniczne partnerstwo na rzecz rynku pracy, „Rynek Pracy” 2016, nr 1, s. 79-83, ISSN 1233-4103.
 2. Domańska Lidia, Zatrudnienie wspomagane szansą dla osób niepełnosprawnych, „Opuscula Sociologica” 2016, nr 2, ISSN 2299-9000.
 3. Łyszczarz Michał, Tatarszczyzna w badaniach. Konteksty interdyscyplinarne, monografia wieloautorska pod red. A. Konopackiego, „Życie Tatarskie” 2016, nr 43(120), s. 111-116, ISSN 1506-431X.
 4. Podgórski Ryszard, Osoba ludzka w tomizmie fenomenologicznym Karola Wojtyły, Czy żyjemy w jednym i tym samym świecie?” 2016, nr 14, s. 207-219, ISSN 1731-7541.
 5. Podgórski Ryszard, Tomistyczno-fenomenologiczna filozofia osoby w personalizmie Karola Wojtyły, „Studia Warmińskie” 2016, nr 53, s. 39-53, ISSN 0137-6624.
 6. Podgórski Ryszard, Auguste Comte´s „first philosophy” in Barbara Skarga´s reception, “Studia Redemptorystowskie” 2016, nr 14, s. 83-92, ISSN 1731-710X.
 7. Poniedziałek Jacek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii i etnografii wypracowane w okresie II Rzeczpospolitej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2016, nr 3 (65), s. 5-30, ISSN 1509-4995.
 8. Poniedziałek Jacek, Wielofazowy proces instytucjonalizacji regionu, „Kultura i Edukacja” 2016, nr 1(111), s. 11-33, ISNN 1230-266X.
 9. Poniedziałek Jacek, Kanon kulturowy Warmii i Mazur. Plebiscyt i próba interpretacji jego wyników, „Borusia. Kultura – Historia – Literatura” 2016, nr 57, s. 10-20, ISSN 0867-6402.
 10. Sternicka-Kowalska Magdalena, Subocz Elżbieta, Wzorcowe konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji Koszar Dragonów w Olsztynie jako przykład projektu lokalnego,  „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” 2016, nr 2(18), ISSN 2084-1140.
 11. Zduniak Agnieszka, recenzja: J. Mariański, Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2016, nr 4, ISSN 0044-4405.  

   Rozdziały w monografiach

 1. Butrym Marek, Rodzice migrantek i ich opiekunowie o instytucjach wspierających opiekę, [w:] Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 177-190, ISBN978-83-7784-852-4.
 2. Butrym Marek, Polish female migrants about the implementation of care in Poland. The results of quantitative research, [w:] Report of the project POLFAMIGRA: Polish female migrants and their families: a study of care deficit, Z. Kawczyńska-Butrym, J. Bielecka-Prus, E. Czapka, M. Butrym, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016, s. 15-34, ISBN 978-83-7847-367-1.
 3. Butrym Marek, Żak Łukasz, Seniorzy o singlach [w:] Single – życie w pojedynkę – stereotypy i samooceny, red. Kawczyńska-Butrym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 191-207, ISBN 978-83-7784-847-0.
 4. Butrym Marek, Polskie migrantki w Norwegii o realizacji opieki nad dziećmi i starymi rodzicami w Polsce. Wyniki badań ilościowych, [w:] Raport końcowy projektu Polish female migrants and their families – a study of care deficyt, red. Kawczyńska-Butrym, J. Bielecka-Prus, E. Czapka, M. Butrym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 15-36, ISBN 978-83-7784-852-4.
 5. Kawczyńska-Butrym Zofia, Butrym Marek, Poles in Canada. Identity and Self-identification – Immigrants’ Dilemmas, [w:] Identities of Central-Eastern European Nations, red. Yevtukh, A. Wysocki, G. Kisla, A. Jekaterynczuk, Wydawnictwo SPA Interservice LTD, Kijów 2016, s. 150-164, ISBN 978-617-696-480-3.
 6. Domagała Bożena, Obcy w doświadczeniu polskiej prowincji, [w:] Obcy w labiryncie kultur, red. T. M. Korczyński, A. Orla-Bukowska, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2016, s. 99-113, ISBN 978-83-946143-0-0.
 7. Domagała Bożena, Procesy konstrukcji i dekonstrukcji regionalnej tożsamości, [w:] Co po kryzysie?, G. Skąpska, M. S. Szczepański, Ż. Stasieniuk, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2016, s. 337-360, ISBN 978-83-944516-0-8.
 8. Domagała Bożena, Konserwatywny i liberalny dyskurs religijny w Polsce, Media i religia: nowy kontekst komunikacji, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 135-148, ISBN 978-83-8019-504-2.
 9. Domańska Lidia, Job coach in supported employment [Текст], Л. Доманьска, М. Я. Чмырева, Образование и наука: современные тренды: коллективная монография, гл. ред. О. Н. Широков. — Чебоксары, ЦНС «Интерактив плюс», 2016, Серия „Научно-методическая библиотека”, ISBN 978-5-9908673-8-3.
 10. Łyszczarz Michał, Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych w Radiu Białystok jako element działań wspierających wielokulturowość Podlasia, [w:] Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, M. Łyszczarz, M. Sokołowski, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016, s. 75-96, ISBN 978-83-8100-026-0.    
 11. Marcinkiewicz Stefan, „Czy każdy nadawać może?”: krótka historia Polskiego Radia Limerick, [w:] Radio w cyfrowym świecie: teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016, s. 134-144, ISBN 978-83-8100-027-7.
 12. Marcinkiewicz Stefan, Wątki religijne w ełckiej prasie z pierwszej połowy XIX wieku, [w:] Media i religia: nowy kontekst komunikacji, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, Zduniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 205-218, ISBN 978-83-8019-504-2.
 13. Marcinkiewicz Stefan, Złożone dziedzictwo pogranicza. Historia lokalna na Mazurach bez Mazurów, [w:] Przeszłość – przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, red. Schiller, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2016, s. 48-52, ISBN 978-83-63995-32-4.
 14. Marcinkiewicz Stefan, Vielschichtiges Kulturerbe eines Grenzlands. Die lokale Geschichte Masurens ohne Masuren, [w:] Vergangenheit in Gegenwart und Zukunft. Modelle zur Geschichtsbewältigung in Mittel- und Osteuropa seit 1989, hrsg. Schiller, Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit, Gliwice-Opole 2016,   s. 59-64, ISBN 978-83-63995-32-4.
 15. Podgórski Ryszard, Myśl pozytywistyczna w filozofii nowożytnej, [w:] Człowiek, kultura, społeczeństwo – perspektywa filozoficzna, K. Bałękowski, D. Litwin-Lewandowska, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2016, s. 49-64, ISBN 978-83-65598-33-2.
 16. Podgórski Ryszard, Comte´owskie inspiracje pozytywizmu polskiego według Barbary Skargi, [w:] Człowiek, kultura, społeczeństwo – perspektywa filozoficzna, K. Bałękowski, D. Litwin-Lewandowska, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2016, s. 9-20, ISBN 978-83-65598-33-2.
 17. Podgórski Ryszard, Personalistyczna percepcja nowych mediów w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, [w:] Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 153-163, ISBN 978-83-8019-541-7.
 18. Poniedziałek Jacek, Dwa modele etosu chłopskiego w pamiętnikach okresu II Rzeczpospolitej, [w:] Kultura wsi w egodokumentach, red. H. Czachorowski, Wróblewska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2016, s. 119-132, ISBN 978-83-231-3605-7.
 19. Sierocki, Radosław, Mediatyzacja i mediacja religii, [w:] Media i religia: nowy kontekst komunikacji, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 37-60, ISBN 978-83-8019-504-2.
 20. Sierocki, Radosław, Nowe media, nowe formy temporalności i czas religijny, [w:] Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 107-140, ISBN 978-83-8019-541-7.
 21. Łojko Majka, Sikora-Wiśniewska Ewa, Rodzina bezrobotna w pracy socjalnej – teoretyczny i praktyczny kontekst aktywnej polityki zatrudnienia i rynku pracy, [w:] Zasoby rodziny – wychowanie, poradnictwo, praca socjalna, red. E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Zaniewska, A. Zbierzchowska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 319-338, ISBN 978-83-65155-37-5.
 22. Sikora-Wiśniewska Ewa, Młodzież wobec wymogów współczesnego rynku pracy, [w:] Problemy współczesnego rynku pracy, red. D. Kisperska-Moroń, M. Pietras, Wydawnictwo WSZOP, Katowice 2016, s. 207-218, ISBN 978-83-61378-61-7.
 23. Sikora-Wiśniewska Ewa, Jakość życia młodzieży z obszarów wiejskich – analiza wybranych wskaźników, [w:] Jakość życia jako kategoria interdyscyplinarna ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki – ujęcie systemowe, red. M. Setkowicz, Wolicki, Wydawnictwo PWSTE, Jarosław 2016, ISBN 978-83-63909-79-6. 
 24. Sokołowski Marek, Tabloidyzacja radia. Czy istnieją granice dziennikarskiej prowokacji?, [w:] Przyszłość dziennikarstwa radiowego, red. B. Nierenberg, J. Kania, J. Kreft, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 39-52, ISBN 978-83-233-4100-0.
 25. Sokołowski Marek, Kościół katolicki wobec świata mediów i społecznej komunikacji, [w:] Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 7- 36, ISBN 978-83-8019-541-7.
 26. Sokołowski Marek, Media i religia: subsystemy społecznego życia (współautor Sierocki, A. Zduniak), [w:] Media i religia. Nowy kontekst komunikacji, red.                                   R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 7-14, ISBN 978-83-8019-504-3.
 27. Sokołowski Marek, Ars Sonora czy plemienny bęben? Radio w perspektywie medioznawczej i kulturoznawczej, [w:] Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, M. Łyszczarz, M. Sokołowski, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016, s. 7-11, ISBN 978-83-8100-026-0.
 28. Sokołowski Marek, Radio w procesie metamorfozy. W stronę dźwiękowego uniwersum – wersja 3.0, [w:] Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016, s. 7-10, ISBN 978-83-8100-027-7.
 29. Subocz Elżbieta, Sternicka-Kowalska Magdalena, Mały ruch graniczny z perspektywy mieszkańców obszaru pogranicza polsko-rosyjskiego (na przykładzie miasta Bartoszyce), [w:] Sąsiedztwa III RP – Rosja. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wydawnictwo „Gajt”, Wrocław 2016, s. 66-83, ISBN 978-83-62584-83-3.
 30. Falej Monika, Subocz Elżbieta, Działalność Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w opiniach przedstawicieli trzeciego sektora, [w:] Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń, red. U. Szymańska, P. Majer, Falej, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2016, s. 211-226, ISBN 978-83-62383-80-1.
 31. Subocz Elżbieta, Problem kształcenia dzieci z rodzin ubogich a instrumenty polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, [w:] Funkcjonowanie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania, red. A. Prusik, Ł. Kabzińska, Wydawnictwo WSIiE TWP, Olsztyn 2016, s. 103-116, ISBN 978-83-87867-99-7.
 32. Tomaszewska-Hołub Beata, Lokalne problemy społeczne w publicystyce „Posłańca Warmińskiego” w pierwszej dekadzie XXI w., [w:] Media i religia: nowy kontekst komunikacji, R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 219-230, ISBN 978-83-8019-504-2.
 33. Zduniak Agnieszka, Duchowość w epoce mediów elektronicznych, [w:] Media i religia. Nowy kontekst komunikacji, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 61-73, ISBN 978-83-8019-504-2.

 

Publikacje 2015

Monografie autorskie i pod redakcją

1. Marcinkiewicz Stefan, Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck, Muzeum Historyczne w Ełku, Ełk 2015, ISBN 978-83-63838-10-2, ss. 253.
2. Podgórski Ryszard, Aksjologia idei kościoła i etosu ojczyzny w nauczaniu i służbie ks. Biskupa Tadeusza Płoskiego, UWM, Olsztyn 2015, ss. 178, objętość tomu 8,1 arkusza, ISBN 978-83-72999-70-2.
3. Kucner Andrzej, Sierocki Radosław, Świgoń Marzena, Szulc Radosław, Wasyluk Piotr, Analiza i kreowanie trendów. Projekt i badania, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2015, ss. 145, ISBN 978-83-60636-46-6.
4. Muszyński Wojciech, (red.), Kondycja współczesnych rodzin/Condition of Contemporary Families, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 431, objętość tomu 21,5 arkusza, ISBN 987-83-7611-973-3.
5. Muszyński Wojciech, (red.), Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin/ Chances and Quality of Life in Contemporary Families, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 370, objętość tomu 18,5 arkusza, ISBN 987-83-7611-935-9.
6. Muszyński Wojciech, (red.), Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 557, objętość tomu 28 arkuszy, ISBN 987-83-7611-687-7.
7. Poniedziałek, Jacek, (red.), Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej, Olsztyn 2015, UWM, ss. 194, objętość tomu 14,3 arkuszy, ISBN 978-83-7299-930-6.
8. Sokołowski Marek, (red.), Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, UWM, Olsztyn 2015, ss. 176, ISBN 978-83-7299-932-0.
9. Kawczyńska-Butrym Zofia, Butrym Marek, Czapka Elżbieta (red.), Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 170, objętość tomu 12 arkuszy, ISBN 978-83-7784-707-7.
10. Domańska Lidia, Subocz Elżbieta, Leszczyńska-Rejchert Anna (red.), Kondycja społeczna Polaków na początku XXI wieku, UWM, Olsztyn 2015, ss. 208, objętość tomu 17 arkuszy, ISBN 978-83-7299-972-6.
11. Leszczyńska-Rejchert Anna, Domańska Lidia, Subocz Elżbieta, (red.), Seniorzy w pryzmacie koncepcji – Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku, UWM, Olsztyn 2015, ss. 248, objętość tomu 18,3 arkusza, ISBN 978-83-7299-955-9.

Czasopisma

1. Butrym Marek, Popiela Maria, Specyfika opinii o Romach – dialog czy dystanse, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2015, Tom XXV, s. 175-194, ISSN 1230-2392, (7 pkt.).
2. Matej-Butrym Agata, Butrym Marek, Jaroszyński Andrzej, Samoocena przestrzegania zaleceń lekarskich a gospodarka węglowodanowa u chorych na cukrzycę typu 2, „Family Medicine & Primary Care Review” 2015, vol. 17, nr 2, s. 111-114, ISSN 1734-3402, (12 pkt.).
3. Matej-Butrym Agata, Butrym Marek, Jaroszyński Andrzej, Samoocena przestrzegania zaleceń medycznych a kontrola ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2, „Forum Medycyny Rodzinnej” 2015, vol. 9, nr 2, s. 118-120, ISSN 1897-3590, (3 pkt.).
4. Burdziej Stanisław, Bartosz Pilitowski, Polskie sądy z perspektywy obywateli – podsumowanie pięciu lat Obywatelskiego Monitoringu Sądów, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2015, nr 04, s. 20-27, ISSN 1689-5088, (5 pkt.).
5. Burdziej Stanisław, Bartosz Pilitowski, „Obywatelski sędzia roku 2015” – idea, cel i wyniki konkursu, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2015, nr 04, s. 39-40, ISSN 1689-5088, (5 pkt.).
6. Marcinkiewicz Stefan, Od migracji do modernizacji. O przestrzeni społecznej powojennego Ełku, „Ełcki Przegląd Historyczny”, 2014-2015, nr 1, ISSN 2392-3946, ISBN 978-83-63838-07-2.
7. Marcinkiewicz Stefan, Muzułmanie w Brandenburgii-Prusach, „Ełcki Przegląd Historyczny” 2014-2015, nr 1, ISSN 2392-3946, ISBN 978-83-63838-07-2.
8. Podgórski Ryszard, Aksjologiczny wymiar Internetu (na podstawie badań ankietowych), „Media i Społeczeństwo” 2015, nr 5, s. 22-36, ISSN 2083 – 5701 (7 pkt.).
9. Poniedziałek, Jacek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2015, z. 46, s. 85-106, ISSN 1230-1698 (14 pkt).
10. Sokołowski Marek, History of Film Education in Poland – an Outline, “The New Educational Review” 2015, vol. 41, No 3, s. 65-74, ISSN 1732-6729 (15 pkt.).
11. Sokołowski Marek, Od Redaktora, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr 1/2015, s. 5-6, ISSN 1643-6938.
12. Subocz Elżbieta, Sternicka-Kowalska Magdalena, Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego, „Opuscula Sociologica” 2015, nr 2, s. 53-65, ISSN 2299-9000 (5 pkt.).
13. Sternicka-Kowalska Magdalena, Rural Poland at the Beginning of the 21st Century, “Eastern European Countryside” 2015, nr 21, s. 177-183, ISNN 1232-8855 (15 pkt.).
14. Zduniak Agnieszka, Event jako instrument budowania więzi emocjonalnej między konsumentem a marką w postmaterialistycznym „społeczeństwie doznań”, „Logistyka” 2015, nr 2, CD 2, s. 1387-1393.

Rozdziały w monografiach

1. Kawczyńska-Butrym Zofia, Butrym Marek, Studenci w warszawskich (historycznych) i lubelskich badaniach zachowań związanych ze zdrowiem, [w:] Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później, Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka (red.), Wydawnictwo UMCS, Lubin 2015, s. 13-27, ISBN 978-83-7784-707-7.
2. Butrym Marek, Zachowania ryzykowne, leki i środki psychoaktywne, [w:] Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później, Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 97-107, ISBN 978-83-7784-707-7.
3. Butrym Marek, Przyjemność czy wyrzeczenie – uwarunkowania zachowań związanych z ryzykiem zdrowotnym, [w:] Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później, Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 109-119, ISBN 978-83-7784-707-7.
4. Kruk Marzena, Butrym Marek, Poziom aktywności fizycznej młodzieży akademickiej lubelskich uczelni, [w:] Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później, Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 123-134, ISBN 978-83-7784-707-7.
5. Kawczyńska-Butrym Zofia, Butrym Marek, Zakończenie, [w:] Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później, Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 151-159, ISBN 978-83-7784-707-7.
6. Burdziej Stanisław, Funkcjonowanie community court w praktyce – na przykładzie Red Hook Community Justice Center w Nowym Jorku, [w:] Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości. Poradnik, C. Kulesza, D. Kużelewski, B. Pilitowski (red.), Temida2, Białystok 2015, s. 15-38, ISBN 978–83–62813–73–5.
7. Ciukszo Danuta, Przemiany modelu, struktury i stylów życia rodziny wiejskiej w powojennej Polsce, [w:] Kondycja współczesnych rodzin, W. Muszyński (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 29-50, ISBN 987-83-7611-973-3.
8. Domagała Bożena, Ukraina między Rosją a Unią Europejską w perspektywie dyskursu publicznego w Polsce od końca 2013 roku, [w:] Ukraina. Zagadnienia społeczne, M. Dębicki, J. Makaro (red.), Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2015, s. 305-319, ISBN 978-83-62584-67-3.
9. Domańska Lidia, Prawo pracy – źródłem możliwości i barier, [w:] Kondycja społeczna Polaków na początku XXI wieku, L. Domańska, E. Subocz, A. Leszczyńska-Rejchert (red.), UWM, Olsztyn 2015, s. 58-78, ISBN 978-83-7299-972-6.
10. Domańska Lidia, Przywileje pracownicze źródłem ograniczeń pracodawcy, [w:] Актуальные проблемы развития современного общества: свежий взгляд и новые решения: материалы международной научно-практической конференции, И. Г. Лурье (д.п.н.), Калининградский филиал Российского университета кооперации, Калининградский филиал Международного университета в Москве, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Калининград 2015, s. 115-132,
ISBN 978-5-904009-30-4.
11. Łyszczarz Michał, Społeczny wymiar współczesnej poezji polskich Tatarów, [w:] Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura/Historia, seria 4, tom 14 pt. „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)”, G. Czerwiński, A. Konopacki (red.), Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Związek Tatarów RP, Białystok 2015, s. 183-202, ISBN 978-83-64081-24-8.
12. Łyszczarz Michał, Arabska Wiosna Ludów – spektakl czy rewolucja?,[w:] Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, M. Sokołowski (red.), UWM, Olsztyn 2015, s. 141-160, ISBN 978-83-7299-932-0.
13. Marcinkiewicz Stefan, Wschodniopruska przeszłość w teraźniejszości miasta Ełk. Dysonanse, interferencje kulturowe i trudna przeszłość, [w:] Interferencje Kultury Współczesnej, A. Górajek, A. Jagłowska, D. Wyrzykiewicz (red.), Instytut Germanistyki UW, Warszawa 2015, s. 151-166, ISBN 978-838-991-90-83.
14. Marcinkiewicz Stefan, „Mobilizacja sieciowa” czy „sieciowy spektakl”? Irlandzki przypadek pobitego Polaka, [w:] Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, M. Sokołowski (red.), UWM, Olsztyn 2015, s. 161-173, ISBN 978-83-7299-932-0.
15. Marcinkiewicz Stefan, Ełk – „stolica” Mazur czy miasto „po drodze” na Mazury?, [w:] Oblicza regionalizmu, J. Poniedziałek (red.), UWM, Olsztyn 2015, s. 167-182, ISBN 978-83-7299-930-6.
16. Marcinkiewicz Stefan, Edukacja regionalna zapośredniczona komputerowo. Na przykładzie internetowego dyskursu o przeszłości i teraźniejszości miasta Ełku i okolic, [w:] Edukacja a nowe media, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz (red.), UMCS, Lublin 2015, s. 189-202, ISBN 978-83-7784-634-6.
17. Muszyński Wojciech, Zmiany definicji małżeństwa i rodziny w społeczeństwie ponowoczesnym na przykładzie opinii dzieci i młodzieży, [w:] Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje, W. Muszyński (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 7-18, ISBN 987-83-7611-687-7.
18. Podgórski Ryszard, Rodzina w przestrzeni aksjologicznej, [w:] Rodzina dobro uniwersalne. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu prof. Władysławowi Majkowskiemu, U. Bejma (red.), UKSW, Warszawa 2015, s. 37-44, ISBN 978-83-65224-00-2.
19. Podgórski Ryszard, Personalizm aksjologiczny wobec wyzwań współczesności, [w:] Zagrożone człowieczeństwo. Od źródeł zagrożeń i patologii do profilaktyki wsparcia, A. Olubiński, M. Suska-Kuźmicka (red.), Impuls, Kraków 2015, t. 3, s. 171-181, ISBN 978-83-7850-155-8.
20. Poniedziałek, Jacek, Regionalizm i jego wymiary – zarys definicyjny, [w:] Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej, J. Poniedziałek (red.), UWM, Olsztyn 2015, s. 13-31, ISBN 978-83-7299-930-6.
21. Sikora-Wiśniewska Ewa, Jakość życia młodzieży z obszarów wiejskich – analiza wybranych wskaźników, [w:] Jakość życia jako kategoria interdyscyplinarna ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki – ujęcie systemowe, PWSTE, Jarosław 2015 (w druku).
22. Sikora-Wiśniewska Ewa, Młodzież wobec wymogów współczesnego rynku pracy, [w:] Współczesny rynek pracy – sukces czy porażka?, WSZOP, Katowice 2015 (w druku).
23. Sikora-Wiśniewska Ewa, Majka Łojko, Rodzina bezrobotna w pracy socjalnej – teoretyczny i praktyczny kontekst aktywnej polityki zatrudnienia i rynku pracy, [w:] Zasoby rodziny: wychowanie, poradnictwo, pomoc społeczna, UG, Gdańsk 2015 (w druku).
24. Sokołowski Marek, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czyli jak nowocześnie uczyć filmu, [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, D. Siemieniecka (red.), UMK, Toruń 2015, s. 437-460, ISBN 978-83-231-3387-2.
25. Sokołowski Marek, Wprowadzenie. Społeczeństwo spektaklu – dwadzieścia lat później, [w:] Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, M. Sokołowski (red.), UWM Olsztyn 2015, s. 7-16, ISBN 978-83-7299-932-0.
26. Sokołowski Marek, Studium nałogu. Obraz alkoholizmu w wybranych polskich filmach fabularnych, [w:] Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów, M. Marczak (red.), UWM Olsztyn 2014, s. 79-101, ISBN 978-83-7299-935-1 (Książka z datą 2014 faktycznie ukazała się jesienią 2015 roku).
27. Sokołowski Marek, Digital “Natives” in the world of the 10th Muse. Assumptions and implementation of the programme, [w:] New Horozons of Film Education, M. Suświłło, A. Grabowski (eds.), UWM, Olsztyn 2015, s. 47-63, ISBN 978-83-7299-961-0.
28. Subocz Elżbieta, Ekonomia społeczna szansą na usamodzielnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? (na przykładzie Warmii i Mazur), [w:] Kondycja społeczna Polaków na początku XXI wieku, red. L. Domańska, E. Subocz, A. Leszczyńska-Rejchert, UWM, Olsztyn 2015, s. 93-109, ISBN 978-83-7299-972-6.
29. Subocz Elżbieta, Unia Europejska wobec problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci, [w:] Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny, A. Regulska, U. Dudziak (red.), Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk-Warszawa 2015, s. 245-258, ISBN 978-83-7549-237-8.
30. Subocz Elżbieta, Polityka społeczna samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wobec osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w kontekście realizacji Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), [w:] Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań, t. 2, B. Chrostowska, M. Dymowska, M. Zmysłowska (red.), UWM, Olsztyn 2015, s. 341-353, ISBN 978-83-7299-981-8.
31. Tomaszewska-Hołub Beata, Zbiorowi aktorzy życia publicznego na przykładzie ruchu „Ratujmy maluchy” – dyskurs medialny i odbiór społeczny, [w:] Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, M. Sokołowski (red.), UWM, Olsztyn 2015, s. 65-79, ISBN 978-83-7299-932-0.
32. Tomaszewska-Hołub Beata, Uwarunkowania i przemiany bezpieczeństwa społecznego osób starszych, [w:] Seniorzy w pryzmacie koncepcji – Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku, A. Leszczyńska-Rejchert, L. Domańska, E. Subocz (red.), UWM, Olsztyn 2015, s. 134-152, ISBN 978-83-7299-955-9.
33. Zduniak Agnieszka, Religia a media. Religijne wydarzenia medialne jako współczesna platforma komunikacji religijnej, [w:] Medialne reprezentacje kultury: literatura, sztuka, teatr, religia, A. Sugier-Szerega (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 179-191, ISBN 978-83-8061-106-1.
34. Zduniak Agnieszka, Religia jako spektakl? Widowiskowość jako element współczesnej komunikacji religijnej, [w:] Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, M. Sokołowski (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2015, s. 19-29, ISBN 978-83-7299-932-0.
35. Zduniak Agnieszka, Event a moralność, [w:] Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, J. Mariański (red.), Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2015, s. 201-207, ISBN/ISSN 978-83-7688-370-0.
36. Zduniak Agnieszka, Społeczeństwo doznań a rodzina. Satysfakcja jako kryterium jakości oraz czynnik stabilności życia rodzinnego, [w:] Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin, W. Muszyński (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 301-313, ISBN 987-83-7611-935-9.
37. Zduniak Agnieszka, Religious Media Events as a Presence of Religion in modern Culture, [w:] Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society, L. Dyczewski (ed.), Washington 2015, s. 133-143.
38. Zduniak Agnieszka, Performative and artistic forms of religious expression as a bridge between the sacred and the profane, [w:] Art in the public and sacred spheres, A. Grabowski, M. Suświłło (eds.), UWM, Olsztyn, s. 157-165, ISBN 978-83-7299-960-3.

Publikacje – 2014 rok

Monografie i redakcja monografii

Domańska Lidia (red.), Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy, Podręcznik dobrych praktyk, OSW, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-89067-70-8 Publikacja dwujęzyczna (polsko-rosyjska) ss. 330, 19 arkuszy wydawniczych
Podgórski Ryszard (red.), Aksjologia idei kościoła i etosu ojczyzny w nauczaniu i służbie Biskupa Tadeusza Płoskiego. Wydawnictwo UWM 2014..
Sokołowski Marek, Od realu do wirtualu. Szkice o mediach i dziennikarstwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 322, ISBN 978-83-7780-969-3.
Sokołowski Marek, Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, Wyd. PWSZ Elbląg 2014, ss. 466, ISBN 978-83-62336-37-1.
Subocz Elżbieta, Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014, ss. 251, ISBN 978-83-7299-881-1
Domańska Lidia (red), Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Podręcznik dobrych praktyk, OSW, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-89067-70-8 Publikacja dwujęzyczna (polsko-rosyjska) ss.330, 19 arkuszy wydawniczych

Łyszczarz Michał, Marcinkiewicz Stefan, Sokołowski Marek (red.), Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Marcinkiewicz Stefan, Internet w procesach migracyjnych na przykładzie polskich migrantów w Irlandii. Studium e-tnograficzne, Wyd. UWM, Olsztyn 2014.

Czasopisma

Burdziej Stanisław, Sociological and Theological Imagination in a Post-secular Society, “Polish Sociological Review” 2(186) /2014: 179-193.
Domańska Lidia, „Deprywacja potrzeby pracy w województwie warmińsko-mazurskim”, [w:] Проблемы управления социально-экономическими процессами регионов. IX Международная Научно-Практическая Конференция 03 декабря 2013г. Калининградский Институт Управления. Калининград 2014; ISBN 978-5-901529-52-2.
Burdziej Stanisław, Obywatelski Monitoring Sądów. Omówienie metody i najnowszych wyników badań „Krajowa Rada Sądownictwa” nr 2014/04, s. 26-30 (z B. Pilitowskim);

Burdziej Stanisław, Efektywność nieformalnej kontroli społecznej – próba pomiaru na przykładzie badań praktyki sądowej, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” nr 23/2014, s. 117-137.
Marcinkiewicz, Stefan Michał,„Stara” metoda w „nowej” odsłonie. Biografie poakcesyjnych migrantów wydobyte z postów, Kognitywistyka i media w edukacji, nr 1/2014, s. 37-54, ISSN 1643-6938
Marcinkiewicz, Stefan Michał, Anna Brosch, Kształtowanie kompetencji społecznych wśród młodzieży w procesie komunikacji wirtualnej, Kognitywistyka i media w edukacji, 1/2014,s. 223-226, ISSN 1643-6938.
Subocz Elżbieta, Jaka przyszłość czeka dzieci dorastające w ubóstwie?, „Praca Socjalna” 2014, nr 5, s. 135-150, ISSN 0860-3480.
Subocz Elżbieta, Edukacja dziecka żyjącego w biedzie a wsparcie rodziny, „Polityka Społeczna” 2014, nr 4, s. 28-33, ISSN 0137-4729.
Subocz Elżbieta, Sternicka-Kowalska Magdalena, mgr, Mały ruch graniczny z Rosją – zyski i straty w opiniach mieszkańców miasta przygranicznego, „Studia Regionalne i Lokalne” (publikacja w recenzji).

Rozdziały w monografiach

Domańska Lidia, „Situation of the Elderly in the Labour Market”, [w:] Situation, Education and Activation of Elderly People in Europe, (red) Stawiak-Ososińska M., Chrost Sł., Wyd.TOP, Kielce 2014, s.73-83, ISBN 978-83-63179-21-2.

Butrym Marek, Polscy studenci o swoich zagranicznych kolegach – razem czy obok siebie?, [w:] Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni – dwie strony księżyca, (red.) Kawczyńska-Butrym Z., Lublin, Wydaw. UMCS 2014, s. 101-119, ISBN 978-83-7784-490-8.
Strużek A., Butrym Marek, Mieszkańcy Lublina o studentach zagranicznych, [w:] Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni – dwie strony księżyca, (red.) Kawczyńska-Butrym Z., Wydaw. UMCS, Lublin 2014, s. 181-200. ISBN 978-83-7784-490-8.
Butrym Marek, Popiela M., Specyfika opinii o Romach – dialog czy dystanse [w:] Pogranicze. Studia Społeczne, Przyjęto do druku.
Butrym Marek, Studenci zagraniczni w Lublinie. Studenci socjologii KUL, UMCS i medycyny Uniwersytetu Medycznego o swoich zagranicznych kolegach [w:] Studia Sociologica, Przyjęto do druku.
Ciukszo Danuta, Nowoczesne media w marketingu sieciowym na rynku branży IT, [w:] Media dla człowieka czy człowiek dla mediów, www.eConferences.eu. Przyjęto do druku.
Domańska Lidia, „Mobbing w okresie zatrudnienia – problem pracownika i pracodawcy”. [w:] Mobbing i jego ofiary, (red) Chyczewska A., Wydaw. Techniczno-Naukowe JAS, Elbląg 2014, s.11-27, ISBN 978-83-62336-31-9.
Domańska Lidia, „Prawo pracy – źródłem możliwości i barier”, Przyjęto do druku.
Łyszczarz Michał, Obraz muzułmanów w sferze publicznej. Specyfika polskiego dyskursu medialnego dotyczącego islamu [w:] „Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie. Wpływ mediów na rzeczywistość polityczną oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej”, (red.) Łyszczarz M., Marcinkiewicz S. M., Sokołowski M., Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 129-155, ISBN 978-83-7780-855-9.
Marcinkiewicz, Stefan M., Rola Internetu w konstytuowaniu się diaspor migranckich na przykładzie polskich emigrantów w Irlandii, [w:] Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie. Wpływ mediów na rzeczywistość polityczną oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, red. Michał Łyszczarz, Stefan M. Marcinkiewicz, Marek Sokołowski, Toruń, 2014, s. 157-183, ISBN 978-83-7780-855-9, 1,58 arkusza wyd.
Marcinkiewicz, Stefan M., Migracje ,,wspomagane” komputerowo. Mobilność przestrzenna w dobie Internetu, w: Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, red. Marek Sokołowski, Elbląg, 2014, s. 132-141, ISBN 978-83-62336-37-1, 0,72 arkusza wyd.
Krawczewska Lilia, Dyskursy codzienności w komiksach internetowych, [w:] Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego Świata. Red. M. Sokołowski, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Elblągu, Elbląg 2014, s. 219, ISBN 978-83-62336-37-1.
Poniedziałek Jacek, Autonomia regionalna po mazursku. Przypadek Mazurskiej Partii Ludowej i Masurenbundu , [w:] Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. W europejskiej praktyce ustrojowej, Tom 2, red. Iwanek J., Radek R., Wydaw. Adam Marszalek, Toruń 2014, s. 264-280. ISBN 978-83-8019-085-6
Poniedziałek Jacek, Nowoplemienny regionalizm. Wirtualna rekonstrukcja warmińskości, [w:] Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie, (red.) Łyszczarz M., M. Marcinkiewicz S., Sokołowski M., Wydaw. Adam Marszałek, s. 185-21. ISBN 978-83-7780-855-9.
Sierocki Radosław, Aktywizowanie zasobów pamięci potencjalnej i polityka tożsamościowa miasta. Przypadek „Baby pruskiej”, [w:] niepodany, (red.) Narojczyk K., Polskie Towarzystwo Historyczne, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63040-25-3.
Sierocki Radosław, Rafał Kleśta-Nawrocki, Jacek Kowalewski, Praktykowanie pamięci. Olsztynianie – rekonesans antropologiczny, Polskie Towarzystwo Historyczne, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63040-27-7 . Oddana do druku.
Łyszczarz Michał, Subocz Elżbieta, Stosunek Polaków do wybranych mniejszości etnicznych i religijnych w Polsce. Analiza wizerunku grup marginalizowanych: Romów, Żydów oraz społeczności muzułmańskiej, [w:] 25 lat funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w demokratycznej Polsce, red. E. Subocz, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2013, s. 130-175, ISBN 978-83-89775-30-6.
Sokołowski Marek, Edukacja medialna w Rosji. Zarys problematyki [w:] W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku (red.) Frankowiak A., Rółkowska M., Szydłowska J., Wyd. Centrum Badań Europy Wschodniej UWM Olsztyn, Olsztyn 2014, s. 201 – 211, ISBN 978-83-61605-26-3.
Sokołowski Marek, Doktor G. i tabloidowy wizerunek lekarza [w:] Komunikowanie w ochronie zdrowia – interpersonalne, organizacyjne i medialne , (red.) Goban – Klas T., Wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, s. 204 – 219, ISBN 978-83-264-3346-7.
Sokołowski Marek, Internet. Czy można przewidzieć nieprzewidywalne? [w:] Oblicza Internetu, Elbląg 2014, s. 7 – 11.
Sokołowski Marek, Medialne przestrzenie społeczne [w:] Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie, (red.) Łyszczarz M., Marcinkiewicz S. M., Sokołowski M., Toruń 2014, s. 7- 14, ISBN 978-83-7780-855-9.
Subocz Elżbieta, Instytucjonalne, prawne i organizacyjne zmiany w funkcjonowaniu mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w Polsce po 1989 roku. Wprowadzenie, [w:] 25 lat funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w demokratycznej Polsce, red. E. Subocz, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2013, s. 5-19, ISBN 978-83-89775-30-6.
Tomaszewska-Hołub Beata, Patologie społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa – wyzwania dla edukacji, [w] Edukacja dla bezpieczeństwa wymiar ontologiczny i aksjologiczny, (red.), Wawrzusiszyn A., Grzyb J., Ełk 2014, s. 138-148, ISBN 978-83-932027-8-8.
Tomaszewska-Hołub Beata, Hołub Adam, dr hab., Wizja bezpieczeństwa narodowego Polski a zmiana układu władzy w 2007r. – walka z terroryzmem, [w] Demokracja w Polsce po 2007r., (red.), Plecka D., Katowice 2014, s. 203-231, ISBN 978-83-61975-77-9.
Tomaszewska-Hołub Beata, 15 lat reform samorządowo-administracyjnych w Polsce w dyskursie publicznym i odbiorze społecznym, [w] Jaka administracja? Rozważania nad teorią i praktyką administracji polskiej po 1989 roku, (red.), Strzelecki M, Toruń 2014 – Przyjęto do druku.

Publikacje – 2013 rok

Czasopisma

Burdziej Stanisław, Przejrzystość, jawność, autorytet: nieformalne ograniczenia zasady jawności postępowania w polskiej praktyce sądowej, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” nr 22/2013, s. 79-97.
Domańska Lidia, Bezrobotni 50+ na rynku pracy – trudności zatrudnieniowe oraz wybrane działania wspomagające”. Kultura i Edukacja. Kwartalnik 2013, nr 4 (97), s.213-233.
Domańska Lidia, Deprywacja potrzeby pracy w województwie warmińsko-mazurskim, „Калининградский институт управления, проректору по научной работе Ковалеву-Кривоносову” П.А. Rosja 2013 (w druku).
Krawczewska Lilia, Wzory kobiecości w czasopismach dla nastolatków: przekaz, perswazja czy manipulacja –w Czasopiśmie Kultura – Media – Teologia, (przyjęto do druku).
Krawczewska Lilia, Recenzja: Agnieszka Roguska (red.), Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny, „Kognitywistyka i media w edukacji” 2013 (przyjęto do druku).
Łyszczarz Michał, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowe media i wyzwania współczesności” – Olsztyn, 16-17 maja 2013 r. „Kognitywistyka i Media w Edukacji” nr 2 / 2013, s. 243-245.
Poniedziałek Jacek, Dziedzictwo historyczne i kulturowe Warmii jako zasób rozwoju regionu. Neoregionalizm stowarzyszenia Dom Warmiński”, nr 1 (176)/2013, s. 85-126.
Sternicka-Kowalska Magdalena, Regional Aspects of Social and Economic Restructuring in Eastern Europe,   „Eastern European Countryside”, 19/2013, s. 261-268.
Podgórski Ryszard, Antropologiczno-aksjologiczny wymiar encykliki Pacem in terris, „Sympozjum” 2013, nr 1(24), s.61-71.
Zduniak Agnieszka, Socjalizacja w kontekście nowoczesnego społeczeństwa, „Zeszyty Naukowe KUL” 2013, nr 1 (221), s. 47-62.

Monografie

Burdziej Stanisław (tłum.) P. Baert, F. Carreira da Silva, Teoria społeczna w XX wieku i dzisiaj, Nomos, Kraków 2013 (tłumaczenie z j. ang. z opracowaniem redakcyjnym).
Burdziej Stanisław (tłum.) Merdith McGuire, Religia: kontekst społeczny [tłumaczenie z j. ang, wraz z opracowaniem redakcyjnym Religion: the Social Context] Kraków: Nomos, 2013.
Łyszczarz Michał, Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Muzułmański Związek Religijny w RP, Olsztyn-Białystok 2013.
Muszyński Wojciech (red.), Związki uczuciowe i rodziny w realiach współczesnych zmian społecznych, UWM, Olsztyn 2013, ss. 257.
Podgórski Ryszard, Współczesne problemy socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Contact Poznań 2013.
Subocz Elżbieta, Garbart Sylwia (red.), Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej – edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2013.
Sokołowski Marek, Ndiaye Iwona (red.), Strefa filmu. Kino Andrieja Tarkowskiego, Adam Marszałek, Toruń 2013, ss.383.
Sokołowski Marek (red.), Nowe media i wyzwania współczesności, Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 368.

Rozdziały w monografiach

Burdziej Stanisław, Obywatelski monitoring rozpraw sądowych – doświadczenia polskie i zagraniczne, [w:] Socjologia administracji in statu nascendi, (red.) Motyka G., Stec R., Warszawa 2013, s. 49-62.
Butrym Marek, Kawczyńska-Butrym Zofia, Ogryzko-Wiewiówowska Mirona, Imigrants from Ukraine in Lubelskie region, [w:] Etnosociological and epistemological discourse in scientific space, (red.) Yevtukh V., Radzik R., Kisla G., Kijów 2013, s. 57-71.
Domańska Lidia,  Dyskryminacja ze względu na wiek. Ageizm na rynku pracy,  [w:] Dylematy rynku pracy, (red) Organiściak-Krzykowska A, Janusz M., UWM w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa-Olsztyn 2013, s.119-141.
Domańska Lidia, Budowanie potencjału społecznego na przykładzie realizacji Programu Integracji Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Edukacja i społeczeństwo obywatelskie – perspektywa interdyscyplinarna, (red) Kamińska M., Tomaszewska L. PWSZ w Płocku, Płock 2013, s. 299-318.
Domańska Lidia,  Funkcjonowanie rodziny w warunkach wysokiego bezrobocia. Wybrane działania instytucji wspomagających, [w:] Związki uczuciowe i rodziny w realiach współczesnych zmian społecznych, (red.) Muszyński W., Olsztyn 2013, s. 154-172.
Krawczewska Lilia Wzory kobiecej atrakcyjności w rozrywkowych czasopismach dla nastolatków, [w:] Atrakcyjność: potrzeba czy zasada?, (red.), Bartoszewska A., Przysucha K., Bejmert K., Dębski G., Warszawa 2013, s. 136-147.
Krawczewska Lilia, Chciałam, aby moje życie nie było takie szare…, [w:] Lider społeczny w XXI wieku, (red.) Piasecki A.K, Kraków 2013, ss. 324-342, ISBN: 978-83-7271-821-1.
Krawczewska Lilia, Komiks internetowy jako przykład przeniesienia kultury masowej do Internetu, [w:] Nowe media i wyzwania współczesności, (red.) Sokołowski M., Toruń 2013, s. 349-364.
Krzemiński Ireneusz,  Inni a podobni. System wartości młodzieży i młodych LGBT, [w:] Związki uczuciowe i rodziny w realiach współczesnych zmian społecznych, (red.) Muszyński M., Olsztyn 2013, s. 108-126.
Łyszczarz Michał,  Mit Adampola (Polonezköy). Romantyczna legenda a współczesność polskiej osady w Turcji [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy. Christian and Muslim Dialogue. Hristiyan-müslüman diyaloğu, (red.) Lewicka M., Łapicz Cz., Wydaw. Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 227-241.
Łyszczarz Michał, Górnak-Sosnowska Katarzyna, Perspectives on Muslim Dress in Poland: A Tatar View [w:] „Islamic Fashion and Anti-Fashion. New Perspectives from Europe and North America”, (red.) Emma Tarlo i Annalies Moors, Bloomsbury Academic, London 2013, s. 93-104.
Marcinkiewicz Stefan, Wpływ migracji zarobkowych na więzi rodzinne. Na podstawie badań etnosondażowych prowadzonych w Ełku, [w:] Związki uczuciowe i rodziny w realiach współczesnych zmian społecznych, (red.) Muszyński W., Olsztyn 2013, s. 174-192.
Muszyński Wojciech, 15 lat istnienia Katedry Socjologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, [w:] Związki uczuciowe i rodziny w realiach współczesnych zmian społecznych, (red.) Wojciech Muszyński, Olsztyn 2013, s. 7-18.
Muszyński Wojciech,  Współczesne substytuty małżeństwa i rodziny, [w:] Związki uczuciowe i rodziny w realiach współczesnych zmian społecznych, (red.) Wojciech Muszyński, Olsztyn 2013, s. 88-106.
Muszyński Wojciech, Konflikt czy współdziałanie? Postawy słuchaczy Radia Maryja, [w:] Religia i Kościół w świadomości trzech pokoleń Polaków, (red.) Józef Baniak, Wyd. UAM, Poznań 2013.
Muszyński Wojciech, Działalność Ruchu Światło-Życie w opinii społecznej, [w:] Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła posoborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność, (red.) Derewenda R., Wyd. KUL, Lublin 2013.
Podgórski Ryszard, Aksjologia miłości w kształtowaniu przestrzeni w rodzinie w nauczaniu ks. biskupa prof. generała Tadeusza Płoskiego, [w:] Związki uczuciowe i rodziny w realiach współczesnych zmian społecznych, (red.) Muszyński W., Olsztyn 2013, s. 56-69.
Podgórski Ryszard, Aksjologia współczesnych mediów w przestrzeni społecznej, [w:] Nowe media i wyzwana i współczesności, ( red.) Sokołowski M., Toruń 2013.
Poniedziałek Jacek, Nowoplemienny regionalizm. Wirtualna rekonstrukcja warmińskości, [w:] Kreowania przestrzenia społecznej w cyfrowym świecie, (red.) Łyszczarz M., Marcinkiewicz S., Sokołowski M., Toruń 2013, s. 187-212.
Poniedziałek Jacek, Warmia i Mazury – historia pewnego zapóźnienia gospodarczego, [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej, (red.) Kutraba B., Kołomycew A., Rzeszów 2013, s. 139-149.
Sierocki Radosław, Zaufanie społeczne a nowe media, [w:] Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej Internetu, (red.) Rykiel Z., Kinal J., Wydaw. UR, Rzeszów 2013, s. 109-131.
Sierocki Radosław, Beatyfikacja 2011. Religia i popkultura, [w:] Kulturowo-polityczny Avatar? Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych, (red.) Żuk P.,  Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 249-276.
Subocz Elżbieta, Wpływ statusu społeczno-ekonomicznego rodziny na proces kształcenia potomstwa, [w:] Środowisko edukacyjne uczniów zdolnych, (red.) Jabłonowska M., Universitas Rediviva, Warszawa 2013, s. 83-93.
Subocz Elżbieta, Asystentura rodziny jako nowa metoda pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym, [w:] Związki uczuciowe i rodziny w realiach współczesnych zmian społecznych, (red.) Muszyński W., Olsztyn 2013, s. 210-232.
Subocz Elżbieta, Romowie w Polsce – między egzotyką a marginalizacją społeczną, [w:] Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych, (red.)  Chodubski A., Ozdarska L.,  Instytut Wyd. „Książka i Prasa”, Warszawa 2013.
Sokołowski Marek,  Miłość w cyberprzestrzeni. Związki partnerskie zawierane online [w:] Nowe media a praktyki komunikacyjne, (red.) Pokorna-Ignatowicz K., Jędrzejewski S., Bierówka J., Kraków 2013, s. 77-87.
Sokołowski Marek,  Media education in Poland – an outline of the subject  [w:] The current state of media education in Russia in the context of world trends, (eds.), Kirył Razlogov, Alexander Fedorov, Moscow 2013, s.83-95.
Sokołowski Marek,  Ndiaye Iwona, Człowiek, który ujrzał anioła, [w:] Strefa filmu. Kino Andrieja Tarkowskiego, Toruń 2013, s. 11-14.
Sokołowski Marek,  Nowe media: konwergencja technologiczna i rozszerzenie praktyk komunikacyjnych [w:] Nowe media i wyzwania współczesności, (red.) Sokołowski M., Toruń 2013, s. 7-12.
Sokołowski Marek,  Fedorov Alexander, Russian models of media education, [w:] Rosja, Ukraina, Białoruś. Wybrane dylematy rozwoju, (red.) Gardocki S., Toruń 2013, s.43-68.
Zduniak Agnieszka, Komunikacja religijna i jej rola we współczesnym społeczeństwie w ujęciu Huberta Knoblaucha, [w:] Religijne wymiary życia społecznego, (red.) Mielicka-Pawłowska H., Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2013, s. 265-274.
Zduniak Agnieszka, Obraz Kościoła w oczach internautów po wyborze nowego papieża, [w:] Religia i Kościół w świadomości katolików świeckich w Polsce i w Niemczech. Kontynuacja czy zmiana nastawienia?, (red.) Baniak J., Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2013, s. 155-168.

Publikacje – 2012 rok

Czasopisma

Domańska Lidia, Роль руководителей местного уровня в создании и выполнении стратегических документов в рамках программы социальной интеграции. Исследования Балтийского региона. 2012. №3(11). – С. 205- 223.
Łyszczarz Michał, Tatarzy na Morawach w świetle legendy o <<Sztramberskich uszach>>, „Przegląd Tatarski” nr 2 (14) / 2012, s. 8-9.
Łyszczarz Michał, Rzecz o wileńskim meczecie (recenzja książki Leona Kryczyńskiego  Historia meczetu w Wilnie (próba monografii), Wrocław 2012), „Przegląd Tatarski” nr 2 (14) / 2012, s. 20.
Łyszczarz Michał, Tatarzy polscy a islamofobia, „Nurt SVD. Półrocznik misjologiczno-religioznawczy”, tom 132, rocznik 46, nr 2/2012, s. 80-92
Muszyński Wojciech, XX lat Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki do Ostrej Bramy w Wilnie. Studium socjologiczne, „Peregrinus Cracoviensis” 2012, nr 23, s. 136–151.
Muszyński Wojciech, Matki surogatki. Społeczne znaczenie zjawiska we współczesnych rodzinach, „Roczniki Nauk o Rodzinie” 2012, nr 4(59), ss. 78–93.
Poniedziałek Jacek, „Ostatni Mohikanie” rodzimej kultury na „zdemazuryzowanych” Mazurach, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2012, z. 40.
Poniedziałek Jacek, Od uosobienia wroga do poczucia swojskości. Postawy mieszkańców Warmii i Mazur wobec krajobrazu przyrodniczego regionu, „Borussia” 2012, nr 51, s. 39-61.
Sokołowski Marek, Duma i uprzedzenie. Portrety Rosjan i Polaków w filmie „Szwadron”Juliusza Machulskiego, „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 1(2), s. 90-101.
Sternicka-Kowalska Magdalena, mgr, Zróżnicowanie postaw osób nieaktywnych zawodowo po 45. roku życia w świetle wyników badania jakościowego, „Polityka Społeczna” nr 11-12/2012, s. 27-32.

Monografie

Burdziej Stanisław, B. Pilitowski, Obywatelski monitoring sądów rejonowych i okręgowych 2011/2012, Wyd. Fundacja Court Watch Polska, Toruń 2012.
Marcinkiewicz Stefan, Grzegorz Nowacki, Wkręceni w sieci – Sieciowe Podl@sie. Integracja społeczna między teorią a praktyką, Tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,  Białystok, 2012.
Muszyński Wojciech (red.), Współczesne rodziny w przestrzeni życia społecznego, Warszawa 2012.
Muszyński Wojciech, Nowe zjawiska w relacjach partnerskich i rodzinach, Engram, Warszawa 2012.
Muszyński Wojciech, (red.), Living spaces of contemporary families, Warszawa 2012.
Muszyński Wojciech (red.), W przestrzeni problemów współczesnych rodzin, Warszawa 2012.
Poniedziałek Jacek, Perspektywy rozwoju: warmińsko-mazurskie, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012.
Sokołowski Marek, W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur, grup społecznych i zawodowych, Adam Marszałek, Toruń 2012.
Sokołowski Marek (red.), Oblicza Internetu .Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Elbląg 2012.

Rozdziały w monografiach

Burdziej Stanisław, Sądownictwo, [w:] Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce: raport z monitoringu, (red.) Aleksandra Kobylińska, Grzegorz Makowski, Marek Solon-Lipiński, Wyd. Instytut Spraw Publicznych/Transparency International, Warszawa 2012, s. 90-102.
Burdziej Stanisław, Korupcja, klientelizm i nieformalne struktury władzy we Włoszech – stan badań,  [w:] Władza i interesy. Szkice o bezpieczeństwie państwa w perspektywie socjologicznej, (red.) Pietrowicz K., Stankiewicz P., Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 2012, s. 257-290.
Ciukszo Danuta, Help and support for return migrants from warmińsko-Mazurskie Voivodship co-financed by EU resources [w:] Spiritual Integration and Neighbournhood Policies. New rights and economies, język angielski, Editore Cacucci 2012, s. 677-690.
Domańska Lidia, Społeczne i prawne skutki tworzenia i rozwiązywania rodziny,, [w:] Przestrzenie problemów współczesnych rodzin, (red.) Muszyński W., Warszawa 2012, s. 15–37.
Domaszewicz Wacław, Tomaszewska-Hołub Beata, „Grey hair of humanity” – the aspects of ageing of society, New Dimensions in the Development of Society Proceedings,  Latvia University of Agriculture Faculty of Social Sciences, Jelgava 2012, s. 316-324.
Łyszczarz Michał, Tożsamość etniczna i generacyjna młodego pokolenia polskich Tatarów. Stosunek otoczenia sąsiedzkiego do odmienności kulturowej w świetle badań empirycznych, [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości. Christian and Muslim Dialogue. Hristiyan-müslüman diyaloğu, (red.) Lewicka M., Łapicz Cz., Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 201-215.
Majkowski Władysław, Moralność życia rodzinnego. Wybrane aspekty, [w:] Współczesne rodziny w przestrzeni życia społecznego, (red.) Muszyński W., Warszawa 2012, s. 266–278.
Muszyński Wojciech, Life chances of contemporary families in the risk society, [w:] Living spaces of contemporary families, (red.) Wojciech Muszyński, Warszawa 2012, s. 7–18.
Muszyński Wojciech, Polski familiaryzm w przestrzeni współczesnego życia społecznego. Próba bilansu w oglądzie socjologicznym, [w:] Współczesne rodziny w przestrzeni życia społecznego, (red.) Wojciech Muszyński, Warszawa 2012, s. 121–142.
Muszyński Wojciech, Duchowość franciszkańska w społeczeństwie ponowoczesnym, [w:] Duchowość jako zjawisko i przedmiot badań filozofii religii i socjologii religii, (red.) Baniak Józef, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 71–96.
Podgórski Ryszard, Przestrzeń aksjologiczna rodziny, [w:] Współczesne rodziny w przestrzeni życia społecznego, Warszawa 2012, s. 256–265.
Poniedziałek Jacek, Warmia i Mazury – pomiędzy administrowaniem a regionalną podmiotowością, [w:] Zarządzania w samorządzie terytorialnym, (red.)  Kołomycew A., Kotraby B., Rzeszów 2012,  s. 42-56.
Poniedziałek Jacek, Z czego tka swą tożsamość regionalną mieszkaniec Warmii i Mazur, czyli o wpływie przeszłości na współczesne procesy identyfikacyjne, [w:] Rola i znaczenie mniejszości narodowych i etnicznych Polski północno-wschodniej w tworzeniu Europy regionów, (red.) Achremczyk S., Janiszewski P., Olsztyn 2012, s. 12-33.
Poniedziałek Jacek, Od mazurskości do niemieckości – konwersja tożsamości ludności autochtonicznej z Warmii i Mazur, [w:] Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego (red.) Orłowska B. A., Wasilewski K., Gorzów 2012, s. 173-194.
Sierocki Radosław, Drzał-Sierocka Aleksandra, Reprezentanci codzienności w przekazach telewizyjnych, czyli o zwykłym człowieku na ekranie telewizora, [w:] Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, (red.) Strzyczkowski Konstanty, Maślanka Tomasz, Warszawa 2012, UW. s. 129-145.
Sokołowski Marek, Pejzaże przyszłości: technologiczna osobliwość i Internet [w:] Oblicza Internetu. Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu, (red.) M. Sokołowski, Wyd. PWSZ Elbląg 2012, s.5-12.
Sokołowski Marek, Mass culture versus popular culture [w:] New Dimensions in the Development of Society, ed. Gunars Brazma, Latvia University of Agriculture, Jelgava, The Faculty of Social Science, 2012, s. 308- 315.
Sokołowski Marek, The Internet and the new economy [w:] Integrazione e politiche di vicinato. Nouvi diriti e nuove economie / Integration and neighbourhood policies. New rights and new economies,( e cara di (red.) G.Dammacco, B. Sitek, A.Uriccho, Cacucci Editiore 2012, s. 655-662.
Tomaszewska-Hołub Beata, Gospodarcze determinanty rozwoju demokracji w Polsce po 1989r., w: Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w publicystyce i praktyce politycznej XX i XXI wieku, (red.) Strzelecki M., WSIiE TWP, Olsztyn 2012,  s. 317-327.
Tomaszewska-Hołub Beata, Proces starzenia się społeczeństwa a rynek pracy w Polsce,  Regionalne uwarunkowania rynku pracy, (red.) Organiściak-Krzykowska A., Wyd. IPiSS i UWM, Warszawa-Olsztyn 2012, s. 37-54.
Tomaszewska-Hołub Beata, Starzenie się i starość – zarys problemu, [w:] Przestrzenie problemów współczesnych rodzin, (red.) Wojciech Muszyński, Warszawa 2012, s. 178–193.
Tomaszewska-Hołub Beata, Domaszewicz Wacław, dr, „Grey hair of humanity” – the aspects of ageing of society, New Dimensions in the Development of Society Proceedings,  Latvia University of Agriculture Faculty of Social Sciences, Jelgava 2012, s. 316-324.
Tomaszewska-Hołub Beata, Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w społeczeństwie ryzyka i niepewności, Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa, (red.) Wawrzusiszyn A – (w druku).
Zduniak Agnieszka, Szkoła katolicka – wychowanie do autonomii czy indoktrynacja? [w:] Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małżeństw i rodzin w Polsce, (red.) J. Baniak, Kraków 2012, s. 49-62.
Zduniak Agnieszka, Detlefa Pollacka badania nad religijnością i duchowością współczesną, [w:] Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne, (red.) Baniak J.,  Toruń 2012, s. 81-97.

Publikacje – 2011 rok

Czasopisma

Burdziej Stanisław, Racjonalnie o władzy, rządach prawa i demokracji, „Studia Socjologiczne” nr 2/2011, s. 231-239.
Burdziej Stanisław, Niektóre problemy z tłumaczeniem Frame Analysis Goffmana – perspektywa tłumacza, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2011, t. VV, nr 2, s. 46-53.
Burdziej Stanisław, Blaski i cienie kapitału społecznego, „Znak” nr 1/2011, s. 16-22.
Burdziej Stanisław, Pułapki socjologicznej mantry. Uwagi na marginesie Petera L. Bergera Zniechęcenia do socjologii, „Stan rzeczy” nr 1, 2011, s. 185-192.
Poniedziałek Jacek, Regionalizm na Warmii i Mazurach, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 4 (46)/2011, s. 51-67.

Monografie

Muszyński Wojciech, (red.) Więzi w małżeństwie i rodzinie – zaufanie, współdziałanie, zależność / Ties in Marriage and Family – Confidence, Cooperation, Dependence, Adam Marszałek, Toruń 2011.
Muszyński Wojciech (red.) Rodzina w świecie wartości. Religia, praca i czas wolny, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.
Muszyński Wojciech (red.) Szanse życiowe i jakość życia we współczesnych rodzinach/Life Chances and Quality of Life in Contemporary Families, Adam Marszałek, Toruń 2011.
Muszyński Wojciech (red.) Kondycja współczesnych rodzin/Condition of Contemporary Families, Adam Marszałek, Toruń 2011.
Poniedziałek Jacek, Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej. Studium współczesnej warmińsko mazurskości, Adam Marszałek, Toruń 2011.
Sokołowski Marek (red.) Artystyczne poszukiwania Jerzego Skolimowskiego, UWM w Olsztynie, Olsztyn 2011.
Sokołowski Marek (red.), Transformacja polskiego systemu medialnego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.
Sierocki Radosław, Sokołowski Marek (red.) Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.
Sierocki Radosław, Sokołowski Marek (red.), Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów , Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Rozdziały w monografiach

Burdziej Stanisław, Szalacha Joanna, From conflicting interests to conflict of interest. A sociological perspective on an anti-development phenomenon, [w:] Conflict of Interest in Central and Eastern Europe, (red.) Burdziej S., Szalacha J., Poznań: Zysk i S-ka, 2011, s. 9-25.
Burdziej Stanisław, Stankiewicz Piotr, Conflict of Interest as a Research-Analytical Category (z Piotrem Stankiewiczem), [w:] Informal networks in democratic representation and corruption. Case studies from Central and Eastern Europe, (red.) Zdenka Mansfeldova, Heiko Pleines, Changing Europe book series vol. 8, Stuttgart: Ibidem Publishers, 2011.
Burdziej Stanisław, Znaczenie kontekstu – wokół „Essential Killing”, [w:] Artystyczne poszukiwania Jerzego Skolimowskiego, (red.) Sokołowski M., Wyd. UWM, Olsztyn 2011, s. 201-207.
Ciukszo Danuta, Spiritual Values in View of Progress and Global Development [w:] Human rights, Spiritual Values and Global Economy, red. Sitek B., Szczerbowski J.J.,  Wyd. Bauknecht and Gaetano Damacco, 2011, s. 582-593, ISBN (13) 978-1-4276-5324-6.
Ciukszo Danuta, Działalność organizacji pozarządowych na terenie Olsztyna, [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, (red.) Organiściak-Krzykowska A., Balcerzak-Paradowska B., UWM Olsztyn 2011, s. 453-466.
Ciukszo Danuta, Tomaszewska-Hołub B., Aktualny stan i perspektywy rozwoju nowej gospodarki, [w:] Społeczeństwo Sieci – Gospodarka Sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 453-467, ISBN 978-83-77-02-220-7.
Ciukszo Danuta, Przemiany modelu, struktury i stylów życia rodziny wiejskiej w powojennej Polsce, [w:] Kondycja współczesnych rodzin/ Condition of Contemporary Families, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 33-54.
Domańska Lidia, Zmysłowski M., Modele rozwoju regionalnego jako narzędzia planowania strategicznego. Analiza wybranych strategii rozwiązywania problemów społecznych w województwie warmińsko-mazurskim [w:] Społeczno-Ekonomiczne Problemy Regionów, (red.) Organiściak-Krzykowska A., Balcerzak-Paradowska B., UWM w Olsztynie, IPiSS w Warszawie, Warszawa-Olsztyn 2011.
Domańska Lidia, Barwy życia. Poczucie koherencji w rodzinie z przeszczepem, [w:] Więzi w małżeństwie i rodzinie – zaufanie, współdziałanie, zależność, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 327-346.
Dzich Danuta Rodzina jako instytucja prawna. Formy pomocy i wsparcia udzielanego rodzinie, [w:] Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, (red.) Bębas S., Jasiuk E., WSH w Radomiu, Radom 2011, s. 189-201.
Dzich Danuta, Wpływ konfliktów w rodzinie na rozwój i wychowanie dzieci, (red.) Bębas S., Jasiuk E., WSH w Radomiu, Radom 2011, s. 649-659.
Marcinkiewicz Stefan, Sieciowy trybalizm jako substytut wspólnotowości w lokalnych społecznościach, [w:] Integracja społeczna – między teorią i praktyką. Interregnum wspólnotowe. Wspólnotowość i jej lokalne emanacje. Analiza porównawcza Bielska Podlaskiego i Białegostoku, red. G. Nowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
Majkowski Władysław, Rodzina jako element kapitału społecznego, [w:] Szanse życiowe i jakość życia we współczesnych rodzinach/Life Chances and Quality of Life in Contemporary Families, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 105-126.
Muszyński Wojciech, Rodzina ponowoczesna wobec sacrum i profanum, [w:] Rodzina w świecie wartości. Religia, praca i czas wolny, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń, s. 7-29.
Muszyński Wojciech,  Bractwa św. Anny w trosce o rodzinę – renesans idei i działalności, [w:] Rodzina w świecie wartości. Religia, praca i czas wolny, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń, s. 171-191.
Muszyński Wojciech, Przemiany więzi we współczesnych rodzinach, [w:] Więzi w małżeństwie i rodzinie – zaufanie, współdziałanie, zależność, (red.) Muszyński W., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 928, ISBN 978-83-7611-936-6.
Poniedziałek Jacek, Rola władz regionalnych w procesach kreowania pozaekonomicznych czynników rozwoju regionalnego, [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, Wyd. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, UWM, Warszawa-Olsztyn, s. 144-152.
Sierocki Radosław, Między strukturą a communitas: listy do telewizji w czasie żałoby, [w:] Transformacja polskiego systemu medialnego, (red.) Sokołowski M., Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 48-73.
Sierocki Radosław, Powstanie warszawskie: polityka pamięci i kultura popularna, [w:] Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą popularną, (red.) Jeziński M., Brodzińska B., Wojtkowski Ł., Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 118-130.
Sokołowski Marek, Nauki o mediach i komunikacji społecznej. W stronę integracji dyscypliny [w:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności (red.) Wawrzak-Chodaczek M., Jagoszewska I.,  Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 15-29.
Sokołowski Marek, Sygnowano: Jerzy Skolimowski, [w:] Artystyczne poszukiwania Jerzego Skolimowskiego, (red.) Sokołowski M., UWM, Olsztyn 2011, s. 7-15.
Tomaszewska-Hołub Beata, Zasoby w rodzinie a jakość życia, [w:] Więzi w małżeństwie i rodzinie – zaufanie, współdziałanie, zależność, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 119-137.
Tomaszewska-Hołub Beata, Ciukszo Danuta, Aktualny stan i perspektywy rozwoju nowej gospodarki, [w:] Społeczeństwo Sieci – Gospodarka Sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, KUL, Lublin 2011, s. 453-467.
Tomaszewska-Hołub Beata, Gospodarcze determinanty rozwoju demokracji w Polsce po 1989r., w: Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w publicystyce i praktyce politycznej XX i XXI wieku, (red.) Strzelecki M., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – (w druku).
Zduniak Agnieszka, Socjalizacja religijna w ponowoczesnej rodzinie, [w:] Rodzina w świecie wartości. Religia, praca i czas wolny, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 119-131.
Zduniak Agnieszka, Społeczeństwo doznań a rodzina. Satysfakcja jako kryterium jakości i czynnik stabilności życia rodzinnego, [w:] Szanse życiowe i jakość życia we współczesnych rodzinach/Life Chances and Quality of Life in Contemporary Families, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 285–296.

Publikacje – 2010 rok

Czasopisma

Burdziej Stanisław, Socjologia postsekularna? „Studia Socjologiczne”, t. 2, 2010, s. 89-108.
Burdziej Stanisław, Zrozumieć fundamentalizm. Wokół książki Gillesa Kepela, „Znak” nr 10/2010, s. 140-142.
Ciukszo Danuta, Nowoczesna komunikacja marketingowa na rynku branży IT jako sposób na osłabienie skutków kryzysu, [w:] Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, (red.) Pilarczyk B., Waśkowski Z., ”Zeszyty Naukowe” nr 136, 2010, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, s. 332-341.
Muszyński Wojciech, Duchowość franciszkańska w społeczeństwie ponowoczesnym, „Socjologia Religii” t. 9, 2010, s. 136-149.
Muszyński Wojciech, Szacunek dla rodziców w społeczeństwie ponowoczesnym, „Socjologia Moralności” t. 4, 2010, s. 191-204.
Muszyński Wojciech, Nieświęte sacrum czy sakralizacja profanum? Istota i symbolika galerii handlowych w cywilizacji konsumpcyjnej, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis Studia Sociologica III” t. 75, 2010, s. 171-181.
Poniedziałek Jacek, Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 4 (42), 2010, s. 23-42.
Zduniak Agnieszka, (rec.) Janusz Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, „Horyzonty Wychowania” 2010, nr 9 (17), s. 226-231.

Monografie

Majkowski Władysław, Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań, „Dehon” Wyd. Księży Sercanów, Kraków 2010.
Muszyński Wojciech, (red.), Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
Muszyński Wojciech (red.), Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje, Adam Marszałek, Toruń 2010.
Muszyński Wojciech (red.), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, Adam Marszałek, Toruń 2010.
Muszyński Wojciech (red.), Rodzina w świecie wartości. Religia, praca i czas wolny, Adam Marszałek, Toruń 2010.
Muszyński Wojciech (red.), Wartości w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, Wyd. Sowadruk, Warszawa 2010.
Muszyński Wojciech, Homo familiaris w ponowoczesności. Studia socjologiczne, Wyd. Sowadruk, Warszawa 2010.
Muszyński Wojciech (red.), Społeczne i medialne wizerunki nowych ruchów społecznych, Sowadruk, Warszawa 2010.
Sikora-Wiśniewska Ewa (red.) Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką, Badanie przedsiębiorstw i instytucji, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010.
Sokołowski Marek (red.), Syndrom pawia i papugi. 20 lat transformacji ustrojowej Polski, Adam Marszałek, Toruń 2010.
Sokołowski Marek (red.), Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, Wyd. Comandor, Warszawa 2010, ss. 276, ISBN 978-83-61121-35-0
Sokołowski Marek (red.), Nowe media. Nowe interpretacje, WSP TWP, Warszawa 2010.
Sokołowski Marek (red.), Oblicza Internetu. (Re)definiowanie Sieci, PWSZ, Elbląg 2010.
Sokołowski Marek, (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznawstwa, WSP TWP, Warszawa 2010.

Rozdziały w monografiach

Burdziej Stanisław, Wokół Analizy ramowej Goffmana, [w:] Erving Goffman, Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, Kraków: Nomos, 2010, s. XLIX-LX.
Burdziej Stanisław, Przyszłość Portu Lotniczego w Bydgoszczy, [w:] Lobbing w samorządzie województwa. Raport z badań i monitoringu, (red.) Makowski G., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, s. 186-203.
Ciukszo Danuta, Przydatność techniki socjometrycznej w badaniu konfliktu w małej grupie na przykładzie rodziny wielopokoleniowej, [w:] Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 264-279.
Ciukszo Danuta, Aktywne podejście wybranej organizacji do ryzyka i niepewności w sytuacji kryzysu globalnego, [w:] Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo- społeczny w Europie Środkowej i Wschodnie, (red.) Partycki S., KUL, Lublin 2010,
s. 334-345.
Ciukszo Danuta, Kuśmierczyk B., Polskie wady narodowe w zwierciadle kultury prawnej, [w:] Syndrom pawia i papugi. 20 lat transformacji ustrojowej Polski, (red.) Sokołowski M., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 211-234.
Domańska Lidia, Rodzina zastępcza – sposób na życie czy potrzeba serca? Badania porównawcze Polska-Ukraina, [w:] Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 333-344.
Domańska Lidia, Instytucjonalne wsparcie społeczne grup zagrożonych ubóstwem, [w:] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, (red.) Kantowicz E., Chrostowska B., Kurkowski C., Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010, s. 241-251.
Dzich Danuta, Priorytety edukacyjne Wspólnoty Europejskiej a priorytety polskiej polityki oświatowej po 1989 roku, [w:] Syndrom pawia i papugi. 20 lat transformacji ustrojowej Polski, (red.) Sokołowski M., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 86-100.
Majkowski Władysław, Rodzina systemie wartości Polaków. Między teorią a praxis, [w:] Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 59-72.
Muszyński Wojciech, Małżeństwo i rodzina w twórczości Ingmara Bergmana na nowo odczytane, [w:] Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 239-254.
Muszyński Wojciech, Rezygnacja z dzieci we współczesnym społeczeństwie. Etiologia zjawiska, [w:] Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 441-463.
Muszyński Wojciech, Zmiany definicji małżeństwa i rodziny w społeczeństwie ponowoczesnym na przykładzie opinii dzieci i młodzieży, [w:] Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 5-18.
Muszyński Wojciech, Szacunek dla osób starszych we współczesnym społeczeństwie, [w:] Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 533-546.
Muszyński Wojciech, Homo familiaris na początku XXI wieku. Strukturalne, funkcjonalne i aksjonormatywne przemiany współczesnej rodziny, [w:] Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 5-21.
Muszyński Wojciech, Rodzina a rynek w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i Benedykta XVI, [w:] Rodzina w świecie wartości. Religia, praca i czas wolny, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 109-123.
Muszyński Wojciech, Wartości – rodzina – kultura: problemy otwarte, [w:] Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 7-14.
Muszyński Wojciech, Współpraca Katedry Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wydawnictwem Adam Marszałek, [w:] Dwadzieścia lat minęło. Księga jubileuszowa Wydawnictwa Adam Marszałek, (red.) Orzeł J., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 325-336.
Muszyński Wojciech, „Komuno, wróć!” Nostalgia za komunizmem w opinii społecznej po 1989 roku, [w:] Syndrom pawia i papugi. 20 lat transformacji ustrojowej Polski, (red.) Sokołowski M., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 15-32.
Muszyński Wojciech, Rola Bractwa Św. Anny w trosce o rodzinę – renesans idei i zjawiska, [w:] Rodzina w świecie wartości. Religia, praca, wypoczynek i czas wolny, (red.) Muszyński Wojciech, Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 271-289.
Muszyński Wojciech, Rodzina ponowoczesna wobec sacrum i profanum, [w:] Rodzina w świecie wartości. Religia, praca, wypoczynek i czas wolny, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 7-25.
Muszyński Wojciech, Czas wolny jako wartość we współczesnym społeczeństwie, [w:] Wartości w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, (red.) Muszyński W., Sowadruk, Warszawa 2010, s. 7-12.
Muszyński Wojciech, Warmińska Piesza Pielgrzymka do Ostrej Bramy (1991-2010) – próba bilansu w ujęciu socjologa, [w:] Wartości w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, (red.) Muszyński W., Sowadruk, Warszawa 2010, s. 295-317.
Sikora-Wiśniewska Ewa, Specyfika regionalna Warmii i Mazur – zarys teoretyczny badania regionalnego rynku pracy (przedsiębiorstw i instytucji), [w:] Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką. Badanie przedsiębiorstw i instytucji, (red.) Sikora-Wiśniewska E., Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010, s. 9-19.
Sikora-Wiśniewska E., Założenia i strategia badawcza dotycząca badania regionalnego rynku pracy – przedsiębiorstw i instytucji  [w:] Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką (red.) Sikora-Wiśniewska E., Badanie przedsiębiorstw i instytucji, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010,
s.  21-26.
Sikora-Wiśniewska Ewa, Łojko Majka, Podmioty gospodarki narodowej na Warmii i Mazurach – charakter i struktura [w:] Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką, (red.) Sikora-Wiśniewska E., Badanie przedsiębiorstw i instytucji, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010, s. 7-49.
Sikora-Wiśniewska Ewa, Aktualne zatrudnienie absolwentów w podmiotach gospodarki narodowej w regionie, [w:] Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką. Badanie przedsiębiorstw i instytucji, (red.) Sikora-Wiśniewska E., Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010, s. 1-59.
Sikora-Wiśniewska Ewa, Proces rekrutacji absolwentów szkół zawodowych [w:] Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką. Badanie przedsiębiorstw i instytucji, (red.) Sikora-Wiśniewska E., Pracownia wydawnicza ElSet,  Olsztyn 2010, s. 59-69.
Sikora-Wiśniewska Ewa, Współpraca z podmiotami (szkołami, urzędami) w zakresie rekrutowania absolwentów, [w:] Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką. Badanie przedsiębiorstw i instytucji, (red.) Sikora-Wiśniewska E., Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010, s. 69-85.
Sikora-Wiśniewska Ewa, Łojko Majka, Ocena umiejętności, kompetencji absolwentów zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej w województwie, [w:] Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką. Badanie przedsiębiorstw i instytucji, (red.) Sikora-Wiśniewska E., Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010, s. 85-106.
Sikora-Wiśniewska Ewa, Proces adaptacji absolwenta szkoły zawodowej w przedsiębiorstwie, [w:] Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką. Badanie przedsiębiorstw i instytucji, (red.) Sikora-Wiśniewska E., Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010, s. 106-126.
Sikora-Wiśniewska Ewa, Sikora-Augustynek I., Perspektywy zatrudnienia absolwentów w instytucjach i przedsiębiorstwach, [w:] Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką. Badanie przedsiębiorstw i instytucji, (red.) Sikora-Wiśniewska E., Pracownia wydawnicza ElSet,  Olsztyn 2010, s. 139-159.
Sikora-Wiśniewska Ewa, Możliwości zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w podmiotach gospodarki narodowej na Warmii i Mazurach, tekst pokonferencyjny, [w:] Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy, (red.) Górniewicz J., Mizerek H., Olsztyn 2010, s. 117-133.
Sternicka Magdalena, Absolwent szkoły zawodowej jako współpracownik – obszary współpracy, [w:] Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką. Badanie przedsiębiorstw i instytucji, (red.) Sikora-Wiśniewska E., Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010, s. 127-138.
Subocz Elżbieta, Rodziny o różnym statusie społeczno-ekonomicznym wobec edukacji swoich dzieci, [w:] Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, (red.) Muszyński W., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 245-264.
Sokołowski Marek, Dwie dekady niedokończonej rewolucji, (w:) Syndrom pawia i papugi. 20 lat transformacji ustrojowej Polski, (red.) Sokołowski M., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 7-11.
Sokołowski Marek, Barwy tęczowego sztandaru. Problematyka homoseksualizmu w polskich mediach. Rekonesans badawczy, [w:] Teorie komunikacji i mediów, vol. 2, (red.) Graszewicz M., Jastrzębski J., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s. 165-187.
Sokołowski Marek, Seriale telewizyjne jako instrument medialny w badaniu wizerunku polskich policjantów, [w:] Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, (red.) Drozdowicz J., Bernasiewicz M., Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 139-148.
Sokołowski Marek, Wstęp, [w:] Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, (red.) Sokołowski M., WSP TWP, Warszawa 2010, s. 7-15.
Sokołowski Marek, Nowe media i dziennikarstwo w systemie edukacji i kultury, [w:] Nowe media. Nowe interpretacje, (red.) Sokołowski M., WSP TWP, Warszawa 2010, s. 7-11.
Sokołowski Marek, Manipulacja informacją w przekazach medialnych, [w:] Współczesne aspekty informacji, (red.) Kobyliński A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna wydawnicza, Warszawa 2010,  tom II, s. 35-45.
Sokołowski Marek, Między skandalem a spektaklem. Media wobec olsztyńskiej „seksafery”.Studium przypadku, [w:] Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowanie ich zawartości, (red.) Dudek P., Kusia M., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 447-466.
Sokołowski Marek, W stronę antropologii Internetu, [w:] Oblicza Internetu. (Re)definiowanie Sieci, (red.) Sokołowski M., PWSZ, Elbląg 2010, s. 5-8.
Tomaszewska-Hołub Beata, Czas jako zasób i zasoby czasu w społeczeństwie ponowoczesnym, [w:] Wartości w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, (red.) Wojciech M., Sowadruk, Warszawa 2010, s. 85-96.
Tomaszewska Danuta, Eko-bieda? Wymiar ekologiczny ubóstwa w rodzinach z enklaw wiejskich, [w:] Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, (red.) Muszyński W., Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 265-278.
Wójtowicz Andrzej, Ludzie Kościoła wobec wyzwań wczesnej modernizacji, [w:] Modernizacja Polski. Struktury – Agencje-Instytucje. (red) Morawski W., Wydawnictwa  Akademickie i profesjonalne, Warszawa, 2010, s.668-694.
Zduniak Agnieszka, Socjalizacja religijna dziecka w rodzinie, [w:] Rodzina w świecie wartości. Religia, praca i czas wolny, (red.) Muszyński W., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010; s. 87-99.
Zduniak Agnieszka, Religia jako event? Wielkie imprezy masowe a doświadczenie religijne współczesnego człowieka, [w:] W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie, (red.) Baniak J., Zakład Wydawniczy >>NOMOS<<, Kraków 2010, s. 49-65.

Możliwość komentowania została wyłączona.