OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: „RELIGIA I MEDIA NOWY KONTEKST KOMUNIKACJI” (20 – 21.05.2015)

slajder-950x250

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
Wydział Nauk Społecznych
KATEDRA SOCJOLOGII
Pracownia Komunikacji Społecznej i Nowych Mediów

MA ZASZCZYT I PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RELIGIA I MEDIA
NOWY KONTEKST KOMUNIKACJI
20 – 21 MAJA 2015 R.

Pamięci ks. dr. Mariana Szczęsnego
(1942-2006)

Historię religii można napisać z perspektywy historii komunikacji i mediów. Nie istnieje religia, w której nie możemy wyodrębnić komunikowania o sferze „sacrum”, „transcendencji”, „rzeczywistości pozaempirycznej”, ustnych i spisywanych narracji, opowieści, przypowieści, mitów, dzielenia się doznaniami, doświadczeniami, przeżyciami.
Wzajemne relacje łączące religię i media można oglądać z różnych perspektyw. Niekiedy zakłada się, że media – szczególnie współczesne, ściśle związane z kulturą popularną – są nacechowane ideologicznie: są dobre lub złe. Steward M. Hoover – współczesny badacz mediów i religii przyjmuje, że religia i media nie stanowią zupełnie autonomicznych i niezależnych od siebie systemów społecznych, ale – wraz z innymi kategoriami życia społecznego – są elementami składającymi się na szerszą całość kulturową. Badanie mediów i religii jest – w tym ujęciu – badaniem tego, jak religia i media wzajemnie na siebie oddziaływają, wpływają i kształtują poprzez ludzkie działania, codzienne praktyki społeczne, dyskursy i dyskusje, opinie i postawy. Nie brakuje także ujęć, w których media stają się „nowoczesną religią” lub funkcjonalnym jej odpowiednikiem, a transmitowane na żywo wydarzenia medialne nabierają sakralnych znaczeń.
Celem konferencji jest refleksja zarówno nad instytucjonalnymi relacjami łączącymi media i religię, jak i nad przenikaniem się codziennych oraz odświętnych praktyk komunikacyjnych i religijnych. Jedną z tez, którą możemy wstępnie zaproponować, jest teza o korelacji między społeczno-kulturowymi zmianami w obrębie religii i zmianami warunków komunikacyjnych, technologii medialnych i relacji społecznych coraz gęściej zapośredniczonych przez media.


Proponujemy następujące panele tematyczne:
I. Religia i mass media w warunkach kulturowej komunikacji XXI wieku;
II. Religia wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego;
III. Geneza i charakter wzajemnych relacji – religia a media;
IV. W poszukiwaniu nowej ewangelizacji. Kościół katolicki wobec globalizacji, nowych mediów i Internetu;
V. Kościół katolicki o mediach. (Re)konstrukcja odniesień;
VI. Osoba i czyn. Medialne wizerunki Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka;
VII. Kondycja współczesnych mediów religijnych. Prasa, radio, telewizja;
VIII. Islam w zwierciadle mediów;
IX. Nowe ruchy religijne w przestrzeni medialnej;
X. Media, religia, śmierć: rytuały przejścia i medialne wspólnoty żałobne;
XI. Transmisyjny i rytualny model komunikacji religijnej;
XII. Religijne wydarzenia medialne;
XIII. Współczesna Biblia pauperum;
XIV. Poszukiwanie sacrum w kinie.
Komitet naukowy
ks. dr Ireneusz Stanisław BRUSKI, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, oddział w Olsztynie
prof. em .UJ dr hab. Tomasz GOBAN-KLAS, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ks. dr Zenon HANAS, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
prof. zw. dr hab. Jerzy JASTRZĘBSKI, Uniwersytet Wrocławski
ks. dr hab. Józef KLOCH, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
dr hab. Jan KŁOS, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Krzysztof LOSKA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr hab. prof. UWM Mariola MARCZAK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
ks. prof. zw. dr hab. Janusz MARIAŃSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. zw. dr hab. Tadeusz MICZKA, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. dr hab. Andrzej WÓJTOWICZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Komitet organizacyjny

Przewodniczący Konferencji:
prof. UWM dr hab. Marek SOKOŁOWSKI

Sekretarze Konferencji:
dr Agnieszka ZDUNIAK, tel. 609-389-521, e-mail: a.zduniak(at)op.pl

mgr Radosław SIEROCKI, tel. 500-684-810, e-mail: radoslaw.sierocki(at) uwm.edu.pl

Organizacja i uczestnictwo

  • Zgłoszenia udziału (na załączonej karcie) w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2015 r.
  • Wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 550 PLN do 15.04.2015 r. (Członkowie Komitetu Naukowego nie ponoszą opłaty konferencyjnej) na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567 subkonto 19.880.019-500 tytułem: Religia i media
  • Przedstawione referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej.

Pobierz:

Religia i media – komunikat 1

Religia i media – karta zgłoszenia

RELIGIA I MEDIA komunikat 2

RELIGIA I MEDIA program konferencji

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.