Najwyższa ocena programowa dla Socjologii

Miło nam poinformować, że decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek socjologia realizowany na Wydziale Nauk Społecznych UWM otrzymał pozytywną ocenę programową. Decyzja została wydana na mocy uchwały z 27 stycznia 2022 roku. Ocenę przyznano na najdłuższy możliwy okres, a więc 6 lat.

W podjętej przez Prezydium uchwale wskazano, iż proces kształcenia realizowany na kierunku socjologia umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Jednocześnie podkreślono w niej, że wszystkie kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), uszczegółowione w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 13 grudnia 2018 r. ze zm., zostały spełnione. Oznacza to, iż kierunek socjologia na wydziale wypełnia wszystkie standardy jakości kształcenia przyjęte dla szkolnictwa wyższego.

Procedura związana z oceną programową kierunku socjologia odbyła się w trzecim kwartale 2021 roku. Pierwszym z jej elementów było przygotowanie i złożenie raportu samooceny. Dokument zawierał opis 10 wymaganych kryteriów dotyczących m.in. konstrukcji i realizacji programów studiów, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czy umiędzynarodowienia procesu kształcenia. Raport został przygotowany przez wydziałowy zespół powołany przez Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Joannę Ostrouch-Kamińską. Drugim elementem procedury była wizytacja na wydziale dokonana przez zespół oceniający, która odbyła się 15 i 16 października 2021 roku. Kolejno PKA przygotowała raport powizytacyjny, następnie Prezydium PKA oceniło pozytywnie prowadzone na wydziale studia na kierunku socjologia prowadzone na pierwszym stopniu na profilu ogólnoakademickim.

Kolejna ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przewiduje na kierunku socjologia w roku akademickim 2027/2028. 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.