Współpraca z gospodarką i regionem

Centra badawcze i klastry

Interdyscyplinarne centra badawcze skupiają nie tylko specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych zajmujących się zbliżoną problematyką, ale także przedstawicieli gospodarki i samorządów terytorialnych. Identyfikują aktualne i przyszłe problemy z zakresu swoich obszarów i poszukują sposobów ich rozwiązań. Centra stanowią skonsolidowane zaplecze badawcze dla klastrów i parków naukowo-technologicznych.

W Uniwersytecie aktualnie działają następujące centra badawcze:

 • Centrum Badań Energii Odnawialnej (CBEO) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołano uchwałą Senatu UWM w dniu 24 listopada 2006 r.
  Misją Centrum jest integrowanie działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii z zakresu energii odnawialnej. Celem działalności Centrum jest prowadzenie badań naukowych nad nowymi technologiami energetyki odnawialnej oraz tworzenie funkcjonalnych instalacji energetycznych będących warsztatem badawczym, źródłem pozyskiwania i dystrybucji energii oraz baza działalności edukacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej. W strategii rozwoju Centrum zakłada się tworzenie regionu wiedzy o innowacyjnych technologiach energetyki odnawialnej przyjaznych środowisku, w którym efekty badań naukowych znajdują praktyczne zastosowanie i przekładają się na sukces komercyjny zaangażowanych podmiotów gospodarczych. Kierownik CBEO - prof. dr hab. Janusz Gołaszewski.

Od 2008 roku Centrum realizuje projekt badawczy pt.: „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii", finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii". Zasadniczym celem projektu jest opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania nośników bioenergii oraz nowych technologii konwersji tej energii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej. Technologie te stworzą podstawy dla budowy gniazd energetycznych opartych na lokalnych zasobach odnawialnych źródeł energii, w tym zwłaszcza biomasy i przyczynią się do budowy kompleksów agroenergetycznych. Kompleksy takie są  najbardziej efektywną formą realizacji tzw. kogeneracji rozproszonej w małej skali.

Konsorcjum wykonawców projektu tworzą Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (lider projektu), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa w Warszawie i Politechnika Wrocławska. Poza podstawową strukturą konsorcjum zakłada się doraźną współpracę z zespołami badawczymi Politechniki Łódzkiej, Politechniki Gdańskiej oraz firmami ENERGOCONTROL z Krakowa i SIMEX z Gdańska. Ogólny koszt projektu (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) 40 122 784.36 PLN, w tym środki zarządzane przez UWM Olsztyn 7 181 490.02 PLN.

 • Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniepowołano uchwałą Senatu UWM w dniu 26 stycznia 2007 r. Do zadań Centrum należy przede wszystkim prowadzenie: badań naukowych, szkoleń i edukacji, działalności wdrożeniowej oraz działalności promocyjnej i marketingowej. Kierownik Centrum - prof. dr hab. Bogusław Staniewski.
 • Centrum Badań Europy Wschodniej (CBEW) powołano Uchwałą Senatunr 205 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2007 r. Celem działalności Centrum jest integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego wdziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społeczno-politycznego krajów Europy Wschodniej. Kierownik CBEW - prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz.
 • Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powołano Uchwałą Senatu nr 259 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lutego 2008 r. Kierownik Centrum - prof. dr hab. Józef Górniewicz.
 • Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powołano Uchwałą Senatu nr 278 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wOlsztynie z dnia 26 marca 2008 r. Celem działalności Centrum jest integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i reaktywacji tradycyjnych surowców oraz technologii ich przetwarzania w kierunku otrzymywania żywności tradycyjnej i regionalnej. Kierownik Centrum - prof. dr hab. Jerzy Borowski.
 • Centrum Nutri-Bio-Chemiczne powołano Uchwałą Senatu nr 224 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2009 r. celem integracji potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu w zakresie kompleksowej analityki biologicznej, chemicznej i biotechnologicznej środowiska i żywności w aspekcie działań prozdrowotnych.
 • Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych powołano Uchwałą Senatu nr 225 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2009 r. celem integracji potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu w obszarze diagnostyki i terapii chorób ludzi i zwierząt w aspekcie ochrony zdrowia publicznego.
 • Centrum Badań Interdyscyplinarnych "Probalticum" powołano Zarządzeniem nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku celem integracji działań środowiska naukowego poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych (archeologicznych, historycznych, antropologii kulturowej) i przyrodniczych (paleo- i neoekologicznych) nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym krajów nadbałtyckich. Dyrektor Centrum - dr hab. Kazimierz Grążawski, prof. UWM.
 • Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołano Zarządzeniem nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 października 2013 celem integracji działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w zakresie rozpoznania, planowania i strategicznego zarządzania regionalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

 

Ponadto UWM w Olsztynie jest członkiem Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii RIMAMI (CZT RIMAMI), do którego przystąpił w dniu 8 października 2003 r. Jednym z głównych celów CZT RIMAMI jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania i kontroli ryzyka oraz szybkiej transmisji danych w rozproszonych bazach danych i wiedzy wraz z całym inteligentnym środowiskiem umożliwiającym właściwe ich funkcjonowanie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał porozumienia o utworzeniu i rozwoju następujących klastrów:

- Kętrzyńskiego Klastra Energii Odnawialnej,

- Nadwiślańskiego Klastra Energii Odnawialnej,

- Bałtyckiego Klastra  Ekoenergetycznego,

- Klastra browarniczego,

- Klastra mleczarskiego,

- Warmińsko-Mazurskiego Klastra „Razem cieplej".