dr hab. Jacek Poniedziałek

Jacek Poniedzialek1

Pracownicy
dr hab. Jacek Poniedziałek

Pokój 124
Telefon: (89) 524 65 76
e-mail:  jacek.poniedzialek(et)wp.pl

 

Motto

Gdyby wszyscy ludzie byli mądrzy, to na świecie byłoby tyle rozumu, że co drugi człowiek zgłupiałby z tego.

infanterist Jozef Szwejk
Ordynans 11 Kompani Marszowej
91 Pułk Piechoty z Czeskich Budziejowic

Wykształcenie:

• 2002 – magisterium z socjologii w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu.
• 2004 – studia podyplomowe „Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej”. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Gdański.
• 2010.06.15 – uzyskanie doktoratu z socjologii na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu (praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Humanistycznego UMK).
• 2019.09.17 – habilitacja uzyskana na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe:

• 01.02.2005-30.11.2010 – asystent w Katedrze Socjologii UWM w Olsztynie.
• od 01.12.2012 – adiunkt w Katedrze Socjologii UWM w Olsztynie.

Zainteresowania naukowe:

Głównym obszarem moich zainteresowań badawczych jest socjologia regionu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki teorii regionu, tożsamości regionalnej, regionalizmu, procesów regionalizacji oraz społeczno-kulturowych wymiarów rozwoju regionalnego. Dodatkowo: socjologia narodu (procesy narodotwórcze, socjoantropologia narodów, nacjonalizmy) oraz socjologia historyczna, a także historia myśli socjologicznej.

Członkostwo w organizacjach:

• Krajowa Rada Naukowa Ogólnopolskiej Sieci Citta Slow
• Rada Programowa Wspólnoty Kulturowej Borussia
• Wojewódzka Rada Kultury przy Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
• Rada Programowa Pro Warmia i Mazury przy Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

Monografie:

• J. Poniedziałek, Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej. Studium współczesnej warmińskomazurskości, Toruń 2011, Adam Marszałek.
• J. Poniedziałek, Perspektywy rozwoju: warmińsko-mazurskie, Warszawa 2012, Instytut Obywatelski.
• J. Poniedziałek (red.), Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej, Olsztyn 2015, UWM.
• J. Poniedziałek, Problematyka narodu w pismach klasyków myśli socjologicznej, Toruń 2018, Adam Marszałek.

Artykuły w czasopismach

• J. Poniedziałek, Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach, „Studia Regionalne i Lokalne” 2010, nr 4 (42), s. 23-42.
• J. Poniedziałek, Regionalizm na Warmii i Mazurach, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, nr 4 (46), s. 51-67.
• J. Poniedziałek, „Ostatni Mohikanie” rodzimej kultury na zdemazuryzowanych Mazurach, „Studia Narodowościowe. Seria nowa”, 2012, z. 40, s. 197-218.
• J. Poniedziałek, Od uosobienia wroga do poczucia swojskości. Postawy mieszkańców Warmii i Mazur wobec krajobrazu przyrodniczego regionu, „Borussia” 2012, nr 50, s. 39-61.
• J. Poniedziałek, Dziedzictwo historyczne i kulturowe Warmii jako zasób rozwoju regionu. Neoregionalizm stowarzyszenia „Dom Warmiński”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2013, nr 1, s. 87-127.
• J. Poniedziałek, Narodziny regionalizmu autonomizacyjnego, „Politeja” 2014, 1 (31), s. 411-432.
• J. Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2015, z. 46, s. 85-106.
• J. Poniedziałek, Wielofazowy proces instytucjonalizacji regionu „Kultura i Edukacja” 2016, nr 1 (111), s. 11-33.
• J. Poniedziałek, Perspektywy. Nowe tożsamości regionalne/lokalne „Borussia” 2015, nr 56, s. 23-43.
• J. Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii i etnografii wypracowane w okresie II Rzeczpospolitej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2016, nr 3 (65), s. 5-29.
• J. Poniedziałek, Kanon kulturowy Warmii i Mazur, „Borussia” 2016, nr 57, s. 10-24.
• J. Poniedziałek, Stanowiska teoretyczne w socjologii regionu, „Opuscula Sociologica” 2017, nr 1, s. 15-32.
• J. Poniedziałek, Perenialistyczna teoria narodu Benedykta Zientary, „Postscriptum Polonistyczne” 2018, t. 7, s. 135-151.
• J. Poniedziałek, Prymordializm jako przedmiot krytyki i źródło inspiracji w socjologicznych studiach nad narodem, „Sprawy Narodowościowe”2018, nr 50, s. 1-19.
• J. Poniedziałek, Przyczyny i etapy kształtowania się regionalizmu, „Studia Regionalne i Lokalne” 2018, nr 4, s. 58-74.
• J. Poniedziałek, Anthony D. Smith (1939-2016) – jako socjolog narodu. Szkic do portretu intelektualnego, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, nr 51 (w druku).

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

• J. Poniedziałek, Rola władz regionalnych w procesach kreowania pozaekonomicznych czynników rozwoju regionalnego, W: Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, pod red. A. Organiściak-Krzykowskiej, B. Balcerzak-Paradowskiej, Warszawa 2011, IPiSS, s. 144-152.
• J. Poniedziałek, Od mazurskości do niemieckości – konwersja tożsamości ludności autochtonicznej z Warmii i Mazur, W: Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego, pod red. B. A. Orłowskiej, K. Wasilewskiego, Gorzów 2012, PWSZ, s. 173-194.
• J. Poniedziałek, Warmia i Mazury – pomiędzy administrowaniem a regionalną podmiotowością, W: Płaszczyzny zarządzania w samorządzie terytorialnym, pod red. A. Kołomycew, B. Kotraby, Rzeszów 2012, UR, s. 42-56.
• J. Poniedziałek, Z czego tka swą tożsamość regionalną mieszkaniec Warmii i Mazur, czyli o wpływie przeszłości na współczesne procesy identyfikacyjne, W: Rola i znaczenie mniejszości narodowych i etnicznych Polski północno-wschodniej w tworzeniu Europy regionów, pod red. S, Achremczyka, P. Janiszewskiego, Olsztyn 2012, FDP, s. 12-32.
• J. Poniedziałek, Warmia i Mazury – historia pewnego zapóźnienia gospodarczego, W: Praktyczny wymiar demokracji lokalnej, pod red. A. Kołomycew, B. Kotarby, Rzeszów, UR, s. 139-149.
• J. Poniedziałek, Autonomia regionalna po mazursku. Przypadek Mazurskiej Partii Ludowej i Masurenbundu, W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, pod red. J. Iwanka, M. Domagały, Toruń 2014, Adam Marszałek, s. 263-279.
• J. Poniedziałek, Neoplemienny regionalizm. Wirtualna rekonstrukcja warmińskości, W: Kreowanie przestrzeni w cyfrowym świecie, pod red. M. Łyszczarza, S. M. Marcinkiewicza, M. Sokołowskiego, Toruń 2014, Adam Marszałek, s. 185-210.
• J. Poniedziałek, Budowa tożsamości regionalnej w zbiorowości postmigracyjnej. Przypadek przypadek Warmii i Mazur, W: Kryzys definiensu regionalizmu w Polsce, pod red. I. Skórzyńska, A. Wachowiak, W. Urbanik, Poznań 2014. UAM, s. 81-94.
• J. Poniedziałek, Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Reprodukowanie oswojonego pogranicza kulturowego, W: Polskie pogranicza w procesie przemian, pod red. Z. Kurcza, Wrocław 2014, UWr, s. 141-172.
• J. Poniedziałek, Regionalizm i jego wymiary – zarys definicyjny, W: Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej, pod red. J. Poniedziałka, Olsztyn 2015, UWM, s. 13-32.
• J. Poniedziałek, Dwa modele etosu chłopskiego w pamiętnikach okresu II Rzeczpospolitej, W: Kultura wsi w egodokumantach, pod red. H. Czachowskiego, V. Wróblewskiej, Toruń 2016, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 119-133.

Uczestnictwo w 21 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, autorstwo 7 raportów badawczych oraz 5 ekspertyz dotyczących rozwoju regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.