Klauzula poufności

W czasie trwania Porozumienia, a także po jego wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niego Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji programowych, technicznych, technologicznych, handlowych, inwestycyjnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, jej kadr i partnerów oraz procedur i metod pracy, polityki handlowej, marketingu, sprzedaży, strategii cenowych, zakupów, nakładów, kosztów, porozumień handlowych, planów, budżetów oraz prognoz, know-how, stosowanego oprogramowania, wynalazków i ulepszeń, patentów, zgłoszeń patentowych oraz praw autorskich, a także baz danych oraz wszelkich innych nieujawnionych osobom trzecim informacji dotyczących Strony lub jej działalności („Tajemnica Przedsiębiorstwa”). Jakiekolwiek ujawnianie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie lub oferowanie do nabycia Tajemnicy Przedsiębiorstwa jest niedopuszczalne i stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania Porozumienia przez Stronę poszkodowaną.

 

Zadanie finansowane z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2023/DPI/2875 z dnia 3 października 2023 r.