Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)*
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy*
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy*
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie*
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
 10. Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art.189a i art. 207 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 172 oraz 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 11. *wykaz załączników znajduje się pod adresem: https://wh.uwm.edu.pl/pracownicy/baza-dokumentow

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie wynosi 6841 PLN.
 • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Biurze Dziekana Wydziału  Humanistycznego, ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 5 sierpnia 2024 roku.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 września 2024 roku .

 

                                                                                                        Dziekan

                                                                                      Wydziału Humanistycznego

                                                                                    prof. dr hab. Mariusz Rutkowski