Struktura

KIEROWNIK KATEDRY SOCJOLOGII

prof. zw. dr hab. Marek Sokołowski

SEKRETARIAT KATEDRY:

mgr Dorota Majewska

W ramach Katedry Socjologii funkcjonują następujące pracownie:

 

1) PRACOWNIA STUDIÓW REGIONALNYCH
Skład osobowy Pracowni:

dr hab. Jacek Poniedziałek – kierownik

dr Stefan Marcinkiewicz
dr Elżbieta Subocz
dr Magdalena Sternicka–Kowalska

Do podstawowych obszarów dociekań naukowych, które są poruszane w ramach prac Pracowni Studiów Regionalnych, zaliczyć należy:

 • region jako zjawisko – prace nad zdefiniowaniem regionu jako zjawiska społeczno-polityczno-ekonomicznego, wyabstrahowaniem jego składowych elementów (np. wspólnot regionalnych, kultury regionalnej, zikonizowanego krajobrazu symbolicznego i przyrodniczego regionu),
 • procesy regionalizacji – prace nad procesami instytucjonalizowania się regionów  kulturowych, ekonomicznych, polityczno-administracyjnych, nad przyczynami i konsekwencjami tego procesu (np. europeizacją, tzw. nowym średniowieczem),
 • regionalizm – analizy ruchu społecznego i ideologii regionalizmu, jego przyczyn i skutków zarówno w skali kraju (np. nad regionalizmem autonomizacyjnym Ruchu Autonomii Śląska, Ruchu Autonomii Mazur czy Ruchu Regionalnego Wielkopolan) jak i w skali europejskiej (np. etnoregionalizm kataloński, walijski, baskijski czy szkocki), jak i badania zjawiska neoregionalizmu rozumianego jako szukanie i wykorzystywanie w polityce rozwoju regionalnego pozaekonomicznych czynników wzrostu w postaci regionalnego dziedzictwa kulturowego,
 • tożsamość regionalna – badania nad zanikaniem, trwaniem czy (re) konstruowaniem regionalnych identyfikacji zbiorowych wraz z ich wymiarami walencyjnymi (kulturami regionalnymi),
 • rozwój regionalny – socjoekonomiczne analizy barier i szans rozwojowych na poziomi regionalnym, krytyczna analiza strategii i polityk regionalnych.

Dotychczasowe działania:

 • Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Oblicza regionalizmu. Tożsamość-idee-praktyka” dnia 25.10.2013r.
 • Współpraca z lokalnymi NGO’s w zakresie organizacji debat i seminariów naukowych, planowania realizacji badań empirycznych.

2) PRACOWNIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

Skład osobowy:

Główne cele:

 • Projektowanie i realizacja badań społecznych – autorskich i dedykowanych, tak o charakterze ad hoc jak i badań panelowych, (przykładowo: analizy społeczne dotyczące zjawisk lokalnych i regionalnych, problemów społecznych oraz patologicznych, badania rynku pracy, badania opinii publicznej, badanie postaw, itp.).
 • Analiza danych w oparciu o komputerowe bazy statystyczne oraz  opracowywanie raportów i rekomendacji.
 • Doradcze wsparcie metodologiczne w zakresie realizacji badań, dotyczące wyboru metod, technik i konstrukcji narzędzi badawczych.
 • Koordynacja badań, szkolenia ankieterów.
 • Monitoring i ewaluacja działań projektowych.
 • Usługi szkoleniowe.

3) PRACOWNIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I NOWYCH MEDIÓW

Skład osobowy:

prof. zw. dr hab. Marek Sokołowski – kierownik
dr hab. Agnieszka Zduniak
dr Michał Łyszczarz
dr Radosław Sierocki

O pracowni
Problemy, jakie nurtują badaczy skupionych w Pracowni oscylują wokół zagadnień związanych z komunikacją społeczną i nowymi mediami osadzonymi w kontekście szerszych praktyk, zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.
W publikacjach Marka Sokołowskiego dominuje namysł nad rolą mediów w społeczeństwie współczesnym i przemianami jakim podlega kultura nasączona mediami. Agnieszka Zduniak interesuje się nowoczesnymi formami uspołecznienia i nowymi formami zachowań zbiorowych, w szczególności procesem eventyzacji współczesnej kultury. Michał Łyszczarz zajmuje się kulturą islamu, problematyką dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, przemianami współczesnej religijności i integracją społeczną wspólnot muzułmańskich w Europie. Prowadził badania na temat społeczności tatarskiej w Polsce. Radek Sierocki koncentruje się na relacjach łączących religię i nowe media. Prowadzi także badania nad pamięcią społeczną. 

Dotychczasowe działania pracowni:

Konferencja  „Religia w społecznym kontekście” (07-08.06.2018)

KONFERENCJA „INTEGRACJA IMIGRANTÓW W POLSCE – DOŚWIADCZENIA, WYZWANIA, PERSPEKTYWY”, (27.05.2017).

Konferencja „W stronę socjologii mediów. Tematy (nie) obecne” (10-11.05.2017)

Konferencja „Radio w cyfrowym świecie” (02-03.10.2015)

Konferencja „Religia i media. Nowy kontekst komunikacji” (20-21.05.2015)

Konferencja „SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH – MOŻLIWOŚCI I BARIERY ” (17.10.2014)

Konferencja „Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później” (20.05.2014 po zmianie terminu)

Konferencja „Oblicza regionalizmu. Tożsamość idee praktyka.” (25.10.2013)

Konferencja „Nowe media i wyzwania współczesności” (16-17.05.2013)

Możliwość komentowania została wyłączona.