dr Ewa Sikora-Wiśniewska

Ewa-Wisniewska

Pracownicy
dr Ewa Sikora-Wiśniewska

Pokój 124
Telefon: (89) 524 65 76
e-mail: ewa.sikora(et)uwm.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Wykształcenie:
a) tytuł naukowy
2004 – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych,
II. Działalność dydaktyczna:
• Socjologia obszarów wiejskich
• Socjologia miasta
• Metodologia badań naukowych
• Metody badań społecznych
III. Działalność organizacyjna:
2008, Olsztyn – współorganizacja Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Redefinicje i reinterpretacje” odbywającego się w siedzibie Katedry Socjologii UWM w Olsztynie
Od 2006 r. do 2009 r.– opiekun naukowy Naukowego Koła Socjologów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2005 – 2008 r. Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
2006 r. -sekretarz naukowy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem
gości zagranicznych „Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej” zorganizowanej przez Katedrę Socjologii UWM w Olsztynie w dniach 26-27 X 2006
2005 r. – sekretarz naukowy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych „U progu wielkiej zmiany. Media w kulturze i cywilizacji XXI wieku. Nurty-kategorie-idee” zorganizowanej przez Katedrę Socjologii w dniach 27-28 X 2005
1999-2006 r. – opiekun naukowy Studenckiego Koła Socjologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
IV. Działalność naukowo-badawcza:
a) zainteresowania naukowe:
Dorobek naukowy koncentruje się wokół problematyki socjologii młodzieży, rodziny oraz socjologii obszarów wiejskich i regionalnego rynku pracy. Zainteresowania badawcze dotyczą m.in. aspiracji edukacyjnych i szans życiowych młodzieży, a także wymiarów regionalnych zróżnicowań, nierówności społecznych oraz barier rozwoju obszarów wiejskich, jak również przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym.
b) udział w projektach badawczych:
2007-2009 projekt realizowany przez Pracownię Badań Społecznych UWM w Olsztynie, finansowany z EFS EU „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy Projekt badawczy realizowany w ramach Działania 9.2 PO Kapitał Ludzki. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego FUNKCJE I ZADANIA: kierownik modułu, przygotowanie projektu badawczego, szkolenie osób prowadzących badania, koordynacja badań terenowych, monitorowanie i kontrola pracy ankieterów)
2007 projekt realizowany przez Katedrę UNESCO UWM w Olsztynie, finansowany z EFS EU „Wykorzystanie potencjału naukowego specjalistów ze stopniem doktora w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur-między adaptacją a innowacyjnością” – moduł badawczy w ramach projektu Z/2.28/II/2.6/00015/04 „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie”
FUNKCJE I ZADANIA: (członek zespołu modułowego, szkolenie osób prowadzących badania, koordynacja badań terenowych, monitorowanie i kontrola pracy ankieterów)
2005 projekt „Mazurski Feniks” realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Krajową Agencję Informacyjną „Info” w Warkałach
FUNKCJE I ZADANIA: doradca, udział w przygotowaniu i realizacji projektu
2004-2005 projekt „Budujmy razem” realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
FUNKCJE I ZADANIA: doradca, ekspert ds. ewaluacji i analiz
2000-2003 projekty realizowane przez Katedrę Socjologii UWM w Olsztynie: „Pracownicy byłych PPGR Warmii i Mazur – sytuacja społeczna i strategie życiowe” – badania ilościowe (1278 respondentów) (2000-2001), „Stereotypy narodowościowe” – współpraca z Państwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie (2001); „Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów” (2002); „Aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR (na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego)” – grant promotorski – autorski projekt i realizacja badań (ilościowych i jakościowych – 1585 respondentów) (2002-2003), „Kobiety w małym mieście” (2003);
FUNKCJE I ZADANIA: koordynacja badań terenowych, monitorowanie i kontrola pracy ankieterów, realizacja badań ankietowych

c) udział w konferencjach i seminariach naukowych:
21-22 V 2015, Jarosław – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Jakość życia jako kategoria interdyscyplinarna ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki – ujęcie systemowe”, temat wystąpienia : „Jakość życia młodzieży z obszarów wiejskich – analiza wybranych wskaźników”.

17 VI 2010, Olsztyn – udział w konferencji zorganizowanej Centrum Badań Społecznych UWM w Olsztynie „Szkolnictwo zawodowe – potrzeby i wyzwania w kontekście rozwoju regionalnego rynku pracy”
Prezentacja n. t. : Absolwent szkoły zawodowej na rynku pracy. Pomiędzy teorią, a praktyką

24-25 IX 2009, Olsztyn – udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Katedrę Socjologii UWM w Olsztynie „Pod wielkim dachem nieba. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie”. Prezentacja: Lokalizm czy globalizm? – przestrzeń w percepcji młodzieży ze środowisk wiejskich oraz popegeerowskich.

8-9 X 2009, Olsztyn – udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Katedrę Socjologii UWM w Olsztynie „Małe tęsknoty? Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie”.
Prezentacja: Potencjał sektora usług turystycznych na Warmii i Mazurach oraz jego wykorzystanie na obszarach wiejskich.

25-26 IX 2008, Olsztyn – udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym „Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Redefinicje i reinterpretacje” ” zorganizowanej przez Katedrę Socjologii UWM w Olsztynie
Prezentacja: Społeczne oczekiwania wobec związku i partnera życiowego – kierunki zmian

15-16 V 2008, Olsztyn – udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym z udziałem gości zagranicznych „Homo creator czy Homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu”
Wystąpienie na temat: „Kryteria wartościowania pracy w perspektywie planów migracyjnych młodzieży”

03-06 IX 2007, Glasgow – udział w 8th European Sociological Associacion Conference „Conflict, Citizenship and Civil Society” zorganizowanej przez Glasgow Caledonian University i University of Strathclyde w Glasgow
Wystąpienie na temat: Expectations of Polish Youth in Regards to Relationships and Life Partners: Directions of Change

26-27 X 2006, Olsztyn – współorganizacja (sekretarz naukowy) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych „Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej”

25-26 IX 2006, Olsztyn – udział w konferencji „Młodzież-Praca-Perspektywy” zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie
Wystąpienie na temat: „Wybrane wartości młodego pokolenia w kontekście zmian społeczno-kulturowych”

27-28 X 2005, Olsztyn – współorganizacja (sekretarz naukowy) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych „U progu wielkiej zmiany. Media w kulturze i cywilizacji XXI wieku. Nurty-kategorie-idee”

15-16 IX 2005, Olsztyn – udział w konferencji naukowej „Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Obszary ryzyka i szanse reintegracji” zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wystąpienie na temat: „Młode pokolenie z osiedli byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych – pokolenie straconych czy nowych szans?”

9-12 IX 2005, Toruń – udział w 7th European Sociological Associacion Conference „Rethinking Ineqalities” zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wystąpienie na temat: „The Rural Youth from Warmia and Mazury region – Social Inequality in the access to education”

19 V 2005, Olsztyn – udział w konferencji „Partnerstwo na rzecz młodzieży” zorganizowanej przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Wystąpienie na temat: „Aspiracje młodzieży polskiej na przykładzie Warmii i Mazur”

15-18 IV 2003, Moskwa – udział w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej studentów, doktorantów i młodych naukowców „Łomonosow”, zorganizowanej przez Euroazjatyckie Stowarzyszenie Studentów, Związek Studentów Rosji, Związek Studentów Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego oraz UNESCO
Wygłoszenie referatu nt.: „Стереотип польской молодежи в отношении русских”

19 V 2003, Warszawa – udział w seminarium eksperckim nt. „Rozwój małego dziecka w polityce samorządowej – potrzeby i rozwiązania praktyczne na przykładzie województwa warmińsko – mazurskiego” zorganizowanej przez Zespół ds. Wczesnej Edukacji przy Instytucie Spraw Publicznych
Prezentacja wybranych wyników badań na temat sytuacji mieszkańców oraz młodzieży z osiedli byłych PGR woj. warmińsko-mazurskiego

23-24 X 2002, Łagów Lubuski – udział w konferencji „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej IV” zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, PTS Oddział Zielona Góra oraz Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Przedstawienie komunikatu z badań pt. „Stereotyp ludzi pogranicza
w społecznościach o licznych kontaktach transgranicznych”

23-24 XI 2001, Poznań – udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – „Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu”
Przedstawienie komunikatu z badań pt. „Młodzież z osiedli byłych PGR o swych planach i dążeniach życiowych”

12-15 XI 2001, Kaliningrad – udział w Międzynarodowej Szkole Młodych Uczonych – „Integracja” zorganizowanej przez Państwowy Uniwersytet w Kalinigradzie
Przedstawienie komunikatu z badań dotyczących barier życiowych młodzieży z osiedli byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych
d) najważniejsze publikacje (z ostatnich 10 lat):
1. Ewa Sikora, „(Nie)realne marzenia? Analiza aspiracji życiowych młodzieży
z osiedli byłych PGR”, Olsztyn 2006 ISBN/ 83-7299-445-5 9 (monografia autorska)
2. Ewa Sikora, Youth from Rural Communities: Social Inequalities in Access to Education, [w:] “Eastern European Countryside” nr 13, 2007, Toruń 2007, s. 111-129. ISSN 1232-8855
3. Ewa Sikora, Beata Tomaszewska-Hołub, Prospects of Local Development for example of Warmińsko-Mazurskie Province, [w:] New Dimensions in the Development of Society, Jelgava (Lativia), 2008, s. 169-175(ISBN 978-9984-784-92-2)
4. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008. (ISBN 978-83-7611-075-2) (redakcja naukowa monografii)
5. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Toruń 2008. (ISBN 978-83-7611-074-5) (redakcja naukowa monografii)
6. Ewa Sikora, Kryteria wartościowania pracy w perspektywie planów migracyjnych młodzieży, [w:] W. Muszyński, M. Sokołowski (red.), Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego, Toruń 2008, s. 67-75. (ISBN 978-83-7441-976-5)
7. Ewa Sikora, Młodzież i dorośli o edukacji – kierunki zmian w aspiracjach edukacyjnych, [w:] Prace naukowe Katedry UNESCO, Olsztyn 2008, s. 41-50.

8. Ewa Sikora, Kryteria wartościowania pracy w perspektywie planów migracyjnych młodzieży, [w:] W. Muszyński, M. Sokołowski (red.), Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego, Toruń 2008, s. 67-75.

9. Ewa Sikora, Społeczne oczekiwania wobec związku i partnera życiowego – kierunki zmian, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008, s. 311-324.

10. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008.

11. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Toruń 2008.

12. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora (red.), Pod wielkim dachem nieba. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, Toruń 2009. (ISBN 978-83-7611-461-3) redakcja naukowa monografii)
13. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora (red.), Małe tęsknoty? Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, Toruń 2009. (ISBN 978-83-7611-430-9) (redakcja naukowa monografii)
14. Ewa Sikora-Wiśniewska (red.) Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy – pomiędzy teorią a praktyką. Badanie przedsiębiorstw i instytucji, Olsztyn 2010 (redakcja naukowa monografii) (ISBN 978-83-61602-84-2)
15. Ewa Sikora-Wiśniewska, Kapitał ludzki i przedsiębiorczość – portret społeczno-gospodarczy regionu Warmii i Mazur, Fierek M., Sigurska-Fierek P. (red.), Warmia i Mazury na tle trendów globalnych, GSW, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-89762-50-4.
16. Sikora-Wiśniewska E., Jakość życia młodzieży z obszarów wiejskich – analiza wybranych wskaźników, [w:] Jakość życia jako kategoria interdyscyplinarna ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki – ujęcie systemowe, wyd. PWSTE, Jarosław 2015 – w druku

17. Sikora-Wiśniewska E., Młodzież wobec wymogów współczesnego rynku pracy, [w:] Współczesny rynek pracy – sukces czy porażka?Wyd, WSZOP, Katowice 2015 – w druku
18. Łojko M, Sikora-Wiśniewska E., Rodzina bezrobotna w pracy socjalnej – teoretyczny i praktyczny kontekst aktywnej polityki zatrudnienia i rynku pracy, [w:] Zasoby rodziny: wychowanie, poradnictwo, pomoc społeczna, Wyd. UG, Gdańsk 2015 – w druku

Komentarze są wyłączone.