Aktualne nabory - projekty naukowe

Konkursy krajowe

Narodowe Centrum Nauki

MINIATURA 8- NCN 

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do BPK: 24 lipca 2024 r.

SONATINA 8

Cel: wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych

Dla kogo: konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowe

Na co: zatrudnienie etatowe dla kierownika projektu, koszty obowiązkowego stażu zagranicznego, wynagrodzenia dla wykonawców, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe

Ważne informacje: obowiązkowe zaplanowanie dla kierownika projektu badawczego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu, innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym

Budżet: 20 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 4 marca 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

LIDER XV – NCBR:

Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Rozpoczęcie naboru wniosków: 19 lutego 2024 r.

Termin składania dokumentacji do BPK: 17 czerwca 2024 r.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – FNP:

Cel: Wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do DKPN: 20 maja 2024 r.

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:

Cel: Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do DKPN: Tryb ciągły.

Osoby zainteresowane aplikowaniem do konkursów krajowych proszone są o kontakt pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 37 16;  (89) 523 38 20 i (89) 524 55 65

 

Konkursy międzynarodowe

CHIST-ERA Call 2023 (NCN)

Zakres tematyczny: międzynarodowe projekty badawcze w ramach następujących obszarów tematycznych:

1. Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS)

2. Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC)

Dla kogo: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Maksymalnie można zaplanować sześciu konsorcjantów. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Budżet: 500 000 EUR (polskie zespoły badawcze)

Termin składania wniosków konkursowych: wnioski wspólne w systemie ESS - do 10 kwietnia 2024, 17:00 CEST; wnioski krajowe w systemie OSF - do 17 kwietnia 2024

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Ważne: konkurs jednoetapowy - na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski wspólne pełne:

- poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci CHIST-ERA (ESS).

- poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

 

DAINA 8  (NCN):

Zakres tematyczny: środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Dla kogo: polsko-litewskie projekty badawcze - konkurs skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych;

Budżet: 16 mln PLN

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. - 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2023 r. wykaz literatury NIE wlicza się do limitów stron w skróconym i szczegółowym opisie projektu badawczego.

 

17. edycja konkursu IMPACT (JPIAMR/NCN)

Zakres tematyczny: międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki - podjęcie działań przeciwko narastającemu globalnemu zagrożeniu związanemu z rozprzestrzenianiem się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze) poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych mających na celu poprawę, porównanie i ocenę skuteczności, opłacalności i wykorzystania istniejących interwencji przeciwko zakażeniom bakteryjnym lub grzybiczym i/lub zaprojektowaniu nowych interwencji przeciwko zakażeniom grzybiczym.

Dla kogo: konsorcja międzynarodowe - co najmniej 3 zespoły badawcze pochodzące z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (przynajmniej 2 zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych

Budżet: 20 mln EUR (Rada NCN przeznaczyła na udział polskich badaczy w konkursie 500 000 euro).

Termin składania wniosków konkursowych: poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

·         1 etap - pre-proposals: 10 stycznia 2024 r. – do 14 marca 2024 r., 14:00 (CET)

·         2 etap: termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals do 9 lipca 2024 r.

Poziom krajowy (jednoetapowy): do 16 lipca 2024 r. – termin składania wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym).

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu międzynarodowego, polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu.

 

JPND Call 2024 (NCN)

Zakres tematyczny: międzynarodowe projekty badawcze dotyczące zrozumienia mechanizmów powstawania chorób neurodegeneracyjnych jak również zwiększenia możliwości mierzenia parametrów stanowiących o progresji choroby we wczesnych i przed objawowych stadiach (ambitne, innowacyjne oraz multidyscyplinarne badania)

Dla kogo: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie (Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy); konsorcja nie mogą być złożone z więcej niż 7 zespołów badawczych.

Budżet: całkowita kwota - 18 milionów EUR; 1 mln EUR – polskie podmioty.

Termin składania wniosków konkursowych:

·         wnioski wspólne wstępne (pre-proposal) – do 5 marca 2024 r., 12:00 CET

·         wnioski wspólne pełne (full proposals): maj 2024 r.

·         wnioski wspólne pełne (full proposals): 25 czerwca 2024 r., 12:00 CEST

·         wnioski krajowe w systemie OSF: 2 lipca 2024 r.,

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

Ważne: Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

 

IMPRESS-U (NCN):

Dla kogo: polskie zespoły badawcze, które we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi
z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz fakultatywnie z zespołami badawczymi z Litwy, Łotwy i/lub Estonii wystąpią z wnioskami o współfinansowanie projektów wspólnych.

Nabór wniosków do agencji wiodącej (National Science Foundation): do dnia 31 grudnia 2025 r.

Nabór wniosków krajowych: w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: https://www2.ncn.gov.pl/partners/impressu/ - wyszukiwarka partnerów.

 

IV KONKURS 2024 „ Bidirectional brain-body interactions” (ERA-Net NEURON Cofund2/NCBR)

Zakres tematyczny: finansowanie badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich, obejmujące co najmniej jeden z obszarów

1/Badania podstawowe nad rolą dwukierunkowej interakcji mózg-ciało w patogenezie i/lub etiologii chorób neurologicznych i psychiatrycznych. Mogą obejmować rozwój innowacyjnych lub wspólnych zasobów i technologii uznanych za istotne w kontekście niniejszego zaproszenia.

2/Badania przedkliniczne i kliniczne mające na celu opracowanie nowych strategii zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorób, w których zmiany w komunikacji mózg-ciało stanowią istotny proces patologiczny.

Budżet: 1 200 000 euro (maksymalny budżet pojedynczego projektu 300 000 euro)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór wniosków wstępnych: 8 stycznia 2024 r. - 8 marca 2024 r.; nabór wniosków pełnych: 24 maja 2024 r. - 28 czerwca 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Ważne: z konkursu wyłączone są następujące obszary badawcze

·         zaburzenia neurodegeneracyjne objęte wspólnym programem UE – badania nad chorobami neurodegeneracyjnymi (JPND)2

·         propozycje skupiające się na neuroonkologii

·         propozycje dotyczące głównie funkcji narządów peryferyjnych (np. płuc, narządów zmysłów, wątroby, układu krążenia itp.), bez szczególnego skupiania się na aspekcie interakcji mózg-ciało

·         propozycje skupiające się wyłącznie na rozwoju technologicznym z pominięciem mechanizmów neurobiologicznych

 

Joint Transnational Call 2024 (EP PerMed/NCBR)

Zakres tematyczny: finansowanie badań wspierających identyfikację lub walidację celów w zakresie podejść do medycyny spersonalizowanej (PM); identyfikacja lub walidacja celu w przypadku podejść do medycyny spersonalizowanej w połączeniu z towarzyszącymi badaniami nad biomarkerami. Konsorcja mogą zająć się badaniami towarzyszącymi, jeśli jest to konieczne do identyfikacji lub walidacji celu oraz, jeśli jest to stosowne, ze względu na stan zaawansowania projektu.

Budżet: 1 100 000 EUR (maksymalne dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy - 350  000 EUR na projekt, bez względu na liczbę polskich podmiotów)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór wniosków wstępnych (pre-proposals): 12 stycznia 2024r. - 5 marca 2024 r., 17:00 CET; nabór wniosków pełnych (full proposals): 20 maja 2024 r. - 20 czerwca 2024 r., 17:00 CET

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

 

Joint Call: Ecological aspects of deep-sea mining 2023 (JPI Oceans/NCBR)

Zakres tematyczny: Ekologiczne aspekty górnictwa głębinowego - dynamika ekosystemu, ekologiczne skutki wydobycia konkrecji polimetalicznych, ekologiczne skutki masowego wydobywania siarczków, wsparcie zarządzania oparte na nauce

Budżet: 600 000 EUR na dofinansowanie polskich podmiotów (dofinansowanie udziału jednego polskiego partnera w projekcie nie może przekroczyć 200 000 EUR; w przypadku grupy podmiotów maksymalna wysokość dofinansowania jest wielokrotnością liczby polskich partnerów w projekcie)

Termin składania wniosków konkursowych: 1 grudnia 2023r.  - 1 marca 2024 r. 17:00 (zakończenie naboru wniosków wstępnych); do 30 września 2024 r. 17:00 trwa nabór wniosków pełnych

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Ważne: informacje dotyczące naboru wniosków międzynarodowych oraz link do systemu elektronicznego są dostępne na  stronie konkursu.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

 

VI polsko-turecki konkurs (NCBR/TÜBİTAK)

Zakres tematyczny: Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Turcji. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tureckich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na projekty obejmujące badania w wybranych obszarach

·         Zdrowie: farmaceutyki, biomateriały, medyczne zestawy diagnostyczne;

·         Zaawansowane technologie materiałowe: biomateriały, polimery i tworzywa sztuczne;

·         Żywność i Rolnictwo: Technologie Przetwórstwa i Produkcji Żywności, Biotechnologia Żywności;

·         Energia: magazynowanie energii, energia odnawialna (w tym energia wodorowa, energia słoneczna i biomasa).

Budżet: 5 100 000 PLN, przy czym dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 850 000 PLN

Termin składania wniosków konkursowych: 20 grudnia 2023r.  – 4 marca 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

 

Maria Skłodowska Curie Actions-COFUND 2023

Zakres tematyczny: współfinansowanie nowe lub istniejące programy doktoranckie i programy stypendiów podoktorskich w celu szerzenia najlepszych praktyk MSCA, w tym międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych szkoleń badawczych, a także międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców na wszystkich etapach ich kariery.

Budżet: 96,57 mln EUR

Termin składania wniosków konkursowych: 10 października 2023 r. do 8 lutego 2024 r. do godz. 17:00 (czasu brukselskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

II nabór wniosków - Interreg VI-A Litwa-Polska 2021–2027

Zakres tematyczny: projekty realizowanie w polsko-litewskim partnerstwie (subregion olsztyński oraz ełcki) - 3 priorytety Programu: promowanie dobrostanu środowiskowego; promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego; wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Budżet: budżet programu - 93 160 718,00 EUR / tzw. małe projekty – od 20 do 160 tys. EUR (okres realizacji 12 miesięcy

Termin składania wniosków konkursowych: od 9 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. (17:00 czasu litewskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ENERGY-04: HPC Energy efficiency R&I Call

Zakres tematyczny: rezultatem ma być znacząco poprawiona efektywność energetyczna przy zwiększonej ogólnej przepustowości i wykorzystaniu superkomputerów. W ramach działania ustanowiona zostanie i wdrożona strategiczna inicjatywa badawczo-innowacyjna przyczyniająca się do rozwoju innowacyjnej technologii oprogramowania HPC zintegrowanej z międzywarstwowymi wskaźnikami monitorowania energii dostosowanymi do superkomputerów eksaskalowych i posteksaskalowych. Działanie zapewni wspólne ramy wdrażania poprzez utrzymanie planu działania w zakresie badań naukowych i innowacji obejmującego najważniejsze harmonogramy, punkty kontroli i rezultaty w celu zarządzania niezbędnymi działaniami.

Budżet: 200 000 EUR (poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie)

Termin składania wniosków konkursowych: 7 listopada 2023 r.- 7 lutego 2024 r. 17:00

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

HORIZON-EUROHPC-JU-2023-QEC-05 European Quantum Excellence Centres (QECs) in applications for science and industry

Zakres tematyczny: rezultatem ma być utworzenie dwóch europejskich centrów doskonałości kwantowej w zastosowaniach obejmujących naukę i przemysł stworzy punkt kompleksowej obsługi dla przemysłu, środowiska akademickiego i szerszej społeczności użytkowników technologii kwantowej. To z kolei przyspieszy odkrywanie nowych zastosowań zorientowanych kwantowo oraz pobudzi ich wiedzę i wykorzystanie. Aplikacje i oprogramowanie, które mają zostać opracowane, powinny być niezależne od platformy i planować przetestowanie ich prawidłowego działania na jak największej liczbie platform obliczeń kwantowych EuroHPC.

Budżet: 500 000 euro (poziom dofinansowania zależny od rodzajów prac przewidzianych w projekcie)

Termin składania wniosków konkursowych: 7 listopada 2023 r.- 14 maja 2024 r., godz. 17:00 CEST

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wyniki konkursów: III/IV kwartał 2024 r.; publikacja listy rankingowej: I kwartał 2025 r.

 

Proof of Concept 2024 call (ERC)

Zakres tematyczny: granty ERC na weryfikację koncepcji mają na celu ułatwienie eksploracji potencjału komercyjnego i społecznego w zakresie innowacji badań finansowanych przez ERC- dostępne wyłącznie dla głównych badaczy, których wnioski w znacznym stopniu opierają się na ich badaniach finansowanych przez ERBN.

Dla kogo: kwalifikują się badacze uczestniczący w trwającym grancie głównym lub główni badacze w ramach grantu głównego, który zakończył się po 1 stycznia 2023 r. (należy wykazać związek pomiędzy pomysłem, który ma zostać poddany weryfikacji koncepcji, a danym pionierskim projektem badawczym ERC

Budżet: dotacja w formie kwoty ryczałtowej w wysokości 150 000 EUR na okres 18 miesięcy

Termin składania wniosków konkursowych: 14 marca 2024 r. 17:00:00 czasu brukselskiego/17 września 2024 r. 17:00:00 czasu brukselskiego

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania:
1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC

2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

 

Konkursy krajowe

Narodowe Centrum Nauki

MINIATURA 8- NCN 

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do BPK: 24 lipca 2024 r.

SONATINA 8

Cel: wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych

Dla kogo: konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowe

Na co: zatrudnienie etatowe dla kierownika projektu, koszty obowiązkowego stażu zagranicznego, wynagrodzenia dla wykonawców, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe

Ważne informacje: obowiązkowe zaplanowanie dla kierownika projektu badawczego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu, innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym

Budżet: 20 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 4 marca 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

LIDER XV – NCBR:

Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Rozpoczęcie naboru wniosków: 19 lutego 2024 r.

Termin składania dokumentacji do BPK: 17 czerwca 2024 r.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – FNP:

Cel: Wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do DKPN: 20 maja 2024 r.

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:

Cel: Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do DKPN: tryb ciągły.

 

Konkursy międzynarodowe

DAINA 8  (NCN):

Zakres tematyczny: środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Dla kogo: polsko-litewskie projekty badawcze - konkurs skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych;

Budżet: 16 mln PLN

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. - 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2023 r. wykaz literatury NIE wlicza się do limitów stron w skróconym i szczegółowym opisie projektu badawczego.

 

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

 

II nabór wniosków - Interreg VI-A Litwa-Polska 2021–2027

Zakres tematyczny: projekty realizowanie w polsko-litewskim partnerstwie (subregion olsztyński oraz ełcki) - 3 priorytety Programu: promowanie dobrostanu środowiskowego; promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego; wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Budżet: budżet programu - 93 160 718,00 EUR / tzw. małe projekty – od 20 do 160 tys. EUR (okres realizacji 12 miesięcy

Termin składania wniosków konkursowych: od 9 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. (17:00 czasu litewskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Proof of Concept 2024 call (ERC)

Zakres tematyczny: granty ERC na weryfikację koncepcji mają na celu ułatwienie eksploracji potencjału komercyjnego i społecznego w zakresie innowacji badań finansowanych przez ERC- dostępne wyłącznie dla głównych badaczy, których wnioski w znacznym stopniu opierają się na ich badaniach finansowanych przez ERBN.

Dla kogo: kwalifikują się badacze uczestniczący w trwającym grancie głównym lub główni badacze w ramach grantu głównego, który zakończył się po 1 stycznia 2023 r. (należy wykazać związek pomiędzy pomysłem, który ma zostać poddany weryfikacji koncepcji, a danym pionierskim projektem badawczym ERC

Budżet: dotacja w formie kwoty ryczałtowej w wysokości 150 000 EUR na okres 18 miesięcy

Termin składania wniosków konkursowych: 14 marca 2024 r. 17:00:00 czasu brukselskiego/17 września 2024 r. 17:00:00 czasu brukselskiego

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Maria Skłodowska Curie Actions-COFUND 2023

Zakres tematyczny: współfinansowanie nowe lub istniejące programy doktoranckie i programy stypendiów podoktorskich w celu szerzenia najlepszych praktyk MSCA, w tym międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych szkoleń badawczych, a także międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców na wszystkich etapach ich kariery.

Budżet: 96,57 mln euro

Termin składania wniosków konkursowych: 10 października 2023 r. do 8 lutego 2024 r. do godz. 17:00 (czasu brukselskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania: 1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC

2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

 

IMPRESS-U (NCN):

Dla kogo: polskie zespoły badawcze, które we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi
z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz fakultatywnie z zespołami badawczymi z Litwy, Łotwy i/lub Estonii wystąpią z wnioskami o współfinansowanie projektów wspólnych.

Nabór wniosków do agencji wiodącej (National Science Foundation): do dnia 31 grudnia 2025 r.

Nabór wniosków krajowych: w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: https://www2.ncn.gov.pl/partners/impressu/ - wyszukiwarka partnerów.

 

 

Konkursy krajowe

Narodowe Centrum Nauki

MINIATURA 8- NCN 

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do BPK: 24 lipca 2024 r.

SONATINA 8

Cel: wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych

Dla kogo: konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowe

Na co: zatrudnienie etatowe dla kierownika projektu, koszty obowiązkowego stażu zagranicznego, wynagrodzenia dla wykonawców, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe

Ważne informacje: obowiązkowe zaplanowanie dla kierownika projektu badawczego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu, innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym

Budżet: 20 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 4 marca 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

LIDER XV – NCBR:

Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Rozpoczęcie naboru wniosków: 19 lutego 2024 r.

Termin składania dokumentacji do BPK: 17 czerwca 2024 r.

 

Konkursy międzynarodowe

VI polsko-turecki konkurs (NCBR/TÜBİTAK)

Zakres tematyczny: Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Turcji. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tureckich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na projekty obejmujące badania w wybranych obszarach

·         Zdrowie: farmaceutyki, biomateriały, medyczne zestawy diagnostyczne;

·         Zaawansowane technologie materiałowe: biomateriały, polimery i tworzywa sztuczne;

·         Żywność i Rolnictwo: Technologie Przetwórstwa i Produkcji Żywności, Biotechnologia Żywności;

·         Energia: magazynowanie energii, energia odnawialna (w tym energia wodorowa, energia słoneczna i biomasa).

Budżet: 5 100 000 PLN, przy czym dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 850 000 PLN

Termin składania wniosków konkursowych: 20 grudnia 2023r.  – 4 marca 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

 

Joint Call: Ecological aspects of deep-sea mining 2023 (JPI Oceans/NCBR)

Zakres tematyczny: Ekologiczne aspekty górnictwa głębinowego - dynamika ekosystemu, ekologiczne skutki wydobycia konkrecji polimetalicznych, ekologiczne skutki masowego wydobywania siarczków, wsparcie zarządzania oparte na nauce

Budżet: 600 000 EUR na dofinansowanie polskich podmiotów (dofinansowanie udziału jednego polskiego partnera w projekcie nie może przekroczyć 200 000 EUR; w przypadku grupy podmiotów maksymalna wysokość dofinansowania jest wielokrotnością liczby polskich partnerów w projekcie)

Termin składania wniosków konkursowych: 01 grudnia 2023r.  - 1 marca 2024 r. 17:00 (zakończenie naboru wniosków wstępnych); do 30 września 2024 r. 17:00 trwa nabór wniosków pełnych

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Ważne: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: stronie konkursu.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

 

DAINA 8  (NCN):

Zakres tematyczny: środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Dla kogo: polsko-litewskie projekty badawcze - konkurs skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych;

Budżet: 16 mln PLN

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. - 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2023 r. wykaz literatury NIE wlicza się do limitów stron w skróconym i szczegółowym opisie projektu badawczego.

 

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

 

II nabór wniosków - Interreg VI-A Litwa-Polska 2021–2027

Zakres tematyczny: projekty realizowanie w polsko-litewskim partnerstwie (subregion olsztyński oraz ełcki) - 3 priorytety Programu: promowanie dobrostanu środowiskowego; promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego; wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Budżet: budżet programu - 93 160 718,00 EUR / tzw. małe projekty – od 20 do 160 tys. EUR (okres realizacji 12 miesięcy

Termin składania wniosków konkursowych: od 9 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. (17:00 czasu litewskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Proof of Concept 2024 call (ERC)

Zakres tematyczny: granty ERC na weryfikację koncepcji mają na celu ułatwienie eksploracji potencjału komercyjnego i społecznego w zakresie innowacji badań finansowanych przez ERC- dostępne wyłącznie dla głównych badaczy, których wnioski w znacznym stopniu opierają się na ich badaniach finansowanych przez ERBN.

Dla kogo: kwalifikują się badacze uczestniczący w trwającym grancie głównym lub główni badacze w ramach grantu głównego, który zakończył się po 1 stycznia 2023 r. (należy wykazać związek pomiędzy pomysłem, który ma zostać poddany weryfikacji koncepcji, a danym pionierskim projektem badawczym ERC

Budżet: dotacja w formie kwoty ryczałtowej w wysokości 150 000 EUR na okres 18 miesięcy

Termin składania wniosków konkursowych: 14 marca 2024 r. 17:00:00 czasu brukselskiego/17 września 2024 r. 17:00:00 czasu brukselskiego

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Maria Skłodowska Curie Actions-COFUND 2023

Zakres tematyczny: współfinansowanie nowe lub istniejące programy doktoranckie i programy stypendiów podoktorskich w celu szerzenia najlepszych praktyk MSCA, w tym międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych szkoleń badawczych, a także międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców na wszystkich etapach ich kariery.

Budżet: 96,57 mln euro

Termin składania wniosków konkursowych: 10 października 2023 r. do 8 lutego 2024 r. do godz. 17:00 (czasu brukselskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ENERGY-04: HPC Energy efficiency R&I Call

Zakres tematyczny: rezultatem ma być znacząco poprawiona efektywność energetyczna przy zwiększonej ogólnej przepustowości i wykorzystaniu superkomputerów. W ramach działania ustanowiona zostanie i wdrożona strategiczna inicjatywa badawczo-innowacyjna przyczyniająca się do rozwoju innowacyjnej technologii oprogramowania HPC zintegrowanej z międzywarstwowymi wskaźnikami monitorowania energii dostosowanymi do superkomputerów eksaskalowych i posteksaskalowych. Działanie zapewni wspólne ramy wdrażania poprzez utrzymanie planu działania w zakresie badań naukowych i innowacji obejmującego najważniejsze harmonogramy, punkty kontroli i rezultaty w celu zarządzania niezbędnymi działaniami.

Budżet: 200 000 EUR (poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie)

Termin składania wniosków konkursowych: 7 listopada 2023 r.- 7 lutego 2024 r. 17:00

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

HORIZON-EUROHPC-JU-2023-QEC-05 European Quantum Excellence Centres (QECs) in applications for science and industry

Zakres tematyczny: rezultatem ma być utworzenie dwóch europejskich centrów doskonałości kwantowej w zastosowaniach obejmujących naukę i przemysł stworzy punkt kompleksowej obsługi dla przemysłu, środowiska akademickiego i szerszej społeczności użytkowników technologii kwantowej. To z kolei przyspieszy odkrywanie nowych zastosowań zorientowanych kwantowo oraz pobudzi ich wiedzę i wykorzystanie. Aplikacje i oprogramowanie, które mają zostać opracowane, powinny być niezależne od platformy i planować przetestowanie ich prawidłowego działania na jak największej liczbie platform obliczeń kwantowych EuroHPC.

Budżet: 500 000 euro (poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie)

Termin składania wniosków konkursowych: 7 listopada 2023 r.- 14 maja 2024 r., godz. 17:00 CEST

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wyniki konkursów: III/IV kwartał 2024 r.; publikacja listy rankingowej: I kwartał 2025 r.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania: 1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC

2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

 

BiodivNBS (NCN):

Zakres tematyczny:  1) Synergie i kompromisy rozwiązań opartych na naturze w kontekście dobrostanu ludzi; 2) Rozwiązania oparte na przyrodzie łagodzące antropogeniczne czynniki utraty różnorodności biologicznej; 3) Wkład rozwiązań opartych na przyrodzie w sprawiedliwą zmianę transformacyjną;

Budżet: 1 mln euro dla wszystkich polskich zespołów badawczych łącznie;

Termin składania wniosków konkursowych: wnioski wstępne: 10 listopada 2023 r., wnioski pełne: 9 kwietnia 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

 

 

 

Konkursy krajowe

Narodowe Centrum Nauki

MINIATURA 8- NCN 

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do BPK: 24 lipca 2024 r.

SONATINA 8

Cel: wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych

Dla kogo: konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowe

Na co: zatrudnienie etatowe dla kierownika projektu, koszty obowiązkowego stażu zagranicznego, wynagrodzenia dla wykonawców, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe

Ważne informacje: obowiązkowe zaplanowanie dla kierownika projektu badawczego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu, innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym

Budżet: 20 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 4 marca 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Nauki

LIDER XV – NCBR:

Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Rozpoczęcie naboru wniosków: 19 lutego 2024 r.

Termin składania dokumentacji do BPK: 17 czerwca 2024 r.

 

Konkursy międzynarodowe

VI polsko-turecki konkurs (NCBR/TÜBİTAK)

Zakres tematyczny: Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Turcji. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tureckich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na projekty obejmujące badania w wybranych obszarach

·         Zdrowie: farmaceutyki, biomateriały, medyczne zestawy diagnostyczne;

·         Zaawansowane technologie materiałowe: biomateriały, polimery i tworzywa sztuczne;

·         Żywność i Rolnictwo: Technologie Przetwórstwa i Produkcji Żywności, Biotechnologia Żywności;

·         Energia: magazynowanie energii, energia odnawialna (w tym energia wodorowa, energia słoneczna i biomasa).

Budżet: 5 100 000 PLN, przy czym dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 850 000 PLN

Termin składania wniosków konkursowych: 20 grudnia 2023r.  – 4 marca 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

 

Joint Call: Ecological aspects of deep-sea mining 2023 (JPI Oceans/NCBR)

Zakres tematyczny: Ekologiczne aspekty górnictwa głębinowego - dynamika ekosystemu, ekologiczne skutki wydobycia konkrecji polimetalicznych, ekologiczne skutki masowego wydobywania siarczków, wsparcie zarządzania oparte na nauce

Budżet: 600 000 EUR na dofinansowanie polskich podmiotów (dofinansowanie udziału jednego polskiego partnera w projekcie nie może przekroczyć 200 000 EUR; w przypadku grupy podmiotów maksymalna wysokość dofinansowania jest wielokrotnością liczby polskich partnerów w projekcie)

Termin składania wniosków konkursowych: 01 grudnia 2023r.  - 1 marca 2024 r. 17:00 (zakończenie naboru wniosków wstępnych); do 30 września 2024 r. 17:00 trwa nabór wniosków pełnych

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Ważne: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: stronie konkursu.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

 

DAINA 8  (NCN):

Zakres tematyczny: środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Dla kogo: polsko-litewskie projekty badawcze - konkurs skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych;

Budżet: 16 mln PLN

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. - 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2023 r. wykaz literatury NIE wlicza się do limitów stron w skróconym i szczegółowym opisie projektu badawczego.

 

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

 

II nabór wniosków - Interreg VI-A Litwa-Polska 2021–2027

Zakres tematyczny: projekty realizowanie w polsko-litewskim partnerstwie (subregion olsztyński oraz ełcki) - 3 priorytety Programu: promowanie dobrostanu środowiskowego; promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego; wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Budżet: budżet programu - 93 160 718,00 EUR / tzw. małe projekty – od 20 do 160 tys. EUR (okres realizacji 12 miesięcy

Termin składania wniosków konkursowych: od 9 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. (17:00 czasu litewskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Proof of Concept 2024 call (ERC)

Zakres tematyczny: granty ERC na weryfikację koncepcji mają na celu ułatwienie eksploracji potencjału komercyjnego i społecznego w zakresie innowacji badań finansowanych przez ERC- dostępne wyłącznie dla głównych badaczy, których wnioski w znacznym stopniu opierają się na ich badaniach finansowanych przez ERBN.

Dla kogo: kwalifikują się badacze uczestniczący w trwającym grancie głównym lub główni badacze w ramach grantu głównego, który zakończył się po 1 stycznia 2023 r. (należy wykazać związek pomiędzy pomysłem, który ma zostać poddany weryfikacji koncepcji, a danym pionierskim projektem badawczym ERC

Budżet: dotacja w formie kwoty ryczałtowej w wysokości 150 000 EUR na okres 18 miesięcy

Termin składania wniosków konkursowych: 14 marca 2024 r. 17:00:00 czasu brukselskiego/17 września 2024 r. 17:00:00 czasu brukselskiego

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Maria Skłodowska Curie Actions-COFUND 2023

Zakres tematyczny: współfinansowanie nowe lub istniejące programy doktoranckie i programy stypendiów podoktorskich w celu szerzenia najlepszych praktyk MSCA, w tym międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych szkoleń badawczych, a także międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców na wszystkich etapach ich kariery.

Budżet: 96,57 mln euro

Termin składania wniosków konkursowych: 10 października 2023 r. do 8 lutego 2024 r. do godz. 17:00 (czasu brukselskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania: 1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC

2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek: złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Konkursy krajowe

Narodowe Centrum Nauki

MINIATURA 8- NCN

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do BPK: 24 lipca 2024 r.

SONATINA 8

Cel: wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych

Dla kogo: konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowe

Na co: zatrudnienie etatowe dla kierownika projektu, koszty obowiązkowego stażu zagranicznego, wynagrodzenia dla wykonawców, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe

Ważne informacje: obowiązkowe zaplanowanie dla kierownika projektu badawczego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu, innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym

Budżet: 20 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 4 marca 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

LIDER XV – NCBR:

Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Rozpoczęcie naboru wniosków: 19 lutego 2024 r.

Termin składania dokumentacji do BPK: 17 czerwca 2024 r.

 

Konkursy międzynarodowe

IV KONKURS 2024 „ Bidirectional brain-body interactions” (ERA-Net NEURON Cofund2/NCBR)

Zakres tematyczny: finansowanie badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich, obejmujące co najmniej jeden z obszarów

1/Badania podstawowe nad rolą dwukierunkowej interakcji mózg-ciało w patogenezie i/lub etiologii chorób neurologicznych i psychiatrycznych. Mogą obejmować rozwój innowacyjnych lub wspólnych zasobów i technologii uznanych za istotne w kontekście niniejszego zaproszenia.

2/Badania przedkliniczne i kliniczne mające na celu opracowanie nowych strategii zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorób, w których zmiany w komunikacji mózg-ciało stanowią istotny proces patologiczny.

Budżet: 1 200 000 euro (maksymalny budżet pojedynczego projektu 300 000 euro)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór wniosków wstępnych: 8 stycznia 2024 r. - 8 marca 2024 r.; nabór wniosków pełnych: 24 maja 2024 r. - 28 czerwca 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Ważne: z konkursu wyłączone są następujące obszary badawcze

·         zaburzenia neurodegeneracyjne objęte wspólnym programem UE – badania nad chorobami neurodegeneracyjnymi (JPND)2

·         propozycje skupiające się na neuroonkologii

·         propozycje dotyczące głównie funkcji narządów peryferyjnych (np. płuc, narządów zmysłów, wątroby, układu krążenia itp.), bez szczególnego skupiania się na aspekcie interakcji mózg-ciało

·         propozycje skupiające się wyłącznie na rozwoju technologicznym z pominięciem mechanizmów neurobiologicznych

 

Joint Transnational Call 2024 (EP PerMed/NCBR)

Zakres tematyczny: finansowanie badań wspierających identyfikację lub walidację celów w zakresie podejść do medycyny spersonalizowanej (PM); identyfikacja lub walidacja celu w przypadku podejść do medycyny spersonalizowanej w połączeniu z towarzyszącymi badaniami nad biomarkerami. Konsorcja mogą zająć się badaniami towarzyszącymi, jeśli jest to konieczne do identyfikacji lub walidacji celu oraz, jeśli jest to stosowne, ze względu na stan zaawansowania projektu.

Budżet: 1 100 000 EUR (maksymalne dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy - 350  000 EUR na projekt, bez względu na liczbę polskich podmiotów)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór wniosków wstępnych (pre-proposals): 12 stycznia 2024r. - 5 marca 2024 r., 17:00 CET; nabór wniosków pełnych (full proposals): 20 maja 2024 r. - 20 czerwca 2024 r., 17:00 CET

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

 

VI polsko-turecki konkurs (NCBR/TÜBİTAK)

Zakres tematyczny: Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Turcji. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tureckich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na projekty obejmujące badania w wybranych obszarach

·         Zdrowie: farmaceutyki, biomateriały, medyczne zestawy diagnostyczne;

·         Zaawansowane technologie materiałowe: biomateriały, polimery i tworzywa sztuczne;

·         Żywność i Rolnictwo: Technologie Przetwórstwa i Produkcji Żywności, Biotechnologia Żywności;

·         Energia: magazynowanie energii, energia odnawialna (w tym energia wodorowa, energia słoneczna i biomasa).

Budżet: 5 100 000 PLN, przy czym dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 850 000 PLN

Termin składania wniosków konkursowych: 20 grudnia 2023r.  – 4 marca 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

 

17. edycja konkursu IMPACT (JPIAMR/NCN)

Zakres tematyczny: międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki - podjęcie działań przeciwko narastającemu globalnemu zagrożeniu związanemu z rozprzestrzenianiem się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze) poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych mających na celu poprawę, porównanie i ocenę skuteczności, opłacalności i wykorzystania istniejących interwencji przeciwko zakażeniom bakteryjnym lub grzybiczym i/lub zaprojektowaniu nowych interwencji przeciwko zakażeniom grzybiczym.

Dla kogo: konsorcja międzynarodowe - co najmniej 3 zespoły badawcze pochodzące z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (przynajmniej 2 zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych

Budżet: 20 mln EUR (Rada NCN przeznaczyła na udział polskich badaczy w konkursie 500 000 euro).

Termin składania wniosków konkursowych: poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

·         1 etap - pre-proposals: 10 stycznia 2024 r. – do 14 marca 2024 r., 14:00 (CET)

·         2 etap: termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals do 9 lipca 2024 r.

Poziom krajowy (jednoetapowy): do 16 lipca 2024 r. – termin składania wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym).

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu międzynarodowego, polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu.

 

JPND Call 2024 (NCN)

Zakres tematyczny: międzynarodowe projekty badawcze dotyczące zrozumienia mechanizmów powstawania chorób neurodegeneracyjnych jak również zwiększenia możliwości mierzenia parametrów stanowiących o progresji choroby we wczesnych i przed objawowych stadiach (ambitne, innowacyjne oraz multidyscyplinarne badania)

Dla kogo: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie (Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy); konsorcja nie mogą być złożone z więcej niż 7 zespołów badawczych.

Budżet: całkowita kwota - 18 milionów EUR; 1 mln EUR – polskie podmioty.

Termin składania wniosków konkursowych:

·         wnioski wspólne wstępne (pre-proposal) – do 5 marca 2024 r., 12:00 CET

·         wnioski wspólne pełne (full proposals): maj 2024 r.

·         wnioski wspólne pełne (full proposals): 25 czerwca 2024 r., 12:00 CEST

·         wnioski krajowe w systemie OSF: 2 lipca 2024 r.,

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

DAINA 8  (NCN):

Zakres tematyczny: środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Dla kogo: polsko-litewskie projekty badawcze - konkurs skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych;

Budżet: 16 mln PLN

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. - 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2023 r. wykaz literatury NIE wlicza się do limitów stron w skróconym i szczegółowym opisie projektu badawczego.

 

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

 

II nabór wniosków - Interreg VI-A Litwa-Polska 2021–2027

Zakres tematyczny: projekty realizowanie w polsko-litewskim partnerstwie (subregion olsztyński oraz ełcki) - 3 priorytety Programu: promowanie dobrostanu środowiskowego; promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego; wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Budżet: budżet programu - 93 160 718,00 EUR / tzw. małe projekty – od 20 do 160 tys. EUR (okres realizacji 12 miesięcy

Termin składania wniosków konkursowych: od 9 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. (17:00 czasu litewskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Maria Skłodowska Curie Actions-COFUND 2023

Zakres tematyczny: współfinansowanie nowe lub istniejące programy doktoranckie i programy stypendiów podoktorskich w celu szerzenia najlepszych praktyk MSCA, w tym międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych szkoleń badawczych, a także międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców na wszystkich etapach ich kariery.

Budżet: 96,57 mln euro

Termin składania wniosków konkursowych: 10 października 2023 r. do 8 lutego 2024 r. do godz. 17:00 (czasu brukselskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania: 1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC

2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Projekty Krajowe

Narodowe Centrum Nauki

MINIATURA 8- NCN 

Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do BPK: 24 lipca 2024 r.

SONATINA 8

Cel: wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych

Dla kogo: konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowe

Na co: zatrudnienie etatowe dla kierownika projektu, koszty obowiązkowego stażu zagranicznego, wynagrodzenia dla wykonawców, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe

Ważne informacje: obowiązkowe zaplanowanie dla kierownika projektu badawczego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu, innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym

Budżet: 20 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 4 marca 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

LIDER XV – NCBR:

Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Rozpoczęcie naboru wniosków: 19 lutego 2024 r.

Termin składania dokumentacji do BPK: 17 czerwca 2024 r.

 

Konkursy międzynarodowe

DAINA 8(NCN):

Zakres tematyczny: środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Dla kogo: polsko-litewskie projekty badawcze - konkurs skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych;

Budżet: 16 mln PLN

Termin składania wniosków konkursowych: 15 grudnia 2023 r. - 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2023 r. wykaz literatury NIE wlicza się do limitów stron w skróconym i szczegółowym opisie projektu badawczego.

 

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

 

Maria Skłodowska Curie Actions-COFUND 2023

Zakres tematyczny: współfinansowanie nowe lub istniejące programy doktoranckie i programy stypendiów podoktorskich w celu szerzenia najlepszych praktyk MSCA, w tym międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych szkoleń badawczych, a także międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców na wszystkich etapach ich kariery.

Budżet: 96,57 mln euro

Termin składania wniosków konkursowych: 10 października 2023 r. do 8 lutego 2024 r. do godz. 17:00 (czasu brukselskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Proof of Concept 2024 call (ERC)

Zakres tematyczny: granty ERC na weryfikację koncepcji mają na celu ułatwienie eksploracji potencjału komercyjnego i społecznego w zakresie innowacji badań finansowanych przez ERC- dostępne wyłącznie dla głównych badaczy, których wnioski w znacznym stopniu opierają się na ich badaniach finansowanych przez ERBN.

Dla kogo: kwalifikują się badacze uczestniczący w trwającym grancie głównym lub główni badacze w ramach grantu głównego, który zakończył się po 1 stycznia 2023 r. (należy wykazać związek pomiędzy pomysłem, który ma zostać poddany weryfikacji koncepcji, a danym pionierskim projektem badawczym ERC

Budżet: dotacja w formie kwoty ryczałtowej w wysokości 150 000 EUR na okres 18 miesięcy

Termin składania wniosków konkursowych: 14 marca 2024 r. 17:00:00 czasu brukselskiego/17 września 2024 r. 17:00:00 czasu brukselskiego

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania: 1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC

2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.