Aktualne nabory - projekty naukowe

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok

Na co: W dniu 4 maja 2023 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie finansowania na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego(SPUB), oraz specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2024 r.

Ważne: przepisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na finansowanie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: link

Termin składania dokumentacji do DKPN: 18 sierpnia 2023 r.

Doktorat Wdrożeniowy 2023

Dla Kogo: Program jest skierowany do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską. Projekty mogą być zgłaszane w każdej dyscyplinie naukowej/artystycznej. Inicjatywa umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym.

Na co: Program „Doktorat wdrożeniowy 2023” składa się z trzech modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie innym niż określony w punkcie 2;

2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Więcej informacji znajduje się w Komunikacie

Budżet: Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi 3 450 zł, a po ocenie śródokresowej 4 450 zł.

Nabór wniosków w systemie OSF rozpoczyna się 8 maja 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 26 maja 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki

PRELUDIUM 22

Cel: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • NZ – nauki o życiu;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne.

Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Uwaga: Wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Ważne informacje: Zwracamy uwagę, że od 15 grudnia 2022 r. obowiązuje nowy wykaz paneli, w którym wprowadzono panel ST11 – inżynieria materiałowa.

Dla Kogo: Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet: 30 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

OPUS 25

Na co: konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych

Dla Kogo: Kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2013 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Ważne informacje:

 1. W konkursie OPUS 25 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP
 2. Od tej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Budżet: 300 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

MINIATURA 7- NCN 

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.; 
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;
 • posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne/pilotażowe
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny

Ważne informacje: uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finasowania w poprzednich edycjach MINIATUR mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 7 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 21 lipca 2023 r.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – FNP:

Cel: wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do DKPN: 15 maja 2023 r.

 

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:

Cel: finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do DKPN: tryb ciągły.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

LIDER XIV – NCBR:

Cel: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Na co: badania aplikacyjne, badania wdrożeniowe

Budżet: max 1,8 mln PLN/wniosek

Rozpoczęcie naboru wniosków: 17 lutego 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 19 maja 2023 r.

Osoby zainteresowane aplikowaniem do konkursów krajowych proszone są o pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 37 16;  (89) 523 38 20 i (89) 524 55 65

 

Konkursy międzynarodowe

BIODIVERSA+ (NCN) - BiodivTransform- nadchodzący:

Cel: wspieranie transformacji społecznej na rzecz zrównoważonego użytkowania i zarządzania różnorodnością biologiczną

Planowane otwarcie naboru: wrzesień 2024

 

M-ERA.NET 3 Call 2023 (NCN):

Zakres tematyczny: obszar nauki o materiałach oraz inżynierii materiałowej:

 • Sustainable advanced materials for energy
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces
 • Functional materials
 • Advanced materials and technologies for health applications
 • Next generation materials for advance electronics

Aplikujący: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie

Budżet: 1 200 000 EUR dla polskich zespołów badawczych

Termin składania wniosków międzynarodowych: 16 maja 2023 r. (pre-proposals), 21 listopada (full proposals)

Termin składania wniosków krajowych: 28 listopada 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

 

BTC ENUTC Call 2023 (NCN):

Zakres tematyczny:

 1. Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future
 2. Transformation to sustainable cities / urban transformation
 3. Designing Inclusive, Liveable and Green Neighbourhoods

Aplikujący: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie

Termin składania wniosków międzynarodowych: 25 kwietnia 2023 r.

Termin składania wniosków krajowych: 2 maja 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Ważne: założenia konkursu wymagają aby trakcie realizacji projektu podjęta została współpraca
z przynajmniej jedną instytucją z sektora kultury lub prowadzącą działalność związaną z kulturą
i technologią, łączącą działalność artystyczną z przedsiębiorczością. Preferowany jest również udział przedstawicieli społeczności miejskich.

 

Project Support Facility (PSF) – Rada Państw Morza Baltyckiego:

Zakres tematyczny: zarządzanie rosnącymi zagrożeniami wynikającymi ze zmiany klimatu i innymi czynnikami związanymi z bezpieczeństwem oraz budowanie bardziej odpornych społeczności poprzez zachęcanie do stosowania zintegrowanych podejść oraz innowacyjnych, wielodyscyplinarnych i międzyspołecznych partnerstw, a także włączanie zmarginalizowanych i podatnych na zagrożenia grup.

Dla kogo: partnerstwo instytucji z co najmniej trzech krajów RPMB, w tym kraju Partnera Wiodącego

Termin składania wniosków: do 31 marca 2023 r.

Dofinansowanie: max. 65 000 EUR/ projekt

Link do formularza aplikacyjnego: tutaj

Ważne: Projekty powinny kłaść nacisk na rozwój zrównoważonych procesów i sieci mających na celu wniesienie wartości dodanej w Regionie Morza Bałtyckiego i do przynajmniej jednego z długoterminowych obszarów priorytetowych CBSS, jak również wniesienie wartości dodanej do współpracy makroregionalnej w Regionie Morza Bałtyckiego i jej widoczności.

Projekt, który otrzyma wsparcie powinien posiadać potencjał aby stać się podstawą modelu sieciowego, partnerskiego lub współpracy, zdolnego do funkcjonowania także po okresie trwania projektu.

Dodatkowe pytania o nabór lub kwestie techniczne związane z wypełnieniem wniosku można kierować na adres e-mail:  psf@cbss.org

 

PIANOFORTE – European Partnership for Radiation Protection Research (nadchodzący):

Zakres tematyczny: 1) Developing a knowledge base for a better understanding of the disease pathogenesis of ionising radiation-induced cancer to improve human health risk assessment;
2) Individualised diagnostic and therapeutic procedures for optimisation of benefit/risk ratios;
3) Development of risk assessment and risk management approaches and technological capabilities to cope with scenarios arising from threats due to war or armed conflict situations or natural disasters taking into consideration social, ethical and legal issues.

Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: marzec/kwiecień 2023 r.

 

JPI HDHL(NCN) – nadchodzący:

Zakres tematyczny: new food resources and technologies to improve public health and food security (FOODRETEC)

Dla kogo: konsorcja międzynarodowe złożone z 3-6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie

Rodzaj badań: podstawowe

Termin składania wniosków międzynarodowych: 21 kwietnia 2023 r.

Termin składania wniosków krajowych: 28 kwietnia 2023 r.

 

ForestValue2 (NCN) – nadchodzący:

Zakres tematyczny: pozyskanie nowej wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów leśnych z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki

Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: 2 maja 2023 r.

 

QuantERA Call 2023 (NCN):

Dla kogo: zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 grup naukowców pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie

Zakres tematyczny: Quantum Phenomena and Resources & Applied Quantum Science – at least one of the following topics: quantum communication, quantum simulation, quantum computation, quantum information sciences, quantum metrology sensing and imaging

Deadline: 11 maja 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Przydatne linki: https://quantera.eu/, https://quantera.eu/call-2023-announcement/

 

EUREKA GlobalStars z udziałem Tajwanu (NCBR):

Dla kogo: co najmniej dwóch partnerów z dwóch spośród czterech państw biorących udział w konkursie, w tym obligatoryjnie z partnerem-przedsiębiorcą z Tajwanu. Polska jednostka naukowa może uczestniczyć w ramach grupy podmiotów z liderem będącym mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

Zakres tematyczny: High Tech (ICT&Cyber Security, Smart Manufacturing, Advanced Biotechnologies and Medical Devices), Sustainable Environment (Electrical Vehicle, Hydrogen Energy, Technology for Upcycling/Recycling of Material)

Budżet: dla grupy podmiotów 1 500 000 PLN – max. 750 000 PLN dla podmiotu wchodzącego w skład grupy

Termin składania dokumentacji do DKPN:  12 czerwca 2023 r.

 

Interreg Litwa -Polska (I nabór):

Cele programu: 1) promowanie dobrostanu środowiskowego, 2) promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego, 3) wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Obszar programu – subregiony: ełcki, suwalski i białostocki – subregion olsztyński ma możliwość uczestniczenia w programie jako partner, jeżeli wykaże, że działania zaplanowane w ramach przyszłego projektu będą przynosiły korzyść dla obszaru programu (m.in. poprzez identyfikację/ rozwój transgranicznych obszarów oraz relacji funkcjonalnych)

Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Link do przewodnika programu: tutaj

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Litwa-Polska w Olsztynie: ewt@warmia.mazury.pl , tel. 89 521 93 23/4

Ważne: indywidualne konsultacje dla interesariuszy I naboru wniosków Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, które będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek, począwszy od 14 lutego br. w trybie online. Link – rejestracja.

FAQ

 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK :

Cel: wsparcie projektów transgranicznych w zakresie: wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych, zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki, promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),  zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki, budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Przewidywany termin naboru do kolejnej edycji:  jesień 2023 r.

Regionalny Punkt Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24

Ważne: podmioty z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem, mogą natomiast być współaplikującym partnerem

 

INTERREG EUROPE – second call:

Warunki udziału: tutaj

Otwarcie konkursu: 15 marca 2023 r.

Zamknięcie konkursu: 9 czerwca 2023 r.

 

ERC Advanced Grant:

Dla kogo: naukowcy odznaczający się ponadprzeciętnym dorobkiem badawczym z ostatnich 10 lat kariery, których ambitne projekty  będą miały przełomowy charakter

Wysokość grantu: max 2,5 mln euro/ do 5 lat (w szczególnych przypadkach możliwość zwiększenia o 1 mln euro)

Termin składania aplikacji na portalu F&T: 23 maja 2023 r.

 

Granty na granty – Promocja Jakości IV:

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze

Przedmiot finansowania:
1) koszty związane ze sporządzeniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 m-cy przed jego sporządzeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w proces opracowania wniosku projektowego

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji

Ważne: nabór w trybie ciągłym

 

Szczegółowe informacje na temat konkursów międzynarodowych oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny: hpk@uwm.edu.pl, Tel: (89) 523 34 67

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Naki

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok

Na co: W dniu 4 maja 2023 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie finansowania na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego(SPUB), oraz specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2024 r.

Ważne: przepisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na finansowanie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: link

Termin składania dokumentacji do DKPN: 18 sierpnia 2023 r.

Doktorat Wdrożeniowy 2023

Dla Kogo: Program jest skierowany do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską. Projekty mogą być zgłaszane w każdej dyscyplinie naukowej/artystycznej. Inicjatywa umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym.

Na co: Program „Doktorat wdrożeniowy 2023” składa się z trzech modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie innym niż określony w punkcie 2;

2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Więcej informacji znajduje się w Komunikacie

Budżet: Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi 3 450 zł, a po ocenie śródokresowej 4 450 zł.

Nabór wniosków w systemie OSF rozpoczyna się 8 maja 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 26 maja 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki

PRELUDIUM 22

Cel: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • NZ – nauki o życiu;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne.

Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Uwaga: Wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Ważne informacje: Zwracamy uwagę, że od 15 grudnia 2022 r. obowiązuje nowy wykaz paneli, w którym wprowadzono panel ST11 – inżynieria materiałowa.

Dla Kogo: Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet: 30 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

OPUS 25

Na co: konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych

Dla Kogo: Kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2013 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Ważne informacje:

 1. W konkursie OPUS 25 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP
 2. Od tej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Budżet: 300 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

MINIATURA 7- NCN 

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.; 
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;
 • posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne/pilotażowe
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny

Ważne informacje: uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finasowania w poprzednich edycjach MINIATUR mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 7 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 21 lipca 2023 r.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – FNP:

Cel: wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do DKPN: 15 maja 2023 r.

 

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:

Cel: finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do DKPN: tryb ciągły.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

LIDER XIV – NCBR:

Cel: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Na co: badania aplikacyjne, badania wdrożeniowe

Budżet: max 1,8 mln PLN/wniosek

Rozpoczęcie naboru wniosków: 17 lutego 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 19 maja 2023 r.

 

Konkursy międzynarodowe

Project Support Facility (PSF) – Rada Państw Morza Baltyckiego:

Zakres tematyczny: zarządzanie rosnącymi zagrożeniami wynikającymi ze zmiany klimatu i innymi czynnikami związanymi z bezpieczeństwem oraz budowanie bardziej odpornych społeczności poprzez zachęcanie do stosowania zintegrowanych podejść oraz innowacyjnych, wielodyscyplinarnych i międzyspołecznych partnerstw, a także włączanie zmarginalizowanych i podatnych na zagrożenia grup.

Dla kogo: partnerstwo instytucji z co najmniej trzech krajów RPMB, w tym kraju Partnera Wiodącego

Termin składania wniosków: do 31 marca 2023 r.

Dofinansowanie: max. 65 000 EUR/ projekt

Link do formularza aplikacyjnego: tutaj

Ważne: Projekty powinny kłaść nacisk na rozwój zrównoważonych procesów i sieci mających na celu wniesienie wartości dodanej w Regionie Morza Bałtyckiego i do przynajmniej jednego z długoterminowych obszarów priorytetowych CBSS, jak również wniesienie wartości dodanej do współpracy makroregionalnej w Regionie Morza Bałtyckiego i jej widoczności.

Projekt, który otrzyma wsparcie powinien posiadać potencjał aby stać się podstawą modelu sieciowego, partnerskiego lub współpracy, zdolnego do funkcjonowania także po okresie trwania projektu.

Dodatkowe pytania o nabór lub kwestie techniczne związane z wypełnieniem wniosku można kierować na adres e-mail:  psf@cbss.org

 

Interreg Litwa -Polska (I nabór):

Cele programu: 1) promowanie dobrostanu środowiskowego, 2) promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego, 3) wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Obszar programu – subregiony: ełcki, suwalski i białostocki – subregion olsztyński ma możliwość uczestniczenia w programie jako partner, jeżeli wykaże, że działania zaplanowane w ramach przyszłego projektu będą przynosiły korzyść dla obszaru programu (m.in. poprzez identyfikację/ rozwój transgranicznych obszarów oraz relacji funkcjonalnych)

Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Link do przewodnika programu: tutaj

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Litwa-Polska w Olsztynie: ewt@warmia.mazury.pl , tel. 89 521 93 23/4

Ważne: indywidualne konsultacje dla interesariuszy I naboru wniosków Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, które będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek, począwszy od 14 lutego br. w trybie online. Link – rejestracja.

FAQ

 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK :

Cel: wsparcie projektów transgranicznych w zakresie: wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych, zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki, promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),  zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki, budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Przewidywany termin naboru do kolejnej edycji:  jesień 2023 r.

Regionalny Punkt Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24

Ważne: podmioty z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem, mogą natomiast być współaplikującym partnerem

 

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok

Na co: W dniu 4 maja 2023 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie finansowania na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego(SPUB), oraz specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2024 r.

Ważne: przepisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na finansowanie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: link

Termin składania dokumentacji do DKPN: 18 sierpnia 2023 r.

Doktorat Wdrożeniowy 2023

Dla Kogo: Program jest skierowany do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską. Projekty mogą być zgłaszane w każdej dyscyplinie naukowej/artystycznej. Inicjatywa umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym.

Na co: Program „Doktorat wdrożeniowy 2023” składa się z trzech modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie innym niż określony w punkcie 2;

2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Więcej informacji znajduje się w Komunikacie

Budżet: Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi 3 450 zł, a po ocenie śródokresowej 4 450 zł.

Nabór wniosków w systemie OSF rozpoczyna się 8 maja 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 26 maja 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki

PRELUDIUM 22

Cel: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • NZ – nauki o życiu;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne.

Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Uwaga: Wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Ważne informacje: Zwracamy uwagę, że od 15 grudnia 2022 r. obowiązuje nowy wykaz paneli, w którym wprowadzono panel ST11 – inżynieria materiałowa.

Dla Kogo: Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet: 30 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

OPUS 25

Na co: konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych

Dla Kogo: Kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2013 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Ważne informacje:

 1. W konkursie OPUS 25 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP
 2. Od tej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Budżet: 300 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

MINIATURA 7- NCN 

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.; 
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;
 • posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne/pilotażowe
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny

Ważne informacje: uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finasowania w poprzednich edycjach MINIATUR mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 7 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 21 lipca 2023 r.

 

LIDER XIV – NCBR:

Cel: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Na co: badania aplikacyjne, badania wdrożeniowe

Budżet: max 1,8 mln PLN/wniosek

Rozpoczęcie naboru wniosków: 17 lutego 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 19 maja 2023 r.

 

Konkursy międzynarodowe

BIODIVERSA+ (NCN) - BiodivTransform- nadchodzący:

Cel: wspieranie transformacji społecznej na rzecz zrównoważonego użytkowania i zarządzania różnorodnością biologiczną

Planowane otwarcie naboru: wrzesień 2024

 

M-ERA.NET 3 Call 2023 (NCN):

Zakres tematyczny: obszar nauki o materiałach oraz inżynierii materiałowej:

 • Sustainable advanced materials for energy
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces
 • Functional materials
 • Advanced materials and technologies for health applications
 • Next generation materials for advance electronics

Aplikujący: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie

Budżet: 1 200 000 EUR dla polskich zespołów badawczych

Termin składania wniosków międzynarodowych: 16 maja 2023 r. (pre-proposals), 21 listopada (full proposals)

Termin składania wniosków krajowych: 28 listopada 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

 

BTC ENUTC Call 2023 (NCN):

Zakres tematyczny:

 1. Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future
 2. Transformation to sustainable cities / urban transformation
 3. Designing Inclusive, Liveable and Green Neighbourhoods

Aplikujący: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie

Termin składania wniosków międzynarodowych: 25 kwietnia 2023 r.

Termin składania wniosków krajowych: 2 maja 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Ważne: założenia konkursu wymagają aby trakcie realizacji projektu podjęta została współpraca
z przynajmniej jedną instytucją z sektora kultury lub prowadzącą działalność związaną z kulturą
i technologią, łączącą działalność artystyczną z przedsiębiorczością. Preferowany jest również udział przedstawicieli społeczności miejskich.

 

QuantERA Call 2023 (NCN):

Dla kogo: zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 grup naukowców pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie

Zakres tematyczny: Quantum Phenomena and Resources & Applied Quantum Science – at least one of the following topics: quantum communication, quantum simulation, quantum computation, quantum information sciences, quantum metrology sensing and imaging

Deadline: 11 maja 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Przydatne linki: https://quantera.eu/, https://quantera.eu/call-2023-announcement/

 

EUREKA GlobalStars z udziałem Tajwanu (NCBR):

Dla kogo: co najmniej dwóch partnerów z dwóch spośród czterech państw biorących udział w konkursie, w tym obligatoryjnie z partnerem-przedsiębiorcą z Tajwanu. Polska jednostka naukowa może uczestniczyć w ramach grupy podmiotów z liderem będącym mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

Zakres tematyczny: High Tech (ICT&Cyber Security, Smart Manufacturing, Advanced Biotechnologies and Medical Devices), Sustainable Environment (Electrical Vehicle, Hydrogen Energy, Technology for Upcycling/Recycling of Material)

Budżet: dla grupy podmiotów 1 500 000 PLN – max. 750 000 PLN dla podmiotu wchodzącego w skład grupy

Termin składania dokumentacji do DKPN:  12 czerwca 2023 r.

 

Interreg Litwa -Polska (I nabór):

Cele programu: 1) promowanie dobrostanu środowiskowego, 2) promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego, 3) wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Obszar programu – subregiony: ełcki, suwalski i białostocki – subregion olsztyński ma możliwość uczestniczenia w programie jako partner, jeżeli wykaże, że działania zaplanowane w ramach przyszłego projektu będą przynosiły korzyść dla obszaru programu (m.in. poprzez identyfikację/ rozwój transgranicznych obszarów oraz relacji funkcjonalnych)

Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Link do przewodnika programu: tutaj

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Litwa-Polska w Olsztynie: ewt@warmia.mazury.pl , tel. 89 521 93 23/4

Ważne: indywidualne konsultacje dla interesariuszy I naboru wniosków Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, które będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek, począwszy od 14 lutego br. w trybie online. Link – rejestracja.

 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK :

Cel: wsparcie projektów transgranicznych w zakresie: wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych, zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki, promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),  zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki, budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Przewidywany termin naboru do kolejnej edycji:  jesień 2023 r.

Regionalny Punkt Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24

Ważne: podmioty z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem, mogą natomiast być współaplikującym partnerem

 

INTERREG EUROPE – second call:

Warunki udziału: tutaj

Otwarcie konkursu: 15 marca 2023 r.

Zamknięcie konkursu: 9 czerwca 2023 r.

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok

Na co: W dniu 4 maja 2023 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie finansowania na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego(SPUB), oraz specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2024 r.

Ważne: przepisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na finansowanie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: link

Termin składania dokumentacji do DKPN: 18 sierpnia 2023 r.

Doktorat Wdrożeniowy 2023

Dla Kogo: Program jest skierowany do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską. Projekty mogą być zgłaszane w każdej dyscyplinie naukowej/artystycznej. Inicjatywa umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym.

Na co: Program „Doktorat wdrożeniowy 2023” składa się z trzech modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie innym niż określony w punkcie 2;

2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Więcej informacji znajduje się w Komunikacie

Budżet: Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi 3 450 zł, a po ocenie śródokresowej 4 450 zł.

Nabór wniosków w systemie OSF rozpoczyna się 8 maja 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 26 maja 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki

PRELUDIUM 22

Cel: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • NZ – nauki o życiu;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne.

Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Uwaga: Wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Ważne informacje: Zwracamy uwagę, że od 15 grudnia 2022 r. obowiązuje nowy wykaz paneli, w którym wprowadzono panel ST11 – inżynieria materiałowa.

Dla Kogo: Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet: 30 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

OPUS 25

Na co: konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych

Dla Kogo: Kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2013 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Ważne informacje:

 1. W konkursie OPUS 25 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP
 2. Od tej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Budżet: 300 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

MINIATURA 7- NCN

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.; 
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;
 • posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne/pilotażowe
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny

Ważne informacje: uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finasowania w poprzednich edycjach MINIATUR mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 7 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 21 lipca 2023 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

LIDER XIV – NCBR:

Cel: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Na co: badania aplikacyjne, badania wdrożeniowe

Budżet: max 1,8 mln PLN/wniosek

Rozpoczęcie naboru wniosków: 17 lutego 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 19 maja 2023 r.

 

Konkursy międzynarodowe

JPI HDHL(NCN) – nadchodzący:

Zakres tematyczny: new food resources and technologies to improve public health and food security (FOODRETEC)

Dla kogo: konsorcja międzynarodowe złożone z 3-6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie

Rodzaj badań: podstawowe

Termin składania wniosków międzynarodowych: 21 kwietnia 2023 r.

Termin składania wniosków krajowych: 28 kwietnia 2023 r.

 

ForestValue2 (NCN) – nadchodzący:

Zakres tematyczny: pozyskanie nowej wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów leśnych z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki

Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: 2 maja 2023 r.

 

Interreg Litwa -Polska (I nabór):

Cele programu: 1) promowanie dobrostanu środowiskowego, 2) promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego, 3) wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Obszar programu – subregiony: ełcki, suwalski i białostocki – subregion olsztyński ma możliwość uczestniczenia w programie jako partner, jeżeli wykaże, że działania zaplanowane w ramach przyszłego projektu będą przynosiły korzyść dla obszaru programu (m.in. poprzez identyfikację/ rozwój transgranicznych obszarów oraz relacji funkcjonalnych)

Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Link do przewodnika programu: tutaj

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Litwa-Polska w Olsztynie: ewt@warmia.mazury.pl , tel. 89 521 93 23/4

Ważne: indywidualne konsultacje dla interesariuszy I naboru wniosków Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, które będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek, począwszy od 14 lutego br. w trybie online. Link – rejestracja.

FAQ

 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK :

Cel: wsparcie projektów transgranicznych w zakresie: wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych, zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki, promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),  zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki, budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Przewidywany termin naboru do kolejnej edycji:  jesień 2023 r.

Regionalny Punkt Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24

Ważne: podmioty z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem, mogą natomiast być współaplikującym partnerem.

 

 

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok

Na co: W dniu 4 maja 2023 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie finansowania na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego(SPUB), oraz specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2024 r.

Ważne: przepisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na finansowanie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: link

Termin składania dokumentacji do DKPN: 18 sierpnia 2023 r.

Doktorat Wdrożeniowy 2023

Dla Kogo: Program jest skierowany do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską. Projekty mogą być zgłaszane w każdej dyscyplinie naukowej/artystycznej. Inicjatywa umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym.

Na co: Program „Doktorat wdrożeniowy 2023” składa się z trzech modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie innym niż określony w punkcie 2;

2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Więcej informacji znajduje się w Komunikacie

Budżet: Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi 3 450 zł, a po ocenie śródokresowej 4 450 zł.

Nabór wniosków w systemie OSF rozpoczyna się 8 maja 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 26 maja 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki

PRELUDIUM 22

Cel: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • NZ – nauki o życiu;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne.

Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Uwaga: Wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Ważne informacje: Zwracamy uwagę, że od 15 grudnia 2022 r. obowiązuje nowy wykaz paneli, w którym wprowadzono panel ST11 – inżynieria materiałowa.

Dla Kogo: Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet: 30 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

OPUS 25

Na co: konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych

Dla Kogo: Kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2013 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Ważne informacje:

 1. W konkursie OPUS 25 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP
 2. Od tej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Budżet: 300 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

MINIATURA 7- NCN 

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.; 
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;
 • posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne/pilotażowe
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny

Ważne informacje: uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finasowania w poprzednich edycjach MINIATUR mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 7 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 21 lipca 2023 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

LIDER XIV – NCBR:

Cel: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Na co: badania aplikacyjne, badania wdrożeniowe

Budżet: max 1,8 mln PLN/wniosek

Rozpoczęcie naboru wniosków: 17 lutego 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 19 maja 2023 r.

 

Konkursy międzynarodowe

Project Support Facility (PSF) – Rada Państw Morza Baltyckiego:

Zakres tematyczny: zarządzanie rosnącymi zagrożeniami wynikającymi ze zmiany klimatu i innymi czynnikami związanymi z bezpieczeństwem oraz budowanie bardziej odpornych społeczności poprzez zachęcanie do stosowania zintegrowanych podejść oraz innowacyjnych, wielodyscyplinarnych i międzyspołecznych partnerstw, a także włączanie zmarginalizowanych i podatnych na zagrożenia grup.

Dla kogo: partnerstwo instytucji z co najmniej trzech krajów RPMB, w tym kraju Partnera Wiodącego

Termin składania wniosków: do 31 marca 2023 r.

Dofinansowanie: max. 65 000 EUR/ projekt

Link do formularza aplikacyjnego: tutaj

Ważne: Projekty powinny kłaść nacisk na rozwój zrównoważonych procesów i sieci mających na celu wniesienie wartości dodanej w Regionie Morza Bałtyckiego i do przynajmniej jednego z długoterminowych obszarów priorytetowych CBSS, jak również wniesienie wartości dodanej do współpracy makroregionalnej w Regionie Morza Bałtyckiego i jej widoczności.

Projekt, który otrzyma wsparcie powinien posiadać potencjał aby stać się podstawą modelu sieciowego, partnerskiego lub współpracy, zdolnego do funkcjonowania także po okresie trwania projektu.

Dodatkowe pytania o nabór lub kwestie techniczne związane z wypełnieniem wniosku można kierować na adres e-mail:  psf@cbss.org

 

Interreg Litwa -Polska (I nabór):

Cele programu: 1) promowanie dobrostanu środowiskowego, 2) promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego, 3) wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Obszar programu – subregiony: ełcki, suwalski i białostocki – subregion olsztyński ma możliwość uczestniczenia w programie jako partner, jeżeli wykaże, że działania zaplanowane w ramach przyszłego projektu będą przynosiły korzyść dla obszaru programu (m.in. poprzez identyfikację/ rozwój transgranicznych obszarów oraz relacji funkcjonalnych)

Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Link do przewodnika programu: tutaj

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Litwa-Polska w Olsztynie: ewt@warmia.mazury.pl , tel. 89 521 93 23/4

Ważne: indywidualne konsultacje dla interesariuszy I naboru wniosków Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, które będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek, począwszy od 14 lutego br. w trybie online. Link – rejestracja.

FAQ

 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK :

Cel: wsparcie projektów transgranicznych w zakresie: wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych, zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki, promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),  zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki, budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Przewidywany termin naboru do kolejnej edycji:  jesień 2023 r.

Regionalny Punkt Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24

Ważne: podmioty z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem, mogą natomiast być współaplikującym partnerem.

 

Projekty Krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Doktorat Wdrożeniowy 2023

Dla Kogo: Program jest skierowany do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską. Projekty mogą być zgłaszane w każdej dyscyplinie naukowej/artystycznej. Inicjatywa umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym.

Na co: Program „Doktorat wdrożeniowy 2023” składa się z trzech modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie innym niż określony w punkcie 2;

2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Więcej informacji znajduje się w Komunikacie

Budżet: Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi 3 450 zł, a po ocenie śródokresowej 4 450 zł.

Nabór wniosków w systemie OSF rozpoczyna się 8 maja 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 26 maja 2023 r.

Narodowe Centrum Nauki

PRELUDIUM 22

Cel: Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • NZ – nauki o życiu;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne.

Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Uwaga: Wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Dla Kogo: Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet: 30 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

OPUS 25

Na co: konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych

Dla Kogo: Kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2013 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Ważne informacje:

 1. W konkursie OPUS 25 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP
 2. Od tej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Budżet: 300 mln. zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 czerwca 2023 r.

 

MINIATURA 7- NCN

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.; 
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;
 • posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne/pilotażowe
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny

Ważne informacje: uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finasowania w poprzednich edycjach MINIATUR mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 7 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 21 lipca 2023 r.