Prorektorzy

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - nauki ekonomiczne

 

Kontakt:

Tel: +48 89 524 51 44, +48 89 523 44 07

Fax: +48 89 523 44 56

E-mail: gorn@uwm.edu.pl

 

Informacje ogólne: Urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czersku, woj. pomorskie. Jest absolwentem ART w Olsztynie, 1979 r. doktorat 1983 r., habilitacja 2004 r.

Praca zawodowa: Po studiach podjął pracę w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie jako asystent, a następnie starszy asystent. Równolegle odbywał stacjonarne studia doktoranckie w swej macierzystej Uczelni w Olsztynie, w której w 1983 r., po uzyskaniu doktoratu, rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta. Na tym stanowisku pracował w Katedrze Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, a następnie Katedrze Mikroekonomii do 2006 r. W latach dziewięćdziesiątych odbył kilka średnio- i krótkookresowych staży i pobytów naukowych w Niemczech, Danii i Szwajcarii. W 2006 r. został profesorem uczelni. W latach 2005-2021 kierował Katedrą Mikroekonomii, a następnie - po zmianie nazwy Katedrą Rynku i Konsumpcji. W latach 2002-2008 był prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych, a w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych. W latach 2002-2008 był członkiem Senackiej Komisji ds. dydaktycznych, a w latach 2008-2012 Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu. Od 2005 r. jest członkiem Senatu UWM, a od 2012 r. prorektorem.

Aktywność pozauczelniana: Członek Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2006 r. radny i przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Olsztyna. Od 2009 r. członek Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Piłka Siatkowa AZS UWM Olsztyn. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020. W latach 2012-2016 członek, a w latach 2016-2020 przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Finansów Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Badania: Zajmuje się kosztami i rentownością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oraz konkurencyjnością polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku europejskim i światowym.

Dorobek naukowy: Około 150 publikacji, w tym 70 oryginalnych artykułów, 4 monografie, 65 komunikatów naukowych w materiałach konferencyjnych oraz 12 prac popularnonaukowych. Wypromował trzech doktorów i recenzował sześć doktoratów.

Odznaczenia i nagrody: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Honorowy członek TNOiK, Złota Odznaka Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, kilkanaście nagród rektora ART i UWM.

Zainteresowania: sport

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski - nauki weterynaryjne

 

Kontakt:

Tel: +48 89 523 35 67, +48 89 523 34 60

E-mail: jerzyj@uwm.edu.pl

 

Informacje ogólne: Urodził się 06 czerwca 1964 w Brodnicy woj. kujawsko-pomorskie. Jest absolwentem ART w Olsztynie - 1989. Doktorat - 1993 r., habilitacja - 2004 r. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymał w 2010 r.

Edukacja:

 • 1979-1983 szkoła średnia - Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
 • 1983-1989 Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. Dyplom lekarza weterynarii

Stopnie i tytuły naukowe:

Stopień doktora nauk weterynaryjnych nadany w 1993 r. przez Radę Wydziału Weterynaryjnego AR-T w Olsztynie na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Wpływ oksytocyny i noradrenaliny we wczesnej fazie lutealnej na funkcję sekrecyjną jajnika oraz na długość cyklu rujowego u bydła”. Stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie farmakologii nadany w 2004 r. przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnego w Olsztynie na podstawie rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Wpływ inhibitorów syntazy tlenku azotu i donorów tlenku azotu na funkcje wydzielniczą ciałka żółtego krowy ”. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych w zakresie farmakologii nadany w 2010 r. przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów.

Stanowiska akademickie:

 • 1989-1991 - asystent - Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie
 • 1991-1993 - st. asystent - Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie
 • 1993-1995 - adiunkt - Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie
 • 1996-2005 - adiunkt - AR-T/UWM w Olsztynie
 • od 2005 - profesor nadzwyczajny - UWM w Olsztynie

Funkcje administracyjne w strukturach Uniwersytetu:

 • 1999-2005 - p.o. kierownika Katedry Farmakologii
 • 2006-2010 - kierownik Katedry Farmakologii
 • od 2010 - kierownik Katedry Farmakologii i Toksykologii
 • 2005-2012 - prodziekan ds. studiów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie
 • od 2012 - prorektor ds. nauki UWM w Olsztynie

Staże naukowe:

 • 1998:
  • Pennington Biomedical Research Centre, Louisiana State University, Baton Rouge, USA; 3 miesiące
  • Cornell University, Ithaca, USA; 3 miesiące

Doświadczenie dydaktyczne:

 • studia licencjackie – farmakologia ogólna i chemioterapia
 • studia magisterskie – farmakologia weterynaryjna, biotechnologia leków
 • promotor 5 dysertacji

Główne zainteresowania naukowe:

Główne zainteresowania naukowe obejmują: farmakokinetykę i farmakodynamikę leków przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, immunofarmakologię leków przeciwzapalnych, wpływ substancji aktywnych biologicznie na funkcję wydzielniczą jajnika oraz aktywność skurczową mięśni gładkich, analizę in silico leków weterynaryjnych.

Publikacje:

 • 113 publikacji w czasopismach naukowych z czego 102 w czasopismach z listy JCR
 • 124 doniesienia na konferencjach krajowych i zagranicznych
 • 1 rozdział w podręczniku anglojęzycznym

Lista wybranych publikacji:

 • Jaroszewski J, Kotwica J (1994) Reduction of ovarian oxytocin content from early luteal phase does not affect the corpus luteum secretory function in cattle. Reproduction Nutrition and Development (obecnie Animal) 34:175-182
 • Jaroszewski JJ, Hansel W (2000) Intraluteal administration of a nitric oxide synthase blocker stimulates progesterone and oxytocin secretion and prolonges the life span of the bovine corpus luteum. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine (obecnie Experimental Biology and Medicine) 224:50-55.
 • Jaroszewski JJ, Skarzynski DJ, Blair RM, Hansel W (2003) Influence of nitric oxide on the secretory function of the bovine corpus luteum: dependence on cell composition and cell-to-cell communication. Experimental Biology and Medicine 228:741-748.
 • Jaroszewski JJ, Bogacki M, Skarzynski DJ (2003) Progesterone production in bovine luteal cells treated with drugs that modulate nitric oxide production. Reproduction 125:389-395.
 • Skarzynski DJ, Jaroszewski JJ, Bah MM, Deptula KM, Barszczewska B, Gawronska B, Hansel W (2003) Administration of a nitric oxide synthase inhibitor counteracts prostaglandin F2a-induced luteolysis in cattle. Biology of Reproduction 68:1674-1681.
 • Jaroszewski JJ,Skarzynski DJ, Hansel W (2003) Nitric oxide as a local mediator of prostaglandin F2a-induced regression in bovine corpus luteum: an in vivo study. Experimental Biology and Medicine 228:1057-1062.
 • Grabowski T, Jaroszewski JJ (2009) Bioavailability of veterinary drugs in vivo and in silico. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 32:249-257.
 • Maślanka T, Jaroszewski JJ. (2012) In vitro effects of dexamethasone on bovine CD25+CD4+ and CD25-CD4+ cells. Research in Veterinary Science 93(3):1367-79.
 • Maślanka T, Jaroszewski JJ (2013) In vitro studies on the influence of dexamethasone and meloxicam on bovine WC1+ γδ T cells. Veterinary Immunology and Immunopathology 151(3-4):248-62.
 • Grabowski T, Jaroszewski JJ, Gad SC, Feder M (2014) Relationship between drug structure and minimal inhibitory concentration value used for acceptable daily intake analysis. International Journal of Toxicology 33(6):490-497.
 • Ziółkowski H, Grabowski T, Jasiecka A, Zuśka-Prot M, Barski D, Jaroszewski JJ (2015) Pharmacokinetics of oxytetracycline in broiler chickens following different routes of administration. The Veterinary Journal 208:96-98.
 • Ziółkowski H, Jasiecka A, Zuśka-Prot M, Przybysz J, Grabowski T, Jaroszewski JJ (2016) Metal ion-oxytetracycline pharmacokinetic interactions after oral co-administration in broiler chickens. Poultry Science 95(8):1927-1933.

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • liczne nagrody Rektora UWM
 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
 • Nagroda dla Młodych Pracowników Nauki Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi
 • Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych" /Merito pro Societatae/

Zainteresowania: wędkarstwo

 

 

Prorektor ds. studenckichdr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

 

Kontakt:

Telefon: +48 89 524 52 47

Email: s.przybylinski@uwm.edu.pl

 

Urodził się 14.02.1977 roku w Olsztynie.

Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk Społecznych. W latach 2016-2018 dziekan Wydziału Nauk Społecznych, wcześniej dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana ds. studiów stacjonarnych. Od grudnia 2018 r. do sierpnia 2020 r. pełnił funkcję prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie. Stopień doktora uzyskał w 2004 r., a doktora habilitowanego w 2013 r.

Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych oraz w zespole ds. kształcenia nauczycieli. Jest także członkiem Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.Zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki penitencjarnej, kary pozbawienia wolności, obszaru przestępczości oraz zagadnień resocjalizacyjnych. Jest też autorem licznych publikacji z tego zakresu, w tym redaktorem, bądź współredaktorem książek wieloautorskich, publikacji w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych oraz autorskich monografii sytuujących się w rozległej przestrzeni więziennej. Uczestniczył również w licznych polskich i zagranicznych konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych. Brał udział w wyjazdach szkoleniowych i stażach zagranicznych. Praca dydaktyczna jest ściśle związana z jego zainteresowaniami naukowymi i badawczymi. Wykłady, ćwiczenia i seminaria które realizuje, bądź realizował na studiach I° i II° stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz na studiach doktoranckich lokują się w obszarze pedagogiki, resocjalizacji i penitencjarystyki.

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

 

Kontakt:

Tel: +48 89 524 55 90

E-mail: sergiusz.nawrocki@uwm.edu.pl

 

Informacje ogólne: lekarz onkolog, specjalista radioterapii onkologicznej.Urodził się w 1967 r. w Opolu. Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w 1993 r. (wówczas Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego).Stopień dr n.med. uzyskał w 2001 r. a dr. hab. w 2008 r na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2017 r. uzyskał tytuł profesora medycyny.

Praca zawodowa: Po pobycie na 3-miesięcznym stypendium na Uniwersytecie Delaware, USA pracował w Wielkopolskim Centrum Onkologii (1995-2001) w Poznaniu i Zakładzie Immunologii Nowotworów Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 2003 r. do 2013 kierował Zakładem Radioterapii i oddziałami radioterapii w szpitalu MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. W latach 2008–2013 kierował Katedrą Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a od 2013 do 2018 r. był kierownikiem Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2019 ponownie kieruje Katedrą Onkologii UWM i oddziałem klinicznym radioterapii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie.

Badania: Immunologia nowotworów, leczenie precyzyjne (radioterapia i leki celowane), badania podstawowe w pierwotnych guzach mózgu. Kierownik projektów finansowanych przez NCN i NCBiR. Od 2016 r. kieruje projektem "Gliomed" finansowanym z programu NCBiR Strategmed III, którego głównym celem jest opracowanie płynnej biopsji glejaków mózgu.

Publikacje: Jest autorem lub współautorem ponad 70 pełnotekstowych artykułów, rozdziałów książkowych i monografii naukowych oraz współautorem krajowych wytycznych leczenia chorych na nowotwory. (IH=8, ponad 450 cytowań w bazie Scopus).

Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw medycznych, w tym ASTRO, ESTRO, Polskiego Towarzystwa Radioterapii i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, pełniąc funkcję członka zarządu. Aktualnie jest członkiem Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem należącej do ECL (European Cancer Leagues).

Zainteresowania: Sporty wytrzymałościowe (triathlon) i lotnictwo - pilot samolotowy, licencja PPL (A). Żonaty, czworo dzieci.

prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

 

Kontakt:

Telefon: +48 89 524 52 47

E-mail: pawel.wielgosz@uwm.edu.pl

 

Prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2011 roku doktora habilitowanego. W 2019 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno- technicznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem technik Global Navigation Satellite Systems (GNSS) oraz zastosowanie technik satelitarnych do monitorowania stanu ziemskiej jonosfery i troposfery. Jest autorem lub współautorem ponad 60 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach o szerokiej cyrkulacji międzynarodowej (w tym ponad 40 w czasopismach indeksowanych przez JCR), 250 referatów naukowych oraz 3 patentów. Według bazy WoS jego prace były cytowane 800 razy, index h=18. Kierował 7 projektami badawczymi, w tym międzynarodowymi finansowanymi przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Ponadto jako wykonawca uczestniczył w kilkunastu projektach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest ekspertem w konkursach H2020, NCN, NAWA, FNP oraz NCBiR.

Prof. Paweł Wielgosz od 2020 r. pełni funkcję Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni. W latach 2017-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Geoinżynierii, a latach 2012-2017 Prodziekana ds. Nauki. Od 2015 do 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Geodezji. Jest również członkiem Senatu UWM oraz członkiem Rady Rektora UWM. Ponadto jest członkiem rad naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii (od 2017 r.) oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN (od 2019 r.). Od 2016 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Geodezji PAN. W 2019 roku został powołany na Przewodniczącego Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz na członka Komitetów Narodowych ds. Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI) oraz ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki (IUGG) PAN.

Prof. Paweł Wielgosz jest aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji naukowych: International Association of Geodesy - IAG, European Geosciences Union - EGU, International GNSS Service - IGS. W Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) pełni funkcję Przewodniczącego Podkomisji 4.4: „GNSS Integrity and Quality Control”, a od 2007 jest członkiem Zarządu Komisji 4: „Positioning and Applications”. Od 2015 roku jest także członkiem Global Geodetic Observing System (GGOS) Science Panel. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Journal of Geodesy (IF= 5.280) oraz członkiem rad wydawniczych Journal of Satellite Navigation, Artificial Satellites, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Journal of Geodetic Science oraz Geodesy and Cartography. Od 2020 roku jest członkiem GNSS Science Advisory Committee (GSAC) przy ESA.

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

 

Kontakt:

Telefon: +48 89 523 33 12

E-mail: pawel.wysocki@uwm.edu.pl

 

Informacje ogólne: urodził się 29 sierpnia 1970 w Pułtusku. Jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego ART w Olsztynie (1994 r.).

Praca zawodowa: Po studiach podjął pracę w Katedrze Biochemii Zwierząt Wydziału Zootechnicznego jako asystent. Stopień doktora uzyskał w 1999 roku, a doktora habilitowanego w 2011 r na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obecnie jest pracownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Badania i dorobek naukowy: zainteresowania naukowe dotyczą biologii rozrodu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień andrologii molekularnej takich, jak enzymologia i proteomika nasienia. Prace naukowo-badawcze, których jest autorem lub współautorem związane są z fosfoproteomiką nasienia ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki biochemicznej i funkcji fosfataz kwaśnych w nasieniu ssaków, ptaków i ryb. Zainteresowania naukowe związane są też z badaniami nad opracowaniem metod oceny jakości nasienia oraz wskazaniem wyznaczników jego przydatności do konserwacji. Umiejętności metodyczne doskonalił na stażu w Instytucie Biologii i Immunologii Rozrodu Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii oraz podczas wielu kursów i warsztatów specjalistycznych. Uczestniczył w licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Był kierownikiem zadania badawczego w projekcie naukowym oraz wykonawcą w czterech innych. Dorobek naukowy obejmuje około 100 pozycji, w tym 38 artykułów naukowych z listy JCR (IH = 9).

Członek European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu.

Nagrody: Dyplom Uznania V Wydziału PAN za badania naukowe, kilka nagród Rektora ART i UWM, Belfer Roku na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.

Doświadczenie dydaktyczne: kierownik pracowni studenckich (w przeszłości) oraz kierownik przedmiotów (obecnie) na kierunkach realizowanych na Wydziałach Bioinżynierii Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Biotechnologii.

Zainteresowania: historia, kyno- i felinologia, kultura i sztuka orientalna. Żonaty, czworo dzieci.