29 Stycznia 2024

Aktualności


Czas na kolejny krok w Waszej edukacji. Do 13 lutego możecie rejestrować się na wybrane studia II stopnia.

Rekrutacja śródroczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to szansa na zdobycie wyższego wykształcenia w wybranym kierunku.

Przejdźcie dalej, aby zapoznać się z ofertą UWM oraz najważniejszymi datami.

Rekrutacja śródroczna daje możliwość kontynuowania nauki w wybranym zakresie na II stopniu studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.  Skierowana jest do osób, które uzyskały dyplom inżyniera, magistra inżyniera lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą. 

 

Dlaczego warto podjąć studia II stopnia? 

Kontynuacja nauki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na studiach II stopnia pozwala uzyskać pogłębioną wiedzę w wybranym przez siebie zakresie, a także zwiększyć szanse na rynku pracy. Programy magisterskie obejmują elementy badawcze, które pozwalają rozwijać umiejętności analityczne i wyciągania wniosków z prowadzonych badań. To cechy cenione przez pracodawców, więc możecie dzięki nim ułatwić sobie start na rynku pracy. Dodatkowo macie szansę pozostać na uczelni, aby kontynuować karierę naukową czy też przekazywać wiedzę następnym pokoleniom studentek i studentów, pracując jako nauczyciel akademicki.

 

Najważniejsze terminy w rekrutacji śródrocznej w UWM 

Pierwszym krokiem jest założenie konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Tę możliwość macie do 13 lutego do godziny 15. Po wybraniu kierunku kształcenia należy uiścić opłatę rekrutacyjną na wskazany w systemie numer konta (indywidualny dla każdego kandydata). Również do 13 lutego, do godziny 15, należy w systemie zamieścić zaświadczenie o ukończeniu studiów (co najmniej pierwszego stopnia) wystawione przez macierzysty dziekanat. Można to również zrobić osobiście. Wówczas swoje kroki należy kierować do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego. Wyniki rekrutacji pojawią się w systemie już 15 lutego o godzinie 10.

   

Studia na UWM krok po kroku 

Po pojawieniu się komunikatu „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” macie jeden dzień (do 16 lutego do godz. 15:00) na dostarczenie wymaganych dokumentów do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego. Są to: 

 • podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu IRK. Znajdziecie je w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, pod kierunkiem studiów, na który dokonano zapisu. Tam znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki”, w którym zamieszczone jest podanie na studia; 
 • kopia (ksero) dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik dziekanatu UWM)*; 
 • oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony); 
 • 1 fotografię o wymiarach 35 × 45 mm na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr ID z systemu IRK. 

Dokumenty możecie również wysłać pocztą, natomiast pamiętajcie, że liczy się data ich wpływu do UWM, a nie data wysyłki. 

 

O czym jeszcze musicie wiedzieć? 

Bardzo ważne jest częste sprawdzanie informacji, które wpływają na konto w IRK. To tam pojawi się między innymi decyzja o przyjęciu na studia (wpis na listę studentów). W przypadku studiów niestacjonarnych poprzez system zostanie również dostarczona umowa, z którą należy się zapoznać i podpisać. Poprzez IRK zostanie przekazane też skierowanie na badania lekarskie dla kandydatek i kandydatów na kierunki, na których jest to wymagane. Niezłożenie dokumentów w podanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją ze studiów na danym kierunku. 

 

Jakie kierunki są dostępne w rekrutacji śródrocznej w UWM? 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w rekrutacji śródrocznej oferuje aż 20 kierunków II stopnia w trybie stacjonarnym oraz 5 kierunków II stopnia w trybie niestacjonarnym. 

 

Studia II stopnia w trybie stacjonarnym, na które można rejestrować się w rekrutacji śródrocznej: 

 1. Architektura krajobrazu 
 2. Biotechnologia 
 3. Budownictwo 
 4. Gastronomia – sztuka kulinarna 
 5. Geodezja i Kartografia 
 6. Geodezja i Kartografia – studia w j. angielskim 
 7. Gospodarka Przestrzenna 
 8. Informatyka 
 9. Inżynieria środowiska 
 10. Inżynieria środowiska – studia w j. angielskim 
 11. Leśnictwo 
 12. Mechanika i budowa maszyn 
 13. Mechatronika 
 14. Ochrona środowiska  
 15. Odnawialne źródła energii 
 16. Rolnictwo 
 17. Technologia żywności i żywienie człowieka 
 18. Technologia żywności i żywienie człowieka – studia w j. angielskim 
 19. Zootechnika 

 

Kierunki II stopnia w trybie niestacjonarnym: 

 1. Budownictwo 
 2. Informatyka 
 3. Mechanika i budowa maszyn 
 4. Rolnictwo 
 5. Zootechnika 

 

Najważniejsze miejsca w sieci 

Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie na swoich kontach w systemie IRK. Warto również odwiedzić stronę rekrutacyjną, gdzie zamieszczony jest harmonogram rekrutacji śródrocznej, a także opisy kierunków, na które możesz aplikować w rekrutacji śródrocznej. Jeśli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania, warto skontaktować się z Biurem ds. Studenckich:  

 

*Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych, powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do dziekanatu wydziału do dnia 14 marca 2024 r. 

 

Rodzaj artykułu