Aktualne nabory - projekty naukowe

Konkursy krajowe

Narodowe Centrum Nauki:

SONATA BIS 14
Cel: powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Dla kogo: Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2019 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach. (§ 6 pkt 3 uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS).
We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS, dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Na co: na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Ważne zmiany:

·         w kategorii Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         w Regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych dotyczących w szczególności Oceny wniosków w konkursach na projekty badawcze, jak również Kosztów w projektach badawczych. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku oraz Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         Wnioski będą oceniane w dwóch kategoriach:

A – Ocena projektu (Poziom naukowy, Możliwość wykonania, Skład i zasadność powołania nowego zespołu badawczego, Potencjalny wpływ) z wagą 65%;

B – Kwalifikacje i osiągnięcia kierownika projektu, z wagą 35%.

·         Koszty wydania monografii są kosztem niekwalifikowalnym.

·         Wykaz literatury nie wlicza się do limitów stron.

Budżet: 150 mln zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 września 2024 r.

 

MAESTRO 16
Cel: realizacja pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe

Na co: w konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Ważne zmiany:

·         w kategorii Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         w Regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych dotyczących w szczególności Oceny wniosków w konkursach na projekty badawcze, jak również Kosztów w projektach badawczych. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku oraz Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         Wnioski będą oceniane w dwóch kategoriach:

A – Ocena projektu (Poziom naukowy, Możliwość wykonania, Potencjalny wpływ) z wagą 60%;

B – Kwalifikacje i osiągnięcia kierownika projektu, z wagą 40%.

·         Koszty wydania monografii są kosztem niekwalifikowalnym

·         Wykaz literatury nie wlicza się do limitów stron.

UWAGA: Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym do realizacji zadań w projekcie przewidziane jest zaangażowanie na łączny okres co najmniej 72 miesięcy doktoranta/doktorantów lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Budżet: 20 mln zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 września 2024 r.

 

MINIATURA 8- NCN 
Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 24 lipca 2024 r.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:       

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ:
Cel: zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł jednostkowej

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Termin składania dokumentacji do DKPN: najpóźniej do 22.07.2024 r.

 

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2025 rok

Na co: W dniu 6 maja 2026 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie finansowania na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego(SPUB), oraz specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2025 r.

Ważne: przepisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na finansowanie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod zeszłorocznym naborem: link

Termin składania dokumentacji do DKPN: 18 sierpnia 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

GOSPOSTRATEG – XI konkurs (na projekty zamawiane)
Cel: Głównym celem Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. XI konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje zagadnienie badawcze („Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski”) zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Na co: NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

·         badania podstawowe,

·         badania przemysłowe,

·         eksperymentalne prace rozwojowe,

·         prace przedwdrożeniowe (obowiązkowe w projekcie).

Budżet: 20 mln zł./konkurs

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 maja 2024 r.

Ważne informacje: Spotkanie informacyjne – w formule zdalnej planowane jest po rozpoczęciu naboru (II kwartał 2024 r.).

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 sierpnia 2024 r.

 

LIDER XV – NCBR:
Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 czerwca 2024 r.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – FNP:
Cel: wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do DKPN: 2 września 2024 r.;

 

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:
Cel: finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do DKPN: tryb ciągły.

Osoby zainteresowane aplikowaniem do konkursów krajowych proszone są o kontakt pod adresem mailowym: bn@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 37 16;  (89) 523 38 20 i (89) 524 55 65

 

Konkursy międzynarodowe

IMPRESS-U (NCN):

Zakres tematyczny: wspieranie wybitnych badań naukowych i technicznych oraz edukacji i innowacji poprzez współpracę międzynarodową; promowanie i stymulowanie integracji ukraińskich naukowców z globalnym środowiskiem naukowym. Do konkursu mogą być składane wnioski zgodne z zakresem tematycznym konkursu EAGER, w ramach którego będą przyjmowane do NSF wnioski wspólne złożone w konkursie IMPRESS-U.

Dla kogo: polskie zespoły badawcze, które we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi
z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz fakultatywnie z zespołami badawczymi z Litwy, Łotwy i/lub Estonii wystąpią z wnioskami o współfinansowanie projektów wspólnych.

Budżet: środki finansowe na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły badawcze wynosi 10 mln PLN.

Nabór wniosków do agencji wiodącej (National Science Foundation): do 31 grudnia 2025 r.

Nabór wniosków krajowych: w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: https://www2.ncn.gov.pl/partners/impressu/ - wyszukiwarka partnerów.

 

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii-Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych:

·         w agencji FWF (Austria) oraz DFG (Niemcy) jako agencji wiodącej nabór prowadzony jest w trybie ciągłym,

·         w agencji SNSF (Szwajcaria) – do 1 października 2024 r.,

Wnioski krajowe należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Ważne: Jeśli w dniu złożenia wniosku wspólnego do agencji wiodącej formularz wniosku krajowego w systemie OSF jest niedostępny, to wniosek krajowy należy złożyć do NCN w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia opublikowania informacji o udostępnieniu tego formularza.

 

II KONKURS WSPÓŁPRACA BADAWCZA POLSKA - KOREA POŁUDNIOWA (NCBR/KETEP)

Zakres tematyczny: projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie efektywności energetycznej (energy efficiency)

Dla kogo: organizacje badawcze wchodzące w skład grupy podmiotów

Budżet: dofinansowanie udziału polskich podmiotów – 836 tys. EUR

Termin składania wniosków konkursowych: 27 maja 2024 r. - 27 sierpnia 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

                      

11 KONKURS EIG CONCERT-JAPAN (NCBR)

Zakres tematyczny: Digital Transformations and Robotics in Sustainable Agriculture (transformacje cyfrowe i robotyka w rolnictwie zrównoważonym) - badaniach nad tym, w jaki sposób technologie cyfrowe i robotyka mogą przekształcić i ulepszyć rolnictwo, jednocześnie promując jego zrównoważony rozwój; nowatorskich podejść, technologie i metodologia, które opierają się na mocnych stronach japońskich i europejskich społeczności badawczych w celu wspierania zrównoważonego rozwoju rolnictwa, zwiększania produktywności i zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego w erze szybkich zmian technologicznych

Dla kogo: konsorcjum międzynarodowe złożone przynajmniej z trzech podmiotów- jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich

Budżet: 6,9 mln EUR; dofinansowanie udziału polskich podmiotów - 800 tys. EUR (300 tys. EUR na projekt)

Termin składania wniosków konkursowych: 14 maja 2024 r. do 23 lipca 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: narzędzie wyszukiwania partnerów dostępne pod linkiem https://partfinder.ncbr.gov.pl/

 

IV konkurs w ramach Programu INNOGLOBO (NCBR)

Zakres tematyczny: współpraca badawczo-rozwojowa z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne; dofinansowanie projektów międzynarodowych dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych (również niszowych) wpisujących się w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Budżet: 15 mln PLN; polski Wnioskodawca - min. kwota dofinansowania 400 tys. PLN, max. kwota dofinansowania 1,5 mln PLN (100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji badawczych)

Termin składania wniosków konkursowych: od 2 kwietnia do 30 września 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

ERA-NET TRANSCAN-3: TRWAŁA WSÓŁPRACA KRAJOWYCH I REGIONALNYCH PROGRAMÓW W BADANIACH NAD RAKIEM (NCBR)

Zakres tematyczny: „Terapie skojarzone w walce z nowotworami: nowe możliwości badań translacyjnych” – finansowanie projektów służących identyfikacji nowych i szybkich strategii testowania zindywidualizowanych terapii skojarzonych, pomocnych w praktyce klinicznej w przezwyciężeniu oporności nowotworu i poprawie wyników klinicznych, eliminujących niepożądane skutki uboczne:

·         Cel 1. Opracowanie nowych modeli pochodzenia nowotworowego w celu przetestowania nowych terapii skojarzonych lekami.

·         Cel 2. Zaprojektowanie i rozwój wysokowydajnych platform do badań przesiewowych kombinacji leków w celu testowania nowych terapii skojarzonych.

·         Cel 3. Zastosowanie strategii skojarzonych z immunoterapią i radioterapią w celu przezwyciężenia lekooporności.

Budżet: 900 tys. EUR - dofinansowanie wszystkich projektów z udziałem polskich partnerów; 300 tys. EUR – maksymalny poziom dofinansowania na projekt

Termin składania wniosków konkursowych: nabór wniosków wstępnych do 5 lipca 2024r.  godz. 12.00 CEST; nabór wniosków pełnych do 29 listopada 2024 r. godz. 12.00 CET

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: link do wyszukiwarki Partnerów „PartFinder” https://partfinder.ncbr.gov.pl/

 

Konkurs uproszczony (PNFN)

Zakres tematyczny: przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze; wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów (w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych) -  realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami.

Budżet: dofinansowanie wydarzeń naukowych i mniejszych projektów naukowo-badawczych do kwoty 10 tys. EUR

Termin składania wniosków konkursowych: 2 grudnia 2024 r. (2 nabory)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

 

Konkurs główny (PNFN)

Zakres tematyczny: dofinansowanie projektów naukowo-badawczych odnoszących się do jednego (lub kilku) z czterech priorytetów tematycznych:

·         Transfer kultury i wiedzy

·         Procesy europeizacji

·         Zmiana norm i wartości

·         Wielojęzyczność

Budżet:  maksymalną kwota dotacji projektu - do 100 000 EUR

Termin składania wniosków konkursowych: 15 listopada 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

 

III NABÓR WNIOSKÓW PROGRAM INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (EFRR)

Zakres tematyczny: cele szczegółowe przewidziane w ramach 1 z 4 priorytetów

Priorytet 1: Innowacyjny Południowy Bałtyk – zwiększanie poziomu innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych

·         Cyfryzacja regionu

·         Budowanie łączności regionu poprzez internacjonalizację

Priorytet 2: Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego rozwoju oraz niebieskiej i zielonej gospodarki

·         Wsparcie przejścia na zieloną energię

·         Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody

·         Wspieranie rozwoju o obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnego

Priorytet 3: Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywacja potencjału turystycznego Obszaru Południowego Bałtyku

·         Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki 

Priorytet 4: Aktywny Południowy Bałtyk – poprawa zarządzania współpracą

·         Wzmocnienie zdolności współpracy podmiotów z siedzibą w Obszarze Południowego Bałtyku (w tym społeczeństwa obywatelskiego)

Budżet: 31 079 339,86 EUR (refundacja do 80 % wydatków kwalifikowalnych)

Termin składania wniosków konkursowych: 25 kwietnia – 26 czerwca 2024 r. (do godz. 16:00 CEST)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Ważne: 6 czerwca odbędzie się webinarium pn. Trzeci nabór wniosków w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 – większy obszar i możliwości w województwie warmińsko-mazurskim - link.

 

III NABÓR WNIOSKÓW PROGRAM INTERREG VI-A LITWA-POLSKA (EFRR)

Zakres tematyczny: działania, które sprzyjają realizacji celów określonych w 1 z 3 priorytetów

·         Promowanie dobrego stanu środowiskowego

·         Promowanie dobrego stanu zdrowia fizycznego i emocjonalnego oraz promocja dziedzictwa kulturowego

·         Wzmacnianie współpracy lokalnych interesariuszy na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym

Budżet: 38,2 mln EUR; budżet pojedynczego projektu – 160 tys. do 2 mln EUR (przynajmniej jeden partner z Polski i jeden partner z Litwy)

Termin składania wniosków konkursowych: 7 maja – 31 lipca 2024 r. (godz. 16.00 czasu polskiego)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie

 

III NABÓR WNIOSKÓW PROGRAM INTERREG EUROPA 2021-2027 (EFRR)

Zakres tematyczny: obejmuje wszystkie cele polityki spójności:

·         Europa bardziej konkurencyjna i inteligentna

·         Europa bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i odporna

·         Europa lepiej połączona

·         Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu

·         Europa bliższa obywatelom

·         Zarządzanie (cel specyficzny dla Interreg)

Budżet: 130 mln EUR (podmioty publiczne refundacja do 80%)

Termin składania wniosków konkursowych: 7 czerwca 2024 r. (12:00 CEST)

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie

Ważne: wymagany jest innowacyjny charakter projektów w odniesieniu do tematu i partnerstwa; partnerzy projektu muszą pochodzić z co najmniej 4 z 5 obszarów geograficznych programu

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants - dwustronna współpraca transgraniczna co najmniej 2 organizacji z 2 sąsiadujących ze sobą krajów; cele programu:

·         Kultura i wspólna tożsamość

·         Edukacja i budowanie potencjału

·         Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość

·         Wartości demokratyczne i media

·         Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne

·         Rozwój Regionalny, Środowisko i Turystyka

·         Rozwój społeczny

2)      Visegrad+ Grants – rozwijanie konstruktywnej współpracy i zapewnianie aktywnego zaangażowania co najmniej 3 państw V4 i 1 podmiotu z regionu Partnerstwa Wschodniego (PW) lub krajów Bałkanów Zachodnich (BŚ) (format 3xV4 + 1xEaP/BŚ); cele programu- jak powyżej;

3)      Strategic Grants – rozwijanie konstruktywnej współpracy i zapewnienie aktywnego udziału organizacji ze wszystkich krajów V4; projekty muszą wyraźnie odnosić się do jednego z rocznych priorytetów strategicznych Grupy Wyszehradzkiej:

·         Wspieranie Ukrainy i sąsiedztwa UE

·         Przeciwdziałanie dezinformacji i wprowadzaniu w błąd

·         Promowanie kontaktów międzyludzkich

Terminy naborów: 1 października 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania:

·         koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC

·         jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

 

 

Konkursy krajowe

Narodowe Centrum Nauki

SONATA BIS 14
Cel: powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Dla kogo: Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2019 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach. (§ 6 pkt 3 uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS).
We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS, dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Na co: na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Ważne zmiany:

·         w kategorii Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         w Regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych dotyczących w szczególności Oceny wniosków w konkursach na projekty badawcze, jak również Kosztów w projektach badawczych. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku oraz Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         Wnioski będą oceniane w dwóch kategoriach:

A – Ocena projektu (Poziom naukowy, Możliwość wykonania, Skład i zasadność powołania nowego zespołu badawczego, Potencjalny wpływ) z wagą 65%;

B – Kwalifikacje i osiągnięcia kierownika projektu, z wagą 35%.

·         Koszty wydania monografii są kosztem niekwalifikowalnym.

·         Wykaz literatury nie wlicza się do limitów stron.

Budżet: 150 mln zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 września 2024 r.

 

MAESTRO 16
Cel: realizacja pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe

Na co: w konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Ważne zmiany:

·         w kategorii Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         w Regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych dotyczących w szczególności Oceny wniosków w konkursach na projekty badawcze, jak również Kosztów w projektach badawczych. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku oraz Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         Wnioski będą oceniane w dwóch kategoriach:

A – Ocena projektu (Poziom naukowy, Możliwość wykonania, Potencjalny wpływ) z wagą 60%;

B – Kwalifikacje i osiągnięcia kierownika projektu, z wagą 40%.

·         Koszty wydania monografii są kosztem niekwalifikowalnym

·         Wykaz literatury nie wlicza się do limitów stron.

UWAGA: Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym do realizacji zadań w projekcie przewidziane jest zaangażowanie na łączny okres co najmniej 72 miesięcy doktoranta/doktorantów lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Budżet: 20 mln zł./konkurs

 

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 września 2024 r.

 

MINIATURA 8- NCN 
Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 24 lipca 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

LIDER XV – NCBR:
Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 marca 2024 r.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 czerwca 2024 r.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

MONOGRAFIE – FNP:
Cel: Wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do DKPN: 2 września 2024 r.

 

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:
Cel: Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do DKPN: tryb ciągły.

 

Konkursy międzynarodowe

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania:
1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC
2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

 

IMPRESS-U (NCN):

Dla kogo: polskie zespoły badawcze, które we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi
z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz fakultatywnie z zespołami badawczymi z Litwy, Łotwy i/lub Estonii wystąpią z wnioskami o współfinansowanie projektów wspólnych.

Nabór wniosków do agencji wiodącej (National Science Foundation): do dnia 31 grudnia 2025 r.

Nabór wniosków krajowych: w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: https://www2.ncn.gov.pl/partners/impressu/ - wyszukiwarka partnerów.

 

 

Konkursy krajowe

Narodowe Centrum Nauki:

SONATA BIS 14
Cel: powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Dla kogo: Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2019 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach. (§ 6 pkt 3 uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS).
We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS, dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Na co: na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Ważne zmiany:

·         w kategorii Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         w Regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych dotyczących w szczególności Oceny wniosków w konkursach na projekty badawcze, jak również Kosztów w projektach badawczych. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku oraz Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         Wnioski będą oceniane w dwóch kategoriach:

A – Ocena projektu (Poziom naukowy, Możliwość wykonania, Skład i zasadność powołania nowego zespołu badawczego, Potencjalny wpływ) z wagą 65%;

B – Kwalifikacje i osiągnięcia kierownika projektu, z wagą 35%.

·         Koszty wydania monografii są kosztem niekwalifikowalnym.

·         Wykaz literatury nie wlicza się do limitów stron.

Budżet: 150 mln zł./konkurs

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 września 2024 r.

 

MAESTRO 16
Cel: realizacja pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe

Na co: w konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Ważne zmiany:

·         w kategorii Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         w Regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych dotyczących w szczególności Oceny wniosków w konkursach na projekty badawcze, jak również Kosztów w projektach badawczych. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku oraz Jak zaplanować kosztorys projektu.

·         Wnioski będą oceniane w dwóch kategoriach:

A – Ocena projektu (Poziom naukowy, Możliwość wykonania, Potencjalny wpływ) z wagą 60%;

B – Kwalifikacje i osiągnięcia kierownika projektu, z wagą 40%.

·         Koszty wydania monografii są kosztem niekwalifikowalnym

·         Wykaz literatury nie wlicza się do limitów stron.

UWAGA: Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym do realizacji zadań w projekcie przewidziane jest zaangażowanie na łączny okres co najmniej 72 miesięcy doktoranta/doktorantów lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Budżet: 20 mln zł./konkurs

 

Termin składania dokumentacji do DKPN: 3 września 2024 r.

 

MINIATURA 8- NCN 
Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: w ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 24 lipca 2024 r.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ:
Cel: zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł jednostkowej

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Termin składania dokumentacji do DKPN: najpóźniej do 22.07.2024 r.

 

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2025 rok
Na co: W dniu 6 maja 2026 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie finansowania na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego(SPUB), oraz specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2025 r.

Ważne: przepisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na finansowanie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod zeszłorocznym naborem: link

Termin składania dokumentacji do DKPN: 18 sierpnia 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

GOSPOSTRATEG – XI konkurs (na projekty zamawiane)
Cel: Głównym celem Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. XI konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje zagadnienie badawcze („Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski”) zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Na co: NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

·         badania podstawowe,

·         badania przemysłowe,

·         eksperymentalne prace rozwojowe,

·         prace przedwdrożeniowe (obowiązkowe w projekcie).

Budżet: 20 mln zł./konkurs

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 maja 2024 r.

Ważne informacje: Spotkanie informacyjne – w formule zdalnej planowane jest po rozpoczęciu naboru (II kwartał 2024 r.).

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 sierpnia 2024 r.

 

LIDER XV – NCBR:
Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 czerwca 2024 r.

 

Konkursy międzynarodowe

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania:
1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC

2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

 

Konkursy krajowe

Narodowe Centrum Nauki:

MINIATURA 8- NCN 
Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 24 lipca 2024 r.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ:
Cel: zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł jednostkowej

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Termin składania dokumentacji do DKPN: najpóźniej do 22.07.2024 r.

 

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2025 rok
Na co: W dniu 6 maja 2026 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie finansowania na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego(SPUB), oraz specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2025 r.

Ważne: przepisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na finansowanie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod zeszłorocznym naborem: link

Termin składania dokumentacji do DKPN: 18 sierpnia 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

GOSPOSTRATEG – XI konkurs (na projekty zamawiane)
Cel: Głównym celem Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. XI konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje zagadnienie badawcze („Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski”) zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Na co: NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

·         badania podstawowe,

·         badania przemysłowe,

·         eksperymentalne prace rozwojowe,

·         prace przedwdrożeniowe (obowiązkowe w projekcie).

Budżet: 20 mln zł./konkurs

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 maja 2024 r.

Ważne informacje: Spotkanie informacyjne – w formule zdalnej planowane jest po rozpoczęciu naboru (II kwartał 2024 r.).

Termin składania dokumentacji do DKPN: 1 sierpnia 2024 r.

 

LIDER XV – NCBR:
Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 czerwca 2024 r.

 

Konkursy międzynarodowe

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania:
1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC

2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek: złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Konkursy krajowe

Narodowe Centrum Nauki:

MINIATURA 8- NCN 
Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 24 lipca 2024 r.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ:

Cel: zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł jednostkowej

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Termin składania dokumentacji do DKPN: najpóźniej do 22.07.2024 r.

 

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2025 rok
Na co: W dniu 6 maja 2026 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie finansowania na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego(SPUB), oraz specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2025 r.

Ważne: przepisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na finansowanie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod zeszłorocznym naborem: link

Termin składania dokumentacji do DKPN: 18 sierpnia 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

LIDER XV – NCBR:
Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 czerwca 2024 r.

 

Konkursy międzynarodowe

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania:
1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC

2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Projekty Krajowe

Narodowe Centrum Nauki:

MINIATURA 8- NCN 
Cel: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Dla kogo: Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

·         uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.; 

·         nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

·         nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

·         nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;

·         są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;

·         posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie:

·         badania wstępne/pilotażowe

·         kwerenda,

·         staż naukowy,

·         wyjazd badawczy,

·         wyjazd konsultacyjny

Ważne zmiany: Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Budżet: W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.

Termin składania dokumentacji do DKPN: 24 lipca 2024 r.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ:
Cel: zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł jednostkowej

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Termin składania dokumentacji do DKPN: najpóźniej do 22.07.2024 r.

 

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2025 rok
Na co: W dniu 6 maja 2026 r. został uruchomiony system OSF do składania wniosków o przyznanie finansowania na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego(SPUB), oraz specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2025 r.

Ważne: przepisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na finansowanie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod zeszłorocznym naborem: link

Termin składania dokumentacji do DKPN: 18 sierpnia 2024 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

LIDER XV – NCBR:
Cel: wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Na co: Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet: Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania

Termin składania dokumentacji do DKPN: 17 czerwca 2024 r.

 

Konkursy międzynarodowe

Weave-UNISONO (NCN)

Zakres tematyczny: dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej; współpraca naukowa zespołu badawczego z Polski z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave. Konkurs zakłada możliwość złożenia wniosku krajowego do NCN, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (NCN nie pełni roli agencji wiodącej).

Budżet: 16 mln PLN (planowany na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.)

Termin składania wniosków konkursowych: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 14 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

Ważne: Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

 

Granty Wyszehradzkie – International Visegrad Fund:

1)      Visegrad Grants

2)      Visegrad+ Grants

3)      Strategic Grants

Terminy naborów: 1 lutego / 1 czerwca / 1 października

Termin składania dokumentacji do DKPN: co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w konkursie.

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa):

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze.

Przedmiot finansowania:
1) koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC

2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

Ważne: nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.