Terminarze wyborcze

Terminarz wyborczy dotyczący wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2024 - 2028

Lp.

Etap

Organ właściwy

Termin

1.

Zatwierdzenie kalendarza wyborczego

Senat UWM

19 XII 2023

2.

Zgłaszanie kandydatów na Rektora przez Radę Uczelni

Rada Uczelni UWM w Olsztynie

do 1 II 2024 

3.

Zgłaszanie kandydatów na Rektora przez członków Senatu UWM

 

do 1 II 2024 

4.

Sprawdzenie wymogów zgłoszonych kandydatów na Rektora przez UKW

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 8 II 2024

5.

Zaopiniowanie kandydatów na Rektora przez Senat UWM

Senat UWM w Olsztynie

23 II 2024 

6.

Przekazanie wspólnocie UWM i Rektorowi informacji o zgłoszonych kandydatach na Rektora

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 1 III 2024

7.

Prezentacja programów przez kandydatów

na Rektora UWM

 

7-15 III 2024  

8.

I tura wyborów

Uczelniana Komisja Wyborcza

21 III 2024 

9.

Ogłoszenie wyników wyborów z I tury

Uczelniana Komisja Wyborcza

21 III 2024 

10.

Wnoszenie protestów wyborczych

Protesty wyborcze wnosi się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności zgłaszanych w proteście

(§18 ust. 3 ordynacji wyborczej)

 

do 24 III 2024 

11.

Ewentualna II tura wyborów

II tura wyborów odbędzie się, jeżeli żaden z kandydatów na Rektora  nie uzyska bezwzględnej większości głosów

(§ 16 ust. 7 w zw. z § 16 ust. 10 ordynacji wyborczej)

Uczelniana Komisja Wyborcza

4 IV 2024 

12.

Ogłoszenie wyników wyborów z II tury

Uczelniana Komisja Wyborcza

4 IV 2024 

13.

Wnoszenie protestów wyborczych

Protesty wyborcze wnosi się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności zgłaszanych w proteście

(§18 ust. 3 ordynacji wyborczej)

 

do 7 IV 2024 

14.

Rozpatrywanie ewentualnych protestów wyborczych przez organy wskazane w ordynacji wyborczej

(§18 ust. 4 i 5 ordynacji wyborczej)

Uczelniana Komisja Wyborcza

/ Senat UWM w Olsztynie

do 30 IV 2024

 

 

Wybory Członków Uczelnianego Kolegium Wyborczego

Lp.

Etap

Organ właściwy

Termin

1.

Zatwierdzenie kalendarza wyborczego 

Senat UWM w Olsztynie

19 XII 2023 

2.

Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 11 I 2024

3.

Wydziałowe wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów z grona samodzielnych nauczycieli akademickich

 

Wydziałowe Komisje Wyborcze

do 15 II 2024 

4.

Wydziałowe wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów z grona nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi nauczycielami akademickimi

Wydziałowe Komisje Wyborcze

do 15 II 2024  

5.

Studenckie wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów spośród grona studentów

UKW ustala liczbę studentów wybieranych do Uczelnianego Kolegium Wyborczego

 

(§ 2 ust. 5 pkt. 3 ordynacji wyborczej)

Organy wyborcze samorządu studentów

do 15 II 2024

6.

Doktoranckie wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów spośród grona doktorantów

UKW ustala liczbę doktorantów wybieranych do Uczelnianego Kolegium Wyborczego

 

(§ 2 ust. 5 pkt. 3 ordynacji wyborczej)

Organy wyborcze samorządu doktorantów

do 15 II 2024 

7.

Związki zawodowe wybierają członków Uczelnianego Kolegium Elektorów spośród grona członków działających na UWM związków zawodowych

Organy wyborcze związków zawodowych

do 15 II 2024  

 

 

Wybory Członków Senatu UWM w Olsztynie

Lp.

Etap

Organ właściwy

Termin

1.

Zatwierdzenie kalendarza wyborczego

Senat UWM w Olsztynie

19 XII 2023

2.

Wydziałowe wybory członków Senatu UWM z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora UWM

Wydziałowe Komisje Wyborcze

do 16 IV 2024

3.

Wydziałowe wybory kandydatów na członków z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora UWM

 

Wydziałowe Komisje Wyborcze

do 16 IV 2024

4.

Wybory kandydatów na członków Senatu UWM z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora UWM przez pracowników jednostek ogólnouczelnianych zatrudniających nauczycieli akademickich

 

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 16 IV 2024

5.

Wydziałowe wybory kandydatów na członków Senatu UWM z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż na stanowiska profesora lub profesora UWM

 

Wydziałowe Komisje Wyborcze

do 16 IV 2024

6.

Wybory 9 członków Senatu UWM z grona studentów

 

Komisja wyborcza samorządu studenckiego

do 16 IV 2024

7.

Wybory 1 członka Senatu UWM z grona doktorantów

 

Komisja wyborcza samorządu doktoranckiego

do 16 IV 2024

8.

Ogólnouczelniane wybory członków Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora UWM

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 9 V 2024

9.

Ogólnouczelniane wybory członków Senatu UWM spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż na stanowisko profesora lub profesora UWM

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 9 V 2024

10.

Ogólnouczelniane wybory 3 członków Senatu UWM będących przedstawicielami pracowników UWM nie będących nauczycielami akademickimi

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 9 V 2024