Aktualne nabory - projekty naukowe

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Perły Nauki II

Na co: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Projekt nie może przekraczać 36 miesięcy.

Dla kogo: Kierownikiem projektu może być student pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub student jednolitych studiów magisterskich, który ukończył trzeci lub czwarty rok studiów. Kierownik projektu nie może być laureatem programu „Diamentowy Grant” ani programu „Perły nauki” Szczegółowe wytyczne dotyczące kierownika projektu znajdują się w części III pkt. 3 Komunikatu

Budżet:

·         240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk  inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych

·         200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 października 2023 r.

Polska Metrologia II

Na co: Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, zwanym dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią. Projekt nie może przekraczać 24 miesięcy.

Dla kogo: Warunkiem udziału w programie jest złożenie projektu badawczego, który będzie realizowany we współpracy z GUM.

Ważne: Szczegółowe informacje znajdują się w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki

Budżet: 1 mln. zł

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 października 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

HYDROSTRATEG II:

Cel: Głównym celem  Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Cele szczegółowe to:

·         Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

·         Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

·         Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Na co: Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

·         badania podstawowe,

·         badania przemysłowe,

·         eksperymentalne prace rozwojowe,

·         prace przedwdrożeniowe

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania

Dla kogo:

·         przedsiębiorstwa,

·         jednostki naukowe,

·         inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,

·         w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Ważne: Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Budżet: 220 mln zł./konkurs. Przy czym minimalna wartość dofinansowania wynosi 3mln. zł., natomiast maksymalna 25 mln. zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 października 2023 r.

INFOSTRATEG VII (projekty zamawiane):

Cel: Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Miar: „Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości”.

Dla kogo: Do konkursu mogą przystąpić:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu

albo

 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:

         - samych jednostek naukowych;

         - samych przedsiębiorstw;

         - przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

UWAGA:

Na co: Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania). Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

1.       faza I (proof of concept), faza II oraz faza III. Możliwe jest finansowanie w ramach:

 • okres wykonania fazy I: badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • okres przejściowy I: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

2.       faza II:

 • okres wykonania fazy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • okres przejściowy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

3.       faza III: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis.

Budżet: 11,7 mln zł./konkurs

Rozpoczęcie naboru wniosków: 14 lipca 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 5 września 2023 r.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – FNP:

Cel: Wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do DKPN: 4 września 2023 r.

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:

Cel: Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do DKPN: Tryb ciągły.

Osoby zainteresowane aplikowaniem do konkursów krajowych proszone są o kontakt pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 37 16;  (89) 523 38 20 i (89) 524 55 65

 

Konkursy międzynarodowe

BiodivNBS (NCN):

Zakres tematyczny:  1) Synergie i kompromisy rozwiązań opartych na naturze w kontekście dobrostanu ludzi; 2) Rozwiązania oparte na przyrodzie łagodzące antropogeniczne czynniki utraty różnorodności biologicznej; 3) Wkład rozwiązań opartych na przyrodzie w sprawiedliwą zmianę transformacyjną;

Budżet: 1 mln euro dla wszystkich polskich zespołów badawczych łącznie;

Termin składania wniosków konkursowych: wnioski wstępne: 10 listopada 2023 r., wnioski pełne: 9 kwietnia 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

OPUS LAP/WEAVE (NCN):

Zakres tematyczny: badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Budżet: 300 mln PLN/ cały konkurs

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. go godz. 16:00

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

 

DUT Call 2023 (NCBR):

Zakres tematyczny: Odporność energetyczna i ubóstwo energetyczne/Regeneracja i renowacja obszarów miejskich/Systemy wspierające lokalną transformację energetyczną: współpraca i zrównoważone inwestycje

Budżet: max. 200 000 EUR na projekt w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się wnioskodawca jednopodmiotowy; max. 475 000 EUR na projekt w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się grupa podmiotów.

Termin składania wniosków konkursowych: wnioski wstępne: 21 listopada 2023 r., wnioski pełne: 30 kwietnia 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej:

1)      Stypendium FK: umożliwia naukowcom, ekspertom i artystom badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy;

2)      Granty FK: umożliwiają akademikom, którzy ukończyli studia magisterskie, oraz profesjonalistom i artystom badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy;

3)      Stypendium dydaktyczne FK: umożliwia pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do dziesięciu miesięcy. Zajęcia powinny koncentrować się na tematyce wokół polskiej kultury i języka. Adiunkci mogą jednocześnie kontynuować swoje badania podczas prowadzenia zajęć.

Termin składania wniosków konkursowych: 15 listopada 2023 r.

 

IMPRESS-U (NCN):

Dla kogo: polskie zespoły badawcze, które we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi
z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz fakultatywnie z zespołami badawczymi z Litwy, Łotwy i/lub Estonii wystąpią z wnioskami o współfinansowanie projektów wspólnych.

Nabór wniosków do agencji wiodącej (National Science Foundation): do dnia 31 grudnia 2025 r.

Nabór wniosków krajowych: w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: https://www2.ncn.gov.pl/partners/impressu/ - wyszukiwarka partnerów.

 

EUREKA (NCBR):

Zakres tematyczny: bez ograniczeń tematycznych – celem konkursu jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Budżet: w przypadku grupy podmiotów: 1 500 000 PLN; dofinansowanie dla każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów nie może przekroczyć 750 000 PLN.

Termin składania wniosków konkursowych: 20 października 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: udział organizacji badawczej jest możliwy wyłącznie w grupie podmiotów z mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą jako liderem.

 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (nadchodzący):

Cel: wsparcie projektów transgranicznych w zakresie: wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych, zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki, promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),  zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki, budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Przewidywany termin naboru do kolejnej edycji:  od 5 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Regionalny Punkt Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24;

Ważne: podmioty z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem, mogą natomiast być współaplikującym partnerem.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

ERC Starting Grant 2024:

Dla kogo: naukowcy będący od 2 do 7 lat po doktoracie. O grant mogą ubiegać się naukowcy, którzy obronili swój pierwszy doktorat między 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2021 r., którzy jednak mogą pochwalić się już znaczącymi dokonaniami naukowymi adekwatnymi do etapu kariery naukowej oraz dziedziny (np. przynajmniej jedną ważną publikacją bez udziału promotora, innymi ważnymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach recenzowanych jako pierwszy autor, prezentacjami na uznanych konferencjach międzynarodowych, patentami, nagrodami).

Maksymalna wysokość finansowania: 1,5 mln euro
Maksymalny czas trwania projektu: 5 lat
Minimalne zaangażowanie: 50% czasu pracy

Deadline: 24 października 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

ERC Synergy Grant 2024:

Dla kogo: zespoły składające się z 2 do 4 naukowców wraz z ich grupami badawczymi, którzy planują realizację interdyscyplinarnego projektu.

Maksymalna wysokość finansowania: 10 mln euro
Maksymalny czas trwania projektu: 6 lat

Deadline: 8 listopada 2023 r.

Ważne: ERC zapewnia 100% finansowania pionierskich, przełomowych badań we wszystkich dziedzinach nauki. Tematykę projektu określają sami wnioskodawcy. Wysoko cenione będą projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Jedynym kryterium oceny projektu jest doskonałość naukowa.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – Promocja Jakości IV:

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze

Przedmiot finansowania:
1) koszty związane ze sporządzeniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 m-cy przed jego sporządzeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w proces opracowania wniosku projektowego

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji

Ważne: nabór w trybie ciągłym

 

Szczegółowe informacje na temat konkursów międzynarodowych oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny: hpk@uwm.edu.pl, Tel: (89) 523 34 67

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Naki

Perły Nauki II

Na co: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Projekt nie może przekraczać 36 miesięcy.

Dla kogo: Kierownikiem projektu może być student pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub student jednolitych studiów magisterskich, który ukończył trzeci lub czwarty rok studiów. Kierownik projektu nie może być laureatem programu „Diamentowy Grant” ani programu „Perły nauki” Szczegółowe wytyczne dotyczące kierownika projektu znajdują się w części III pkt. 3 Komunikatu

Budżet:

·         240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk  inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych

·         200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 października 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – FNP:

Cel: Wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do DKPN: 4 września 2023 r.

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:

Cel: Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do DKPN: tryb ciągły.

 

Konkursy międzynarodowe

 

OPUS LAP/WEAVE (NCN):

Zakres tematyczny: badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Budżet: 300 mln PLN/ cały konkurs

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. go godz. 16:00

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

 

IMPRESS-U (NCN):

Dla kogo: polskie zespoły badawcze, które we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi
z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz fakultatywnie z zespołami badawczymi z Litwy, Łotwy i/lub Estonii wystąpią z wnioskami o współfinansowanie projektów wspólnych.

Nabór wniosków do agencji wiodącej (National Science Foundation): do dnia 31 grudnia 2025 r.

Nabór wniosków krajowych: w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: https://www2.ncn.gov.pl/partners/impressu/ - wyszukiwarka partnerów.

 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (nadchodzący):

Cel: wsparcie projektów transgranicznych w zakresie: wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych, zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki, promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),  zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki, budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Przewidywany termin naboru do kolejnej edycji:  od 5 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Regionalny Punkt Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24;

Ważne: podmioty z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem, mogą natomiast być współaplikującym partnerem.

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Perły Nauki II

Na co: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Projekt nie może przekraczać 36 miesięcy.

Dla kogo: Kierownikiem projektu może być student pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub student jednolitych studiów magisterskich, który ukończył trzeci lub czwarty rok studiów. Kierownik projektu nie może być laureatem programu „Diamentowy Grant” ani programu „Perły nauki” Szczegółowe wytyczne dotyczące kierownika projektu znajdują się w części III pkt. 3 Komunikatu

Budżet:

·         240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk  inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych

·         200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 października 2023 r.

Polska Metrologia II

Na co: Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, zwanym dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią. Projekt nie może przekraczać 24 miesięcy.

Dla kogo: Warunkiem udziału w programie jest złożenie projektu badawczego, który będzie realizowany we współpracy z GUM.

Ważne: Szczegółowe informacje znajdują się w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki

Budżet: 1 mln. zł

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 października 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

HYDROSTRATEG II:

Cel: Głównym celem Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Cele szczegółowe to:

·         Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

·         Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

·         Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Na co: Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

·         badania podstawowe,

·         badania przemysłowe,

·         eksperymentalne prace rozwojowe,

·         prace przedwdrożeniowe

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania

Dla kogo:

·         przedsiębiorstwa,

·         jednostki naukowe,

·         inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,

·         w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Ważne: Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Budżet: 220 mln zł./konkurs. Przy czym minimalna wartość dofinansowania wynosi 3mln. zł., natomiast maksymalna 25 mln. zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 października 2023 r.

INFOSTRATEG VII (projekty zamawiane):

Cel: Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Miar: „Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości”.

Dla kogo: Do konkursu mogą przystąpić:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu

albo

 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:

        - samych jednostek naukowych;

        - samych przedsiębiorstw;

        - przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

UWAGA:

Na co: Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania). Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

1.       faza I (proof of concept), faza II oraz faza III. Możliwe jest finansowanie w ramach:

 • okres wykonania fazy I: badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • okres przejściowy I: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

2.       faza II:

 • okres wykonania fazy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • okres przejściowy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

3.       faza III: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis.

Budżet: 11,7 mln zł./konkurs

Rozpoczęcie naboru wniosków: 14 lipca 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 5 września 2023 r.

 

Konkursy międzynarodowe

 

BiodivNBS (NCN):

Zakres tematyczny:  1) Synergie i kompromisy rozwiązań opartych na naturze w kontekście dobrostanu ludzi; 2) Rozwiązania oparte na przyrodzie łagodzące antropogeniczne czynniki utraty różnorodności biologicznej; 3) Wkład rozwiązań opartych na przyrodzie w sprawiedliwą zmianę transformacyjną;

Budżet: 1 mln euro dla wszystkich polskich zespołów badawczych łącznie;

Termin składania wniosków konkursowych: wnioski wstępne: 10 listopada 2023 r., wnioski pełne: 9 kwietnia 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

EUREKA (NCBR):

Zakres tematyczny: bez ograniczeń tematycznych – celem konkursu jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Budżet: w przypadku grupy podmiotów: 1 500 000 PLN; dofinansowanie dla każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów nie może przekroczyć 750 000 PLN.

Termin składania wniosków konkursowych: 20 października 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: udział organizacji badawczej jest możliwy wyłącznie w grupie podmiotów z mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą jako liderem.

 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (nadchodzący):

Cel: wsparcie projektów transgranicznych w zakresie: wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych, zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki, promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),  zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki, budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Przewidywany termin naboru do kolejnej edycji:  od 5 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Regionalny Punkt Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24;

Ważne: podmioty z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem, mogą natomiast być współaplikującym partnerem.

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Perły Nauki II

Na co: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Projekt nie może przekraczać 36 miesięcy.

Dla kogo: Kierownikiem projektu może być student pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub student jednolitych studiów magisterskich, który ukończył trzeci lub czwarty rok studiów. Kierownik projektu nie może być laureatem programu „Diamentowy Grant” ani programu „Perły nauki” Szczegółowe wytyczne dotyczące kierownika projektu znajdują się w części III pkt. 3 Komunikatu

Budżet:

·         240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk  inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych

·         200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 października 2023 r.

Polska Metrologia II

Na co: Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa  wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, zwanym dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią. Projekt nie może przekraczać 24 miesięcy.

Dla kogo: Warunkiem udziału w programie jest złożenie projektu badawczego, który będzie realizowany we współpracy z GUM.

Ważne: Szczegółowe informacje znajdują się w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki

Budżet: 1 mln. zł

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 października 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki

 

 

Narodowe Centrum Badań i Nauki

HYDROSTRATEG II:

Cel: Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Cele szczegółowe to:

·         Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

·         Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

·         Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Na co: Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

·         badania podstawowe,

·         badania przemysłowe,

·         eksperymentalne prace rozwojowe,

·         prace przedwdrożeniowe

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania

Dla kogo:

·         przedsiębiorstwa,

·         jednostki naukowe,

·         inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,

·         w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Ważne: Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Budżet: 220 mln zł./konkurs. Przy czym minimalna wartość dofinansowania wynosi 3mln. zł., natomiast maksymalna 25 mln. zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 października 2023 r.

 

Konkursy międzynarodowe

 

 

 

 

 

Konkursy krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Perły Nauki II

Na co: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Projekt nie może przekraczać 36 miesięcy.

Dla kogo: Kierownikiem projektu może być student pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub student jednolitych studiów magisterskich, który ukończył trzeci lub czwarty rok studiów. Kierownik projektu nie może być laureatem programu „Diamentowy Grant” ani programu „Perły nauki” Szczegółowe wytyczne dotyczące kierownika projektu znajdują się w części III pkt. 3 Komunikatu

Budżet:

·         240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk  inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych

·         200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 października 2023 r.

Polska Metrologia II

Na co: Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, zwanym dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią. Projekt nie może przekraczać 24 miesięcy.

Dla kogo: Warunkiem udziału w programie jest złożenie projektu badawczego, który będzie realizowany we współpracy z GUM.

Ważne: Szczegółowe informacje znajdują się w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki

Budżet: 1 mln. zł

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 października 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

HYDROSTRATEG II:

Cel: Głównym celem Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Cele szczegółowe to:

·         Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

·         Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

·         Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Na co: Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

·         badania podstawowe,

·         badania przemysłowe,

·         eksperymentalne prace rozwojowe,

·         prace przedwdrożeniowe

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania

Dla kogo:

·         przedsiębiorstwa,

·         jednostki naukowe,

·         inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,

·         w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Ważne: Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Budżet: 220 mln zł./konkurs. Przy czym minimalna wartość dofinansowania wynosi 3mln. zł., natomiast maksymalna 25 mln. zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 października 2023 r.

 

Konkursy międzynarodowe

OPUS LAP/WEAVE (NCN):

Zakres tematyczny: badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Budżet: 300 mln PLN/ cały konkurs

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. go godz. 16:00

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Ważne: wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

.

Projekty Krajowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Perły Nauki II

Na co: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Projekt nie może przekraczać 36 miesięcy.

Dla kogo: Kierownikiem projektu może być student pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub student jednolitych studiów magisterskich, który ukończył trzeci lub czwarty rok studiów. Kierownik projektu nie może być laureatem programu „Diamentowy Grant” ani programu „Perły nauki” Szczegółowe wytyczne dotyczące kierownika projektu znajdują się w części III pkt. 3 Komunikatu

Budżet:

·         240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk  inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych

·         200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 października 2023 r.

 

Narodowe Centrum Nauki

 

Konkursy międzynarodowe

OPUS LAP/WEAVE (NCN):

Zakres tematyczny: badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Budżet: 300 mln PLN/ cały konkurs

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. go godz. 16:00

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: wniosek jest oceniany w panelu, do którego został złożony (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.