Studia podyplomowe

podyplomowe-800

Psychologiczno-socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy

Proponowana tematyka studiów jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez studentów, pracowników i pracodawców. Zagadnienia poruszane na zajęciach  związane są ze społecznym uczestnictwem człowieka w zespole pracowniczym. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej na poziomie licencjackim lub magisterskim, wszystkich kierunków. Przyjęcie na studia następuje w wyniku przeprowadzonego, przez Kierownika studium, postępowania kwalifikacyjnego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów oraz seminariów w pomieszczeniach UWM. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów po napisaniu i obronie pracy  kontrolnej. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz specjaliści praktycy.

Program obejmował będzie następujące bloki tematyczne:

 • Psychologia zachowań pracowniczych
 • Społeczne umiejętności menedżerskie
 • Kontrakt psychologiczny a retencja pracowników
 • Budowanie grup i zespołów pracowniczych
 • Komunikacja interpersonalna wewnętrzna
 • Teorie i praktyczne systemy motywacyjne
 • Ocena pracownicza – mobilizacją, demobilizacją
 • Budowanie i wykorzystywanie pozytywnych emocji w pracy
 • Konflikt w środowisku pracy
 • Psychologia lęku i stresu
 • Wypalenie zawodowe
 • Wsparcie społeczno-zawodowe i funkcjonowanie pozazawodowe
 • Inteligencja emocjonalna i osobowość
 • Manipulacja i wywieranie wpływu – komunikacja z otoczeniem
 • Prawne ujęcie dysfunkcji w organizacji – dyskryminacja, mobbing, molestowanie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 210 godz. (w systemie sobotnio-niedzielnym)
Uczestnicy studiów:                             absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych
Czas trwania:                                         2 semestry
Zasady przyjmowania kandydatów: kolejność zgłoszeń
Terminy zgłoszeń:                                 nabór ciągły
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik/luty (po skompletowaniu grupy)
Planowana odpłatność za:                      całość – 3000,-zł  (możliwość zapłaty w II ratach po  1500,-)

Wydział Nauk Społecznych
Katedra Socjologii
ul. Szrajbera 11
10-007 Olsztyn,

Kierownik Studiów: dr Lidia Domańska
e-mail: lidia.domanska(et)uwm.edu.pl

 

Pobierz:

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • potwierdzenie wpłaty czesnego na wskazane konto
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
 • 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm podpisane na odwrocie
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz  osobowy

Możliwość komentowania została wyłączona.